Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Pafinur

   1 mg/ml oral lösning
   rupatadin

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.

   • Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Pafinur är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du tar Pafinur
   3. Hur du tar Pafinur
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Pafinur ska förvaras
   6. Övriga upplysningar

   1. Vad Pafinur är och vad det används för

   Pafinur innehåller den aktiva substansen rupatadin som är en antihistamin.

   Pafinur oral lösning lindrar symtomen vid allergisk rinit såsom nysningar, rinnande näsa, nästäppa, klåda i ögon och näsa hos barn i åldern 2 till 11 år.

   Pafinur används också för att lindra symtomen i samband med urtikaria (allergiska hudutslag) t.ex. klåda och nässelutslag (lokal hudrodnad och svullnad) hos barn i åldern 2 till 11 år.

   2. Vad du behöver veta innan du tar Pafinur

   Ta inte Pafinur

   • om du är allergisk (överkänslig) mot rupatadin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel.

   Varningar och försiktighet

   Om du lider av njur- eller leverinsufficiens, rådfråga läkare. Användning av Pafinur rekommenderas för närvarande inte till patienter med nedsatt njur- eller leverfunktion.

   Rådfråga din läkare om du har låga kaliumnivåer i blodet och/eller ett visst onormalt mönster i hjärtrytmen (känt utdraget QTc-intervall på EKG) som kan förekomma vid vissa typer av hjärtsjukdomar.

   Detta läkemedel är inte avsett att användas av barn under 2 år eller som väger under 10 kg.

   Andra läkemedel och Pafinur

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, inklusive receptfria läkemedel.

   Ta inte några läkemedel som innehåller ketokonazol eller erytromycin om du tar Pafinur.

   Om du tar CNS-dämpande läkemedel eller statinläkemedel, rådfråga din läkare innan du tar Pafinur.

   Pafinur med mat och dryck

   Pafinur kan tas med eller utan mat.

   Pafinur får inte tas tillsammans med grapefruktjuice, eftersom detta kan öka nivån av Pafinur i din kropp.

   Pafinur vid en dos på 10 mg, ökar inte den dåsighet som orsakas av alkohol.

   Graviditet och amning

   Ta inte Pafinur under graviditet och amning såvida inte läkaren tydligt angett det.

   Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Vid rekommenderad dos förväntas inte Pafinur påverka förmågan att framföra fordon eller använda maskiner. När du tar Pafinur för första gången bör du emellertid vara försiktig för att se hur behandlingen påverkar dig innan du framför fordon eller använder maskiner.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Viktig information om några av innehållsämnena i Pafinur

   Detta läkemedel innehåller sackaros och kan skada tänderna. Om du fått veta av din läkare att du inte tål vissa sockerarter, kontakta läkare innan du tar detta läkemedel.

   Detta läkemedel innehåller metylparahydroxibensoat och kan orsaka allergiska reaktioner (möjligen fördröjda).


   3. Hur du tar Pafinur

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Pafinur oral lösning är avsedd för oral användning.

   Dosering till barn som väger 25 kg eller mer: 5 ml (5 mg av rupatadin) av oral lösning en gång dagligen med eller utan mat.

   Dosering för barn som väger minst 10 kg och upp till 25 kg: 2,5 ml (2,5 mg rupatadin) oral lösning en gång dagligen med eller utan mat.

   Din läkare kommer att tala om för dig hur länge du ska behandlas med Pafinur.

   Bruksanvisning:

   • Tryck ned och vrid samtidigt locket moturs för att öppna flaskan.

   • Ta sprutan och placera den i den perforerade proppen och vänd flaskan upp och ned.

   • Fyll sprutan med den ordinerade dosen.

   • Administrera direkt från doseringssprutan.

   • Rengör sprutan efter användning.

   Om du har tagit för stor mängd av Pafinur

   Om du av misstag tagit för hög dos av läkemedlet, tala omedelbart om det för läkare eller apotekspersonal.

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har glömt att ta Pafinur

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan Pafinur orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Vanliga biverkningar (kan påverka upp till 1 av 10 personer) är huvudvärk och sömnighet.

   Mindre vanliga biverkningar (kan påverka upp till 1 av 100 personer) är influensa, inflammation i nässvalgrummet (nasofaryngit) infektion i övre luftvägarna, ökat antal av vissa vita blodkroppar (eosinofili), lågt antal av vissa vita blodkroppar (neutropeni),, yrsel, illamående, eksem, nattsvettningar och trötthet.

   Om några biverkningar blir värre eller om du får några biverkningar som inte nämns i denna information, tala med läkare eller apotekspersonal.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Pafinur ska förvaras

   Inga särskilda förvaringsanvisningar krävs för detta läkemedel.

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på flaskan och kartongen efter Utg.dat.

   Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad. Hållbarheten efter första öppnande är densamma som utgångsdatumet som anges på kartongen och flaskan.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är rupatadin. Varje ml innehåller 1 mg rupatadin (som fumarat).

   • Övriga innehållsämnen är propylenglykol, vattenfri citronsyra, vattenfri dinatriumfosfat, natriumsackarin, sackaros, metylparahydroxibensoat (E-218), kinolingult (E-104), banansmak och renat vatten.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Pafinur är en klar, gul oral lösning.

   Pafinur är förpackad i en gulbrun plastflaska med perforerad propp och barnskyddat lock. Varje flaska innehåller 120 ml Pafinur lösning. I förpackningen finns en 5 ml oral spruta som är graderad i intervall på 0,25 ml.

   Innehavare av godkännande för försäljning:

   J. Uriach y Compañia, S.A.

   Av. Camí Reial, 51–57

   E-08184 Palau-solità i Plegamans (Barcelona – Spanien)

   Information lämnas av:

   Nigaard Pharma AS

   Medicon Village, 223 81 Lund

   Te. +47 815 300 30

   E-post: post@nigaard.com

   Tillverkare:

   Italfarmaco S.A.

   San Rafael, 3

   Pol. Ind. Alcobendas

   E-28108 Alcobendas (Spanien)

   Eller

   Recipharm Parets S.L.

   Ramón y Cajal, 2

   08150 Parets del Vallés (Spanien)

   Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under följande namn:

   Rupatall 1 mg/ml oral lösning Belgien, Luxemburg

   Rinialer 1 mg/ml oral lösning Portugal, Malta

   Rupafin 1 mg/ml oral lösning Österrike, Bulgarien Cypern, Estland, Tyskland, Grekland, Italien, Irland, Lettland, Litauen, Nederländerna, Polen, Slovenien, Slovakien, Spanien, Storbritannien, Danmark, Island, Kroatien, Norge, Liechtenstein

   Wystamm 1 mg/ml oral lösning Frankrike

   Tamalis 1 mg/ml oral lösning Ungern, Tjeckien, Rumänien

   Pafinur 1 mg/ml oral lösning Sverige, Finland


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2016-08-26


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Pafinur

  Oral lösning 1 mg/ml 120 milliliter Flaska

  • Varunummer: 487767
  • Tillverkare: J. Uriach y Compañia S.A.

  102,50 kr

  Jämförpris: 0,85 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?