Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare ansvarig för frisläppande av tillverkningssats:

   Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S

   Strødamvej 52

   2100 København Ø

   Danmark

   2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

   Penovet vet. 300 mg/ml injektionsvätska, suspension

   3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

   1 ml innehåller:

   Aktiv substans: 300 mg bensylpenicillinprokain.

   Hjälpämnen: Dinatriumfosfatdihydrat, povidon, lecitin, karmellosnatrium, polysorbat 80, metylparahydroxibensoat (E218), propylparahydroxibensoat och vatten för injektionsvätskor.

   4. ANVÄNDNINGSOMRÅDE(N)

   Antibiotikum med bakteriedödande effekt. Används mot infektioner t.ex. juverinflammation och sårinfektion orsakad av penicillinkänsliga bakterier. Annat användningsområde kan ha ordinerats av veterinären.

   5. KONTRAINDIKATIONER

   Skall ej användas vid överkänslighet mot penicillin, prokain eller något övrigt innehållsämne.

   6. BIVERKNINGAR

   Allergiska överkänslighetsreaktioner kan förekomma.

   Hos häst kan efter intramuskulärinjektion i mycket sällsynta tillfällen (färre än 1 på 10 000) livshotande anafylaktiska reaktioner förekomma.

   Störningar i mag-tarmkanalen som t.ex rubbningar i tarmfloran kan förekomma vid antibiotika-behandling. Vanligaste symptomet är diarré.

   Om du observerar biverkningar, även sådana som inte nämns i denna bipacksedel, eller om du tror att läkemedlet inte har fungerat, meddela din veterinær.

   7. DJURSLAG

   Häst, nöt, svin, får, get, hund och katt.

   8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

   Vanlig dos är 20 mg bensylpenicillinprokain/kg kroppsvikt vilket motsvarar 7 ml Penovet vet./100 kg djur. Annan dosering kan ha ordinerats av veterinären.

   Omskakas före användning.

   Injiceras djupt intramuskulärt 1 gång per dygn i minst 3 dagar.

   9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

   Skall ej blandas med andra injektionsvätskor.

   10. KARENSTIDER

   Mjölk: 6 dygn

   Slakt: 14 dygn

   11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på förpackningen.

   Hållbarhet i öppnad förpackning: 28 dagar.

   Förvaras i kylskåp (2ºC-8ºC).

   12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

   Skall ej ges till gnagare och kaniner.

   Särskilda försiktighetsåtgärder för djur

   Skall ej användas intravenöst.

   Officiella såväl som lokala riktlinjer rörande användning av antibiotika ska beaktas vid bruk av produkten.

   Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur

   Penicilliner och cefalosporiner kan orsaka överkänslighetsreaktioner (allergi) vid injektion, inhalation, inmundigande eller hudkontakt. Överkänslighet mot penicilliner kan leda till korsreaktioner mot cefalosporiner och vice versa. Allergiska reaktioner mot dessa substanser kan vara allvarliga.

   • Hantera inte denna produkt om du vet att du är överkänslig, eller om du har blivit avrådd från att arbeta med sådana produkter.

   • Hantera denna produkt med försiktighet och vidta alla rekommenderade försiktighetsåtgärder för att undvika kontakt med läkemedlet.

   • Om du utvecklar symptom, såsom hudirritation, efter kontakt med produkten, kontakta läkare och visa denna varningstext. Svullnad i ansikte, läppar eller ögon är mer allvarliga symptom som kräver omedelbar vård.

   I händelse av oavsiktlig kontakt med ögonen skölj omedelbart med vatten. Vid oavsiktlig hudkontakt, tvätta området omedelbart med tvål och vatten. I händelse av oavsiktlig självinjektion sök läkarvård omedelbart och visa bipacksedel eller märkning för läkaren.

   Dräktighet och laktation

   Kan användas under dräktighet och laktation.

   Andra läkemedel och Penovet vet.

   Effekten av penicillin minskar om man samtidigt använder vissa andre antibakteriella medel t.ex. erytromycin eller tetracykliner.

   13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

   Läkemedlet ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är til för att skydda miljön

   14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

   2018-06-14

   15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Penovet® vet.

  Injektionsvätska, suspension 300 mg/ml 250 milliliter Injektionsflaska

  • Varunummer: 062234
  • Tillverkare: Boehringer Ingelheim Animal Health Nordi

  161,50 kr

  Jämförpris: 0,65 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?