Bild på Nyodex
 • Povidonjod
 • Vissa utvärtes läkemedel
 • Kan användas för lokal behandling av lindriga förkylningssymtom i munhåla och svalg
 • Från 12 år. Läs bipacksedeln nogra innan användning
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Nyodex

   75 mg/ml koncentrat till gurgelvatten
   povidon, joderad

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   • Du bör tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 14 dagar.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Nyodex är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Nyodex
   3. Hur du använder Nyodex
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Nyodex ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Nyodex är och vad det används för

   Nyodex används för lokal behandling av lindriga förkylningssymtom i munhåla och svalg.

   Nyodex innehåller povidonjod, som har avdödande effekt på bakterier, virus och svamp som finns i munhålan.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Nyodex

   Använd inte Nyodex

   • om du är allergisk mot jod, povidon eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • om du har störningar i sköldkörtelfunktionen.

   • före scintigrafi-undersökning av sköldkörteln.

   • om du får, ska få eller har fått radiojodbehandling mot sköldkörtelcancer.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Nyodex.

   Sluta att använda Nyodex och kontakta omedelbart läkare om du får svullnad av ansiktet, tungan och/eller svalget, andnöd eller svårighet att svälja. Sluta att ta Nyodex om du får hudutslag.

   Om du har tandprotes, tandställning eller liknande är det viktigt att du är medveten om att missfärgning kan uppstå. Om möjligt rekommenderas därför borttagande av tandprotes, tandställning eller liknande före behandling med Nyodex.

   Barn

   Rekommenderas inte till barn under 12 år.

   Andra läkemedel och Nyodex

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel. Detta är särskilt viktigt om:

   • du behandlas med litium, eftersom Nyodex kan påverka litiumbehandlingen.

   • du ska genomgå någon undersökning av sköldkörteln, eftersom Nyodex kan påverka resultaten från undersökningar av sköldkörtelfunktionen.

   • du ska ta något laboratorieprov, eftersom Nyodex kan orsaka falskt positiva laboratorieresultat vid diagnostik (t ex hemoglobin i avföring eller urin).

   Graviditet, amning och fertilitet

   Nyodex rekommenderas inte under graviditet och amning, eftersom tillräcklig erfarenhet saknas.

   Läkemedlets eventuella inverkan på fertilitet har inte studerats.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Nyodex har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.


   3. Hur du använder Nyodex

   Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedeln eller enligt anvisningar från läkere. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Endast för lokal behandling i munhåla och svalg.


   Nyodex ska spädas före användning.

   Vuxna och barn över 12 år: Blanda 1 del Nyodex (ca 5 ml eller 1 tesked) med 4 delar vatten. Gurgla eller skölj 3-4 gånger per dag (helst efter måltid) i minst 30 sekunder upp till 2 minuter. Ska inte sväljas.

   Behandlingen ska inte pågå mer än 14 dagar per behandlingstillfälle.

   Rekommenderas ej till barn under 12 år.

   Om du använt för stor mängd av Nyodex

   Oavsiktlig nedsväljning av stora mängder Nyodex kan påverka sköldkörtelfunktionen och leda till för höga halter av natrium i blodet, diarré och försämrad njur- och leverfunktion.

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel.112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Läkemedel kan orsaka allergiska reaktioner, även om allvarliga allergiska reaktioner är sällsynta. I mycket sällsynta fall kan Nyodex orsaka allvarliga allergiska reaktioner som anafylaktisk chock och angioödem. Sluta att använda Nyodex och kontakta omedelbart läkare om du får plötslig väsande andning, andningssvårigheter, svullnad av ögonlock, ansikte eller läppar, hudutslag eller klåda, i synnerhet om det omfattar hela kroppen.

   Hos patienter som använder Nyodex har följande biverkningar rapporterats:

   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare)

   • Allergi (överkänslighet)

   • Kontaktdermatit (med symtom som hudrodnad, små blåsor och kliande hud)

   Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare)

   • Angioödem och anafylaktisk chock (se ovan)

   Ingen känd frekvens (frekvensen kan inte beräknas från tillgängliga data)

   • Lunginflammation

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Läkemedelsverket

   Box 26

   751 03 Uppsala

   www.lakemedelsverket.se

   5. Hur Nyodex ska förvaras

   Förvaras vid högst 25 °C.

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen är joderad povidon.

   Övriga innehållsämnen är: 

   • Renat vatten

   • Etanol (96 %)

   • Glycerol

   • Vattenfri dinatriumfosfat

   • Metylsalicylat

   • Sackarinnatrium

   • Vattenfri citronsyra

   • Natriumhydroxid

   • Mentol

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Klar, rödaktig till brun lösning.

   Nyodex finns i plastflaskor som innehåller 120 ml.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Mundipharma AB

   Mölndalsvägen 30 B

   412 63 Göteborg

   info@mundipharma.se

   Tillverkare

   Fidelio Healthcare Limburg GmbH

   Mundipharmastrasse 2

   65549 Limburg

   Tyskland


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2018-10-31


  • Denna produkt används inom följande områden:

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Nyodex

  Koncentrat till gurgelvatten 75 mg/ml 120 milliliter Flaska

  • Varunummer: 026159
  • Tillverkare: Mundipharma AB

  85 kr

  Jämförpris: 708,33 kr / l

  Finns i webblager.

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?

  https://www.apoteket.se/produkt/nyodex-koncentrat-till-gurgelvatten-75-mg-per-ml-120-milliliter-flaska-100385/ 100385 Nyodex https://www.apoteket.se/produktbilder/Validoo/026159s.jpg 85.00 85.00 SEK Nyodex InStock Povidonjod Meny Meny/Förkylning & feber Meny/Förkylning & feber/Övriga förkylningsprodukter Utan kampanj None Läkemedel Leverans 1-3 vardagar Koncentrat till gurgelvatten 75 mg/ml 120 milliliter Flaska