Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Noxafil

   300 mg koncentrat till infusionsvätska, lösning
   posakonazol
   natrium

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Noxafil är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Noxafil
   3. Hur du använder Noxafil
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Noxafil ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Noxafil är och vad det används för

   Noxafil innehåller en läkemedelssubstans som heter posakonazol. Det tillhör en grupp läkemedel som kallas för ”antisvampläkemedel”. Noxafil används för att förebygga eller behandla många olika svampinfektioner.

   Noxafil verkar genom att döda eller stoppa tillväxten av vissa typer av svampar som kan orsaka infektioner.

   Noxafil kan användas hos vuxna för att behandla följande typer av svampinfektioner när andra antisvampläkemedel inte har fungerat eller du har fått sluta ta dem:

   • infektioner, orsakade av svamp ur familjen Aspergillus, som inte har förbättrats vid behandling med antisvampläkemedlen amfotericin B eller itrakonazol eller när det varit nödvändigt att avbryta behandlingen med dessa läkemedel.

   • infektioner, orsakade av svamp ur familjen Fusarium, som inte har förbättrats vid behandling med amfotericin B eller när det varit nödvändigt att avbryta behandlingen med amfotericin B.

   • infektioner, orsakade av svamp som orsakar tillstånden kromoblastomykos och mycetom, vilka inte har förbättrats vid behandling med itrakonazol eller när det varit nödvändigt att avbryta behandlingen med itrakonazol.

   • infektioner, orsakade av svamp som kallas Coccidioides, som inte har förbättrats vid behandling med ett eller flera av läkemedlen amfotericin B, itrakonazol eller flukonazol eller när det varit nödvändigt att avbryta behandlingen med dessa läkemedel.

   Noxafil kan också användas för att förebygga svampinfektioner hos vuxna som löper stor risk att få en svampinfektion så som:

   • patienter som har ett svagt immunsystem på grund av kemoterapi mot ”akut myeloisk leukemi” (AML) eller ”myelodysplastiska syndrom” (MDS)

   • patienter som använder höga doser av en behandling som hämmar immunförsvaret efter ”hematopoetisk stamcellstransplantation” (HSCT).

   2. Vad du behöver veta innan du använder Noxafil

   Använd inte Noxafil

   • om du är allergisk mot posakonazol eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • om du tar: terfenadin, astemizol, cisaprid, pimozid, halofantrin, kinidin, läkemedel som innehåller ”ergotalkaloider” som ergotamin eller dihydroergotamin, eller en ”statin” så som simvastatin, atorvastatin eller lovastatin.

   Använd inte Noxafil om något av det ovan nämnda gäller för dig. Om du är osäker, tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Noxafil.

   Se avsnittet ”Andra läkemedel och Noxafil” nedan för information om andra läkemedel som kan påverka Noxafil.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Noxafil om du:

   • har haft en allergisk reaktion mot något annat antisvampläkemedel så som ketokonazol, flukonazol, itrakonazol och vorikonazol.

   • har eller någonsin har haft leverbesvär. Du kan behöva ta blodprover medan du tar Noxafil.

   • har en onormal hjärtrytm, vid undersökning (EKG), som visar på ett besvär som kallas långt QTc-intervall.

   • har en svaghet i hjärtmuskeln eller hjärtsvikt.

   • har mycket långsamma hjärtslag.

   • har någon form av störning av hjärtrytmen.

   • har någon form av problem med blodnivåerna av kalium, magnesium eller kalcium.

   • tar vinkristin, vinblastin eller andra ”vincaalkaloider” (läkemedel som används för att behandla cancer).

   Om något av det ovan nämnda gäller för dig (eller om du är osäker) tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Noxafil.

   Barn

   Noxafil ska inte ges till barn (17 år och yngre).

   Andra läkemedel och Noxafil

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

   Använd inte Noxafil om du tar något av följande:

   • terfenadin (används för att behandla allergier)

   • astemizol (används för att behandla allergier)

   • cisaprid (används för att behandla magbesvär)

   • pimozid (används för att behandla symtom vid Tourettes syndrom)

   • halofantrin (används för att behandla malaria)

   • kinidin (används för att behandla onormal hjärtrytm).

   Noxafil kan öka mängden i blodet av dessa läkemedel vilket kan orsaka väldigt allvarliga störningar av din hjärtrytm:

   • läkemedel som innehåller ”ergotalkaloider” som ergotamin eller dihydroergotamin vilka används för att behandla migrän. Noxafil kan öka mängden av dessa läkemedel i blodet vilket kan leda till kraftigt minskat blodflöde till dina fingrar eller tår och orsaka skador.

   • en ”statin” så som simvastatin, atorvastatin eller lovastatin som används för behandling av högt kolesterol.

   Använd inte Noxafil om något av det ovan nämnda gäller för dig. Om du är osäker, tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Noxafil.

   Andra läkemedel

   Se listan ovan på läkemedel som inte får användas medan du använder Noxafil. Förutom de läkemedel som nämns ovan finns det andra läkemedel som medför en risk för rytmproblem som kan bli större när de tas med Noxafil. Berätta för din läkare om alla läkemedel du tar (receptbelagda eller receptfria).

   Vissa läkemedel kan öka risken för biverkningar av Noxafil genom att öka mängden Noxafil i blodet.

   Följande läkemedel kan minska effekten av Noxafil genom att minska mängden av Noxafil i blodet:

   • rifabutin och rifampicin (används för att behandla vissa infektioner). Om du redan behandlas med rifabutin måste dina blodvärden testas och vissa sannolika biverkningar av rifabutin övervakas.

   • vissa läkemedel som används för att behandla eller förebygga epileptiska anfall, inkluderande fenytoin, karbamazepin, fenobarbital eller primidon.

   • efavirenz och fosamprenavir som används för att behandla hiv-infektion.

   Noxafil kan möjligen öka risken för biverkningar av vissa andra läkemedel genom att öka mängden av dessa läkemedel i blodet. Dessa läkemedel inkluderar:

   • vinkristin, vinblastin och andra ”vincaalkaloider” (används för att behandla cancer).

   • ciklosporin (används under eller efter transplantationskirurgi).

   • takrolimus och sirolimus (används under eller efter transplantationskirurgi).

   • rifabutin (används för att behandla vissa infektioner).

   • läkemedel mot hiv som kallas proteashämmare (däribland lopinavir och atazanavir som ges med ritonavir).

   • midazolam, triazolam, alprazolam eller andra ”bensodiazepiner” (används som lugnande medel eller muskelavslappnande medel).

   • diltiazem, verapamil, nifedipin, nisoldipin eller andra ”kalciumantagonister” (används för att behandla högt blodtryck).

   • digoxin (används för att behandla hjärtsvikt).

   • glipizid eller andra ”sulfonylurea” (används för att behandla högt blodsocker).

   Om något av det ovan nämnda gäller för dig (eller om du är osäker) tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Noxafil.

   Graviditet och amning

   Tala om för din läkare om du är gravid eller tror att du kan vara gravid innan du börjar använda Noxafil. Använd inte Noxafil under graviditeten om inte din läkare säger till dig att göra det.

   Du ska använda effektiva preventivmedel medan du använder Noxafil om du är kvinna och kan bli gravid. Kontakta omedelbart din läkare om du blir gravid under behandlingen med Noxafil.

   Amma inte medan du behandlas med Noxafil, eftersom små mängder kan passera över i bröstmjölk.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Du kan känna dig yr, dåsig eller få dimsyn när du tar Noxafil, vilket kan påverka din förmåga att köra bil eller använda maskiner. Om detta händer, kör inte bil eller använd inte maskiner och kontakta din läkare.

   Noxafil innehåller natrium

   Detta läkemedel innehåller 462 mg (20 mmol) natrium per dos. Detta ska beaktas av patienter som ordinerats saltfattig kost.


   3. Hur du använder Noxafil

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Rekommenderad dos är 300 mg två gånger om dagen den första dagen och därefter 300 mg en gång om dagen.

   Noxafil koncentrat till infusionsvätska, lösning kommer att spädas till korrekt koncentration av apoteket eller din sköterska.

   Noxafil koncentrat till infusionsvätska, lösning kommer alltid att beredas och ges till dig av sjukvårdspersonal.

   Du kommer att ges Noxafil:

   • genom en plasttub som sitter i din ven (intravenös infusion)

   • vanligtvis under 90 minuter

   Behandlingslängden beror på vilken typ av infektion du har eller på hur länge ditt immunförsvar inte fungerar fullt ut och kan bli individuellt anpassad för dig av din läkare. Ändra inte dosen eller behandlingsschemat själv innan du har rådfrågat din läkare.

   Om du har glömt att använda en dos Noxafil

   Eftersom du kommer att få detta läkemedel under noggrann medicinsk övervakning är det osannolikt att en dos kommer att glömmas bort. Om du ändå misstänker att en dos har missats, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   När behandling med Noxafil avslutas av din läkare bör du inte uppleva några effekter.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Allvarligabiverkningar

   Tala genast med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du upplever någon av följande allvarliga biverkningar – du kan behöva omedelbar medicinsk vård:

   • illamående eller kräkningar (känsla av eller uttalade symtom), diarré

   • tecken på leverproblem – kännetecknas av gulfärgning av hud eller ögonvita, mörkfärgad urin eller blek avföring, sjukdomskänsla utan anledning, magproblem, minskad aptit eller onormal trötthet eller kraftlöshet, ökning av leverenzymer påvisade med blodprov

   • allergisk reaktion

   Andra biverkningar

   Kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du upplever någon av följande biverkningar:

   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

   • en förändring av saltnivåerna i blodet påvisade med blodprov – kännetecknas av att man kan känna sig förvirrad eller svag

   • en onormal känsla i huden, såsom domning, pirrande, kliande, krypande, stickande eller brännande känsla

   • svullnad, rodnad och ömhet längst med venen där Noxafil gavs

   • huvudvärk

   • låga kaliumnivåer – påvisade med blodprov

   • låga magnesiumnivåer – påvisade med blodprov

   • högt blodtryck

   • aptitlöshet, buksmärta eller orolig mage, väderspänning, muntorrhet, smakförändringar

   • halsbränna (en brännande känsla i bröstet som stiger upp i halsen)

   • lägre nivåer av ”neutrofiler”, en typ av vita blodkroppar (neutropeni) – vilket kan öka risken för infektioner och kan påvisas i blodprov

   • feber

   • svaghet, yrsel, trötthet eller sömnighet

   • utslag

   • klåda

   • förstoppning

   • ändtarmsbesvär

   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

   • anemi – kännetecknas av huvudvärk, trötthet eller yrsel, andfåddhet eller blekhet och en låg nivå av hemoglobin påvisat i blodprov

   • låg nivå av blodplättar (trombocytopeni) påvisade i blodprov – vilket kan leda till blödning

   • låg nivå av ”leukocyter”, en typ av vita blodkroppar (leukopeni) påvisade med blodprov - vilket kan öka risken för infektioner

   • hög nivå av ”eosinofiler”, en typ av vita blodkroppar (eosinofili) – vilket kan inträffa vid inflammation

   • inflammation av blodkärlen

   • problem med hjärtrytmen

   • anfall (kramper)

   • nervskada (neuropati)

   • oregelbundna hjärtslag, påvisade med EKG, hjärtklappning, långsamma eller snabba hjärtslag, högt eller lågt blodtryck

   • lågt blodtryck

   • bukspottkörtelinflammation (pankreatit) – vilket kan orsaka intensiv buksmärta

   • avbruten syretillförsel till mjälten (mjältinfarkt) – vilket kan orsaka intensiv buksmärta

   • allvarliga problem med njurarna – kännetecknas av ökad eller minskad urinmängd och missfärgad urin

   • höga blodnivåer av kreatinin – påvisade med blodprov

   • hosta, hicka

   • näsblod

   • svår skarp bröstsmärta vid inandning (pleuritisk smärta)

   • förstorade lymfkörtlar (lymfadenopati)

   • minskad känsel särskilt i huden

   • tremor

   • höga eller låga blodsockernivåer

   • dimsyn, ljuskänslighet

   • håravfall (alopeci)

   • munsår

   • skakningar, allmän sjukdomskänsla

   • smärta, ryggsmärta eller nacksmärta, smärta i armar eller ben

   • ansamling av vatten i kroppen (ödem)

   • menstruationsrubbningar (onormal blödning från vagina)

   • oförmåga att sova (sömnlöshet)

   • helt eller delvis oförmögen att tala

   • svullnad i munnen

   • onormala drömmar eller svårighet att sova

   • problem med koordination eller balans

   • inflammation i slemhinnorna

   • nästäppa

   • andningssvårigheter

   • obehagskänsla i bröstet

   • känsla av uppsvälldhet

   • milt till svårt illamående, kräkningar, kramper och diarré, vanligtvis orsakade av ett virus, buksmärta

   • rapningar

   • nervositetskänsla

   • inflammation eller smärta vid injektionsstället

   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare)

   • lunginflammation – kännetecknas av känsla av andfåddhet och missfärgade slemmiga upphostningar

   • högt blodtryck i kärlen i lungorna (lunghypertoni) som kan skada lungor och hjärta allvarligt

   • problem med blodet såsom ovanlig blodlevring eller förlängd blödning

   • svåra allergiska reaktioner inklusive utspridda blåsutslag och hudfjällning

   • psykiska problem såsom att höra röster eller se saker som inte finns där

   • svimning

   • problem att tänka eller tala, ofrivilliga muskelryckningar, speciellt i händerna

   • slaganfall – kännetecknas av smärta, svaghet, domningar eller stickningar i extremiteter

   • en blind eller mörk fläck i synfältet

   • hjärtsvikt eller hjärtattack vilket kan leda till att hjärtat slutar att slå och död, rubbad hjärtrytm med plötsligt dödsfall

   • blodproppar i benen (djup ventrombos) – kännetecknas av intensiv smärta eller svullnad av benet

   • blodproppar i lungorna (lungemboli) – kännetecknas av andfåddhet eller smärta när man andas

   • blödning i magen eller tarmen – kännetecknas av blodiga kräkningar eller blod i avföringen

   • blockering av tarmen (tarmobstruktion) särskilt i ”ileum”, den nedersta delen av tunntarmen. Blockaden förhindrar innehållet i tarmen från att passera till tjocktarmen, vilket resulterar i uppblåst buk, kräkningar, svår förstoppning, aptitlöshet och kramper

   • ”hemolytiskt uremiskt syndrom” med upplösning av röda blodkroppar (hemolys) – vilket kan hända med eller utan njursvikt

   • ”pancytopeni” en onormal brist av alla blodkroppar (röda blodkroppar, vita blodkroppar och blodplättar) påvisade med blodprov

   • stora purpurfärgade missfärgningar av huden (trombotisk trombocytopen purpura)

   • svullnad av ansikte eller tunga

   • depression

   • dubbelseende

   • bröstsmärta

   • nedsatt binjurefunktion – detta kan orsaka svaghet, trötthet, aptitlöshet, missfärgning av huden

   • nedsatt funktion av hypofysen – detta kan leda till minskade blodnivåer av hormoner som påverkar funktionen av de manliga eller kvinnliga könskörtlarna

   • problem med hörseln

   Vissa patienter har också rapporterat att de känt sig förvirrade efter att de använt Noxafil, frekvensen är okänd.

   Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du får någon av biverkningarna listade ovan.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Noxafil ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på etiketten. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Förvaras i kylskåp (2°C‑8°C).

   När produkten har färdigställts bör den användas omedelbart. Om den inte används omedelbart kan lösningen förvaras i upp till 24 timmar vid 2°C‑8°C (i kylskåp). Detta läkemedel är avsett för engångsbruk och oanvänt läkemedel ska kasseras.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är posakonazol. Varje injektionsflaska innehåller 300 mg posakonazol.

   • Övriga innehållsämnen är: Betadex Sulfobutyleter Natrium (SBECD), dinatriumedetat, saltsyra (koncentrerad), natriumhydroxid, vatten till injektionsvätskor.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Noxafil koncentrat för infusionsvätska, lösning är en klar, färglös till gul vätska. Variationer inom detta färgspann påverkar inte produktens kvalité.

   Detta läkemedel finns tillgängligt i engångsflaskor av glas med gummikorkar av brombutyl och aluminiumförsegling.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Merck Sharp & Dohme B.V.
   Waarderweg 39
   2031 BN Haarlem
   Nederländerna

   Tillverkare

   SP Labo N.V.

   Industriepark 30

   B-2220 Heist-op-den-Berg

   Belgien

   Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

   België/Belgique/Belgien

   MSD Belgium BVBA/SPRL

   Tél/Tel : 0800 38 693 (+32 (0)2 776 62 11)

   dpoc_belux@merck.com

   Lietuva

   UAB Merck Sharp & Dohme

   Tel. + 370 5 278 02 47

   msd_lietuva@merck.com

   България

   Мерк Шарп и Доум България ЕООД

   Тел.: +359 2 819 3737

   info-msdbg@merck.com

   Luxembourg/Luxemburg

   MSD Belgium BVBA/SPRL

   Tél/Tel : +32 (0)2 776 62 11

   dpoc_belux@merck.com

   Česká republika

   Merck Sharp & Dohme s.r.o.

   Tel: +420 233 010 111

   dpoc_czechslovak@merck.com

   Magyarország

   MSD Pharma Hungary Kft.

   Tel.: +36 1 888 5300

   hungary_msd@merck.com

   Danmark

   MSD Danmark ApS

   Tlf: + 45 44 82 4000

   dkmail@merck.com

   Malta

   Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited

   Tel.: 8007 4433 (+356 99917558)

   malta_info@merck.com

   Deutschland

   MSD SHARP & DOHME GMBH

   Tel: 0800 673 673 673 (+ 49 (0) 89 4561 2612)

   e-mail@msd.de

   Nederland

   Merck Sharp & Dohme BV

   Tel: 0800 9999000 (+31 23 5153153)

   medicalinfo.nl@merck.com

   Eesti

   Merck Sharp & Dohme OÜ

   Tel.: + 372 6144 200

   msdeesti@merck.com

   Norge

   MSD (Norge) AS

   Tlf: +47 32 20 73 00

   msdnorge@msd.no

   Ελλάδα

   MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε.

   Τηλ: +30 210 98 97 300

   dpoc_greece@merck.com

   Österreich

   Merck Sharp & Dohme Ges.m.b.H.

   Tel: +43 (0) 1 26 044

   msd-medizin@merck.com

   España

   Merck Sharp & Dohme de España, S.A.

   Tel: +34 91 321 06 00

   msd_info@merck.com

   Polska

   MSD Polska Sp. z o.o.

   Tel.: +48 22 549 51 00

   msdpolska@merck.com

   France

   MSD France

   Tél. +33 (0) 1 80 46 40 40

   Portugal

   Merck Sharp & Dohme, Lda

   Tel: +351 21 446 5700

   clic@merck.com

   Hrvatska

   Merck Sharp & Dohme d.o.o.

   Tel: + 385 1 6611 333

   croatia_info@merck.com

   România

   Merck Sharp & Dohme Romania S.R.L.

   Tel.: + 40 21 529 2900

   msdromania@merck.com

   Ireland

   Merck Sharp & Dohme Ireland (Human Health) Limited

   Tel: +353 (0)1 2998700

   medinfo_ireland@merck.com

   Slovenija

   Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila d.o.o.

   Tel: +386 1 5204 201

   msd.slovenia@merck.com

   Ísland

   Vistor hf.

   Sími: + 354 535 7000

   Slovenská republika

   Merck Sharp & Dohme, s. r. o.

   Tel: +421 2 58282010

   dpoc_czechslovak@merck.com

   Italia

   MSD Italia S.r.l.

   Tel: +39 06 361911

   medicalinformation.it@merck.com

   Suomi/Finland

   MSD Finland Oy

   Puh/Tel: +358 (0)9 804 650

   info@msd.fi

   Κύπρος

   Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited

   Τηλ.: 800 00 673 (+357 22866700)

   cyprus_info@merck.com

   Sverige

   Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB

   Tel: +46 77 5700488

   medicinskinfo@merck.com

   Latvija

   SIA Merck Sharp & Dohme Latvija

   Tel: + 371-67364224

   msd_lv@merck.com

   United Kingdom

   Merck Sharp & Dohme Limited

   Tel: +44 (0) 1992 467272

   medicalinformationuk@merck.com


   Denna bipacksedel ändrades senast

   07/2018


   Övriga informationskällor

   Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu.

   Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

   Instruktioner för administrering av Noxafil koncentrat till infusionsvätska, lösning

   • Låt den kylda injektionsflaskan med Noxafil anta rumstemperatur.

   • Överför aseptiskt 16,7 ml posakonazol till en infusionspåse (eller flaska) innehållande en kompatibel infusionsvätska (se nedan för en lista över infusionsvätskor) med en volym som sträcker sig från 150 ml till 283 ml beroende på vilken slutlig koncentration som ska uppnås (inte lägre än 1 mg/ml och inte högre än 2 mg/ml).

   • Administrera via en central venös kateter, inkluderande en central venkateter eller en perifert insatt central kateter (PICC) genom långsam intravenös infusion över cirka 90 minuter. Noxafil koncentrat till infusionsvätska, lösning ska inte ges som bolus administrering.

   • Om en central venkateter inte är tillgänglig kan en singelinfusion administreras genom en perifer venkateter med en volym för att uppnå en koncentration av cirka 2 mg/ml. Vid administrering via en perifer venkateter ska infusionen ges under cirka 30 minuter.

   Observera: I kliniska studier resulterade upprepade perifera infusioner genom samma ven i reaktioner vid infusionsstället (se avsnitt 4.8).

   • Noxafil är till för engångsbruk.

   Följande läkemedel kan ges via infusion samtidigt och genom samma intravenösa kanal (eller kanyl) som Noxafil koncentrat till infusionsvätska, lösning:

   Amikacinsulfat

   Caspofungin

   Ciprofloxacin

   Daptomycin

   Dobutaminhydroklorid

   Famotidin

   Filgrastim

   Gentamicinsulfat

   Hydromorfonhydroklorid

   Kaliumklorid

   Levofloxacin

   Lorazepam

   Meropenem

   Micafungin

   Morfinsulfat

   Noradrenalinbitartrat

   Vankomycinhydroklorid

   Inga produkter som inte är listade i tabellen ovan bör ges samtidigt som Noxafil genom samma intravenösa kanal (eller kanyl).

   Infusionslösningen bör inspekteras visuellt efter partiklar före administrering. Lösningen med Noxafil varierar från färglös till svagt gul. Variationer inom detta färgspann påverkar inte produktens kvalité.

   Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

   Noxafil får inte spädas i:

   Ringers laktatlösning

   Ringers laktatlösning med 5 % dextros

   4,2 % natriumvätekarbonat infusionsvätska

   Detta läkemedel får inte blandas med någon infusionsvätska (läkemedel) förutom de som listas här nedan:

   5 % dextros i vatten

   0,9 % natriumklorid

   0,45 % natriumklorid

   5 % dextros och 0,45 % natriumklorid

   5 % dextros och 0,9 % natriumklorid

   5 % dextros och 20 mEq KCl

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Noxafil

  Koncentrat till infusionsvätska, lösning 300 mg 1 styck Injektionsflaska

  • Varunummer: 151012
  • Tillverkare: Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB

  4.600,50 kr

  Jämförpris: 4.600,50 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?