Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   NovoMix 30 FlexPen

   100 enheter/ml injektionsvätska, suspension i förfylld injektionspenna
   30% lösligt insulin aspart och 70% insulin aspart kristalliserad med protamin

    

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad NovoMix 30 FlexPen är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder NovoMix 30 FlexPen
   3. Hur du använder NovoMix 30 FlexPen
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur NovoMix 30 FlexPen ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad NovoMix 30 FlexPen är och vad det används för

   NovoMix 30 är ett modernt insulin (insulinanalog) med både snabbverkande och medellångverkande effekt i förhållandet 30/70. Moderna insulinpreparat är förbättrade versioner av humant insulin.

   NovoMix 30 används för att sänka högt blodsocker hos vuxna, ungdomar och barn som är 10 år eller äldre med diabetes (diabetes mellitus). Diabetes är en sjukdom som innebär att din kropp inte producerar tillräckligt med insulin för att hålla din blodsockernivå under kontroll. NovoMix 30 kan användas i kombination med tabletter för diabetes.

   NovoMix 30 börjar sänka ditt blodsocker 10–20 minuter efter injektionen. Den maximala effekten uppnås efter 1–4 timmar efter injektionen och varar upp till 24 timmar.

   2. Vad du behöver veta innan du använder NovoMix 30 FlexPen

   Använd inte NovoMix 30

   • om du är allergisk mot insulin aspart eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6, Förpackningens innehåll och övriga upplysningar).

   • om du känner att du börjar få insulinkänning (symtom på lågt blodsocker), se a) Sammanfattning av allvarliga och mycket vanliga biverkningar i avsnitt 4.

   • i insulinpumpar.

   • om FlexPen har tappats, skadats eller utsatts för stötar.

   • om insulinet inte har förvarats på rätt sätt eller om det varit fruset, se avsnitt 5, Hur NovoMix 30 ska förvaras.

   • om det omblandade insulinet inte är jämnt vitt, grumligt och vattenaktigt.

   • om det efter omblandningen, finns klumpar eller om fasta, vita partiklar fäster sig vid botten eller väggen på cylinderampullen.

   Om något av detta gäller, använd inte NovoMix 30. Tala med läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal.

   Innan du använder NovoMix 30

   • Kontrollera på etiketten att det är rätt sorts insulin.

   • Använd alltid en ny nål till varje injektion för att förhindra förorening.

   • Injektionsnålar och NovoMix 30 FlexPen får inte delas med någon annan.

   • NovoMix 30 FlexPen ska endast injiceras under huden. Tala med läkare om du behöver injicera ditt insulin med en annan metod.

   Varningar och försiktighet

   Vissa tillstånd och aktiviteter kan påverka ditt behov av insulin. Rådfråga läkare:

   • Om du har problem med njurarna, levern, binjurarna, hypofysen eller sköldkörteln.

   • Om du motionerar mer än vanligt eller vill ändra din kosthållning, eftersom detta kan påverka din blodsockernivå.

   • Om du blir sjuk ska du fortsätta att ta ditt insulin och rådfråga din läkare.

   • Om du ska resa utomlands kan resor över olika tidszoner påverka ditt behov av insulin och när du ska ta det.

   Barn och ungdomar

   • NovoMix 30 kan användas till ungdomar och barn 10 år och äldre.

   • Det finns begränsad erfarenhet av NovoMix 30 hos barn i åldern 6–9 år.

   • Inga data finns tillgängliga för NovoMix 30 hos barn under 6 års ålder.

   Andra läkemedel och NovoMix 30 FlexPen

   Tala om för läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Vissa läkemedel påverkar din blodsockernivå och detta kan betyda att din insulindos måste ändras. Här nedan följer en lista över de vanligaste läkemedlen som kan påverka din insulinbehandling.

   Din blodsockernivå kan sjunka (hypoglykemi) om du tar:

   • Andra läkemedel för behandling av diabetes

   • MAO-hämmare (för behandling av depression)

   • Beta-blockerare (för behandling av högt blodtryck)

   • ACE-hämmare (för behandling av vissa hjärtsjukdomar eller högt blodtryck)

   • Salicylater (smärtstillande och febernedsättande medel)

   • Anabola steroider (t ex testosteron)

   • Sulfonamider (för behandling av infektioner).

   Din blodsockernivå kan höjas (hyperglykemi) om du tar:

   • Perorala antikonceptionsmedel (p-piller för födelsekontroll)

   • Tiazider (för behandling av högt blodtryck eller svår vätskeansamling)

   • Glukokortikoider (t ex kortison för behandling av inflammationer)

   • Sköldkörtelhormoner (för behandling av sköldkörtelsjukdomar)

   • Sympatomimetika (t ex adrenalin, salbutamol eller terbutalin för behandling av astma)

   • Tillväxthormon (för stimulering av skelett- och kroppstillväxt med uttalad effekt på kroppens ämnesomsättning)

   • Danazol (medel som påverkar ägglossning).

   Oktreotid och lanreotid (för behandling av akromegali, en ovanlig hormonell sjukdom med överproduktion i hypofysen av tillväxthormon vanligtvis hos medelålders vuxna) kan antingen höja eller sänka din blodsockernivå.

   Betablockerare (för behandling av högt blodtryck) kan medföra att de första varningssignalerna för lågt blodsocker försvagas eller helt uteblir.

   Pioglitazon (tabletter för behandling av typ 2-diabetes)

   Vissa patienter som haft typ 2-diabetes och hjärtsjukdom under många år eller tidigare stroke utvecklade hjärtsvikt vid behandling med pioglitazon och insulin. Informera din läkare så snart som möjligt om du får tecken på hjärtsvikt såsom oväntad andnöd, snabb viktökning eller lokal svullnad (ödem).

   Om du har tagit något av dessa läkemedel, tala med din läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal.

   NovoMix 30 och alkohol

   Om du dricker alkohol så kan ditt behov av insulin förändras då blodsockernivån antingen kan höjas eller sjunka. Noggrann blodsockerkontroll rekommenderas.

   Graviditet och amning

   • Om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel. Erfarenhet av insulin aspart vid graviditet är begränsad. Insulindosen kan behöva ändras under graviditet och efter förlossningen. Noggrann kontroll av din diabetes och speciellt motverkan av lågt blodsocker är viktigt för ditt barns hälsa.

   • Det finns inga restriktioner för behandling med NovoMix 30 under amning.

   Rådfråga läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal innan du använder något läkemedel under graviditet eller amning.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Fråga läkare om du kan köra bil eller använda maskiner:

   • om du ofta får låga blodsockernivåer

   • om du tycker det är svårt att känna igen tecken på låg blodsockernivå (insulinkänning).

   Om ditt blodsocker är lågt eller högt, så kan det påverka din koncentrations- och reaktionsförmåga och därför även din förmåga att köra fordon eller använda maskiner. Tänk på att du kan utsätta dig själv och andra för fara.

   Viktig information om något innehållsämne i NovoMix 30

   NovoMix 30 innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per dos, d v s NovoMix 30 är i princip natriumfritt.


   3. Hur du använder NovoMix 30 FlexPen

   Dos och när du tar ditt insulin

   Använd alltid ditt insulin och justera din dos exakt enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal om du är osäker.

   NovoMix 30 används normalt omedelbart före en måltid. Ät en måltid eller ett mellanmål inom 10 minuter efter injektionen för att undvika lågt blodsocker. När det är nödvändigt, kan NovoMix 30 också injiceras strax efter en måltid. Se Hur och var du ska injicera, nedan för information.

   När NovoMix 30 används i kombination med tabletter för diabetes ska dosen justeras.

   Byt endast insulinpreparat på din läkares inrådan. Om din läkare har ställt om dig från en viss insulintyp eller insulinmärke till ett annat, kan läkaren eventuellt behöva justera din dos.

   Användning för barn och ungdomar

   NovoMix 30 kan användas på ungdomar och barn som är 10 år eller äldre när en blandning av insuliner är att föredra. För barn 6–9 år finns begränsade kliniska data. Inga data finns tillgängliga för NovoMix 30 hos barn under 6 års ålder.

   Användning för speciella patientgrupper

   Om du har nedsatt njur- eller leverfunktion eller om du är över 65 år, så behöver du kontrollera ditt blodsocker mer regelbundet och diskutera förändringar i din insulindos med din läkare.

   Hur och var du ska injicera

   NovoMix 30 är avsett för injicering under huden (subkutant). Du ska aldrig injicera insulin direkt i ett blodkärl (intravenöst) eller en muskel (intramuskulärt). NovoMix 30 FlexPen ska endast injiceras under huden. Tala med läkare om du behöver injicera ditt insulin med en annan metod.

   Vid varje injektion ska du växla injektionsställe inom samma speciella hudområde. Detta kan minska risken att utveckla knölar eller gropar i huden (se avsnitt 4, Eventuella biverkningar). Det bästa området att ta injektionen på är: framsidan av midjan (buken); skinkorna; framsidan av låren eller överarmen. Insulinet verkar snabbare om du injicerar det kring midjan. Kontrollera alltid ditt blodsocker regelbundet.

   Hur du ska hantera NovoMix 30 FlexPen

   NovoMix 30 FlexPen är en förfylld, färgkodad injektionspenna för engångsbruk innehållande en blandning av snabbverkande och medellångverkande insulin aspart i förhållandet 30/70.

   Läs noga igenom bruksanvisningen för NovoMix 30 FlexPen som finns i denna bipacksedel. Du måste använda pennan enligt anvisningar under "Bruksanvisning".

   Försäkra dig alltid om att du använder rätt penna innan du injicerar ditt insulin.

   Om du har tagit för stor mängd insulin

   Om du tar för mycket insulin så kan ditt blodsocker bli för lågt (hypoglykemi). Se a) Sammanfattning av allvarliga och mycket vanliga biverkningar i avsnitt 4.

   Om du har glömt att ta ditt insulin

   Om du glömmer att ta ditt insulin så kan ditt blodsocker bli för högt (hyperglykemi). Se c) Besvär vid diabetes i avsnitt 4.

   Om du slutar att ta ditt insulin

   Avbryt inte insulinbehandlingen utan att ha talat med läkare, som berättar för dig vad du ska göra. Detta kan leda till mycket högt blodsocker (allvarlig hyperglykemi) och ketoacidos. Se c) Besvär vid diabetes i avsnitt 4.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   a) Sammanfattning av allvarliga och mycket vanliga biverkningar

   Lågt blodsocker (hypoglykemi) är en mycket vanlig biverkning. Det kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare.

   Lågt blodsocker kan uppstå om du:

   • injicerar för mycket insulin.

   • äter för lite eller hoppar över en måltid.

   • motionerar mer än vanligt.

   • dricker alkohol (se NovoMix 30 och alkohol i avsnitt 2).

   Tecken på lågt blodsocker: Kallsvettning; sval och blek hud; huvudvärk; hjärtklappning; illamående; stark hungerkänsla; tillfälliga synförändringar; dåsighet; ovanlig trötthet och svaghet; ängslan eller darrningar; oroskänslor; förvirring; koncentrationssvårigheter.

   Mycket lågt blodsocker kan leda till medvetslöshet. Om långvarigt mycket lågt blodsocker inte behandlas, kan det orsaka hjärnskador (tillfälliga eller bestående) och till och med dödsfall. Du kan återfå medvetandet snabbare om du får en injektion med hormonet glukagon av någon som känner till hur man använder det. Om du får glukagon kommer du att behöva glukos eller ett mellanmål som innehåller socker, så snart du återfår medvetandet. Om du inte reagerar på glukagonbehandlingen måste du behandlas på sjukhus.

   Vad du ska göra om du får lågt blodsocker:

   • Om du upplever att ditt blodsocker är för lågt ska du äta druvsockertabletter eller något annat mellanmål som innehåller mycket socker (godis, kakor, fruktjuice). Kontrollera om möjligt ditt blodsocker och vila. Ha alltid med dig druvsockertabletter eller mellanmål med mycket socker i för säkerhets skull.

   • När symtomen på lågt blodsocker har försvunnit eller när din blodsockernivå har stabiliserats ska du fortsätta som vanligt med insulinbehandlingen.

   • Om du har haft lågt blodsocker och förlorat medvetandet eller om du har haft behov av injektion med glukagon, eller om du har haft många insulinkänningar, ska du tala med läkare. Mängden insulin eller när du tar det, kosthållning eller motion behöver kanske justeras.

   Tala om att du har diabetes för personer som behöver veta det, vilka konsekvenserna kan bli och också risken att bli medvetslös p g a lågt blodsocker. Tala om för dem att om du blir medvetslös ska de lägga dig på sidan och omedelbart skaffa läkarhjälp. De får inte ge dig något att äta eller dricka eftersom det då finns risk för att du kvävs.

   Allvarliga allergiska reaktioner mot NovoMix 30 eller mot något av övriga innehållsämnen (s k systemisk allergisk reaktion) är mycket sällsynta, men kan vara livshotande. Det kan förekomma hos färre än 1 av 10 000 användare.

   Kontakta läkare omedelbart:

   • om tecken på allergi sprider sig till andra delar av kroppen.

   • om du plötsligt känner dig dålig och du: börjar svettas; börjar kräkas; får svårt att andas; får hjärtklappning; känner dig yr.

   Om du upplever något av detta, sök läkare omedelbart.

   b) Lista över andra biverkningar

   Mindre vanliga biverkningar

   Kan förekomma hos färre än 1 av 100 användare.

   Tecken på allergi: Lokala allergiska reaktioner (smärta, rodnad, nässelutslag, inflammation, blåmärke, svullnad och klåda) vid injektionsstället kan uppstå. Dessa symtom försvinner vanligtvis när du tagit ditt insulin i några veckor. Om de inte försvinner ska du kontakta din läkare.

   Problem med synen: I början av insulinbehandlingen kan synstörningar uppträda, men dessa är vanligtvis tillfälliga.

   Förändringar på injektionsstället (lipodystrofi): Fettvävnaden under huden vid injektionsstället kan minska (lipoatrofi) eller öka (lipohypertrofi). Genom att välja ny plats för varje injektion minskar risken att utveckla sådana hudförändringar. Om din hud blir gropig eller förtjockas på injektionsstället, ska du tala med din läkare eller sjuksköterska. Dessa reaktioner kan förvärras eller förändra absorptionen av ditt insulin om du injicerar i ett sådant ställe.

   Svullna leder: När du börjar ta insulin, kan det hända att kroppen binder vatten, så att du svullnar upp kring fotlederna och andra leder. Detta går normalt snart över. Om inte, kontakta läkare.

   Diabetesretinopati (en ögonsjukdom som hör samman med diabetes och kan leda till synförlust): Om du har diabetesretinopati kan den försämras, om din blodsockernivå förbättras mycket snabbt. Fråga din läkare om detta.

   Sällsynta biverkningar

   Kan förekomma hos färre än 1 av 1000 användare.

   Smärtsam neuropati (smärta på grund av nervskada): Om din blodsockernivå förbättras mycket snabbt, kan du få nervrelaterad smärta. Detta kallas akut smärtsam neuropati och är vanligtvis övergående.

   c) Besvär vid diabetes

   Högt blodsocker (hyperglykemi)

   Högt blodsocker kan uppstå om du:

   • inte har injicerat tillräckligt med insulin.

   • glömmer att ta ditt insulin eller slutar att ta insulin.

   • upprepat tar mindre insulin än vad du behöver.

   • får en infektion eller feber.

   • äter mer än vanligt.

   • motionerar mindre än vanligt.

   Varningssignaler för högt blodsocker:

   Varningssignalerna visar sig efter hand. De yttrar sig som: ökad urinmängd; törst; aptitlöshet; sjukdomskänsla (illamående, kräkningar); dåsighet eller trötthet; rodnad; torr hud; muntorrhet och en andedräkt som luktar frukt (aceton).

   Vad ska jag göra om jag får högt blodsocker:

   • Om du får någon av dessa varningssignaler: kontrollera ditt blodsocker, gör om möjligt ketontest på urinen och kontakta därefter läkare omedelbart.

   • Symtomen kan vara tecken på ett mycket allvarligt tillstånd som kallas diabetisk ketoacidos (ansamling av syra i blodet då kroppen bryter ner fett istället för socker). Om det inte behandlas kan det leda till diabeteskoma och så småningom till döden.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur NovoMix 30 FlexPen ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på etiketten och kartongen till FlexPen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   För att skydda insulinet mot ljus ska du alltid sätta på pennhuven på din FlexPen när du inte använder den. NovoMix 30 ska skyddas mot stark värme och ljus.

   Obruten förpackning: NovoMix 30 FlexPen som inte används ska förvaras i kylskåp vid 2°C–8°C, inte nära kylelementet. Får ej frysas.

   Innan du använder NovoMix 30 FlexPen ska du ta ut det ur kylskåpet. Du bör blanda insulinet enligt instruktionerna varje gång du använder en ny NovoMix 30 FlexPen. Se Bruksanvisning.

   Under användning eller som reserv: NovoMix 30 FlexPen som för tillfället används eller tas med som reserv ska inte förvaras i kylskåp. Du kan ta den med dig och förvara den i rumstemperatur (högst 30°C) i upp till 4 veckor.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Det aktiva innehållsämnet är insulin aspart. NovoMix 30 är en blandning som innehåller 30% lösligt insulin aspart och 70% insulin aspart kristalliserad med protamin. 1 ml innehåller 100 enheter insulin aspart. Varje förfylld injektionspenna innehåller 300 enheter insulin aspart i 3 ml injektionsvätska.

   • Övriga innehållsämnen är glycerol, fenol, metakresol, zinkklorid, dinatriumfosfatdihydrat, natriumklorid, protaminsulfat, saltsyra, natriumhydroxid och vatten för injektionsvätskor.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   NovoMix 30 är i form av injektionsvätska, suspension i en förfylld injektionspenna. Cylinderampullen innehåller en glaskula för att underlätta omblandning. Efter omblandningen ska vätskan vara jämnt vit, grumlig och vattenaktig. Använd inte insulinet om det inte är jämnt vitt, grumligt och vattenaktigt efter omblandning.

   Förpackningsstorlekar: 1 (med eller utan injektionsnålar), 5 (utan injektionsnålar) och 10 (utan injektionsnålar) förfyllda injektionspennor på 3 ml. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Suspensionen är grumlig, vit och vattenaktig.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Novo Nordisk A/S

   Novo Allé

   DK-2880 Bagsværd, Danmark

   Tillverkare

   Tillverkaren kan identifieras genom satsnummer som är tryckt på fliken på kartongen och på etiketten:

   • Om andra och tredje tecken är S6, P5, K7, R7, VG, FG eller ZF är tillverkaren Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 Bagsværd, Danmark

   • Om andra och tredje tecken är H7 eller T6 är tillverkaren Novo Nordisk Production SAS, 45 Avenue d’Orléans, F-28000 Chartres Frankrike.

   Vänd på bladet och läs anvisningarna för hur du använder FlexPen.


   Denna bipacksedel ändrades senast

   04/2018


   Övriga informationskällor

   Information om detta läkemedel finns tillgänglig på Europeiska läkemedelsmyndighetens hemsida http://www.ema.europa.eu.

    

   Instruktion för användning av NovoMix 30 injektionsvätska, suspension i FlexPen.

   Läs nedanstående instruktioner noga innan du använder din FlexPen. Om du inte följer instruktionerna noga, kan du få för lite eller för mycket insulin, vilket kan leda till för hög eller för låg blodsockernivå.

   Din FlexPen är en förfylld injektionspenna med dosväljare.

   • Du kan välja doser från 1 till 60 enheter i steg om 1 enhet.

   • FlexPen är utformad för att användas med NovoFine eller NovoTwist injektionsnålar för engångsbruk med en längd upp till 8 mm.

   • Bär alltid med dig ett extra injektionshjälpmedel med insulin om din FlexPen tappas bort eller skadas.

   NovoMix 30 FlexPen

   Ta hand om din injektionspenna

   • Din FlexPen måste hanteras försiktigt. Om den tappas, skadas eller krossas finns risk för insulinläckage. Detta kan orsaka felaktig dosering, vilket kan leda till för hög eller för låg blodsockernivå.

   • Du kan rengöra utsidan av din FlexPen genom att torka av den med en desinfektionstork. Du ska aldrig doppa ner den i vätska, spola av den eller smörja in den, eftersom detta kan skada pennan.

   • Återfyll aldrig din FlexPen.

   Omblandning av ditt insulin

   A

   Kontrollera namnet och den färgade etiketten på din injektionspennaför att säkerställa att den innehåller rätt sorts insulin. Detta är särskilt viktigt om du tar mer än en sorts insulin. Om du tar fel sorts insulin, kan din blodsockernivå bli för hög eller för låg.

   Varje gång du använder en ny penna

   Låt insulinet få rumstemperatur innan du använder det.

   Detta underlättar omblandning.

   Ta av pennhuven.

   Picture A

   B

   Omblanda insulinet före din första injektion med en ny FlexPen:

   Rulla pennan mellan dina handflator tio gånger – det är viktigt att pennan hålls horisontellt (vågrätt).

   Picture B

   C

   För injektionspennan upp och ner tio gånger mellan de två lägena som visas, så att glaskulan flyttas från den ena änden av cylinderampullen till den andra.

   Upprepa rörelsen tills vätskan är jämnt vit, grumlig och vattenaktig.

   Vid varje efterföljande injektion

   Vänd injektionspennan upp och ner mellan de två lägena minst tio gånger tills vätskan är jämnt vit, grumlig och vattenaktig.

   • Försäkra dig alltid om att du har omblandat insulinet innan varje injektion. Detta minskar risken för att blodsockernivån blir för hög eller för låg. Efter omblandning av insulinet fullfölj de övriga injektionsstegen utan dröjsmål.

   Picture C

   • Kontrollera alltid att det finns minst 12 enheter insulin kvar i cylinderampullen så det går att blanda om. Om det är mindre än 12 enheter kvar, ska du använda en ny FlexPen. 12 enheter är markerade på skalan för resterande insulin. Se den stora bilden överst i denna bruksanvisning.

   • Använd inte injektionspennan om insulinet inte är jämnt vitt, grumligt och vattenaktigt efter omblandning.

   Sätta på en nål

   D

   Ta en ny injektionsnål och dra av skyddspapperet.

   Skruva fast injektionsnålen rakt och stadigt på din FlexPen.

   Picture D

   E

   Drag av det stora yttre nålskyddet och spara det till senare.

   Picture E

   F

   Drag av det inre nålskyddet och kasta det.

   Försök aldrig sätta tillbaka det inre nålskyddet på injektionsnålen. Du kan sticka dig på injektionsnålen.

   Picture F

   • Använd alltid en ny injektionsnål vid varje injektion. Detta minskar risken för

    förorening, infektion, insulinläckage, blockerade nålar och felaktig dosering.

   • Var försiktig så att injektionsnålen inte böjs eller skadas före användning.

   Kontrollera insulinflödet

   Före varje injektion kan det vid normal användning samlas små mängder luft i cylinderampullen. För att undvika injektion av luft och för att säkerställa en korrekt dosering:

   G

   Vrid dosväljaren för att ställa in 2 enheter.

   Picture G

   H

   Håll din FlexPen så att injektionsnålen pekar uppåt och knacka lätt med ett finger på cylinderampullen några gånger så att eventuella luftbubblor samlas högst upp i cylinderampullen.

   Picture H

   I

   Fortsätt att hålla injektionsnålen riktad uppåt och tryck in tryckknappen helt. Dosväljaren går tillbaka till 0.

   En droppe insulin ska då komma fram vid injektionsnålens spets. Om inte, byt injektionsnål och upprepa proceduren, dock inte mer än 6 gånger.

   Om det fortfarande inte kommer någon insulindroppe är injektionspennan skadad och du måste använda en ny.

   Picture I

   • Försäkra dig alltid om att en droppe visar sig på injektionsnålens spets innan du injicerar. Detta säkerställer att insulinet flödar. Om ingen droppe syns kommer du inte att injicera något insulin, även om dosväljaren rör sig. Detta kan tyda på en tilltäppt eller skadad injektionsnål.

   • Kontrollera alltid flödet innan du injicerar. Om du inte kontrollerar flödet, kan du komma att få för lite insulin eller inget insulin alls. Detta kan leda till för hög blodsockernivå.

   Ställa in dos

   Kontrollera att dosväljaren är inställd på 0.

   J

   Vrid dosväljaren och ställ in det antal enheter du ska injicera.

   Du kan minska eller öka dosen genom att vrida dosväljaren åt det ena eller åt det andra hållet tills markören visar rätt dos. När du vrider på dosväljaren, ska du vara försiktig så att du inte trycker på tryckknappen, för då sprutar det ut insulin.

   Du kan inte ställa in en dos som är större än det antal enheter som finns kvar i cylinderampullen.

   Picture J

   • Använd alltid dosväljaren och markören för att se hur många enheter du har valt före du injicerar insulin.

   • Räkna inte injektionspennans klick. Om du väljer och injicerar fel dos, kan din blodsockernivå bli för hög eller för låg. Använd inte skalan för resterande insulin, den visar endast ungefär hur mycket insulin som finns kvar i din injektionspenna.

   Injektion

   Stick in injektionsnålen i huden. Använd den injektionsteknik som din läkare eller sköterska har visat dig.

   K

   Injicera dosen genom att trycka in tryckknappen helt tills 0 visas i dosfönstret. Var noga med att bara trycka på tryckknappen när du ska injicera.

   Genom att vrida dosväljaren injiceras inget insulin.

   Picture K

   L

   • Håll tryckknappen helt intryckt och håll injektionsnålen kvar under huden i minst 6 sekunder. Detta säkerställer att du får hela dosen.

   • Dra ut injektionsnålen ur huden och släpp sedan upp tryckknappen.

   • Försäkra dig alltid om att dosväljaren återvänder till 0 efter injektionen. Om dosväljaren stannar före den återvänt till 0, har den fullständiga dosen inte givits, vilket kan leda till för hög blodsockernivå.

   Picture L

   M

   Sätt tillbaka injektionsnålen i det stora yttre nålskyddet utan att vidröra det. När injektionsnålen är inne i skyddet, för på det stora yttre nålskyddet och skruva av injektionsnålen.

   Kassera injektionsnålen på ett säkert sätt och sätt tillbaka pennhuven på din FlexPen.

   Picture M

   • Ta alltid bort injektionsnålen efter varje injektion och förvara alltid din FlexPen utan injektionsnål påsatt. Detta minskar risken för förorening, infektion, insulinläckage, tilltäppta injektionsnålar och felaktig dosering.

   Ytterligare viktig information

   • Vårdgivare måste vara mycket försiktiga när de hanterar använda injektionsnålar för att minska risken för nålstick och överföring av infektion.

   • Kassera använd FlexPen på ett säkert sätt utan injektionsnålen påsatt.

   • Dela aldrig din injektionspenna eller dina injektionsnålar med andra personer. Det kan leda till överföring av infektion.

   • Dela aldrig din injektionspenna med andra personer. Din medicin kan vara skadlig för deras hälsa.

   • Förvara alltid injektionspennan och injektionsnålar utom syn-och räckhåll för andra, särskilt barn.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  NovoMix® 30 FlexPen®

  Injektionsvätska, suspension i förfylld injektionspenna 100 E/ml 5 x 3 milliliter Förfylld injektionspenna

  • Varunummer: 006024
  • Tillverkare: Novo Nordisk Scandinavia AB

  352,18 kr

  Jämförpris: 23,48 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?