Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

   Pantoloc

   40 mg enterotabletter
   Pantoprazol

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

    

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD PANTOLOC ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
   2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU TAR PANTOLOC
   3. HUR DU TAR PANTOLOC
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. HUR PANTOLOC SKA FÖRVARAS
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. VAD PANTOLOC ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

   Pantoloc innehåller den aktiva substansen pantoprazole. Pantoloc är en ”selektiv protonpumpshämmare” som minskar mängden syra som bildas i din magsäck. Det används för behandling av syra-relaterade sjukdomar i magsäck och tarm.


   Pantoloc används för att behandla vuxna och barn över 12 år med

   • Refluxesofagit. En inflammation i matstrupen åtföljt av sura uppstötningar.

   Pantoloc används för att behandla vuxna med

   • Infektion orsakad av bakterien Helicobacter pylori hos patienter med sår i tolvfingertarm och magsäck i kombination med två antibiotika (utrotningsterapi). Syftet är att få bort bakterien och på så sätt minska risken för att såren ska återkomma.

   • Sår i magsäcken och tolvfingertarmen.

   • Zollinger-Ellisons syndrom och andra tillstånd med för mycket syra i magsäcken.

   2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU TAR PANTOLOC

   Ta inte Pantoloc

   • om du är allergisk mot pantoprazol eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • om du är allergisk mot andra läkemedel som innehåller protonpumpshämmare.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Pantoloc.

   • om du har allvarliga leverproblem. Tala om för din läkare om du någonsin har haft problem med din lever. Din läkare kommer då att kontrollera dina leverenzymer oftare, särskilt om du står på långtidsbehandling med Pantoloc. Om leverenzymerna ökar ska behandlingen avbrytas.

   • om du har minskad möjlighet att lagra vitamin B12 i kroppen eller riskfaktorer för minskad vitamin B12 och får pantoprazol som långtidsbehandling. Som med alla läkemedel som minskar syramängden kan pantoprazol leda till minskad absorption av vitamin B12.

   • om du samtidigt med pantoprazol använder HIV-proteashämmare, t.ex. atazanavir (för behandling av HIV-infektion) bör du tala med din läkare för särskild rådgivning.

   • användning av protonpumpshämmare som Pantoloc och särskilt om du använder Pantoloc i mer än ett år, kan öka risken något för att få höft-, handleds- eller kotfraktur (benbrott). Berätta för läkare om du har benskörhet (osteoporos) eller om du använder läkemedel som kallas kortikosteorider eftersom de kan öka risken för benskörhet.

   • om du använder Pantoloc i mer än tre månader kan magnesiumnivåerna i blodet sjunka. Låga nivåer av magnesium kan visa sig som trötthet, ofrivilliga muskelrörelser, förvirring, kramper, yrsel, snabb hjärtrytm.

   • om du någonsin har fått en hudreaktion efter behandling med ett läkemedel liknande Pantoloc som minskar magsyran.

   • om du får hudutslag, särskilt i områden som utsätts för sol, ska du tala om det för din läkare så snart som möjligt eftersom du kan behöva avbryta behandlingen med Pantoloc. Kom även ihåg att nämna eventuella andra biverkningar, såsom ledsmärta.

   • om du ska genomgå en specifik blodprovstagning (kromogranin A).

   Ta omedelbart kontakt med din läkare före eller efter att du har tagit detta läkemedel, om du märker något av nedanstående symtom. Dessa kan möjligen vara tecken på ett annat allvarligare sjukdomstillstånd.

   • omotiverad viktminskning

   • upprepade kräkningar, särskilt om det händer upprepade gånger.

   • blodiga kräkningar, det kan se ut som kaffesump i kräket

   • blodig avföring, som då ser svart eller tjärliknande ut

   • svårighet att svälja eller smärta när du sväljer

   • du ser blek ut och känner dig svag (kan bero på blodbrist)

   • smärta i bröstkorgen

   • magont

   • allvarlig och/eller ihållande diarré, då man funnit ett samband mellan Pantoloc och en liten ökning av smittsam diarré


   Din läkare kan besluta att du behöver genomgå några undersökningar för att utesluta allvarlig sjukdom eftersom pantoprazol också kan lindra symtom på cancer och skulle kunna försena en sådan diagnos. Om dina symtom kvarstår trots din behandling ska ytterligare undersökningar övervägas.


   Om du tar Pantoloc som långtidsbehandling (längre än 1 år) kommer din läkare troligen att kalla dig till regelbundna kontroller. Du ska berätta för din läkare om nya och ovanliga symtom och sjukdomshändelser när du har kontakt med läkaren.

   Andra läkemedel och Pantoloc

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana. Detta eftersom Pantoloc kan påverka effekten av andra läkemedel, så tala om för din läkare om du tar:

   • Läkemedel såsom ketokonazol, itrakonazol och posakonazol (för behandling av svampinfektioner) eller erlotinib (för behandling av vissa typer av cancer) eftersom Pantoloc kan orsaka att andra läkemedel inte fungerar som de ska.

   • Warfarin och fenprokumon som påverkar tjockleken på blodet. Du kan behöva ytterligare kontroller.

   • Läkemedel för behandling av HIV-infektion såsom atazanavir.

   • Metotrexat (för behandling av reumatism, psoriasis och cancer). Om du tar metotrexat kan din doktor tillfälligt avbryta din behandling med Pantoloc eftersom pantoprazol kan öka metotrexatnivån i blodet.

   • Fluvoxamin (för behandling av depression och andra psykiatriska sjukdomar). Om du tar fluvoxamin kan din läkare reducera dosen.

   • Rifampicin (för behandling av infektioner).

   • Johannesört (Hypericum perforatum) (för behandling av lindrig depression).

   Barn och vuxna

   Pantoloc är inte rekommenderat för barn under 12 år eftersom det saknas data för den här åldersgruppen.

   Graviditet och amning

   Det finns inga data från användning av pantoprazol på gravida kvinnor. Utsöndring i bröstmjölk har rapporterats.


   Om du är gravid eller ammar eller tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar det här läkemedlet.


   Du ska bara använda detta läkemedel om din läkare anser att fördelarna för dig överväger riskerna för fostret eller babyn.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Pantoloc har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.


   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Om du upplever biverkningar som yrsel och synstörningar, ska du inte köra bil eller använda maskiner.


   3. HUR DU TAR PANTOLOC

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Rekomenderad dos är:


   Vuxna och ungdomar över 12 år

   • För behandling av refluxesofagit

   Vanlig dos är en tablett dagligen. Din läkare kan dubbla din dos till två tabletter per dag. Behandlingsperioden för refluxesofagit är vanligtvis 4 till 8 veckor. Din läkare kommer att informera dig om hur länge du ska ta medicinen.


   Vuxna

   • För behandling av en infektion orsakad av bakterien Helicobacter pylori hos patienter med sår i tolvfingertarm eller magsäck i kombination med två antibiotika (utrotningsterapi)

   En tablett två gånger per dag plus två antibiotikatabletter av endera amoxicillin, klaritromycin, metronidazol (eller tinidazol), som ska tas två gånger per dag med pantoprazoltabletten. Ta första pantoprazoltabletten en timme före frukost och den andra pantoprazoltabletten en timme före kvällsmaten. Följ läkarens instruktioner och läs bipacksedlarna för dessa antibiotika.

   Vanlig behandlingstid är en till två veckor.


   • För behandling av sår i tolvfingertarm och magsäck:

   Vanlig dos är en tablett dagligen. Dosen kan dubblas, efter instruktioner från din läkare.

   Din läkare kommer att informera dig om hur länge du ska ta medicinen. Vanligtvis behandlas sår i magsäcken i 4 till 8 veckor och sår i tolvfingertarmen i 2 till 4 veckor.


   • För långtidsbehandling av Zollinger-Ellisons syndrom och andra tillstånd där för mycket syra bildas i magsäcken:

   Rekommenderad startdos är vanligtvis två tabletter dagligen.

   Ta de två tabletterna en timme före en måltid. Din läkare kan senare ändra dosen beroende på hur mycket syra som bildas i din magsäck. Om du ska ta fler än två tabletter dagligen ska dessa tas två gånger per dag.


   Om din läkare skriver ut en dosering på mer än fyra tabletter per dag ska du få instruktioner om exakt när du ska sluta ta medicinen.


   Patienter med nedsatt njurfunktion

   Om du har njurproblem ska du inte ta Pantoloc mot Helicobacter pylori.


   Patienter med nedsatt leverfunktion

   Om du har allvarliga leverproblem ska du inte ta mer än en tablett 20 mg pantoprazol dagligen (det finns tabletter med 20 mg pantoprazol).


   Om du har måttliga eller allvarliga leverproblem ska du inte ta Pantoloc mot Helicobacter pylori.


   Barn och ungdomar

   Dessa tabletter rekommenderas inte till barn under 12 år.

   Om du har tagit för stor mängd av Pantoloc

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Kontakta läkare eller apotekspersonal. Det finns inga kända symtom på överdosering.

   Om du har glömt att ta Pantoloc

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Ta nästa dos som vanligt.

   Om du slutar att ta Pantoloc

   Sluta inte ta dessa tabletter utan att först ha talat med läkare eller apotekspersonal.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Liksom alla läkemedel kan Pantoloc orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


   Om du får någon av följande biverkningar ska du sluta ta tabletterna och omedelbart meddela din läkare eller ta kontakt med akutmottagningen på närmaste sjukhus:


   • Allvarlig allergisk reaktion (sällsynt: kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):
    svullnad av tunga och/eller hals, svårighet att svälja, nässelutslag, andningssvårigheter, allergisk ansiktssvullnad (Quinckes ödem/angioödem), svår yrsel med mycket snabba hjärtslag och kraftig svettning.

   • Allvarliga hudreaktioner (har rapporterats: förekommer hos ett okänt antal användare):
    blåsbildning i huden och snabb försämring av ditt allmäntillstånd, ytliga sår (med lätt blödning) i ögon, näsa, mun/läppar eller könsorgan (Stevens-Johnsons syndrom, Lyells syndrom, erytema multiforme) och ljuskänslighet.

   • Andra allvarliga tillstånd (har rapporterats: förekommer hos ett okänt antal användare):
    gulfärgning av hud eller ögonvitor (allvarlig skada av leverceller, gulsot) eller feber, utslag och förstorade njurar ibland med smärta i samband med urintömning och värk i nedre delen av ryggen (allvarlig njurinflammation). Detta kan leda till njursvikt.

   Andra biverkningar är:

   • Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

    Godartade polyper i magsäcken

    Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):
    huvudvärk, yrsel, diarré, illamående, kräkningar, väderspänning, förstoppning, muntorrhet, smärta och obehag i magen, hudutslag, nässelutslag, utbrott av hudutslag, klåda, känsla av svaghet, matthet eller allmän sjukdomskänsla, sömnbesvär, höft-, handleds- eller kotfraktur (benbrott).

   • Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):
    förändrad eller avsaknad av smakupplevelse, synstörningar som dimsyn, nässelfeber, ledvärk, muskelvärk, viktförändringar, förhöjd kroppstemperatur, hög feber, svullnad av armar och ben (perifera ödem), allergiska reaktioner, depression, förstorade bröst hos män

   • Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):
    desorientering

   • Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):
    hallucinationer, förvirring (särskilt hos patienter som tidigare haft sådana symtom); minskad natriumhalt i blodet, minskad magnesiumhalt i blodet (se avnsitt 2), känsla av domningar, stickningar, brännande känsla eller förlorad känsel; hudutslag, eventuellt med smärta i lederna.

   Biverkningar som identifieras med blodprov:

   • Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):
    en förhöjning av leverenzymer

   • Sällsynta(kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):
    en ökning av bilirubin, högre nivåer av blodfetter, hög feber i samband med kraftig minskning av granulocyter (en typ av vita blodkroppar) i blodet

   • Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till färre än 1 av 10 000 användare):
    en minskning av antalet blodplättar vilket kan leda till att du blöder mer eller lättare får blåmärken, en minskning av antalet vita blodkroppar vilket kan leda till fler infektioner, samtidig onormal minskning av antalet röda och vita blodkroppar samt blodplättar.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. HUR PANTOLOC SKA FÖRVARAS

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


   Används före utgångsdatum som anges på kartongen och på burken efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Burk: Tabletterna ska användas inom 100 dagar efter det att burken öppnats första gången.


   Inga särskilda förvaringsanvisningar.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är pantoprazol. En tablett innehåller 40 mg pantoprazol (som natriumseskvihydrat).

   • Övriga innehållsämnen är
    Tablettkärna: natriumkarbonat (vattenfri), mannitol, krospovidon, povidon K90, kalciumstearat
    Dragering: hypromellos, povidon K25, titandioxid (E171), gul järnoxid (E172), propylenglykol, metakrylsyra-etylakrylat ko-polymer (1:1), polysorbat 80, natriumlaurylsulfat, trietylcitrat
    Tryckbläck: shellack, röd, svart och gul järnoxid (E172), koncentrerad ammoniaklösning

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   En gul, oval, bikonvex enterotablett märkt ”P 40” på ena sidan.


   Förpackningar: burkar (HDPE-behållare med skruvlock av LDPE) och blister (aluminium/aluminium- blister) utan pappförstärkning eller med pappförstärkning (”blisterplånbok”).


   Pantoloc är tillgängligt i följande förpackningsstorlekar:


   Förpackningar med 7, 10, 14, 15, 24, 28, 30, 48, 49, 56, 60, 84, 90, 98, 98 (2x49), 100, 112, 168 enterotabletter.

   Sjukhusförpackningar med 50, 90, 100, 140, 140 (10x14), 150 (10x15), 700 (5x140) enterotabletter.


   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Takeda Pharma AB

   Box 3131

   169 03 Solna

   tel: 08-731 28 00

   e-post: infosweden@takeda.com

   Tillverkare

   Takeda GmbH

   Production Site Oranienburg

   Lehnitzstrasse 70-98

   16515 Oranienburg

   Tyskland


   Delpharm Novara S.r.l.

   Via Crosa 86

   28065 Cerano (NO)

   Italien


   Denna bipacksedel godkändes senast den

   2017-05-05

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Pantoloc

  Enterotablett 40 mg 100 styck Burk

  • Varunummer: 486274
  • Tillverkare: Takeda Pharma AB

  379,05 kr

  Jämförpris: 3,79 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?