Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du eventuellt får. Information om hur du rapporterar biverkningar finns i slutet av avsnitt Biverkningar.


   Bipacksedel: Information till användaren

   Orfiril long

   500 mg depotgranulat
   natriumvalproat

    

   VARNING


   Valproat kan orsaka fosterskador och försening av barnets tidiga utveckling om det tas under graviditet. Om du är en kvinna i fertil ålder måste du använda en effektiv preventivmetod under hela behandlingen.

   Läkaren kommer att diskutera detta med dig men du ska även följa råden i avsnitt 2 av denna bipacksedel. Berätta omedelbart för läkaren om du blir gravid eller tror att du kan vara det.


   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Orfiril long är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du tar Orfiril long
   3. Hur du tar Orfiril long
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Orfiril long ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Orfiril long är och vad det används för

   Orfiril long är ett läkemedel som används för behandling av epileptiska anfall (antiepileptikum) och mani.


   Verkningssättet hos Orfiril long är inte helt klarlagt. En teori är att Orfiril long normaliserar störningar i de kemiska processer som förekommer mellan nervcellerna i hjärnan och förhindrar därmed uppkomsten av såväl epileptiska anfall som maniska episoder.


   Orfiril long depotgranulat används vid

   • olika typer av epilepsi

   • mani. Mani innebär ett tillstånd av stark upphetsning, upprymdhet, upprördhet, entusiasm eller hyperaktivitet. Mani förekommer vid en sjukdom som kallas bipolär sjukdom. Orfiril long kan användas när man inte kan ta litium.

   Natriumvalproat som finns i Orfiril long kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du tar Orfiril long

   Ta inte Orfiril long:

   • om du är allergisk mot natriumvalproat eller mot något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

   • om du har nedsatt leverfunktion

   • om du har akut intermittent porfyri (ärftlig ämnesomsättningssjukdom med störd produktion av blodpigment)

   • om du har ett ärftligt problem som orsakar en störning i cellernas energiförsörjning (t.ex. Alpers-Huttenlochers syndrom)

   • om du lider av rubbningar i ureacykeln (en viss ämnesomsättningssjukdom).

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare innan du tar Orfiril long.


   Kontakta omedelbart läkare om du får symtom såsom svaghet, aptitlöshet, illamående, upprepade kräkningar, smärta i övre delen av magen, svullnad (ödem), upprymdhet, avsaknad av intresse eller bekymmer för emotionellt, socialt eller fysiskt liv (apati), förvirring, rörelserubbning eller om anfallen återkommer eller ökar i frekvens. Orfiril long kan påverka levern (och i mycket sällsynta fall bukspottkörteln). Detta gäller särskilt hos spädbarn och barn under 3 år med svår form av epilepsi (särskilt barn med hjärnskada, utvecklingsstörning, genetiska och/eller ämnesomsättningssjukdomar) och vid kombinationsbehandling med andra antiepileptika.


   Rådgör med din läkare:

   • om du har nedsatt njurfunktion

   • om du har en ämnesomsättningssjukdom (särskilt om du har en ärftlig enzymbristsjukdom). Om rubbningar i ureacykeln misstänks, bör undersökningar av ämnesomsättningen utföras innan du tar Orfiril long, på grund av risk för en ökning av ammoniak i blodet (hyperammonemi).

   • om du har rubbningar i blodets förmåga att levra sig eller annan blodsjukdom (t ex benmärgsskada)

   • om du har systemisk lupus erythematosus (SLE, autoimmun kollagen sjukdom, som kan påverka många organsystem)

   • om du ökar i vikt. Kontrollera din vikt regelbundet, särskilt i början av behandlingen.

   • om du vet att det finns ett ärftligt problem i din familj som orsakar en störning i cellernas energiförsörjning.

   • om du saknar ett enzym som kallas karnitinpalmitoyltransferas (CPT) av typ II och får svår muskelsmärta, eftersom detta kan vara ett tecken på muskelskada.

   Natriumvalproat kan påverka vissa urinprovstest (test på ketonkroppar). Informera därför om att du använder Orfiril long vid urinprovstagning.


   Innan behandlingen med Orfiril long påbörjas, i samband med operation, vid blåmärken eller blödningar bör blodets förmåga att koagulera sig undersökas. Behandling med Orfiril long kan kräva noggrann övervakning av blodbilden, blodplättar, lever- och bukspottkörtelfunktioner.


   Ett litet antal personer som behandlas med läkemedel mot epilepsi som t ex natriumvalproat har också haft tankar på att skada sig själva eller begå självmord. Om du någon gång får dessa tankar, kontakta omedelbart din läkare.


   Som med andra läkemedel mot epilepsi kan vissa patienter uppleva förvärrade anfall med Orfiril long.

   Barn och ungdomar

   Orfiril long ska inte användas till barn och ungdomar under 18 år vid behandling av mani.

   Andra läkemedel och Orfiril long

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar,nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


   Effekten av behandlingen kan påverkas om Orfiril long och vissa andra mediciner tas samtidigt:

   • acetylsalicylsyra (läkemedel mot feber och smärta),

   • cimetidin (läkemedel mot magbesvär),

   • läkemedel mot epilepsi (etosuximid, felbamat, fenytoin, fenobarbital, karbamazepin, lamotrigin, topiramat, rufinamid),

   • diazepam, lorazepam (läkemedel för behandling av ångest),

   • läkemedel mot depressioner (amitriptylin, nortriptylin, klomipramin, fluoxetin)

   • nimodipin (läkemedel för ökad genomblödning i hjärnan),

   • haloperidol (läkemedel för behandling av psykiska sjukdomar),

   • kolestyramin (kolesterolsänkande läkemedel),

   • läkemedel mot infektioner (erytromycin, aciklovir, valaciklovir, zidovudin) , läkemedel för

    behandling av HIV-infektioner (proteashämmare som lopinavir och ritonavir)

   • meflokin (läkemedel mot malaria),

   • rifampicin (antibiotikum som används för att behandla tuberkulos),

   • vissa s.k. pivalinsyrahaltiga antibiotika (pivmecillinam, pivampicillin)

   • karbapenemer (antibiotika mot bakterieinfektioner). Orfiril long i kombination med karbapenemer ska undvikas då det kan leda till en minskad effekt av Orfiril long.

   • acetazolamid (läkemedel för behandling av ökat tryck i ögat, dvs. grön starr)

   • läkemedel för behandling av psykiska störningar (quetiapin, olanzapin)

   • propofol (används för anestesi och sedering vid kirurgiska och diagnostiska ingrepp)

   Samtidig administrering av natriumvalproat och antikoagulantia (blodförtunnande läkemedel, t.ex. warfarin, salicylater) kan öka blödningstendenserna.


   I vissa fall har samtidigt intag av valproinsyra och topiramat sats i samband med en höjning av ammoniak i blodet (hyperammonemi) med eller utan hjärnsjukdom (encefalopati).


   Vid samtidigt intag av litium, kan koncentrationerna i blodet av båda läkemedlen påverkas.

   Orfiril long med alkohol

   Alkohol bör undvikas i samband med behandlingen med Orfiril long.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel.


   Om du är kvinna i fertil ålder, måste du använda effektiv preventivmetod under behandlingen.


   Viktiga råd för kvinnor

   • Valproat kan vara skadligt för det ofödda barnet när det tas av en kvinna under graviditeten.

   • Valproat innebär en risk om det tas under graviditet. Ju högre dos desto större risk, men alla doser innebär en risk.

   • Det kan orsaka allvarliga fosterskador och påverka hur barnet utvecklas när det växer upp. De fosterskador som rapporterats inkluderar ryggmärgsbråck (spina bifida, där skelettet i ryggraden inte utvecklats som det ska), missbildning av ansikte och skalle, missbildning av hjärta, njurar, urinvägar och könsorgan samt armar och ben.

   • Om du tar valproat under graviditeten har du en högre risk än andra kvinnor att få ett barn med fosterskador som kräver medicinsk behandling. Eftersom valproat har använts under många år vet vi att 10 av 100 barn till kvinnor som tar valproat kommer att drabbas av fosterskador. Detta kan jämföras med 2-3 av 100 barn till kvinnor som inte har epilepsi.

   • Det beräknas att 30-40% av förskolebarn till mödrar som tagit valproat under graviditeten kan ha problem med utvecklingen under tidig barndom. De drabbade barnen kan vara sena med att gå och tala, ha sämre intellektuell förmåga än andra barn och ha svårigheter med språket och minnet.

   • Autismspektrumstörning diagnosticeras oftare hos barn som exponerats för valproat och det finns vissa bevis för att barnen kan vara mer benägna att utveckla symtom på ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder).

   • Om du är kvinna och kan bli gravid ska läkaren endast förskriva valproat till dig, om inget annat hjälper.

   • Innan detta läkemedel ordineras åt dig, ska läkaren ha förklarat vad som kan hända med ditt barn om du blir gravid medan du tar valproat. Om du senare bestämmer dig för att du vill ha barn, ska du inte sluta ta detta läkemedel innan du har diskuterat detta med läkaren och kommit överens om en plan för att byta till ett annat läkemedel om det är möjligt.

   • Fråga läkaren om att ta folsyra medan du försöker bli gravid. Folsyra kan minska den allmänna risken för ryggmärgsbråck och tidigt missfall, som finns vid alla graviditeter. Det är däremot inte troligt att det minskar risken för fosterskador som förknippas med användning av valproat.


   FÖRSKRIVNING FÖR FÖRSTA GÅNGEN

   Om detta är första gången som du får valproat, så kommer läkaren att ha förklarat riskerna som finns för fostret, om du skulle bli gravid. Om du är i fertil ålder måste du se till att använda en effektiv preventivmetod under hela behandlingen. Tala med läkare eller sjukvårdspersonal om du behöver råd om preventivmedel.


   Viktig information:

   • Se till att du använder en effektiv preventivmetod.

   • Berätta omedelbart för läkaren om du är gravid eller tror att du kan vara det.


   PÅGÅENDE BEHANDLING UTAN ATT FÖRSÖKA BLI GRAVID

   Om du fortsätter med valproatbehandling men inte planerar att skaffa barn, måste du se till att använda en effektiv preventivmetod. Tala med läkare eller sjukvårdspersonal om du behöver råd om preventivmedel.


   Viktig information:

   • Se till att du använder en effektiv preventivmetod.

   • Berätta omedelbart för läkaren om du är gravid eller tror att du kan vara det.


   PÅGÅENDE BEHANDLING DÄR MAN ÖVERVÄGER GRAVIDITET

   Om du fortsätter med valproatbehandlingen och du nu överväger att bli gravid, ska du inte sluta ta valproat eller sluta använda preventivmedel, innan du har diskuterat detta med förskrivaren. Du ska tala med läkaren i god tid innan du blir gravid, så att flera åtgärder kan sättas in för att din graviditet ska kunna fortlöpa så smidigt som möjligt och för att minska eventuella risker för dig och ditt ofödda barn så mycket som möjligt.

   Läkaren kan besluta att ändra valproatdosen eller byta till ett annat läkemedel innan du försöker bli gravid.

   Om du blir gravid kommer du att följas noggrant både avseende din underliggande sjukdom och för att kontrollera hur ditt ofödda barn utvecklas.


   Fråga läkaren om att ta folsyra medan du försöker bli gravid. Folsyra kan minska den generella risken för ryggmärgsbråck och tidigt missfall, som föreligger vid alla graviditeter. Det är däremot inte troligt att det minskar risken för fosterskador som förknippas med användning av valproat.


   Viktig information:

   • Sluta inte att använda preventivmedel innan du har talat med läkaren och ni tillsammans har utarbetat en plan för att säkerställa att din epilepsi/bipolära sjukdom är under kontroll och att riskerna för barnet har minskats.

   • Berätta omedelbart för läkaren när du vet eller tror att du kan vara gravid.


   OPLANERAD GRAVIDITET UNDER PÅGÅENDE BEHANDLING

   Barn till mödrar som har behandlats med valproat löper en allvarlig risk för fosterskador och problem med utvecklingen, som kan vara svårt funktionsnedsättande. Om du tar valproat och tror att du är gravid eller kan vara det, kontakta omedelbart läkaren. Sluta inte att ta ditt läkemedel innan läkaren säger åt dig att göra det.


   Fråga läkaren om att ta folsyra. Folsyra kan minska den generella risken för ryggmärgsbråck och tidigt missfall, som föreligger vid alla graviditeter. Det är däremot inte troligt att det minskar risken för fosterskador som förknippas med användning av valproat.


   Viktig information:

   • Berätta omedelbart för läkaren om du vet att du är gravid eller tror att du kan vara det.

   • Sluta inte att ta valproat om inte läkaren säger åt dig att göra det.


   Se till att du läser patientinformationsbroschyren, som du bör ha fått och diskuterat med läkare eller apotekspersonal.


   Amning

   Valproat går över i modersmjölk. Rådgör med läkare före användning av Orfiril under amning.


   Fertilitet

   Orfiril long kan eventuellt minska fertiliteten hos både män och kvinnor. Men tillgänglig information tyder på att fertiliteten återgår till det normala när behandlingen med Orfiril long upphör.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Orfiril long kan försämra reaktionsförmågan, vilket man bör tänka på vid tillfällen då skärpt uppmärksamhet krävs, t ex bilkörning och precisionsbetonat arbete.


   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Orfiril long innehåller natrium

   Orfiril long 500 mg innehåller 3 mmol (69,0 mg) natrium per dos.

   Detta bör beaktas av patienter som ordinerats saltfattig kost.


   3. Hur du tar Orfiril long

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Behandling med Orfiril long måste inledas och övervakas av en läkare som är specialiserad på behandling av epilepsi eller bipolär sjukdom.


   Dosen bestäms av din läkare, som avpassar den individuellt för dig. Dosen varierar mycket, beroende på ålder, kroppsvikt och sjukdomens svårighetsgrad. I regel påbörjas behandlingen med en låg dos, som sedan vid behov successivt ökas.


   Mani:

   Den dagliga dosen ska fastställas och kontrolleras individuellt av din läkare.

   Startdos: Den rekommenderade dagliga startdosen är 750 mg.

   Genomsnittlig daglig dos: Den rekommenderade dagliga dosen ligger vanligen mellan 1000 mg och 2000 mg.


   Administreringssätt


   Orfiril long skall sväljas antingen före, efter eller i samband med måltid tillsammans med vätska (t.ex. 1 glas vatten). Innehållet kan också blandas ned i mat eller dryck. Orfiril long får inte tuggas sönder då risk finns för försämrad långtidseffekt.


   Bruksanvisning:

   Svälj utan att tugga.
   Riv av vid skåran eller skär/klipp av vid den prickade linjen.
   Svälj utan att tugga
   1. Håll ovanför pilen och skaka innehållet nedåt.

   2. Riv av vid skåran (pilspetsen) eller skär/klipp av vid den prickade linjen.

    1. Häll innehållet direkt i munnen eller på yoghurt, gröt, i dryck etc.

    2. Svälj utan att tugga. Ett glas vatten kan underlätta detta.

   Om du har tagit för stor mängd av Orfiril long

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (telefon 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har glömt att ta Orfiril long

   Om du glömmer bort att ta din medicin, så ta dosen så snart du kommer ihåg det. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Om du slutar att ta Orfiril long

   Du ska inte sluta använda Orfiril long utan att först tala med din läkare. Att sluta tvärt med medicineringen eller bara att minska dosen kan innebära ökad risk för anfall om medicinen tas vid epilepsi.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


   Kontakta omedelbart läkare om du får symtom såsom svaghet, aptitlöshet, illamående, upprepade kräkningar, smärta i övre delen av magen, svullnad (ödem), apati, förvirring, rörelserubbning eller om krampanfall återkommer eller ökar i frekvens. Orfiril long kan påverka levern (och i mycket sällsynta fall bukspottkörteln). Detta gäller särskilt hos spädbarn och barn under 3 år med svår form av epilepsi (särskilt barn med hjärnskada, utvecklingsstörning, genetiska och/eller ämnesomsättningssjukdomar) och vid kombinationsbehandling med andra antiepileptika.


   Följande biverkningar har rapporterats:

   Mycket vanliga biverkningar (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

   • övergående höjning av ammoniak i blodet,

   • humör- och känslomässiga rubbningar

   • darrningar

   • illamående

   Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

   • blodbrist

   • något reducerad mängd blodplättar (trombocytopeni), försämrad funktion hos blodplättarna

   • allergiska reaktioner

   • ökad aptit, aptitlöshet, onormal viktökning (risk för att utveckla polycystisk sjukdom i äggstockarna), viktförlust

   • låga nivåer av natrium i blodet

   • förvirring

   • aggression, agitation, problem med uppmärksamhet

   • extrapyramidala rubbningar, t ex parkinsonism, tillstånd med nedsatt vakenhet (stupor

   • yrsel, dåsighet, talstörningar

   • försämrat minne

   • huvudvärk

   • ofrivilliga ögonrörelser (nystagmus)

   • dubbelseende (diplopi)

   • hörselnedsättning (övergående eller bestående)

   • blödning

   • magbesvär i form av smärtor, sugningar, kräkningar och diarré

   • tandköttssjukdom (främst gingival hyperplasi), inflammation i tandköttet

   • leverskador, förändringar i levertester (förhöjda transaminaser eller fosfataser)

   • övergående håravfall, ändrad hårkvalitet

   • smärta under menstruationen som stör dina dagliga aktiviteter (dysmenorré)

   • förlängd blödningstid

   • problem med naglar och nagelbädd

   Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

   • pancytopeni, svår leukopeni

   • syndrom med vätskeansamling i blodet och minskad urinproduktion (SIADH)

   • ökat manligt hormon (androgen), vilket kan leda till maskulinisering och ökad manlig hårväxt hos kvinnor (hirsutism), akne eller håravfall med det typiska manliga utseendet (t.ex. håravfall vid hårfästet)

   • sömnlöshet (insomnia), övergående koma (i vissa fall i samband med ökad krampanfallsfrekvens)

   • försämrad rörelsekoordination (ataxi)

   • hjärnsjukdom (encefalopati)

   • en känsla i huden, t.ex. brännande, stickande, klåda eller stickningar, utan uppenbar fysisk orsak (parestesi)

   • inflammation i blodkärl (vaskulit)

   • vätska runt lungorna (eosinofil pleurautgjutning)

   • ökad salivutsöndring (hypersalivation)

   • inflammation i bukspottkörteln (pankreatitis)

   • allvarlig leverskada (ibland dödlig) hos barn under 3 år som fått höga doser i kombination med andra antiepileptika

   • svullnad av ansikte, mun, tunga eller andra kroppsdelar som kan orsaka andnings- eller sväljsvårigheter (angioödem)

   • hudutslag

   • förändringar i hårfärg

   • det har kommit rapporter om skelettsjukdomar såsom osteopeni och osteoporos (minskad bentäthet och benskörhet) och benbrott. Kontrollera med din läkare eller apotekspersonal om du står på långsiktig antiepileptisk behandling, har en bakgrund med osteoporos, eller tar steroider.

   • täta urinträngning

   • utebliven eller oregelbunden menstruation

   • onormal trötthet eller utmattning (fatigue)

   • svullnad i händer, fötter och/eller ben (ödem)

   Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

   • tillstånd där den normala blodbildningen störs (myelodysplastiskt syndrom)

   • benmärgsskador, svåra blodsjukdomar med lågt antal av vissa vita blodkroppar, trombocyter och / eller röda blodkroppar (t ex trombocytopeni), ökat antal vita blodkroppar (eosinofili), minskad mängd av ett blod-koaguleringsprotein (fibrinogen), hämmad utveckling av röda blodkroppar, allvarlig brist på vissa blodkroppar (agranulocytos), anemi med förstoring av röda blodkroppar (makrocytisk anemi, makrocytos), minskad koncentration av åtminstone en koagulationsfaktor och onormala koagulationstester (se avsnitt ”Varningar och försiktighet” och ”Graviditet, amning och fertilitet”)

   • nedsatt funktion i sköldkörteln

   • höjning av ammoniak i blodet förknippad med hjärnsjukdom (encefalopati), förvirring, illamående, kräkningar och rörelsestörningar (ataxi)

   • onormalt mentalt tillstånd med bristande verklighetsuppfattning (psykos), beteendeavvikelser, hyperaktivitet, inlärningssvårigheter

   • demens vid krympning av hjärnan (hjärnan förtvinar)

   • kognitiv störning

   • förstoppning

   • allvarlig leverskada hos barn under 3 år

   • svåra hud- och slemhinneförändringar (Stevens-Johnsons syndrom, toxisk epidermal nekrolys)

   • hudrodnad (erythema multiforme)

   • syndrom med hudutslag från läkemedel, förstorade lymfkörtlar, feber och eventuell inblandning av andra organ (DRESS syndrom)

   • en störning i immunsystemet som orsakar ledvärk, hudutslag och feber (systemisk lupus erythematosus)

   • allvarlig muskelnedbrytning (rabdomyolys)

   • ofrivillig urinering (enures)

   • nedsatt njurfunktion (Fanconi syndrom)

   • manlig infertilitet

   • polycystiskt sjukdom i äggstockarna

   • låg kroppstemperatur

   • fetma

   • brist på biotin (B-vitamin)

   Mycket sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

   • lågt antal av den viktigaste typen av vita blodkroppar i blodet (neutropeni)

   Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data):

   • onormalt sköldkörtelfunktionstest

   • förvärrade anfall

   • ringningar i öronen (tinnitus)

   • ökad hårväxt i ansiktet och på kroppen hos kvinnor (så kallade hirsutism, vilket kan vara ett resultat av polycystisk sjukdom i äggstockarna, ett tillstånd som leder till bildandet av cystor i olika storlekar i äggstockarna),

   • njursvikt, inflammation i njurvävnaden, försämrad njurfunktion

   • onormal spermieproduktion (med minskat antal och/eller aktivitet hos spermier)


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Orfiril long ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.
   Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter ”Utg.dat.”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Förvaras vid högst 30 °C.
   Förvaras i originalförpackningen.
   Tillslut förpackningen väl.


   Läkemedlet ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är natriumvalproat. En endosbehållare depotgranulat innehåller natriumvalproat 500 mg.

   • Övriga innehållsämnen är kalciumstearat, kolloidal vattenfri kiseldioxid (metylerad), ammoniometakrylatkopolymer typ B, etylcellulosa, dibutylsebacat, oljesyra, sorbinsyra, natriumhydroxid.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Endosbehållare innehållande vita eller nästan vita minitabletter.

   Förpackningsstorlekar om 50, 100 eller 200 endosbehållare.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Desitin Arzneimittel GmbH
   Weg beim Jäger 214
   22335 Hamburg

   Tyskland

   Informationslämnare:
   Desitin Pharma AB
   Havnegade 55, st.tv.

   DK-1058 Köpenhamn K

   Danmark


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2016-12-19


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Orfiril long

  Depotgranulat 500 mg 100 x 1 dos(er) Endosbehållare

  • Varunummer: 128454
  • Tillverkare: Desitin Pharma AB

  214,75 kr

  Jämförpris: 2,15 kr / dos(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?