Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Ondansetron Fresenius Kabi

   2 mg/ml injektionsvätska, lösning
   ondansetron

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Ondansetron Fresenius Kabi är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Ondansetron Fresenius Kabi
   3. Hur du använder Ondansetron Fresenius Kabi
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Ondansetron Fresenius Kabi ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Ondansetron Fresenius Kabi är och vad det används för

   Ondansetron Fresenius Kabi tillhör en grupp läkemedel som kallas antiemetika, som är läkemedel mot illamående och kräkningar. Vissa medicinska behandlingar med läkemedel för behandling av cancer (kemoterapi) eller strålbehandling kan göra dig illamående eller orsaka kräkningar. Även efter kirurgiska ingrepp kan du må illa eller kräkas. Ondansetron Fresenius Kabi kan bidra till att motverka eller stoppa dessa symptom.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Ondansetron Fresenius Kabi

   Använd inte Ondansetron Fresenius Kabi

   • om du är allergisk mot ondansetron, någon annan selektiv 5HT3-receptorantagonist (t.ex. granisetron, dolastron) eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • om du behandlas med apomorfin (ett läkemedel som används för behandling av Parkinsons sjukdom).

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Ondansetron Fresenius Kabi

   • om du har visat överkänslighet mot andra läkemedel mot illamående och kräkningar, så som gransisetron eller palonosetron.

   • om du har stopp i tarmen eller lider av allvarlig förstoppning. Ondansetron kan minska rörligheten i tarmen.

   • om du har nedsatt leverfunktion.

   • om du har genomgått en operation för att ta bort halsmandlar bakom halsen (adenotonsillär kirurgi).

   • om du någonsin har haft hjärtproblem, inkl oregelbunden hjärtrytm (arytmi). Ondansetron förlänger QT-intervallet (EKG-tecken på fördröjd repolarisering av hjärtat efter ett hjärtslag med risk för livshotande arytmier) på ett dosberoende sätt.

   • om du har problem med nivåer av salter i blodet, såsom kalium, natrium och magnesium.

   Andra läkemedel och Ondansetron Fresenius Kabi

   Tala om för läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana.

   Om du tar tramadol (mot smärta): ondansetron kan minska den smärtstillande effekten av tramadol.

   Om du tar fenytoin, karbamazepin (antiepileptika) eller rifampicin (antibiotika mot tuberkulos): koncentrationen av ondansetron i blodet kan sjunka.

   Om du tar hjärttoxiska läkemedel (t.ex. antracykliner, cancerantibiotika såsom doxorubicin, daunorubicin eller trastuzumab, ett cancerläkemedel), antibiotika (såsom erytromycin), svampmedel (såsom ketokonazol), antiarytmika (t.ex. amiodaron) och betablockerare (läkemedel som sänker hjärtrytm såsom atenolol eller timolol): användning av ondansetron med andra QT-förlängande läkemedel kan resultera i ytterligare QT-förlängning, det vill säga öka risken för hjärtarytmier.

   Om du tar andra serotonerga läkemedel såsom selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) eller serotonin-noradrenalinåterupptagshämmare (SNRI) såsom sertralin eller duloxetin (båda är antidepressiva): Det finns fallrapporter som beskriver patienter med s.k. serotonergt syndrom (t.ex. stegrad vakenhet och oro, ökad hjärtfrekvens och blodtryck, darrningar och överkänsliga reflexer) efter samtidig användning av ondansetron med andra serotonerga läkemedel.

   Om du tar apomorfin (läkemedel för att behandla Parkinsons sjukdom): apomorfin får inte användas tillsammans med ondansetron, eftersom det finns fallbeskrivningar av kraftig hypotension (lågt blodtryck) och medvetslöshet när båda läkemedlen ges samtidigt.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel

   Ondansetron rekommenderas inte till gravida kvinnor på grund av otillräcklig erfarenhet.

   Ondansetron passerar över i modersmjölk. Därför ska mammor som erhåller ondansetron INTE amma.

   Rådfråga din läkare innan du tar några mediciner.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Ondansetron har ingen effekt på förmågan att köra eller använda maskiner.

   Viktig information om några av innehållsämnena i Ondansetron Fresenius Kabi

   Detta läkemedel innehåller 2,3 mmol (53,5 mg) natrium per maximal dygnsdos. Detta bör beaktas av patienter som står på natriumkontrollerad diet.


   3. Hur du använder Ondansetron Fresenius Kabi

   Administreringssätt

   Ondansetron Fresenius Kabi administreras som intravenös injektion (i en ven) eller, efter utspädning, som intravenös infusion (under en längre tid). Det administreras vanligtvis av en läkare eller sjuksköterska.

   Dosering

   Vuxna (under 75 års ålder)

   Din läkare kommer att bestämma den korrekta dosen av ondansetron till dig. Doseringen beror på vilken medicinsk behandling du får (kemoterapi eller kirurgi), din leverfunktion och om det ges som injektion eller infusion.

   Vid kemoterapi eller strålbehandling är den vanliga dosen för vuxna 8 - 32 mg ondansetron per dag. En singeldos på mer än 16 mg bör inte ges. För behandling av postoperativt illamående och kräkningar administreras vanligen en singeldos på 4 mg ondansetron. För förebyggande av illamående och kräkningar efter operation administreras vanligen en singeldos på 4 mg ondansetron.

   Barn i åldern >6 månader och ungdomar

   Vid kemoterapi är den vanliga dosen en intravenös singeldos på 5 mg ondansetron per kvadratmeter kroppsyta omedelbart före kemoterapi. Den intravenösa dosen får inte överstiga 8 mg.

   Barn i åldern>1 månad och ungdomar

   För behandling av illamående och kräkningar efter operation är den vanliga dosen 0,1 mg/kg (kroppsvikt). Den maximala dosen är 4 mg som injektion i en ven.

   För förebyggande av illamående och kräkningar efter operation är den vanliga dosen 0,1 mg/kg (kroppsvikt). Den maximala dosen är 4 mg som injektion i en ven. Detta kommer att ges strax före operationen.

   Dosjustering

   Äldre:

   Vid behandling med kemoterapi ska den initiala dosen inte överstiga 8 mg för patienter som är 75 år och äldre.

   Patienter med nedsatt leverfunktion:

   Om du har problem med levern ska läkaren justera dosen till en maximal dygnsdos på 8 mg ondansetron.

   Patienter som har nedsatt njurfunktion eller är långsamma metaboliserare av spartein/debrisoquin:

   Ingen justering av dygnsdosen, doseringsintervall eller administreringsväg är nödvändig.

   Behandlingstid

   Din läkare kommer besluta om hur länge du ska behandlas med ondansetron.

   Efter intravenös administrering av Ondansetron Fresenius Kabi fortsätter eventuellt behandlingen med ondansetron tabletter eller stolpiller i upp till 5 dagar.

   Om du har använt för stor mängd av Ondansetron Fresenius Kabi  

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112).

   För nuvarande finns begränsad information om effekter vid överdosering av ondansetron. Överdosering ökar sannolikheten för biverkningar som beskrivs i avsnitt 4. Hos ett fåtal patienter har följande symtom observerats efter överdosering: synstörningar, kraftig förstoppning, lågt blodtryck, störd hjärtrytm samt medvetslöshet. I samtliga fall försvann symtomen helt.

   Ondansetron kommer att ges till dig eller ditt barn av läkare eller sjuksköterska, så det är osannolikt att du eller ditt barn får för mycket. Om du tror att du eller ditt barn har fått för mycket eller missat en dos, informera din läkare eller sjuksköterska.

   Eftersom det inte finns något specifikt motgift mot ondansetron kommer endast symtomen behandlas vid misstänkt överdosering.

   Tala om för din läkare om något av dessa symtom uppstår.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan Ondansetron Fresenius Kabi orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Biverkningsfrekvensen indelas i följande kategorier:

   Mycket vanliga

   förekommer hos fler än 1 av 10 användare

   Vanliga

   förekommer hos fler än 1 av 100 användare men färre än 1 av 10 användare

   Mindre vanliga

   förekommer hos fler än 1 av 1 000 användare men färre än 1 av 100 användare

   Sällsynta

   förekommer hos fler än 1 av 10 000 användare men färre än 1 av 1 000 användare

   Mycket sällsynta

   förekommer hos färre än 1 av 10 000 användare

   Ingen känd frekvens

   kan inte beräknas från tillgängliga data

   Mycket vanliga

   • Huvudvärk

   Vanliga

   • Förstoppning

   • Känsla av värme eller rodnad

   • Irritation och rodnad vid injektionsstället

   Mindre vanliga

   • Lågt blodtryck, vilket kan göra att du känner dig svag eller yr

   • Långsam eller oregelbunden hjärtrytm

   • Bröstsmärta i attacker

   • Ovanliga kroppsrörelser eller skakningar

   • Hicka

   • Störning av levervärdetest

   Sällsynta:

   • Yrsel eller yrsel

   • Dimsyn

   • Överkänslighetsreaktioner, som kliande hudutslag, svullnad av ögonlock, ansikte, läppar, mun och tunga

   • Störningar i hjärtrytmen (orsakar ibland en plötslig medvetslöshet)

   Mycket sällsynta:

   • Tillfällig blindhet (försvann oftast inom 20 minuter)

   • Hudutslag, t ex röda prickar eller knölar under huden (nässelutslag) någonstans på kroppen som kan omvandlas till stora blåsor

   Barn och ungdomar

   Biverkningar hos barn och ungdomar är jämförbar med de hos vuxna.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Ondansetron Fresenius Kabi ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Ondansetron Fresenius Kabi får inte administreras efter utgångsdatumet, vilket anges på ampullen samt på kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Skydda ampullerna från ljus genom att förvara dem i ytterkartongen.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen är ondansetron.

   Varje ampull med 2 ml innehåller 4 mg ondansetron.

   Varje ampull med 4 ml innehåller 8 mg ondansetron.

   Varje milliliter innehåller 2 mg ondansetron som ondansetron­hydroklorid­dihydrat.

   Övriga innehållsämnen är natriumklorid, natrium­citrat­dihydrat, citronsyra­monohydrat och vatten för injektionsvätskor.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Ondansetron Fresenius Kabi är klar, färglös lösning i genomskinliga glasampuller innehållande 2 eller 4 ml injektionslösning.

   Förpackningsstorlekar: 1, 5 och 10 ampuller.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning:

   Fresenius Kabi AB

   SE-751 74 Uppsala

   Tillverkare:

   Labesfal Laboratorios Almiro S.A., Lagedo, 3465-157 Santiago de Besterios, Portugal

   Detta läkemedel är godkänt i EEA’s medlemsländer under följande namn:

   BE: Ondansetron Fresenius Kabi 2 mg/ml Injektionslösung/oplossing voor injectie/solution injectable

   CZ: Ondansetron Kabi 2 mg/ml ínjekční roztok

   DE: Ondasetron Kabi 2 mg/ml Injektionslösung

   DK: Ondansetron Fresenius Kabi injektionsvæske, opløsning

   EL: Ondansetron Kabi 2 mg/ml Evέσιμο διάλυμα

   ES: Ondansetron Fresenius Kabi 2 mg/ml inyectable

   FI: Ondansetron Fresenius Kabi 2 mg/ml injektioneste, liuos

   HU: Ondansetron Kabi 2 mg/ml oldatos injekció

   IE: Ondansetron Kabi 2 mg/ml solution for injection

   IT: Ondansetron Kabi 2 mg/ml, soluzione iniettabile

   NL: Ondansetron Kabi 2 mg/ml oplossing voor injectie

   NO: Ondansetron Fresenius Kabi 2 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning

   PL: Ondansetron Kabi 2 mg/ml roztwór do wstrzykiwań

   SE: Ondansetron Fresenius Kabi 2 mg/ml injektionsvätska, lösning

   SK: ONDANSETRON KABI  2 mg/ml injekčný roztok

   UK: Ondansetron Kabi 2 mg/ml solution for injection


   Denna bipacksedel ändrades senast

   den 30 maj 2017


   Följande uppgifter är endast avsedda för hälsovårdspersonal:

   En singeldos på mer än 16 mg ska inte ges på grund av risken för dosberoende ökning av QT-förlängning (se avsnitt 4.2, 4.4, 4.8 och 5.1 i produktresumén).

   Använd endast klar och färglös lösning.

   Endast för engångsbruk. All oanvänd lösning samt ampullerna ska kasseras på lämpligt sätt, i enlighet med lokala krav.

   Ska användas omedelbart efter att ampullen har öppnats.

   Ondansetron Fresenius Kabi kan spädas med infusionsvätskor innehållande:

   Natrimklorid 9 mg/ml (0,9% w/v)

   Glukos 50 mg/ml (5% w/v)

   Mannitol 100 mg/ml (10% w/v)

   Ringers laktatlösning

   Efter blandning med dessa lösningar har kemisk och fysikalisk stabilitet visats i 48 timmar vid 25oC. Om inte kompatibilitet har visats ska infusionsvätskan alltid administreras separat.

   Utspädd lösning ska skyddas från ljus.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Ondansetron Fresenius Kabi

  Injektionsvätska, lösning 2 mg/ml 5 x 4 milliliter Ampull

  • Varunummer: 060532
  • Tillverkare: Fresenius Kabi AB

  260 kr

  Jämförpris: 13 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?