Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Oestring

   7,5 mikrogram/24 timmar vaginalinlägg
   estradiol

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Oestring är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Oestring
   3. Hur du använder Oestring
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Oestring ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Oestring är och vad det används för

   Oestring vaginalinlägg är ett hormonersättningspreparat (Hormone Replacement Therapy, HRT) för lokal användning. Oestring innehåller det kvinnliga östrogena hormonet estradiol vilket är identiskt med det estradiol som produceras i kvinnans äggstockar. I samband med menopausen (då menstruationerna upphör) avtar kroppens egen produktion av östrogener gradvis. Bristen på östrogen kan orsaka underlivsbesvär som torra och sköra slemhinnor. Besvären kan orsaka smärta vid samlag, klåda, brännande obehag, återkommande urinvägsinfektioner, urinträngningar och smärta vid urinering. Dessa besvär är vanliga hos kvinnor i klimakteriet.

   Oestring används för att lindra de underlivsbesvär som torra och sköra slemhinnor vid östrogenbrist kan orsaka.

   Oestring verkar genom att ersätta det östrogen som normalt produceras i kvinnans äggstockar. Oestring förs in i vaginan så att hormonet frigörs där det behövs.

   Oestring avger en liten mängd estradiol (7,5 mikrogram per dygn) inne i slidan under 90 dagar.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Oestring

   Använd inte Oestring

   • om du är allergisk mot estradiol eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

   • om du har eller misstänker att du har östrogenberoende cancer i t.ex. brösten eller livmodern

   • om du har en blödning i underlivet som inte utretts av läkare

   • om du har kraftig förtjockning av livmoderslemhinnan (endometriehyperplasi) och inte behandlats för det

   • om du har blodpropp i en ven (venös tromboembolism), i benen (djup ventrombos) eller i lungorna (lungemboli)

   • om du har ett tillstånd med ökad risk för blodpropp (koagulationsrubbning; t.ex. brist på protein C, protein S eller antitrombin) och inte behandlas för det

   • om du har eller har haft en leversjukdom och dina levervärden inte ligger på normal nivå

   • om du har porfyri (en sällsynt ärftlig blodsjukdom).

   Observera att Oestring är ett läkemedel som har effekt lokalt i underlivet samt att de mängder av estradiol som tas upp av kroppen är mycket låga. Trots detta ska du sluta använda Oestring och omedelbart kontakta läkare om något av ovanstående drabbar dig när du använder Oestring.

   Medicinsk bakgrund och regelbundna kontroller

   Innan du påbörjar behandling (eller återupptar behandling) kommer din läkare att fråga om din egen och din familjs medicinska bakgrund. Läkaren kommer kanske att göra en allmän medicinsk och gynekologisk undersökning, som också omfattar undersökning av brösten.

   Under din behandling bör du gå på regelbundna läkarkontroller, minst en gång per år.

   Gör regelbundna undersökningar av brösten enligt läkarens rekommendationer.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare om du har eller har haft något av nedan nämnda problem innan du påbörjar behandling med Oestring. Om det skulle inträffa under behandlingen ska du göra tätare kontroller hos läkare.

   Då Oestring är ett läkemedel som ger effekt lokalt i underlivet samt att de mängder av estradiol som tas upp av kroppen är mycket låga så är risken för nedan nämnda tillstånd mindre än för de estradiolinnehållande läkemedel som ger effekt i andra delar av kroppen genom att det cirkulerar i blodet (s.k. systemisk effekt).

   • någon sjukdom med påverkan på livmoderslemhinnan eller muskelknutor (myom), endometrios eller har haft endometriehyperplasi (kraftig förtjockning av livmoderslemhinnan)

   • en ökad risk att få blodpropp (se nedan ”Blodproppar i en ven (trombos)”)

   • ökad risk för en östrogenberoende sjukdom inklusive cancer (t.ex. om någon nära släkting har haft östrogenberoende cancer)

   • äggstockscancer

   • högt blodtryck

   • leversjukdom t ex leveradenom (godartad tumör)

   • diabetes

   • hypertriglyceridemi (förhöjda nivåer av blodfetter)

   • gallblåsesjukdom

   • migrän eller kraftig huvudvärk

   • systemisk lupus erythematosus (SLE) - en autoimmun sjukdom som angriper många organ i kroppen

   • epilepsi

   • astma

   • otoskleros (förbening av mellanörat som leder till hörselbortfall).

   Det har hänt att ringen fäst vid vaginalväggen och varit svår att ta ut, kontakta läkare om detta inträffar.

   Du ska omedelbart kontakta läkare och avbryta behandlingen om något av nedanstående inträffar:

   • om hud eller ögonvitor blir gulfärgade (gulsot); det kan vara symtom på leversjukdom

   • om ditt blodtryck stiger kraftigt (symtom kan vara huvudvärk, trötthet eller yrsel)

   • om du för första gången får migränliknande huvudvärk

   • om du blir gravid

   • om du får symtom på blodpropp, som

    • smärtsam svullnad och rödfärgning av benen

    • plötslig bröstsmärta

    • andningssvårigheter.

   För ytterligare information, se nedan ”Blodproppar i en ven (trombos)”.

   HRT och cancer

   Nedan nämnda risker gäller för hormonersättningspreparat som cirkulerar i blodet. Det är inte visat om det finns ett samband mellan nedan nämnda risker för cancer och lokal vaginal behandling med Oestring på grund av dess låga dos med östrogen som verkar lokalt med en mycket låg absorption av estradiol ut i kroppen.

   Kraftig förtjockning av livmoderslemhinnan (endometriehyperplasi) och cancer i livmoderslemhinnan (endometriecancer)

   Användning av HRT i tablettform med enbart östrogen under lång tid kan öka risken för kraftig förtjockning av livmoderslemhinnan och cancer i livmoderslemhinnan. Det är inte visat om användning under lång tid (mer än ett år) eller upprepad användning av lokalt vaginalt administrerat östrogen innebär en liknande risk.

   Om du får en blödning under behandling med Oestring är det oftast ingenting att oroa sig för, men du bör kontakta läkare för att ta reda på orsaken.

   Bröstcancer

   Uppgifter tyder på att systemisk behandling med kombinerat östrogen och gestagen (tabletter eller plåster) ökar risken för bröstcancer. Den extra risken beror på behandlingstiden. Den ökade risken ses inom några år, men återgår till den normala inom några år (högst 5 år) efter att behandlingen upphört.

   För kvinnor utan livmoder som därför tagit enbart östrogen är det ingen, eller liten, ökad risk för bröstcancer.

   Kontrollera dina bröst regelbundet. Kontakta läkare om du upptäcker förändringar som:

   • indragningar eller gropar

   • förändringar av bröstvårtan

   • knölar du kan se eller känna.

   Äggstockscancer (ovarialcancer)

   Äggstockscancer är ovanligt. En något ökad risk för kvinnor som tagit systemisk HRT (tabletter eller plåster) under minst 5–10 år finns rapporterad.

   För kvinnor i åldern 50-79 som inte tar systemisk HRT kommer i genomsnitt 2 av 1 000 att få diagnosen äggstockscancer under en 5-årsperiod.

   För kvinnor som tar systemisk HRT under 5 år, kommer i genomsnitt 2 - 3 av 1 000 att få diagnosen (dvs. upp till 1 extra fall).

   Hur HRT påverkar hjärta och blodcirkulation

   Nedan nämnda risker gäller för hormonersättningspreparat som cirkulerar i blodet. Det är inte visat om det finns ett samband mellan nedan nämnda risker för blodproppar, hjärtsjukdom och stroke, och lokal vaginal behandling med Oestring på grund av dess låga dos med östrogen som verkar lokalt med en mycket låg absorption av estradiol ut i kroppen.

   Blodpropp i en ven (trombos)

   Risken för blodpropp i venerna är 1,3–3 gånger högre för kvinnor som tar systemisk HRT (tabletter eller plåster) än för de som inte gör det, speciellt under det första behandlingsåret.

   Blodproppar kan vara allvarliga. Om en blodpropp hamnar i lungorna kan den ge bröstsmärta, andnöd, kollaps eller till och med leda till döden.

   Det är större risk att du får blodpropp i en ven om något av följande gäller dig. Informera din läkare om något av följande gäller dig:

   • du tidigare haft en blodpropp

   • du har inte har kunnat gå eller stå under en längre tid på grund av en större operation, skada eller sjukdom

   • du är kraftigt överviktig (BMI över 30 kg/m2)

   • du har en koagulationsrubbning som kräver långtidsbehandling med läkemedel som förebygger blodproppar

   • om någon nära släkting har haft blodpropp i ben, lunga eller annat organ

   • du har SLE (systemisk lupus erythematosus)

   • du har cancer.

   Symtomen för blodpropp finns beskrivna i avsnittet ”Du ska omedelbart kontakta läkare och avbryta behandlingen om något av nedanstående inträffar”.

   Hjärtsjukdom (hjärtinfarkt)

   För kvinnor som tar enbart östrogen är det ingen ökad risk för att utveckla en hjärtsjukdom.

   Stroke (slaganfall)

   Risken för stroke är cirka 1,5 gånger högre för dem som tar systemisk HRT (tabletter eller plåster) jämför med dem som inte gör det. Risken för stroke är åldersberoende, därför ökar antalet fall av stroke på grund av användning av systemisk HRT med stigande ålder.

   Andra tillstånd

   Nedan nämnda risker gäller för hormonersättningspreparat som cirkulerar i blodet. Det är inte visat om det finns ett samband mellan nedan nämnda risker och lokal vaginal behandling med Oestring på grund av dess låga dos med östrogen som verkar lokalt med en mycket låg absorption av estradiol ut i kroppen.

   • Användning av systemisk HRT förhindrar inte minnesförlust. Risken för minnesförlust kan vara något högre hos kvinnor som börjar använda systemisk HRT efter fyllda 65 år. Rådgör med din läkare.

   • Användning av systemisk HRT kan ge eller förvärra symtom på angioödem, särskilt om du har hereditärt angioödem (ärftlig form av angioödem). Kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom (angioödem):

   • svullnad av ansikte, tunga eller svalg

   • svårigheter att svälja

   • nässelutslag och andningssvårigheter.

   Andra läkemedel och Oestring

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

   Eftersom Oestring används för lokalbehandling i vagina och innehåller en mycket låg dos av estradiol är det dock inte sannolikt att Oestring påverkas av eller påverkar effekten av andra läkemedel.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Oestring är avsett för kvinnor vars menstruationer har upphört. Om du skulle bli gravid ska du sluta använda Oestring och kontakta läkare.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Oestring har inga kända effekter på förmågan att köra bil eller använda maskiner.


   3. Hur du använder Oestring

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Ringen trycks ihop till en oval form och förs in i slidan, följ bruksanvisningen nedan.

   Efter ett par veckor verkar ringen med full effekt. Ringen får sitta kvar under 90 dagar och ska sedan bytas ut och ersättas av en ny. Detta upprepas var tredje månad. Behandlingen med Oestring kan fortsätta så länge du själv finner det meningsfullt och din läkare samtycker.

   Bruksanvisning

   Så här ska ringen föras in:

   För upp ringen i slidan på följande sätt:

   Stå med en fot på en stol, sitt på huk eller ligg på rygg i sängen med särade uppdragna ben.

   Stå på stolen

   Pressa ihop ringen till en oval

   Oval ring

   För in ringen innanför slidmynningen

   För in ringen

   Om ringen trillar ur?

   Ringen kan glida nedåt i slidan och bli kännbar efter t ex toalettbesök. Om ringen trillar ur ska den sköljas i ljummet vatten (inte varmt) för att sedan föras in i slidan, enligt beskrivningen som finns på föregående sida.

   Hur ska ringen tas ut?

   Efter 90 dagar ska ringen bytas ut.

   Du ska ta ut ringen på följande sätt:

   • Stå med ena foten på en stol.

   • För in ett finger i slidan och haka fast det runt ringen.

   • Dra ut ringen.

   Ta ut ringen

   Vad ska jag göra med ringen efter användningen?

   Av miljöskäl, spola inte ned ringen i toaletten. Det bästa är att lägga den använda ringen i förpackningen och återlämna till apotek för omhändertagande (se även ”Förvaring och hållbarhet”). Det är även av miljö- och säkerhetsskäl acceptabelt att kasta den använda ringen tillsammans med dina övriga hushållssopor för brännbart avfall.

   Praktisk information:

   För flertalet kvinnor och deras partners medför ringen inte några som helst besvär under samlag. Om du och din partner tycker att ringen är obekväm, kan den tas ut före samlaget för att sedan åter föras upp i slidan.

   Du kan själv byta ut ringen, men om du tycker det är besvärligt kan du få hjälp av sjuksköterska, barnmorska eller läkare.

   Om du använt för stor mängd av Oestring

   Om du har använt för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du slutar att använda Oestring

   Om du avbryter behandlingen kan dina besvär återkomma efter några veckor.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare): Urinvägsinfektion, irritation/klåda/infektion i slidan, buksmärtor, obehag från buken, obehag från ändtarmen, huvudvärk, illamående, klåda, uttalad svettning, irriterad blåsa, oväntad underlivsblödning.

   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): Spänningar i brösten, vätskeansamling i vävnad, tryckkänsla i underlivet, överkänslighetsreaktioner.

   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare): Sår i slidans slemhinna.

   Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare): Svårighet att ta ut ringen på grund av att ringen fäst i vaginalväggen (se avsnitt Varningar och försiktighet).

   I början av behandlingen kan man få ökade flytningar.

   Många av ovan nämnda biverkningar försvinner inom ett par veckor.

   Vid oväntad underlivsblödning ska läkare kontaktas.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Oestring ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Inga särskilda förvaringsanvisningar.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter EXP/Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad. Ringen kan sättas in när som helst fram till utgångsdatumet och lämnas i slidan under 90 dagar.

   Av miljö- och säkerhetsskäl ska oanvänd, överbliven eller för gammal ring lämnas till apotek för omhändertagande.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är estradiolhemihydrat 2 mg.

   • Övriga innehållsämnen är silikonelastomer Q7-4735 A, silikonelastomer Q7-4735 B, divinylpolydimetylsiloxan och bariumsulfat.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Oestring vaginalinlägg är en elastisk, något ogenomskinlig ring som ligger förpackad i en foliepåse.

   Varje kartong innehåller 1 vaginalinlägg.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Pfizer AB

   191 90 Sollentuna

   Tel: 08-550 520 00

   E-mail: eumedinfo@pfizer.com


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2018-01-16


   Det här hjälper dig att komma ihåg när du ska byta ut Oestring

   Fyll i datum för insättande och ange datum 90 dagar senare när du ska byta din ring.

   Oestring insatt den: ..........................................

   Nästa ring sätts in den: .....................................

   Obs! Ringen ska bytas var tredje månad.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Oestring®

  Vaginalinlägg 7,5 mikrogram/24 timmar 1 styck Påse

  • Varunummer: 560458
  • Tillverkare: Pfizer AB

  242,48 kr

  Jämförpris: 242,48 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?