Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Paracetamol Fresenius Kabi

   10 mg/ml infusionsvätska, lösning
   paracetamol

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Paracetamol Fresenius Kabi är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Paracetamol Fresenius Kabi
   3. Hur du använder Paracetamol Fresenius Kabi
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Paracetamol Fresenius Kabi ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Paracetamol Fresenius Kabi är och vad det används för

   Detta är ett analgetiskt (smärtlindrade) och antipyretiskt (febernedsättande) läkemedel.

   Det används för

   • korttidsbehandling av måttlig smärta, särskilt efter operation, och

   • för korttidsbehandling av feber.

   Paracetamol som finns i Paracetamol Fresenius Kabi kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Paracetamol Fresenius Kabi

   Använd inte Paracetamol Fresenius Kabi

   • om du är allergisk (överkänslig) mot paracetamol eller något av övriga innehållsämnen i Paracetamol Fresenius Kabi (anges i avsnitt 6).

   • om du är allergisk (överkänslig) mot propacetamol (ett annat smärtstillande läkemedel för infusion, som omvandlas till paracetamol).

   • om du har en allvarlig leversjukdom.

   Varningar och försiktighet

   Tala med din läkare innan du använder Paracetamol Fresenius Kabi

   Var särskilt försiktig med Paracetamol Fresenius Kabi

   • om du har en lever- eller njursjukdom eller missbrukar alkohol

   • om du har en ärftlig leverfunktionsrubbning som kallas Gilbert-Meulengracht syndrom.

   • om du har brist på enzymet glukos-6-fosfatdehydrogenas.

   • om du tar andra läkemedel som innehåller paracetamol.

   • om du lider av allvarlig näringsbrist (undernäring) eller får parenteral näring.

   Tala om för läkaren före behandlingen om något av ovanstående gäller för dig.

   Du ska ta smärtstillande tabletter eller lösning i stället för Paracetamol Fresenius Kabi infusionsvätska så snart detta användningssätt är möjligt.

   Andra läkemedel och Paracetamol Fresenius Kabi

   Du ska inte ta andra läkemedel som innehåller paracetamol samtidig med Paracetamol Fresenius Kabi så att den högsta rekommenderade dagliga dosen inte överskrids (se kommande avsnitt). Tala om för din läkare om du tar andra läkemedel som innehåller paracetamol.

   Om du tar probenecid (ett läkemedel för behandling av gikt) ska din läkare överväga att ge dig en lägre dos paracetamol än du behöver eftersom probenecid ökar mängden paracetamol i blodet.

   Salicylamid (ett annat smärtstillande medel) kan öka mängden paracetamol i blodet och därmed ökar risken för överdosering och skadliga effekter.

   Rifampicin (ett antibiotika), barbiturater (lugnande medel), tricykliska antidepressiva och läkemedel mot epileptiska anfall (antiepileptika som karbamazepin, fenytoin, fenobarbital, primidon) kan minska den smärtstillande och febernedsättande effekten av paracetamol och kan, liksom alkohol, öka risken för leverpåverkan (levertoxicitet).

   Samtidig användning av paracetamol och kloramfenikol (ett antibiotika) kan förlänga verkningstiden av den senare.

   Tala om för din läkare eller apotekspersonalen om du använder p-piller eftersom det kan förkorta verkningstiden för paracetamol.

   Samtidig användning av paracetamol och zidovudin (ett läkemedel som används vid behandling av HIV) kan öka risken för ett minskat antal av vissa vita blodkroppar (neutropeni). Detta ger en ökad risk för att drabbas av infektioner.

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar tabletter eller kapslar för att förebygga blodproppar (så kallade orala antikoagulantia). Effekten av din blodproppsmedicin kan behöva kontrolleras noggrannare.

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel.

   Graviditet:

   Paracetamol Fresenius Kabi kan användas under graviditet. Dock ska den lägsta möjliga dosen som tar bort smärtan/febern ges, och under kortast möjliga tid. Kontakta läkaren om smärtan/febern inte ger med sig eller om du behöver få läkemedlet oftare.

   Amning:

   Paracetamol kan användas under amning.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Paracetamol Fresenius Kabi har ingen inverkan på körförmåga och användning av maskiner.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   3. Hur du använder Paracetamol Fresenius Kabi

   Intravenös användning.

   Din läkare kommer att ge dig Paracetamol Fresenius Kabi som dropp (infusion).

   Flaskan eller påsen innehållande 100 ml skall endast användas till vuxna, ungdomar och barn som väger över 33 kg (ca 11 års ålder).

   Ampullen innehållande 10 ml och flaskan eller påsen innehållande 50 ml skall endast användas till nyfödda spädbarn (endast fullgångna, ej prematura), spädbarn, småbarn och barn som väger mindre än 33 kg.

   Din läkare kommer att ordinera en noggrann övervakning vid infusionens slut för att undvika att det kommer in luft i venen.

   Dosering

   Dosering baserad på patientvikt (se doseringstabellen nedan):

   Patientens vikt

   Dos per

   administrerings­tillfälle

   Volym per

   administrerings­tillfälle

   Maximal volym Paracetamol Fresenius Kabi 10 mg/ml infusionsvätska per administrerings­tillfälle baserat på gruppens övre viktgräns (ml)***

   Maximal daglig dos**

   ≤ 10 kg*

   7,5 mg/kg

   0,75 ml/kg

   7,5 ml

   30 mg/kg

   > 10 kg till ≤ 33 kg

   15 mg/kg

   1,5 ml/kg

   49,5 ml

   60 mg/kg, utan att överskrida 2 g

   > 33 kg till ≤ 50 kg

   15 mg/kg

   1,5 ml/kg

   75 ml

   60 mg/kg, utan att överskrida 3 g

   > 50 kg och med ytterligare riskfaktorer för levertoxicitet

   1 g

   100 ml

   100 ml

   3 g

   > 50 kg och inga ytterligare riskfaktorer för levertoxicitet

   1 g

   100 ml

   100 ml

   4 g

   *Prematura nyfödda spädbarn: Det finns inga data beträffande säkerhet eller effekt tillgängliga för prematura nyfödda spädbarn (se avsnitt 5.2).

   **Maximal daglig dos: Den högsta dagliga dosen som anges i tabellen ovan gäller för patienter som inte får några andra läkemedel innehållande paracetamol, och bör om nödvändigt justeras med avseende på sådana läkemedel.

   ***Patienter som väger mindre kräver mindre volymer.

   - Det kortaste intervallet mellan varje administreringstillfälle måste vara minst 4 timmar.

   - Det kortaste intervallet mellan varje administreringstillfälle hos patienter med svår njurinsufficiens(kreatinineclearance ≤30 ml/min) måste vara minst 6 timmar.

   - Den maximala dagliga dosen får inte överstiga 3 g (se avsnitt 4.4) hos vuxna med hepatocellulär insufficiens, kronisk alkoholism, kronisk undernäring (låga reserver av leverglutation), dehydrering

   - Fler än 4 doser under 24 timmar får ej ges.

   Användningssätt

   RISK FÖR MEDICINERINGSFEL


   Var uppmärksam för att undvika doseringsfel till följd av förväxling mellan milligram (mg) och milliliter (ml) vilket kan leda till oavsiktlig överdosering och död.

   Paracetamol Fresenius Kabi ges som infusion (dropp) in i en ven under 15 minuter. Det måste gå minst fyra timmar mellan varje administrationstillfälle.

   Om du upplever att effekten av Paracetamol Fresenius Kabi är för stark eller för svag ska du informera din läkare.

   Om du använt för stor mängd av Paracetamol Fresenius Kabi

   Om du har fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Vid överdosering visar sig symtomen vanligen inom de första 24 timmarna och omfattar: illamående, kräkningar, aptitlöshet, blekhet och buksmärtor. Kontakta omedelbart läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen vid en överdos eftersom det finns en risk för bestående leverskada.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan Paracetamol Fresenius Kabi orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Sällsynta (kan drabba upp till 1 på 1000 användare):

   • Förändringar i laboratorievärden (onormalt höga halter av leverenzymer har upptäckts i blodprover). Om detta skulle förekomma, kontakta läkare då regelbundna blodprover kan behövas.

   • Lågt blodtryck (hypotension).

   • Sjukdomskänsla.

   Mycket sällsynta (kan drabba upp till 1 på 10 000 användare):

   • Onormalt låga halter av vissa blodkroppar (blodplättar och vissa vita blodkroppar), som möjligen kan orsaka blödningar från näsa eller tandkött och en förhöjd infektionsrisk. Om detta inträffar, kontakta läkare då regelbundna blodprover kan behövas.

   • Allergiska reaktion från lättare hudrodnad och nässelfeber till svåra allergiska reaktioner (anafylaktisk chock). Tecken på en allergisk reaktion kan inkludera svullnader i ansikte, läppar, tunga eller andra delar av kroppen och andnöd, väsande andning eller andningssvårigheter och en tillfällig sammandragning av luftvägarna i lungorna (bronkospasm).

   • Om du misstänker att Paracetamol Fresenius Kabi orsakar en allergisk reaktion ska du omedelbart kontakta din läkare.

   • Mycket sällsynta fall av svåra hudreaktioner har rapporterats

   Enstaka rapporter (ingen känd frekvens)

   • Onormalt snabb puls (takykardi).

   • Hudrodnad, vallningar, klåda.

   Påverkan på laboratorietester

   Behandling med Paracetamol Fresenius Kabi kan påverka resultatet av laboratorietester för urinsyra liksom blodglykostester.

   Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Paracetamol Fresenius Kabi ska förvaras

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på etiketten och kartongen efter EXP respektive Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Förvaras i skydd mot kyla. Får ej frysas.

   Innan användning ska produkten granskas visuellt. Använd inte Paracetamol Fresenius Kabi om lösningen innehåller partiklar eller om den är missfärgad, utöver att vara svagt gulaktig.

   Din läkare eller sjukhuspersonalen kommer i normalfallet att förvara Paracetamol Fresenius Kabi och de är då ansvariga för produktens kvalitet efter öppnandet samt om den inte används omedelbart efter öppnandet. Om produkten inte används omedelbart ska den vanligtvis inte förvaras längre än 24 timmar. Efter spädning ska inte lösningen förvaras längre än 6 timmar inklusive infusionstiden. De är även ansvariga för att eventuellt överbliven Paracetamol Fresenius Kabi destrueras på ett korrekt sätt.

   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är paracetamol. En ml innehåller 10 mg paracetamol.

   • Varje 10 ml ampull innehåller 100 mg paracetamol.

   • Varje 50 ml injektionsflaska eller påse innehåller 500 mg paracetamol.

   • Varje 100 ml injektionsflaska eller påse innehåller 1000 mg paracetamol.

   • Övriga innehållsämnen är cystein, mannitol (E421), vatten för injektionsvätskor.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Paracetamol Fresenius Kabi 10 mg/ml infusionsvätska är en klar och lätt gulaktig lösning.

   Paracetamol Fresenius Kabi finns tillgänglig i 10 ml ampuller av glas och 50 ml eller 100 ml injektionsflaskor av glas med förslutning och avtagbart lock av aluminium/plast, samt i 50 ml eller 100 ml påsar förslutna med proppar och manipuleringssäkra lock.

   Förpackningsstorlekar:

   Ampuller:

   10 ampuller

   Injektionsflaskor:

   1 injektionsflaska

   10 injektionsflaskor

   12 injektionsflaskor

   20 injektionsflaskor

   Påsar:

   20 påsar

   50 påsar

   60 påsar

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Fresenius Kabi AB

   751 74 Uppsala

   Sverige

   Tillverkare

   Fresenius Kabi Deutschland GmbH, Plant Friedberg

   61169 Friedberg

   Tyskland

   eller

   Fresenius Kabi Austria GmbH

   Hafnerstrass 36

   A-8055 Graz

   Österrike


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2018-12-27


   Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

   Användaranvisning

   Endast för engångsbruk. Överbliven lösning ska destrueras.

   Innan administrering ska produkten granskas visuellt avseende partiklar eller missfärgning.

   Flaskan eller påsen innehållande 100 ml skall endast användas till vuxna, ungdomar och barn som väger över 33 kg.

   Ampullen innehållande 10 ml och flaskan eller påsen innehållande 50 ml skall endast användas till nyfödda spädbarn (endast fullgångna, ej prematura), spädbarn, småbarn och barn som väger mindre än 33 kg.

   Som för alla infusionsvätskor i ampull och injektionsflaska i glas och för påsar är det viktigt att tänka på att det är nödvändigt med noggrann övervakning vid slutet av infusionen, oavsett infusionsväg. Övervakning vid slutet av infusionen är speciellt viktigt vid central infusionsväg, för att undvika luftemboli.

   Kompatibilitet

   Paracetamol Fresenius Kabi 10 mg/ml infusionsvätska kan spädas med natriumklorid 9 mg/ml (0,9%) infusionsvätska eller glukos 50 mg/ml (5%) infusionsvätska upp till 1:10 (en volym Paracetamol Fresenius Kabi 10 mg/ml infusionsvätska till nio volymer spädningsvätska). I detta fall ska den utspädda infusionvätskan användas inom 6 timmar från beredningen (inklusive infusionstid).

   Den utspädda infusionsvätskan ska granskas visuellt och får inte användas om det finns opalescens, synliga partiklar eller fällning.

   Destruktion

   Ej använt läkemedel och avfall skall kasseras enligt gällande anvisningar.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Paracetamol Fresenius Kabi

  Infusionsvätska, lösning 10 mg/ml 10 x 50 milliliter Injektionsflaska

  • Varunummer: 165221
  • Tillverkare: Fresenius Kabi AB

  669 kr

  Jämförpris: 1,34 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?