Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

   Innehavare av godkännande för försäljning:

   Le Vet Beheer B.V.

   Wilgenweg 7

   3421 TV Oudewater

   Nederländerna

   Tillverkare ansvarig för frisläppande av tillverkningssats:

   Produlab Pharma B.V.

   Forellenweg 16

   4941 SJ Raamsdonksveer

   Nederländerna

   2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

   Novaquin 15 mg/ml oralsuspension för häst

   3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

   En ml innehåller:

   Aktiv substans: Meloxikam 15 mg

   Hjälpämnen: Natriumbensoat 1,75 mg

   Gulaktig-grön, viskösoralsuspension.

   4. ANVÄNDNINGSOMRÅDE(N)

   Lindring av inflammation och smärta vid både akuta och kroniska sjukdomar i muskler och skelett hos hästar.

   5. KONTRAINDIKATIONER

   Använd inte till dräktiga eller lakterande ston.

   Använd inte till hästar som lider av gastrointestinala störningar, som irritation och blödning, försämrad lever-, hjärt- eller njurfunktion och blödningsrubbningar.

   Använd inte vid överkänslighet mot aktiv substans eller mot något hjälpämne.

   Använd inte till hästar yngre än 6 veckor.

   6. BIVERKNINGAR

   Typiska biverkningar orsakade av icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAIDs) har vid enstaka tillfällen observerats i kliniska försök (mild nässelfeber, diarré). Symptomen har varit övergående.

   I mycket sällsynta fall har aptitlöshet, apati, buksmärtor och kolit rapporterats.

   I mycket sällsynta fall har allvarliga (fatala) anafylaktiska reaktioner observerats. Dessa reaktioner bör behandlas symptomatiskt.

   Om biverkningar uppträder skall behandlingen avbrytas och veterinär skall uppsökas.

   Frekvensen av biverkningar anges enligt följande konvention:

   - Mycket vanliga (fler än 1 av 10 som uppvisar biverkningar under en behandlingsperiod)

   - Vanliga (fler än 1 men färre än 10 av 100 djur)

   - Mindre vanliga (fler än 1 men färre än 10 av 1 000 djur)

   - Sällsynta (fler än 1 men färre än 10 av 10 000 djur)

   - Mycket sällsynta (färre än 1 av 10 000 djur, enstaka rapporterade händelser inkluderade)

   7. DJURSLAG

   Häst

   8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

   Dosering

   Oralsuspension med doseringen 0,6 mg/kg kroppsvikt, en gång dagligen i upp till 14 dagar.

   Administreringssätt och administreringsväg(ar)

   Skakas kraftigt minst 20 gånger före användning. Administreras antingen blandat med en liten fodergiva, före utfodring, eller direkt i munnen.

   Suspensionen ges med den doseringsspruta som finns bilagd i förpackningen. Doseringssprutan sätts ovanpå flaskan och har kg-kroppsviktmarkeringar.

   Efter administrering av det veterinärmedicinska läkemedlet, återslut flaskan med korken, tvätta doseringssprutan i varmt vatten och låt den självtorka.

   9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

   Undvik kontamination under användande.

   10. KARENSTIDER

   Kött och slaktbiprodukter: 3 dagar.

   Får ej användas för hästar som producerar mjölk för human konsumtion.

   11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Inga särskilda förvaringsanvisningar.

   Hållbarhet i öppnad förpackning: 5 månader.

   Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på kartongen och flaskan efter EXP.

   12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

   Särskilda försiktighetsåtgärder för djur

   Undvik användning till djur som är uttorkade, lider av blodförlust eller lågt blodtryck eftersom det finns en möjlig risk för njurskada.

   Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som ger det veterinärmedicinska läkemedlet till djur

   Personer med känd överkänslighet för NSAIDs skall undvika kontakt med det veterinärmedicinska läkemedlet. I händelse av oavsiktlig självinjektion skall läkare kontaktas omedelbart och bipacksedel eller förpackning uppvisas.

   Dräktighet och digivning

   Se avsnittet ’Kontraindikationer’.

   Interaktion med andra läkemedel och andra former av interaktion

   Ska inte ges samtidigt med glukokortikosteroider, andra icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel eller antikoagulantia.

   Överdosering (symtom, akuta fall och motgift)

   Vid överdosering ska symptomatisk behandling sättas in.

   13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall, men ska kasseras enligt gällande anvisningar. Fråga veterinären hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

   Ytterligare information om denna produkt finns tillgänglig på Europeiska läkemedelsmyndighetens hemsida http://www.ema.europa.eu/.

   15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Kartong som innehåller en flaska av högdensitetspolyetylen (HDPE) på 125 ml eller 336 ml med ett skruvlock av HDPE och en doseringsspruta av polypropylen.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning.

   VM Pharma AB
   BOX 45010
   SE-104 30 Stockholm

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Novaquin

  Oral suspension 15 mg/ml 125 milliliter Flaska

  • Varunummer: 426788
  • Tillverkare: VM Pharma AB

  302 kr

  Jämförpris: 2,42 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?