Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du eventuellt får. Information om hur du rapporterar biverkningar finns i slutet av avsnitt Biverkningar.


   Bipacksedel: Information till användaren

   Nuwiq

   Nuwiq 250 IE, 500 IE, 1000 IE, 2000 IE, 2500 IE, 3000 IE och 4000 IE pulver och vätska till injektionsvätska, lösning
   simoctocog alfa (rekombinanthumankoagulationsfaktor VIII)

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal..

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Nuwiq är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Nuwiq
   3. Hur du använder Nuwiq
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Nuwiq ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Nuwiq är och vad det används för

   Nuwiq innehåller den aktiva substansen rekombinant human koagulationsfaktor VIII (simoctocog alfa). Faktor VIII behövs för att blodet ska koagulera och stoppa blödning. Hos patienter med hemofili A (medfödd faktor VIII-brist), saknas faktor VIII eller fungerar inte normalt.

   Nuwiq® ersätter den saknade faktor VIII och används för att behandla och förebygga blödningar hos patienter med hemofili A och lämpar sig för användning av alla åldersgrupper.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Nuwiq

   Använd inte Nuwiq

   • om du är allergisk mot den aktiva substansen simoctocog alfa eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Kontakta din läkare vid frågor om ovanstående.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Nuwiq.

   I mycket sällsynta fall kan en anafylaktisk reaktion mot Nuwiq® förekomma (en allvarlig, plötslig allergisk reaktion). Du bör känna till dessa tidiga tecken på allergiska reaktioner, som anges i avsnitt 4 ”Allergiska reaktioner”. Avbryt injiceringen omedelbart och kontakta läkare om du upptäcker något av följande symtom.

   Utveckling av inhibitorer (antikroppar) är en känd komplikation som kan uppträda vid behandling med alla faktor VIII-läkemedel. Inhibitorerna hindrar, särskilt vid höga halter, att behandlingen fungerar som den ska. Du eller ditt barn kommer att övervakas noggrant avseende utveckling av sådana inhibitorer. Om du eller ditt barn drabbas av en blödning som inte kan kontrolleras med Nuwiq ska du omedelbart tala om det för din läkare.

   Hjärt-kärlsjukdom
   Hos patienter som har riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom kan behandling med FVIII öka risken för hjärt-kärl-sjukdom.
    
   Kateterrelaterade komplikationer
   Om du behöver en central venaccess (central venous access device (CVAD)), bör risken för CVAD-relaterade komplikationer, inklusive lokala infektioner, förkomst av bakterier i blodet och trombos vid kateterstället beaktas.
    
   Det rekommenderas starkt att läkemedlets namn och batchnummer registreras varje gång Nuwiq administreras till en patient, för att upprätthålla en länk mellan patienten och läkemedelsbatchen.

   Andra läkemedel och Nuwiq

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Nuwiq påverkar inte körförmågan eller användning av maskiner.

   Nuwiq innehåller natrium

   Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) per injektionsflaska.

   Beroende på kroppsvikten och doseringen kan du ha fått mer än en injektionsflaska. Detta bör beaktas om du står på en natriumfattig kost.


   3. Hur du använder Nuwiq

   Behandling med Nuwiq påbörjas av en läkare med erfarenhet av att behandla patienter med hemofili A. Använd alltid detta läkemedel enligt anvisningar från läkare eller sjuksköterska. Rådfråga läkare eller sjuksköterska om du är osäker.

   Nuwiq injiceras vanligtvis i en ven (intravenöst) av läkare eller sjuksköterska med erfarenhet av vård av patienter med hemofili A. Du själv eller någon annan kan också ge din Nuwiq som en injektion, men enbart efter att ha fått adekvat utbildning.

   Din läkare beräknar din dos av Nuwiq (i internationella enheter = IE) beroende på ditt hälsotillstånd och din kroppsvikt, och beroende på om det används som förebyggande medel eller som behandling mot blödning. Hur ofta du behöver en injektion beror på hur väl Nuwiq fungerar för dig. Vanligtvis är behandling av hemofili A en livslång behandling.

   Förebyggande av blödning

   Den vanliga dosen av Nuwiq är 20 till 40 IE per kg kroppsvikt, som ges varannan till var tredje dag. I vissa fall kan tätare injektioner eller högre doser behövas, speciellt för yngre patienter.

   Blödningsbehandling

   Dosen av Nuwiq beräknas beroende på din kroppsvikt och nivåerna av faktor VIII som ska uppnås. Den önskade nivån av faktor VIII beror på blödningens svårighetsgrad och läge.

   Kontakta din läkare om du upplever att Nuwiq har otillräcklig effekt. Din läkare kommer att genomföra lämpliga laboratorietester för att säkerställa att du har adekvata nivåer av faktor VIII. Detta är särskilt viktigt om du ska genomgå en större operation.

   Patienter som utvecklar faktor VIII-inhibitorer

   Om din plasmanivå av faktor VIII inte når upp till den förväntade med Nuwiq eller om blödningen inte kontrolleras på ett adekvat sätt, kan det bero på utveckling av faktor VIII-inhibitorer. Din läkare kontrollerar detta. Du kan behöva en högre dos av Nuwiq eller ett annat läkemedel för att kontrollera blödningar. Öka inte den totala dosen Nuwiq för att kontrollera din blödning utan att rådfråga din läkare.

   Användning för barn

   Nuwiq ges till barn på samma sätt som till vuxna. Eftersom faktor VIII-produkter kan behöva ges oftare till barn, kan en central venkateter (CVK, en extern anslutning som möjliggör åtkomst till blodomloppet genom en kateter utan injektion genom huden) behöva appliceras.

   Om du använt för stor mängd av Nuwiq

   Inga symtom på överdoser har rapporterats. Om du har injicerat mer Nuwiq än du borde, informera din läkare.

   Om du har glömt att använda Nuwiq

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Fortsätt omgående med nästa dos, och fortsätt enligt råd från läkare eller apotekspersonal.

   Om du slutar att använda Nuwiq

   Sluta inte använda Nuwiq utan att rådfråga din läkare eller apotekspersonal.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Ytterligare biverkningar hos barn och ungdomar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Allergiska reaktioner

   Du ska känna till tidiga tecken på allergiska reaktioner. Om allvarliga, plötsliga allergiska (anafylaktiska) reaktioner uppträder (mycket sällsynt, upp till 1 av 10 000), måste injektionen stoppas omedelbart. Du måste omedelbart kontakta läkare om du upptäcker något av följande symtom:

   • utslag, nässelutslag, strimmor på huden, generaliserad klåda

   • svullnad av läppar och tunga

   • svårigheter att andas, väsande andning, tryck över bröstet

   • allmän sjukdomskänsla

   • yrsel och medvetslöshet.

   Dessa symtom kan vara tidiga symtom på en anafylaktisk chock. Om något av dessa symtom uppträder, måste injektionen stoppas omedelbart och läkare ska kontaktas. Allvarliga symtom kräver omedelbar akutbehandling.

   Mindre vanliga biverkningar kan förekomma hos upp till 1 till 100 användare

   Stickningar eller domningar (parestesi), huvudvärk, inflammation vid injektionsstället, smärta vid injektionsstället, ryggvärk, yrsel, muntorrhet.

   Vanliga biverkningar kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare

   Överkänslighet, feber

   Mycket vanliga biverkningar kan förekomma hos mer än 1 av 10 användare

   Faktor VIII-inhibitorer hos tidigare obehandlade patienter

   Bland barn som inte behandlats med faktor VIII-läkemedel tidigare är det mycket vanligt att hämmande antikroppar utvecklas (se avsnitt 2) (förekommer hos fler än 1 av 10 patienter). För patienter som tidigare har behandlats med faktor VIII (behandling mer än 150 dagar) är dock risken mindre och komplikationen är mindre vanlig (förekommer hos färre än 1 av 100 användare). Om du eller ditt barn utvecklar antikroppar kan läkemedlen upphöra att fungera som de ska, och du eller ditt barn kan drabbas av ihållande blödningar. Om detta händer ska du omedelbart kontakta läkare.

   Biverkningar som relateras till centrala venkatetrar (CVK):

   kateterrelaterad infektion, allmän (systemisk) infektion och lokal blodkoagulering vid kateterstället.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via det nationella rapporteringssystemet lista i bilaga V. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedlets säkerhet.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Nuwiq ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på etiketten efter ”EXP”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Förvaras i kylskåp (2 °C - 8 °C). Får ej frysas. Injektionsflaskan förvaras i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

   Före beredning kan Nuwiq-pulvret förvaras vid rumstemperatur (vid högst 25°C) i upp till 1 månad. Anteckna datumet på ytterkartongen då du börjar förvara Nuwiq i rumstemperatur. Förvara inte Nuwiq i kylskåp igen efter att det förvarats i rumstemeperatur.

   Använd den beredda lösningen omedelbart.

   Använd inte detta läkemedel om du upptäcker synliga tecken på åverkan på förpackningens manipuleringsskydd, speciellt med avseende på injektionssprutan och/eller injektionsflaskan.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Pulver:

   - Den aktiva substansen är rekombinant human koagulationsfaktor VIII (simoctocog alfa). Varje injektionsflaska med pulver innehåller
   250, 500, 1000, 2000, 2500, 3000 och 4000 IE simoctocog alfa.

   - Övriga innehållsämnen är sackaros, natriumklorid, kalciumkloriddihydrat, argininhydroklorid, natriumcitratdihydrat och poloxamer 188.

   Vätska:

   Vatten för injektionsvätskor

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Nuwiq finns som pulver och vätska till injektionsvätska, lösning. Pulvret är ett vitt till benvitt smuligt pulver i injektionsflaska av glas. Vätskan är vatten för injektionsvätskor och finns i en förfylld glasspruta.

   Efter beredningen är lösningen klar, färglös och fri från främmande partiklar.

   Varje förpackning Nuwiq innehåller:
   - 1 injektionsflaska med pulver med 250, 500, 1000, 2000, 2500, 3000 eller 4000 IE simoctocog alfa
   - 1 förfylld injektionsspruta med 2,5 ml vatten för injektionsvätskor
   - 1 adapter till injektionsflaskan
   - 1 fjärilsnål
   - 2 alkoholservetter

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Octapharma AB, Lars Forssells gata 23, 112 75 Stockholm

   Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

   Sverige

   Octapharma Nordic AB

   Tel. 08-566 430 00


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2018-03-23.


   Övriga informationskällor

   Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu.

   Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

   Behandling vid behov

   Mängden som ska administreras och frekvensen för administrering ska alltid justeras efter den kliniska effekten i det enskilda fallet.

   Vid följande blödningsepisoder, ska faktor VIII-aktiviteten inte understiga den givna plasmaaktivitetsnivån (i % av normal eller IE/dl) under motsvarande period. Följande tabell kan användas som vägledning för dosering vid blödningsepisoder och kirurgiska ingrepp

   Blödningens svårighetsgrad/typ av kirurgiskt ingrepp

   Erforderlig faktor VIII-nivå (%) (IE/dl)

   Dosfrekvens (timmar)/behandlingens längd (dagar)

   Blödning

   Tidig hemartros, muskelblödning eller blödning i munhåla

   20–40

   Upprepas var 12:e till 24:e timme under minst 1 dag, tills blödningsepisoden (upplevd smärta) upphört eller tills läkning uppnåtts.

   Mer omfattande hemartros, muskelblödning eller hematom

   30–60

   Upprepa infusionen var 12:e till 24:e timme under 3 till 4 dagar eller längre tills smärtan och den akuta funktionsnedsättningen har upphört.

   Livshotande blödningar

   60–100

   Upprepa infusionen var 8:e till 24:e timme tills det kritiska tillståndet är övervunnet.

   Kirurgi

   Mindre kirurgiska ingrepp inklusive tandutdragning

   30–60

   Var 24:e timme under minst 1 dag, tills läkning uppnåtts.

   Större kirurgiska ingrepp

   80–100

   (pre- och postoperativt)

   Upprepa infusionen var 8–24 timme tills adekvat sårläkning uppnåtts. Därefter behandling under ytterligare minst 7 dagar för att upprätthålla en faktor VIII-aktivitet på 30–60 % (IE/dl).

   ANVISNINGAR FÖR BEREDNING OCH ADMINISTRERING

   1. Den förfyllda sprutan med vätska (vatten för injektionsvätskor) och pulvret i den slutna injektionsflaskan ska uppnå rumstemperatur. Du kan göra detta genom att hålla dem i din hand tills de känns lika varma som dina händer. Värm inte injektionsflaskan eller den förfyllda sprutan på något annat sätt. Denna temperatur ska upprätthållas under beredningen.

   2. Avlägsna snäpplocket i plast från injektionsflaskan med pulver för att exponera de centrala delarna av gummiproppen. Avlägsna inte den grå proppen eller metallringen runt toppen av injektionsflaskan.

   Avlägsna snäpplocket från injektionsflaskan.

   3. Torka av toppen på injektionsflaskan med en alkoholservett. Låt alkoholen torka.

   4. Dra av pappersskyddet från adapterförpackningen. Avlägsna inte adaptern från förpackningen.

   ryck ned adapterförpackningen hårt igenom gummiproppen.

   5. Placera injektionsflaskan med pulver på en jämn yta och håll i den. Ta adapterförpackningen och placera adaptern över gummiproppens centrum på injektionsflaskan med pulver. Tryck ned adapterförpackningen hårt tills adapterspetsen går igenom gummiproppen. När detta sker klickar adaptern ned om injektionsflaskan.

   Fäst änden av kolvstången i injektionssprutans kolv.

   6. Dra av pappersskyddet från den förfyllda sprutans förpackning. Håll kolvstången i änden och rör inte vid skaftet. Fäst den gängade änden av kolvstången i injektionssprutans kolv. Vrid kolvstången medurs tills det känns ett lätt motstånd.

   Fäst änden av kolvstången i injektionssprutans kolv.

   7. Bryt av den manipuleringssäkra plastspetsen från injektionssprutan med vätska genom att bryta lockets perforering. Rör inte vid lockets insida eller injektionssprutans spets. Förslut den fyllda injektionssprutan med den manipuleringssäkra plastspetsen för förvaring om lösningen inte ska användas omedelbart.

   Bryt av olastspetsen från injektionssprutan.

   8. Avlägsna adapterförpackningen och kassera den.

   9. Anslut injektionssprutan med vätska till injektionsflaskans adapter ordentligt genom att vrida medurs tills det känns ett motstånd.

   Anslut injektionssprutan till injektionsflaskans adapter genom att vrida medurs.

   10. Injicera långsamt all vätska i injektionsflaskan med pulver genom att pressa ned kolvstången.

   Dra långsamt in den slutliga lösningen i injektionssprutan.

   11. Lös upp pulvret utan att avlägsna injektionssprutan genom att försiktigt röra eller snurra injektionsflaskan några gånger. Skaka inte. Vänta tills pulvret upplöses fullständigt.

   12. Kontrollera den slutliga lösningen visuellt med avseende på partiklar före administrering. Lösningen ska vara klar och färglös, så gott som fri från synliga partiklar. Använd inte lösningar som är grumliga eller har fällningar.

   13. Vänd injektionsflaskan fäst till injektionssprutan upp och ned, och dra långsamt in den slutliga lösningen i injektionssprutan. Säkerställ att injektionsflaskans hela innehåll överförs till injektionssprutan.

   Dra långsamt in den slutliga lösningen i injektionssprutan.

   14. Lossa den fyllda injektionssprutan från adaptern med injektionsflaskan genom att vrida moturs och kassera den tomma injektionsflaskan.

   15. Lösningen är nu beredd för omedelbar användning. Kyl inte.

   16. Rengör det valda injektionsstället med en medföljande alkoholservett.

   17. Fäst det medföljande infusionssetet på injektionssprutan.

   För in infusionssetets nål i den valda venen. Om du har använt ett stasband för att venen ska bli lättare att se, ska detta lossas innan du börjar injicera lösningen.

   Blod får inte komma in i injektionssprutan på grund av risken för bildning av fibrinkoagel.

   18. Injicera lösningen i venen med låg hastighet, inte snabbare än 4 ml per minut.

   Om du använder mer än en injektionsflaska med pulver för en behandling, kan du använda samma injektionsnål igen. Injektionsflaskans adapter och injektionssprutan är endast avsedda för engångsbruk.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Nuwiq

  Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 500 IE 1 styck Injektionsflaska och förfylld spruta

  • Varunummer: 480017
  • Tillverkare: Octapharma AB

  2.948,15 kr

  Jämförpris: 2.948,15 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?