Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Omnipaque

   140 mg/ml, 180 mg/ml, 200 mg/ml, 240 mg/ml, 300 mg/ml, 350 mg/ml injektionsvätska, lösning
   johexol
   trometamol, natriumkalciumedetat, saltsyra ( för pH-justering) och vatten för injektionsvätskor

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller sjuksköterska.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Omnipaque är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du ges Omnipaque
   3. Hur du ges Omnipaque
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Omnipaque ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Omnipaque är och vad det används för

   Detta läkemedel är endast avsett för diagnostiskt bruk. Det används som ett hjälpmedel vid sjukdomsbestämning och inte i samband med behandling.   Omnipaque är ett kontrastmedel. Det ges före en röntgenundersökning för att göra röntgenbilden tydligare.

   • Det kan hjälpa din läkare att skilja mellan normalt och avvikande utseende och form på vissa organ i kroppen.

   • Det används vid röntgenundersökningar i urinvägar, ryggmärg och blodkärl inklusive blodkärl i hjärtat.

   • Somliga får detta läkemedel före eller under en bildtagning av huvud eller kropp med en så kallad ’datortomografi’ (även kallad CT-scan). Denna typ av bildtagning använder röntgen.

   • Det används också för att undersöka salivkörtlar, mag- och tarmkanalen eller för att titta i kroppskaviteter (kroppens hålrum) såsom i lederna eller livmoder och äggstocksledare.


   Din läkare kommer att tala om för dig vilken del av din kropp som ska undersökas.

   2. Vad du behöver veta innan du ges Omnipaque

   Använd inte Omnipaque

   • Om du har ökad halt av sköldkörtelhormon i blodet (tyreotoxikos).

   • Om du är allergisk (överkänslig) mot johexol eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare innan du ges Omnipaque om du har:

   • Tidigare fått en allergisk reaktion efter att ha fått ett annat ’kontrastmedel’.

   • Sköldkörtelproblem

   • Eller har haft några allergier eller astma

   • Diabetes

   • Någon hjärnsjukdom eller tumörer

   • Allvarliga hjärtsjukdomar (involverande hjärt- och blodkärl) inklusive oregelbundna hjärtslag (arytmi)

   • Njurproblem och/eller leverproblem

   • Sjukdomen myastenia gravis; ett tillstånd som orskakar svår muskelsvaghet

   • Feokromocytom (konstant eller attacker av högt blodtryck pga. en sällsynt tumör i din binjure)

   • Problem med blod eller benmärg

   • Varit beroende av alkohol eller läkemedel/droger

   • Epilepsi

   • Pulmonell hypertension (högt blodtryck i lungartärerna)

   • Paraproteinemi (kraftigt förhöjda nivåer av protein i blod)

   • Om du ska få sköldkörteln undersökt inom de närmaste veckorna

   • Om du ska lämna urin- eller blodprov samma dag


   Om du är osäker på om något av de ovannämda gäller dig, kontakta din läkare eller sköterska innan du ges Omnipaque.


   Se till att dricka rikligt före och efter undersökningen. Detta gäller särskilt äldre patienter samt patienter med multipelt myelom (sjukdom i vita blodkroppar), diabetes eller njurproblem.


   Omnipaque innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per ml, dvs. är nästintill ’natriumfritt’.

   Andra läkemedel och Omnipaque

   Tala om för läkare om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


   Tala speciellt om för läkaren om du


   • Tar metformin mot diabetes

   • Behandlas med interleukin-2, t.ex. i samband med transplantation.

   • β-blockare mot hjärt-kärlsjukdomar.


   Detta ska du göra för att vissa läkemedel kan påverka effekten av Omnipaque.

   Fertilitet, graviditet och amning

   Tala om för din läkare om du är gravid, om du tror att du kan vara gravid eller om du försöker att bli gravid. Undersökningen kommer endast att genomföras om din läkare bedömmer nyttan vara större än risken.


   Amning kan fortsätta som vanligt efter undersökning med Omnipaque.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Du bör inte köra bil eller använda maskiner en timme efter den senaste injektionen eller 24 timmar om du fått Omnipaque i ryggmärgen. Detta på grund av att du i efterhand kan känna yrsel eller få andra symtom.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Barn och ungdomar

   Se till att dricka rikligt före och efter undersökning. Detta gäller särskilt spädbarn och småbarn. Läkemedel som kan skada njurarna bör inte tas samtidigt som Omnipaque. Sköldkörtelfunktionen hos nyfödda barn bör kontrolleras under första levnadsveckan om modern fått Omnipaque under graviditeten.   Spädbarn (<1 år) och speciellt nyfödda barn är särskilt känsliga för rubbningar i salt- och mineralbalans i blodet och för förändringar i blodcirkulationen.


   3. Hur du ges Omnipaque

   Omnipaque kommer alltid att ges till dig av behörig och kvalificerad sjukhuspersonal.


   Rekommenderad dos är:

   Din läkare bestämmer vilken dos som är bäst för dig. Du får Omnipaque som en injektion. Alternativt kan du bli ombedd att dricka läkemedlet.


   Omnipaque kan ges på många olika sätt, en beskrivning på de vanligaste användningsvägarna finner du nedan:


   Injektion i artär eller ven

   Omnipaque injiceras oftast i en ven i arm eller ben. Ibland ges det via en tunn plastslang (kateter) som sätts in i en artär vanligen i armen eller ljumsken.


   Injektion i ryggmärgen

   Omnipaque injiceras i området runt ryggmärgen för att se ryggmärgskanalen. Därefter ombeds du att följa nedanstående råd:

   • Att vila huvud och kropp i upprätt läge under en timme eller sex timmar om du vilar i säng och

   • att gå försiktigt och att undvika böja dig ner i sex timmar, och

   • att inte vara helt ensam under de första 24 timmarna efter att du fått Omnipaque, om du är en öppenvårdspatient och haft krampanfall någon gång.

   Ovanstående råd gäller endast om du fått Omnipaque injicerat i ryggraden. Om du är osäker vänd dig till din läkare.


   Användning i kroppskaviteter (kroppens hålrum) eller leder

   Kroppskaviteter är t.ex livmoder, blodkärl och blåsa. Hur och var Omnipaque ges varierar.


   Oral användning som dryck

   Vid undersökning av matstrupen, magsäcken/magen eller tunntarmen, ges Omnipaque som dryck och kan spädas med vatten.


   Efter du fått Omnipaque

   Ska du dricka rikligt med vätska för att underlätta läkemedlets utsöndring ur kroppen.

   Alla patienter som fått Omnipaque rekommenderas att stanna kvar på avdelningen där de gjort sin röntgenundersökning i minst 30 minuter och på kliniken eller sjukhuset i en timme.

   Om du får biverkningar under denna tid ska du omdelbart kontakta din läkare (se avsnitt 4 ”Eventuella biverkningar”). Det kan även förekomma fördröjda reaktioner. Om du är osäker på något av det ovannämnda fråga din läkare.

   4. Eventuella biverkningar


   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


   Allergiska reaktioner (förekommer hos ett okänt antal användare)

   Om du får en allergisk reaktion när du undersöks på sjukhuset ska du omdelbart tala om det för din läkare eller sköterska. Symtom på allergisk reaktion kan vara:

   • Väsande andning, svårigheter att andas, tryck eller smärta i bröstet

   • Hudutslag, knölar, kliande ställen, blåsor på hud och i mun

   • Svullnad i ansikte

   • Yrsel eller svimning (orsakat av lågt blodtryck)

   Ovanstående reaktioner kan uppträda flera timmar eller dagar efter att du fått Omnipaque.

   Om det sker efter du lämnat sjukhuset ska du vända dig direkt till närmaste akutmottagning.


   Om du får något av följande mycket sällsynta syndrom ska du omedelbart kontakta läkare.

   Stevens-Johnsons syndrom:

   En extremt kraftig allergisk reaktion med hudutslag vanligen i form av blåsor eller sår i munhåla och ögon samt andra slemhinnor exempelvis genitalier


   Lyell´s syndrom (toxisk epidermal nekrolys):

   Allvarlig utbredd hudskada (hudavlossning av överhuden och ytliga slemhinnor)


   Andra oönskade effekter som du kan få listas nedan. Dessa beror på hur eller varför du fick Omnipaque. Om du är osäker på hur du fick Omnipaque vänd dig till din läkare.


   Generella

   (gäller all användning av Omnipaque)


   Vanliga (färre än 1 av 10 personer får biverkningen):

   • Värmekänsla

   Ovanliga (färre än 1 av 100 personer får biverkningen):

   • Illamående

   Sällsynta (färre än 1 av 1000 personer får biverkningen):

   • Allergiska reaktioner (överkänslighet; t.ex. hudutslag, klåda och andningssvårigheter)

   • Långsam hjärtfrekvens

   • Huvudvärk, kräkningar, feber

   Mycket sällsynta (färre än 10 000 personer får biverkningen):

   • Tillfälliga smakförändringar (dysgeusi)

   • Högt eller lågt blodtryck, rysningar

   • Diarré, smärta i magområdet

   Okänd frekvens (kan inte beräknas från tillgänglig data):

   • Jodism (kraftigt förhöjda nivåer/mängder jod i kroppen) som resulterar i svullna och ömma (smärta) spottkörtlar


   Efter en injektion i artär eller ven

   Ovanliga (färre än 1 av 100 personer får biverkningen):

   • Smärta och obehagskänsla

   Sällsynta (färre än 1 av 1000 personer får biverkningen):

   • Yrsel

   • Diarré

   • Oregelbundna hjärtslag, inklusive långsam eller snabb hjärtfrekvens

   • Nedsatt njurfunktion

   • Hosta

   • Kraftlöshet, trötthet

   Mycket sällsynta (färre än 10 000 personer får vi biverkningen):

   • Kramper, störningar i medvetande, sensoriska störningar (som beröring), darrningar

   • Värmevallning

   • Andningssvårigheter som kan vara svåra på grund av vätska i lungor

   • Kortvariga störningar i hjärnfunktionen (encefalopati)

   • Stupor (nedsatt medvetandegrad)

   • Hjärtinfarkt

   • Samtidig inflammation och propp i en ven (tromboflebit)

   Okänd frekvens (kan inte beräknas från tillgänglig data):

   • Förvirring, desorientering

   • Överaktiv sköldkörtel (tyreotoxikos), kortsiktig underaktiv sköldkörtel (övergående hypotyreodism)

   • Övergående svårigheter att röra sig

   • Övergående minnesförlust

   • Övergående blindhet (timmar till några dagar), övergående hörselförlust

   • Bröstsmärta, hjärtproblem inklusive hjärtstopp

   • Arteriell spasm (kramp i blodkärlsvägg, kan leda till försämrat blodflöde)

   • Tryck över bröstet eller andningssvårigheter, förvärring av inflammation i bukspottkörtel

   • Ledsmärtor, reaktion på injektionsstället, ryggsmärta

   • Allvarliga hudreaktioner

   • Uppblossande psoriasis

   • Talsvårigheter inklusive afasi (oförmåga att tala), dysartri (svårighet att uttala ord)

   • Koma

   • Retrograd amnesi (minnesförlust) och andra neurologiska symtom

   • Astmaanfall

   • Chock


   Efter en injektion i ryggraden

   Mycket vanliga (fler än 1 av 10 personer får biverkningen):

   • Huvudvärk (kan vara svår och bestående)

   Vanliga (färre än 1 av 10 personer får biverkningen):

   • Illamående, kräkningar

   • Nervsmärta

   Ovanliga (färre än 1 av 100 personer får biverkningen):

   • Hjärnhinneinflammation (inflammation i membranen som omger hjärna och ryggmärg)

   Sällsynta (färre än 1 av1000 personer får biverkningen):

   • Kramper, yrsel, smärta i armar, ben, nacke eller rygg

   Okänd frekvens (kan inte beräknas från tillgänglig data):

   • Avvikande elektrisk aktivitet i hjärna som visas vid en s.k. elekroencefalografi-undersökning

   • Ljuskänslighet, nackstelhet

   • Rörelsestörningar, svårigheter att röra sig ett tag, förvirring

   • Sensoriska störningar (känselrubbningar), övergående blindhet (timmar till några dagar), övergående hörselförlust

   • Stickningar, kramper i lemmar, reaktion vid injektionsstället

   • Encefalopat( störningar i hjärnfunktionen) inklusive övergående minnesförlust, koma, stupor (nedsatt medvetandegrad), retrograd amnesi (minnesförlust) och andra neurologiska symtom.

   • Talsvårigheter


   Efter användning i kroppskaviteter

   (såsom livmoder, blodkärl, blåsa, blodkärl)

   Mycket vanliga (fler än 1 av 10 personer får biverkningen):

   • Smärta i nedre buken

   Vanliga (färre än 1 av 10 personer får biverkningen):

   • Inflammation i bukspottkörtel (pankreatit)

   • Förhöjt blodamylas (ses vid blodprov)

   Okänd frekvens (kan inte beräknas från tillgänglig data):

   • Smärta


   Efter injektion i leder

   Mycket vanliga (fler än 1 av 10 personer får biverkningen):

   • Smärta

   Okänd frekvens (kan inte beräknas från tillgänglig data):

   • Inflammation i leder


   Efter oral användning som dryck

   Mycket vanliga (fler än 1 av 10 personer får biverkningen):

   • Diarré

   Vanliga (färre än 1 av 10 personer får biverkningen):

   • Iillamående, kräkningar

   Ovanliga (färre än 1 av 100 personer får biverkningen):

   • Buksmärta

   Ytterligare biverkningar hos barn och ungdomar

   En kortvarig funktionsstörning av sköldkörtel som senare återgår till det normala (övergående hypotyreodism) har rapporterats hos för tidigt födda barn, nyfödda samt andra barn efter de fått Omnipaque. Normalt, ses inga symtom. Prematura barn är särkilt känsliga för effekterna av jod.


   En kortvarig funktionsstörning av sköldkörtel som senare återgår till det normala (övergående hypotyreodism) har observerats hos för tidigt födda barn som ammats när den ammande modern hade undersökts upprepade gånger med Omnipaque.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Omnipaque ska förvaras

   Liksom alla läkemedel som injiceras ska Omnipaque kontrolleras visuellt före användning. Lösningen ska vara partikelfri, färglös till blekgul och flaskan intakt.

   • Förvaras utom syn-och räckhåll för barn.

   • Använd inte Omnipaque efter utgångsdatum (Exp) som anges på etiketten. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   • Förvaras i ytterkartongen. Ljuskänsligt. Omnipaque får ej frysas. Kan förvaras i väremskåp vid 37°C upp till en månad före användning.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen är johexol.

   Hjälpämnen är: trometamol, natriumkalciumedetat, saltsyra ( för pH-justering) och vatten för injektionsvätskor.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Omipaque förekommer som klara, från färglösa till blekgula, sterila injektionslösningar.


   Glasflaska:

   140 mg I/ml

   180 mg I/ml

   200 mg I/ml

   240 mg I/ml

   300 mg I/ml

   350 mg I/ml

   10 x 50 ml

   6 x 200 ml

   10 x 10 ml

   10 x 50 ml

   10 x 50 ml

   10 x 100 ml

   25 x 20 ml

   10 x 50 ml

   6 x 200 ml

   6 x 500 ml

   10 x 10 ml

   10 x 40 ml

   25 x 20 ml

   10 x 40 ml

   10 x 50 ml

   10 x 75 ml

   10 x 100 ml

   6 x 200 ml

   6 x 500 ml

   25 x 20 ml

   10 x 50 ml

   10 x 100 ml

   6 x 200 ml

   6 x 500 ml


   USB flaska:

   140 mg I/ml

   180 mg I/ml

   200 mg I/ml

   240 mg I/ml

   300 mg I/ml

   350 mg I/ml

   10 x 50 ml

   10 x 100 ml

   10 x 200 ml

   10 x 50 ml

   10 x 50 ml

   10 x 100 ml

   10 x 50 ml

   10 x 100 ml

   10 x 200 ml

   6 x 500 ml

   10 x 40 ml

   10 x 50 ml

   10 x 75 ml

   10 x100 ml

   10 x 150 ml

   10 x 175 ml

   10 x 200 ml

   6 x 500 ml

   10 x 50 ml

   10 x 75 ml

   10 x 100 ml

   10 x 150 ml

   10 x 175 ml

   10 x 200 ml

   6 x 500 ml

   Eventuellt marknadsförs inte alla förpackningar.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   GE Healthcare AS

   Nycoveien 1-2

   P.O. Box 4220

   NO-0401 Oslo, Norge


   Tillverkare:

   GE Healthcare AS

   Nycoveien 1-2

   P.O. Box 4220

   NO-0401 Oslo, Norge


   eller

   GE Healthcare Ireland,

   IDA Business Park,

   Carrigtohill,

   Co. Cork, Ireland


   Lokal företrädare:

   GE Healthcare AB

   FE 366

   182 82 Stockholm, Sverige


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2014-03-31


  • SNABBT – Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12 (gäller alla varor i lager). 

   FRI FRAKT – på alla beställningar för dig som kundklubbsmedlem! Gäller alla leveranssätt. (Ej medlem: Fri frakt till våra ca 1000 apotek och ombud. Brev och paket 29 kr, gratis frakt över 295 kr).

   FRI RETUR – I butik och alltid 30 dagars öppet köp.

    

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Omnipaque

  Injektionsvätska, lösning 140 mg I/ml 10 x 200 milliliter Flaska

  • Varunummer: 582221
  • Tillverkare: GE Healthcare AB

  4.007,50 kr

  Jämförspris: 2 kr / milliliter

  Logga in

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?