Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du eventuellt får. Information om hur du rapporterar biverkningar finns i slutet av avsnitt Biverkningar.


   Bipacksedel: Information till användaren

   Nucala

   100 mg pulver till injektionsvätska, lösning
   mepolizumab

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor, vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Nucala är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Nucala
   3. Hur du använder Nucala
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Nucala ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Nucala är och vad det används för

   Nucala innehåller den aktiva substansen mepolizumab, en monoklonal antikropp, en typ av protein som är konstruerat för att känna igen en specifik målsubstans i kroppen. Det används för att behandla svår astma hos vuxna, ungdomar och barn från 6 års ålder. 


   Vissa människor med svår astma har för många eosinofiler (en typ av vita blodkroppar) i blodet och lungorna. Denna sjukdom kallas eosinofilastma – den typ av astma som Nucala kan behandla.


   Nucala kan minska antalet astmaanfall om du eller ditt barn redan använder inhalationsläkemedel i hög dos men ändå inte har god kontroll över din astma.

   Om du tar läkemedel som kallas orala kortikosteroider kan Nucala också bidra till att minska den dos som behövs för att kontrollera din astma.


   Mepolizumab, den aktiva substansen i Nucala, blockerar proteinet interleukin‑5. Genom att blockera effekten av detta protein begränsar det produktionen av fler eosinofiler i benmärgen och minskar antalet eosinofiler i blodet och lungorna.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Nucala

   Använd inte Nucala

   - om du är allergisk mot mepolizumab eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • Rådgör med läkare om du tror att detta gäller dig.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare innan du använder detta läkemedel.


   Försämrad astma

   Vissa människor får astmarelaterade biverkningar eller också kan deras astma förvärras under behandling med Nucala.

   • Tala om för läkare eller sjuksköterska om du inte får kontroll över astman eller om astman förvärras efter att du påbörjat behandlingen med Nucala.


   Allergiska reaktioner och reaktioner vid injektionsstället

   Läkemedel av denna typ (monoklonala antikroppar) kan orsaka allvarliga allergiska reaktioner när de injiceras i kroppen (se avsnitt 4, "Eventuella biverkningar".)

   Om du har haft en liknande reaktion mot någon injektion eller något läkemedel,

   • tala om det för läkaren innan du ges Nucala.


   Parasitinfektioner

   Nucala kan försvaga din motståndskraft mot infektioner orsakade av parasiter. Om du redan har en parasitinfektion ska den behandlas innan du påbörjar behandling med Nucala. Om du bor i en region där sådana infektioner är vanliga eller om du reser till en sådan region:

   • rådgör med läkare om du tror att något av detta kan gälla dig.

   Barn

   Detta läkemedel är inte avsett för användning till barn under 6 år.

   Andra läkemedel och Nucala

   Tala om för läkare om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


   Andra läkemedel mot astma


   × Sluta inte plötsligt att ta dina förebyggande läkemedel mot astma när du har börjat med Nucala. Sådana läkemedel (särskilt så kallade kortikosteroider) måste sättas ut stegvis under överinseende av läkare och beroende på hur du svarar på Nucala.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel. 


   Det är inte känt om innehållsämnena i Nucala kan passera över i bröstmjölk. Om du ammar måste du rådfråga läkare innan du använder Nucala.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Det är inte troligt att din förmåga att köra bil eller använda maskiner påverkas av de biverkningar som Nucala kan orsaka.


   3. Hur du använder Nucala

   En läkare, sjuksköterska eller annan vårdpersonal ger dig Nucala som en injektion alldeles under huden (subkutan injektion).


   Vuxna och ungdomar från 12 års ålder

   Rekommenderad dos för vuxna och ungdomar är 100 mg. Du kommer att få 1 injektion var fjärde vecka.


   Barn från 6 till 11 års ålder

   Rekommenderad dos är 40 mg. Du kommer att få 1 injektion var fjärde vecka.

   Om du har glömt en dos av Nucala

   Kontakta läkaren eller sjukhuset snarast möjligt för att boka ett nytt besök.

   Behandlingsstopp med Nucala

   Sluta inte att få injektioner med Nucala om inte din läkare råder dig att göra det. Om du avbryter eller slutar behandlingen med Nucala kan dina astmasymtom och astmaanfall komma tillbaka.


   Om dina astmasymtom förvärras medan du får injektioner med Nucala:

   • Kontakta läkare.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. Biverkningarna av Nucala är vanligen lätta till måttliga men kan ibland vara allvarliga.


   Allergiska reaktioner

   Vissa personer kan få allergiska eller allergiliknande reaktioner. Sådana reaktioner kan vara vanliga (de kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer). De inträffar vanligen inom några minuter till timmar efter injektionen men symtomen kan ibland komma upp till flera dagar senare.


   Symtomen kan vara:

   • tryckkänsla över bröstet, hosta, andningssvårigheter

   • svimning, yrsel, karusellkänsla (på grund av blodtrycksfall)

   • svullnad av ögonlocken, ansiktet, läpparna, tungan eller munnen

   • nässelfeber

   • hudutslag.

   • Sök omedelbart läkare om du (eller ditt barn) tror att du har en reaktion.


   Om du (eller ditt barn) har haft en liknande reaktion mot någon injektion eller något läkemedel,

   • tala om det för läkaren innan du ges Nucala.


   Andra biverkningar inkluderar:


   Mycket vanliga biverkningar

   Dessa kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer:

   • huvudvärk


   Vanliga biverkningar

   Dessa kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer:

   • infektion i bröstet – symtomen kan inkludera hosta och feber (hög kroppstemperatur)

   • urinvägsinfektion (blod i urinen, smärtsamma och täta blåstömningar, feber, smärta i ländryggen)

   • övre buksmärta (magont eller obehag i övre delen av magen)

   • feber (hög kroppstemperatur)

   • eksem (kliande röda fläckar på huden)

   • reaktion vid injektionsstället (smärta, rodnad, svullnad, klåda och sveda i huden i området där injektionen gavs)

   • ryggvärk

   • faryngit (halsont)

   • nästäppa


   Sällsynta biverkningar

   Dessa kan förekomma hos upp till 1 av 1000 personer:

   • Allvarlig allergisk reaktion (anafylaxi)

   • Tala omedelbart om för läkare eller sjuksköterska om du får något av dessa symtom.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Nucala ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


   Används före utgångsdatum som anges på etiketten och kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Förvaras vid högst 25 °C.

   Får ej frysas.

   Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen är mepolizumab. En injektionsflaska innehåller 100 mg mepolizumab.

   Efter beredning innehåller varje ml vätska 100 mg mepolizumab.


   Övriga innehållsämnen är sackaros, dibasiskt natriumfosfatheptahydrat och polysorbat 80.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Nucala är ett sterilt, frystorkat vitt pulver förpackat i en injektionsflaska av klart, färglöst glas med en gummipropp.


   Nucala finns i förpackningar som innehåller 1 injektionsflaska eller i flerpack med 3 injektionsflaskor.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   GlaxoSmithKline Trading Services Limited

   Currabinny

   Carrigaline

   County Cork

   Irland


   Tillverkare

   GlaxoSmithKline Manufacturing S.P.A

   Strada Provinciale Asolana, 90

   43056 San Polo di Torrile, Parma

   Italien   Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

   België/Belgique/Belgien

   GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v.

   Tél/Tel: + 32 (0) 10 85 52 00

   Lietuva

   GlaxoSmithKline Lietuva UAB

   Tel: + 370 5 264 90 00

   info.lt@gsk.com

   България

   ГлаксоСмитКлайн ЕООД

   Teл.: + 359 2 953 10 34

   Luxembourg/Luxemburg

   GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v.

   Belgique/Belgien

   Tél/Tel: + 32 (0) 10 85 52 00

   Česká republika

   GlaxoSmithKline, s.r.o.

   Tel: + 420 222 001 111

   cz.info@gsk.com

   Magyarország

   GlaxoSmithKline Kft.

   Tel.: + 36 1 225 5300

   Danmark

   GlaxoSmithKline Pharma A/S

   Tlf: + 45 36 35 91 00

   dk-info@gsk.com

   Malta

   GlaxoSmithKline (Malta) Limited

   Tel: + 356 21 238131

   Deutschland

   GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG

   Tel.: + 49 (0)89 36044 8701

   produkt.info@gsk.com

   Nederland

   GlaxoSmithKline BV

   Tel: + 31 (0)30 6938100

   nlinfo@gsk.com 

   Eesti

   GlaxoSmithKline Eesti OÜ

   Tel: + 372 6676 900

   estonia@gsk.com 

   Norge

   GlaxoSmithKline AS

   Tlf: + 47 22 70 20 00


   Ελλάδα

   GlaxoSmithKline A.E.B.E.

   Τηλ: + 30 210 68 82 100

   Österreich

   GlaxoSmithKline Pharma GmbH

   Tel: + 43 (0)1 97075 0

   at.info@gsk.com

   España

   GlaxoSmithKline, S.A.

   Tel: + 34 902 202 700

   es-ci@gsk.com

   Polska

   GSK Services Sp. z o.o.

   Tel.: + 48 (0)22 576 9000

   France

   Laboratoire GlaxoSmithKline

   Tél: + 33 (0)1 39 17 84 44

   diam@gsk.com

   Portugal

   GlaxoSmithKline – Produtos Farmacêuticos, Lda.

   Tel: + 351 21 412 95 00

   FI.PT@gsk.com 

   Hrvatska

   GlaxoSmithKline d.o.o.

   Tel: +385 1 6051999

   România

   GlaxoSmithKline (GSK) S.R.L.

   Tel: + 4021 3028 208

   Ireland

   GlaxoSmithKline (Ireland) Limited

   Tel: + 353 (0)1 4955000

   Slovenija

   GlaxoSmithKline d.o.o.

   Tel: + 386 (0)1 280 25 00

   medical.x.si@gsk.com

   Ísland

   Vistor hf.

   Sími: + 354 535 7000

   Slovenská republika

   GlaxoSmithKline Slovakia s. r. o.

   Tel: + 421 (0)2 48 26 11 11

   recepcia.sk@gsk.com

   Italia

   GlaxoSmithKline S.p.A.

   Tel: + 39 (0)45 9218 111

   Suomi/Finland

   GlaxoSmithKline Oy

   Puh/Tel: + 358 (0)10 30 30 30

   Finland.tuoteinfo@gsk.com

   Κύπρος

   GlaxoSmithKline (Cyprus) Ltd

   Τηλ: + 357 22 39 70 00

   gskcyprus@gsk.com 

   Sverige

   GlaxoSmithKline AB

   Tel: + 46 (0)8 638 93 00

   info.produkt@gsk.com

   Latvija

   GlaxoSmithKline Latvia SIA

   Tel: + 371 67312687

   lv-epasts@gsk.com

   United Kingdom

   GlaxoSmithKline UK Ltd

   Tel: + 44 (0)800 221441

   customercontactuk@gsk.com   Denna bipacksedel ändrades senast

   09/2018


   Övriga informationskällor

   Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu .

   Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:


   Steg-för-steg-anvisningar för användning och hantering, beredning och administrering

   Nucala tillhandahålls som ett frystorkat vitt pulver i en injektionsflaska för engångsbruk endast för subkutan användning. Nucala innehåller inte konserveringsmedel, och beredning ska därför ske under aseptiska förhållanden.

   Efter beredning innehåller Nucala en koncentration på 100 mg/ml mepolizumab. Injektionsvätskan, lösningen, kan förvaras vid 2‑30 °C i högst 8 timmar. Efter 8 timmar måste allt oanvänt koncentrat eller överbliven lösning kasseras.


   Den administrerade produktens handelsnamn (Nucala) och batchnummer ska anges tydligt i patientjournalen.


   Anvisningar för beredningav varje injektionsflaska

   1. Bered innehållet i injektionsflaskan med 1,2 ml sterilt vatten för injektionsvätskor föredragsvis med en 2‑3 ml spruta och en 21 gauge kanyl. Strålen av sterilt vatten ska riktas vertikalt mot mitten av den frystorkade kakan. Låt injektionsflaskan stå i rumstemperatur under beredning, snurra injektionsflaskan varsamt i 10 sekunder med en cirkelrörelse i 15-sekundersintervall tills pulvret har lösts upp.


    Obs! Lösningen får inte skakas under beredningen eftersom detta kan leda till skumbildning eller utfällning. Pulvret har normalt lösts upp inom 5 minuter efter att sterilt vatten tillsatts men det kan ta längre tid.


   2. Om en mekanisk apparat (virvelblandare) används till att bereda Nucala kan beredning ske med 450 rpm under högst 10 minuter. Alternativt kan beredning i virvelblandare vid 1000 rpm i högst 5 minuter accepteras.

   3. Efter beredning ska Nucala inspekteras visuellt med avseende på partiklar och klarhet före användning. Lösningen ska vara klar till svagt pärlemorskimrande, färglös till ljust gul eller ljust brun och fri från synliga partiklar. Emellertid är små luftbubblor att förvänta och acceptabla. Om lösningen innehåller partiklar eller är grumlig eller mjölkaktig, ska den inte användas.

   4. Om den färdigberedda lösningen inte används omedelbart måste den:

    • Skyddas mot solljus.

    • Förvaras vid högst 30 °C och inte frysas.

    • Kasseras om den inte har använts inom 8 timmar från beredning.


   Anvisningar för administrering av dosen 100 mg

   1. Vid subkutan administrering bör helst en 1 ml polypropylenspruta försedd med en engångskanyl 21 gauge - 27 gauge x 13 mm (0,5 tum) användas.

   2. Dra upp 1 ml beredd Nucala alldeles före administrering. Skaka inte den beredda lösningen under proceduren eftersom detta kan leda till skumbildning eller utfällning.

   3. Administrera 1 ml-injektionen (motsvarande 100 mg mepolizumab) subkutant i överarmen, låret eller buken.


   Anvisningar för administrering av dosen 40 mg

   1. Vid subkutan administrering bör helst en 1 ml polypropylenspruta försedd med en engångskanyl 21 gauge‑27 gauge x 13 mm (0,5 tum) användas.

   2. Dra upp 0,4 ml beredd Nucala alldeles före administrering. Skaka inte den beredda lösningen under proceduren eftersom detta kan leda till skumbildning eller utfällning.

   3. Administrera 0,4 ml-injektionen (motsvarande 40 mg mepolizumab) subkutant i överarmen, låret eller buken.


   Destruktion

   Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Nucala

  Pulver till injektionsvätska, lösning 100 mg 1 styck Injektionsflaska

  • Varunummer: 176663
  • Tillverkare: GlaxoSmithKline AB

  9.754,42 kr

  Jämförpris: 9.754,42 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?