Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

   Innehavare av godkännande för försäljning:

   Elanco GmbH

   Heinz-Lohmann-Str. 4

   27472 Cuxhaven

   Tyskland 

   Tillverkare ansvarig för frisläppande av tillverkningssats:

   Elanco France S.A.S

   26 Rue de la Chapelle

   F-68330 Huningue

   Frankrike

   2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

   Onsior 20 mg/ml injektionsvätska, lösning för katter och hundar. robenacoxib

   3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER) OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

   Varje ml innehåller 20 mg robenacoxib som aktiv substans och 1 mg natriummetabisulfit (E 223) som antioxidant.
   Denna injektionsvätska, lösning är en klar, färglös till svagt färgad (rosa) vätska.

   4. ANVÄNDNINGSOMRÅDE(N)

   För behandling av smärta och inflammation i samband med ortopediskkirurgi eller mjukdelskirurgi på hundar.
   För behandling av smärta och inflammation i samband med ortopediskkirurgi eller mjukdelskirurgi på katter.

   5. KONTRAINDIKATIONER

   Ska inte användas till djur som lider av mag-/tarmsår.
   Ska inte användas tillsammans med kortikosteroider eller andra icke-steroida antiinflammatoriska medel (NSAID).
   Ska inte användas vid överkänslighet mot robenacoxib eller mot något av innehållsämnena i lösningen.
   Ska inte användas till dräktiga eller digivande djur, eftersom säkerheten för robenacoxib inte har fastställts under dräktighet och digivning, och inte heller för katter och hundar som används för avel.

   6. BIVERKNINGAR

   Katter:
   Gastrointestinala biverkningar (kräkningar, mjuk avföring eller diarré) rapporterades som vanliga, men de var i de flesta fall lindriga och gick över utan behandling. Diarré eller blodkräkningar var mindre vanligt. Smärta vid injektionsstället var vanligt.

   Hundar:
   Biverkningar från mag–tarmkanalen (t.ex. kräkningar) var vanligt, men de var i de flesta fall lindriga och gick över utan behandling. Diarré, mjuk och mörk avföring eller aptitminskning var mindre vanligt.
   Lindrig smärta vid injektionsstället var vanligt. Måttlig eller svår smärta vid injektionsstället var mindre vanligt.

   Frekvensen av biverkningar anges enligt följande:

   • Mycket vanliga (fler än 1 av 10 behandlade djur som uppvisar biverkningar)

   • Vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 100 behandlade djur)

   • Mindre vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 1 000 behandlade djur)

   • Sällsynta (fler än 1 men färre än 10 djur av 10 000 behandlade djur)

   • Mycket sällsynta (färre än 1 djur av 10 000 behandlade djur, enstaka rapporterade händelser inkluderade)

   Om du observerar biverkningar, även sådana som inte nämns i denna bipacksedel, eller om du tror att läkemedlet inte har fungerat, meddela din veterinär.

   7. DJURSLAG

   Katter och hundar

   8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

   Ge lösningen subkutant till katter eller hundar cirka 30 minuter före operation, exempelvis i samband med att djuret sövs, i en dosering av 1 ml per 10 kg kroppsvikt (2 mg/kg). Efter kirurgi på katter kan behandlingen som ges en gång per dag fortgå med samma dosering och vid samma tidpunkt varje dag i upp till 2 dagar.

   Byte mellan Onsior tabletter och Onsior injektionsvätska, lösning, har testats i en säkerhetsstudie på katter och har visat sig tolereras väl.

   För katter är Onsior injektionsvätska, lösning och tabletter utbytbara i enlighet med indikationerna och den godkända behandlingstiden för de båda läkemedelsformerna. Behandlingen ska inte överstiga en dos (antingen tablett eller injektion) per dag. Notera att de rekommenderade doserna skiljer sig mellan de två beredningsformerna.

   9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

   Inga

   10. KARENSTID(ER)

   Ej relevant

   11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.
   Förvaras i kylskåp (2 ºC-8 ºC).
   Undvik kontaminering.
   Förvara injektionsflaskan i ytterkartongen.

   Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på etiketten efter Utg. dat. Efter det att injektionsflaskan öppnats första gången kan produkten förvaras i 28 dagar. Under den 4 veckor långa användningsperioden efter att injektionsflaskan öppnats är förvaring i kylskåp inte nödvändigt.

   12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

   Särskilda försiktighetsåtgärder för djur:

   Detta veterinärmedicinska läkemedels säkerhet har inte fastställts för katter som är yngre än 4 månader och hundar som är yngre än 2 månader, och inte heller för katter eller hundar som väger mindre än 2,5 kg.

   Användning till djur med nedsatt hjärt-, njur- eller leverfunktion eller till djur som är uttorkade, har låg cirkulerande blodvolym eller har lågt blodtryck kan innebära ytterligare risker. Om användning inte kan undvikas måste dessa djur följas med noggranna kontroller och vätsketerapi.

   Vid användning av detta veterinärmedicinska läkemedel till djur med risk för sårbildning i mag–tarmkanalen, eller till djur som tidigare har uppvisat intolerans mot andra NSAID, krävs strikt uppföljning av veterinär.

   Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som ger läkemedlet till djur:

   Tvätta händerna och exponerad hud efter användning av det veterinärmedicinska läkemedlet.

   Vid oavsiktligt intag eller självinjektion, uppsök genast läkare och visa denna information eller etiketten.

   För gravida kvinnor, i synnerhet i graviditetens slutskede, kan oavsiktlig injektion eller långvarig hudexponering öka riskerna för fostret.

   Blandbarhetsproblem:

   Onsior får inte ges tillsammans med andra NSAID eller glukokortikosteroider. Förbehandling med andra antiinflammatoriska läkemedel kan leda till ytterligare eller ökade biverkningar, och därför ska det vara en behandlingsfri period avseende sådana substanser på minst 24 timmar innan behandling med Onsior påbörjas. Vad gäller den behandlingsfria perioden ska dock hänsyn tas till de farmakokinetiska egenskaperna hos de läkemedel som använts tidigare.

   Samtidig behandling med läkemedel som påverkar det renala flödet, t.ex. diuretika eller ACE-hämmare ska följas med kliniska kontroller.

   Hos friska katter, både sådana som behandlades eller inte behandlades med det vätskedrivande läkemedlet furosemid, förknippades samtidig administrering av Onsior med ACE-hämmaren benazepril i 7 dagar inte med några negativa effekter på aldosteronkoncentration i blodplasma, reninaktivitet i blodplasma (ämnen som påverkar blodtrycket) eller glomerulär filtrationshastighet (ett mått på njurarnas funktion). Inga säkerhetsdata hos den avsedda djurarten och inga allmänna effektdata finns för kombinationsbehandling med robenacoxib och benazepril.

   Då bedövningsmedel (anestetika) kan påverka den renala perfusionen bör insättande av parenteral vätsketerapi under operation övervägas, i syfte att minska njurkomplikationerna när NSAID används i samband med operation.

   Samtidig tillförsel av potentiellt njurtoxiska substanser ska undvikas, då det kan finnas ökad risk för renaltoxicitet.

   Samtidig användning av andra aktiva substanser med hög proteinbindningsgrad kan konkurrera med robenacoxib om bindningen och därigenom medföra toxiska effekter.

   Då blandbarhetsstudier saknas skall detta veterinärmedicinska läkemedel inte blandas med andra veterinärmedicinska läkemedel.

   Överdosering (symtom, akuta åtgärder, motgift):

   Byte mellan Onsior tabletter och Onsior injektionsvätska, lösning hos 4 månader gamla katter vid överdoser på upp till 3 gånger den högsta rekommenderade dosen (2,4 mg; 4,8 mg; 7,2 mg robenacoxib/kg oralt och 2,0 mg; 4,0 mg och 6,0 mg robenacoxib/kg subkutant) resulterade i dosberoende ökning av sporadiskt ödem vid injektionsstället och minimal till mild subakut/kronisk inflammation i subkutanvävnad. En dosberoende ökning i QT-intervallet, minskning i hjärtfrekvens och motsvarande ökning i andningsfrekvens observerades i laboratoriestudier. Inga betydande effekter på kroppsvikt, blödningstid eller tecken på gastrointestinaltoxicitet, njur- eller levertoxicitet observerades.

   I överdosstudier på katter sågs en dosberoende ökning av QT-intervallet. Den biologiska betydelsen av ökat QT-intervall, utanför de normala variationerna, som observerades efter överdos av robenacoxib är okänd. Inga förändringar i QT-intervall observerades efter enkel intravenösadministrering av 2 eller 4 mg robenacoxib per kg till friska katter under anestesi.

   13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga veterinären hur man gör med läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

   2018-08-03 Ytterligare information om detta läkemedel finns tillgänglig på Europeiska läkemedelsmyndighetens hemsida http://www.ema.europa.eu/.

   15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Onsior injektionsvätska, lösning för katter och hundar levereras i pappkartong innehållande 1 injektionsflaska med 20 ml injektionsvätska, lösning.

   Robenacoxib är en icke-steroidantiinflammatorisk substans (NSAID). Det hämmar selektivt enzymet cyklooxygenas-2 (COX-2), vilket ger upphov till smärta, inflammation eller feber. Enzymet cyklooxygenas-1 (COX-1), som har skyddande funktioner i exempelvis mag–tarmkanalen och njurarna, hämmas inte av robenacoxib.
   Hos katter och hundar med inflammation som framkallats på konstgjord väg minskade robenacoxib smärta, inflammation och feber i rekommenderade doser med snabbt insättande effekt (1 timme).
   I kliniska prövningar minskade detta läkemedel smärta och inflammation hos katter och hundar som undergick ortopediskkirurgi eller mjukdelskirurgi.

   För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta innehavaren av godkännandet för försäljning.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Onsior

  Injektionsvätska, lösning 20 mg/ml 20 milliliter Injektionsflaska

  • Varunummer: 036130
  • Tillverkare: Elanco Animal Health A/S/Eli Lilly Danma

  448 kr

  Jämförpris: 22,40 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?