Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

   Innehavare av godkännande för försäljning:

   Elanco Europe Ltd., Lilly House, Priestley Road, Basingstoke, RG24 9NL, Storbritannien

   Tillverkare ansvarig för frisläppande av tillverkningssats:

   Argenta Dundee Limited, Kinnoull Road, Dunsinane Industrial Estate, Dundee DD2 3XR, STORBRITANNIEN

   2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

   OSURNIA örongel för hundar Terbinafin/florfenikol/betametasonacetat (terbinafinum/florfenicolum/betamethasoni acetas)

   DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER) OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

   En tub (1,2 g) innehåller 10 mg terbinafin, 10 mg florfenikol och 1 mg betametasonacetat

   Hjälpämne: 1 mg butylhydroxitoluen (E 321)

   Gulvit till svagt gul genomskinlig gel.

   4. ANVÄNDNINGSOMRÅDE(N)

   Behandling av akutinflammation i ytterörat och akut försämring av återkommande inflammation i ytterörat orsakad av bakterien Staphylococcus pseudintermedius och svampen Malassezia pachydermatis.

   5. KONTRAINDIKATIONER

   Använd inte vid överkänslighet mot de aktiva substanserna, andra kortikosteroider eller mot något hjälpämne.

   Använd inte om trumhinnan är perforerad.

   Använd inte till hundar med generaliserad demodikos (hårsäckkvalster).

   Använd inte till dräktiga djur eller avelsdjur.

   6. BIVERKNINGAR

   Erfarenhet efter godkännande för försäljning antyder att mycket sällsynta fall av dövhet eller nedsatt hörsel, oftast övergående, har rapporterats efter användning till hundar, huvudsakligen hos äldre djur.

   Frekvensen av biverkningar anges enligt följande:

   • Mycket vanliga (fler än 1 av 10 behandlade djur som uppvisar biverkningar)

   • Vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 100 behandlade djur)

   • Mindre vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 1 000 behandlade djur)

   • Sällsynta (fler än 1 men färre än 10 djur av 10 000 behandlade djur)

   • Mycket sällsynta (färre än 1 djur av 10 000 behandlade djur, enstaka rapporterade händelser inkluderade)

   Om du observerar biverkningar, även sådana som inte nämns i denna bipacksedel, eller om du tror att läkemedlet inte har fungerat, meddela din veterinär.

   7. DJURSLAG

   Hund.

   Hund

   8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

   För användning i örat. Använd en tub per infekterat öra. Upprepa behandlingen efter 7 dagar. Maximalt behandlingssvar uppnås eventuellt inte förrän 21 dagar efter det andra behandlingstillfället.

   1. Öppna tuben genom att vrida om den mjuka spetsen.

    Öppna tuben genom att vrida om den mjuka spetsen

   2. För in den flexibla mjuka spetsen i hörselgången.

   3. Applicera produkten i hörselgången genom att pressa tuben mellan två fingrar.

   4. Efter appliceringen kan örats bas masseras försiktigt under en kort stund så att läkemedlet fördelas jämnt i hörselgången.

   9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

   Innan läkemedlet appliceras ska den yttre hörselgången undersökas noga för att säkerställa att trumhinnan inte är perforerad.

   Rengör öronen före det första behandlingstillfället. Rengöringen av örat får inte upprepas förrän 21 dagar efter det andra behandlingstillfället. I kliniska studier rengjordes öronen med enbart koksaltlösning.

   Om behandling med detta läkemedel avbryts bör hörselgångarna rengöras innan behandling med en annan produkt påbörjas.

   10. KARENSTIDER

   Ej relevant.

   11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Förvaras i kylskåp (2 °C-8 °C).

   Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på etiketten efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

   Särskilda varningar för respektive djurslag:

   Övergående fuktighet i den inre och yttre öronmusslan kan förekomma. Fuktigheten orsakas av användning av produkten och saknar betydelse. 

   Öroninflammation som orsakas av bakterier och svamp uppkommer ofta till följd av andra tillstånd. En korrekt diagnos bör ställas och behandling av bakomliggande orsaker utredas innan behandling med antibiotika övervägs. Hos djur med tidigare kronisk eller återkommande inflammation i ytterörat kan produktens effektivitet påverkas om de underliggande orsakerna till tillståndet, såsom allergi eller örats anatomiska struktur, inte beaktas.

   Användning av läkemedlet som avviker från instruktionerna i bipacksedeln kan öka förekomsten av bakterier och svamp som är resistenta mot florfenikol och terbinafin och kan minska effekten av behandling med andra antibiotika och läkemedel mot svamp.

   Särskilda försiktighetsåtgärder för djur:

   Läkemedlets säkerhet har inte fastställts hos hundar som är yngre än 2 månader eller väger mindre än 1,4 kg, under dräktighet, digivning eller hos avelshundar.

   I toleransstudier observerades minskade kortisolnivåer efter administrering av produkten i samband med test för Addisons sjukdom, vilket tyder på att betametason absorberas och upptas i blodcirkulationen. Detta var inte förknippat med några kliniska tecken eller symtom och var övergående.

   Ytterligare kortikosteroidbehandlingar bör undvikas.

   Används med försiktighet till hundar med misstänkt eller bekräftad endokrin störning (t ex diabetes mellitus, underaktiv eller överaktiv sköldkörtel).

   Vid öroninflammation som orsakas av parasiter bör lämpligt kvalsterdödande medel sättas in. Om överkänslighet mot något av innehållsämnena uppstår ska örat tvättas noggrant. Förenlighet med andra öronrengöringsmedel än koksaltlösning har inte påvisats.

   Överdosering (symptom, akuta åtgärder, motgift):

   Långvarig eller intensiv användning av produkten kan orsaka blåsbildning på trumhinnans ytvävnad eller slemhinnesår på ytan av mellanörats hålrum. Dessa fynd påverkar inte hörseln och är övergående.

   Långvarig och intensiv användning av lokalt applicerade kortikosteroidberedningar är känd för att ge generella effekter i kroppen, inklusive hämmad binjurefunktion.

   Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som ger läkemedlet till djur:

   Vid oavsiktlig kontakt med ögonen, skölj noga med vatten. Vid oavsiktligt spill på huden, tvätta noga med vatten. Vid oavsiktligt intag, uppsök genast läkare och visa denna information eller etiketten.

   13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall.

   Fråga veterinären eller apotekspersonalen hur man gör med läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

   2017-07-03. Ytterligare information om detta läkemedel finns tillgänglig på Europeiska läkemedelsmyndighetens hemsida http://www.ema.europa.eu/.

   15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Denna produkt är en fast kombination av tre aktiva substanser: antibiotikum, läkemedel mot svamp och kortikosteroid.

   OSURNIA örongel för hundar finns i följande förpackningsstorlekar:

   1 kartong innehållande 2 tuber

   1 kartong innehållande 12 tuber

   1 kartong innehållande 20 tuber

   1 kartong innehållande 40 tuber

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontaktaden lokala företrädaren för innehavaren av godkännandet för försäljning.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  OSURNIA

  Örongel 20 styck Tub

  • Varunummer: 145431
  • Tillverkare: Elanco Animal Health A/S/Eli Lilly Danma

  1.699,50 kr

  Jämförpris: 84,98 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?