Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Paraflex

   250 mg tabletter
   klorzoxazon

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även

    eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Paraflex är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du tar Paraflex
   3. Hur du tar Paraflex
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Paraflex ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Paraflex är och vad det används för

   Paraflex innehåller den aktiva substansen klorzoxazon och är ett muskelavslappande medel. Effekten beror på att nervimpulserna från skelettmuskulaturen delvis blockeras i hjärnan.

   Paraflex används framför allt vid smärtsamma sammandragningar i skelettmuskulaturen, t ex ryggskott, muskelsträckningar och liknande tillstånd.

   Klorzoxazon som finns i Paraflex kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du tar Paraflex

   Ta inte Paraflex

   • om du är allergisk mot klorzoxazon eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Paraflex.

   Om du har nedsatt leverfunktion eller porfyri (ärftlig rubbning i ämnesomsättningen) bör du inte använda Paraflex.

   Andra läkemedel och Paraflex

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit, eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana. Vissa läkemedel kan påverka eller påverkas av behandlingen med Paraflex.

   Använd inte disulfiram (avvänjningsmedel vid alkoholmissbruk) när du behandlas med Paraflex, då risken för biverkningar ökar.

   Paraflex och alkohol

   Drick inte alkohol när du använder Paraflex, då risken för biverkningar ökar.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Graviditet

   Inga skadliga effekter hos foster har visats.

   Amning

   Man vet inte om klorzoxazon passerar över i modersmjölk. Tala därför med läkare före användning av Paraflex under amning.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Vid behandling med Paraflex kan reaktionsförmågan nedsättas. Detta bör beaktas då skärpt uppmärksamhet krävs, t ex vid bilkörning.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du kan framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   3. Hur du tar Paraflex

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Vanlig dos för vuxna är 1 tablett 3-4 gånger dagligen i samband med måltid.

   Om du har tagit för stor mängd av Paraflex

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har glömt att ta Paraflex

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan Paraflex orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Sluta att ta Paraflex och kontakta omedelbart läkare om du får något av följandesymtom (angioödem)*:

   • svullnad av ansikte, tunga eller svalg

   • svårigheter att svälja

   • nässelutslag och andningssvårigheter.

   Vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 100 användare): Trötthet, yrsel, dåsighet.

   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): Halsbränna, illamående, diarré.

   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare): Blödning från magtarmkanalen, klåda, hudutslag, nässelutslag, petekier (små punktformiga hudblödningar) blåmärken, gulsot, allergiska reaktioner.

   Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare): Leverpåverkan, leverskada, kraftig allergisk reaktion, angioödem *.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Paraflex ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på etiketten efter Utg.dat.

   Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är klorzoxazon. En tablett innehåller 250 mg klorzoxazon.

   • Övriga innehållsämnen är kalciumvätefosfat, gelatin, mikrokristallin cellulosa, stearinsyra, talk och potatisstärkelse.

   Övriga innehållsämnen finns framför allt med för att tabletterna ska gå att tillverka.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Paraflex är en vit till gul-vit, rund, välvd tablett med skåra på ena sidan.

   Förpackningsstorlekar: 50, 100 tabletter i burk.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   BioPhausia AB

   Nybrokajen 7

   111 48 Stockholm

   Tillverkare

   Orion Corporation, Orion Pharma, Espoo, Finland

   eller

   Orion Corporation, Orion Pharma, Turku, Finland

   eller

   Recipharm Uppsala AB, Uppsala

   eller

   Recipharm Stockholm AB, Jordbro


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2018-01-09


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Paraflex®

  Tablett 250 mg 100 styck Burk

  • Varunummer: 169110
  • Tillverkare: BioPhausia AB

  134,67 kr

  Jämförpris: 1,35 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?