Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Noromectin vet

   8 mg/ml Oral lösning Får

   2. DEKLARATION AV AKTIVT(A) OCH ÖVRIGA INNEHÅLLSÄMNEN

   Ivermektin 0,8 mg/ml

   Hjälpämnen: Bensylalkohol 0,03ml, hjälpämnen till 1 ml

   3. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDET FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL DEN TILLVERKARE SOM ÄR ANSVARIG FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS I EES, OM DENNA EJ ÄR DENSAMMA

   Norbrook Laboratories Limited

   Station Works, Camlough Road

   Newry, Co Down, BT35 6JP

   Nordirland, Storbritannien

   +44 28 3026 4435

   +44 28 3026 5060

   enquiries@norbrook.co.uk

   4. DJURSLAG

   Får

   5. INDIKATION(ER)

   Produkten är avsedd för behandling och kontroll av gastrointestinala nematoder, lungmask och nosstyng hos får.

   Vid den rekommenderade dosen av 200 mikrogram per kg kroppsvikt är Noromectin vet oral lösning

   effektivt vid behandling och kontroll av följande parasiter:

   Gastrointestinala parasiter:

   Haemonchus contortus, Ostertagia circumcincta, Trichostrongylus spp., Cooperia spp., Nematodirus spp., Strongyloides papillosus,Oesophagostomum spp., och adulta Chabertia ovina.

   Benzimidazolresistenta stammar av H. contortus och Ostertagia (Teladorsagia) circumcincta

   Lungmask, adulta och immatura

   Dictyocaulus filaria

   Nosstyng (samtliga larvala stadier)

   Oestrus ovis

   6. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG

   Noromectin vet oral lösning skall ges i en dos av 1 ml per 4 kg kroppsvikt.

   7. ADMINISTRERINGSÄTT OCH ADMINSTRERINGSVÄG

   Noromectin vet oral lösning skall ges oralt (via munnen).

   8. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

   För att säkerställa korrekt dosering skall djurens kroppsvikt bestämmas så noga som möjligt; doseringsutrustningen bör kontrolleras. Hos djur som behandlas gruppvis i stället för individuellt bör de grupperas efter kroppsvikt och doseras därefter, för att undvika över- eller underdosering.

   9. KONTRAINDIKATIONER

   Inga

   10. BIVERKNINGAR

   Enstaka djur kan uppvisa lätt hosta omedelbart efter behandling.

   Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för veterinären.

   11. KARENSTIDER

   Kött och slaktavfall: 10 dagar

   Mjölk: Skall ej ges till djur som producerar mjölk för human konsumtion.

   Får skall ej behandlas inom 60 dagar före laktationens start, om mjölken är avsedd för human konsumtion.

   12. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Förvaras vid högst 25°C. Hållbarhet efter att innerförpackningen brutits första gången: 6 månader.

   Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på kartongen efter utg.dat.

   13. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

   Produkten är formulerad för användning till får. Den skall inte användas till andra djurslag eftersom allvarliga biverkningar, inkluderande dödsfall hos hund, kan inträffa.

   Produkten kan användsa till tackor, oavsett dräktighetsstadium eller laktation under förutsättning att mjölken inte är avsedd för human konsumtion.

   Försiktighet skall iakttagas avseende följande tillämpningar eftersom de ökar risken för utveckling av resistens och därmed kan leda till ineffektv behandling:

   Frekvent och upprepad behandling med anthelmintika av samma klass, över en längre tidsperiod.

   Underdosering, vilket kan orsakas av felaktig uppsakttning av kroppsvikt, felaktig administrering av produkten eller felaktig kalibrering av doseringsutrustning( i tillämpliga fall).

   Misstänkta kliniska fall av resistens mot anthelmintika bör utredas med hjälp av relevanta tester( t.ex test för beräkning av reduktion av äggförekomst i träck). När resultaten av testerna tyder på resistens mot ett särskilt anthelmintikum bör man använda ett anthelmintikum tillhörande en annan klass och med annan verkningsmekanism.

   Resistens mot ivermectin har rapporterats hos Haemonchus contortus hos får. Därför skall användning av denna produkt baseras på lokal epidemiologisk information, (region eller besättning), om känslighet och rekommendationer om hur man kan minska ytterligare selektion mot resistens mot anthelmintika.

   Särskilda varningar till den som hanterar det veterinärmedicinska läkemedlet.

   Undvik att äta eller röka i samband med hanteringen av produkten. Använd skyddshandskar.

   Tvätta händerna efter hantering av produkten.

   Skydda ögon vid handhavandet. Skölj omgående med rikligt med vatten i händelse av att produkt stänkt i ögonen.

   Interaktion med andra medicinska produkter och andra former av interaktion

   Uppgifter saknas.

   Tecken vid överdosering (symptom, akuta åtgärder, antidoter om så krävs)

   Detta veterinärmedicinska läkemedel har visats tolereras vid upp till 3 gånger den rekommenderade dosen. Vid administrering av ivermectin i 20 gånger rekommenderad dos har endast milda symptom observerats.

   Inkompatabiliteter

   Ej relevant.

   14. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV OANVÄNT VETERINÄRMEDICINSKT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL

   Mycket farligt för vattenlevande organismer. Förorena inte diken och ytvatten med produkt eller använda förpackningar.

   Ej använt veterinärmedicinskt läkemedel och avfall skall bortskaffas enligt gällande anvisningar.

   Ivermektin får inte släppas ut i vattendrag på grund av fara för fiskar och andra vattenlevande organismer.

   Datum för senaste översyn av bipacksedeln

   2015-09-04

   16. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Förpackningsstorlekar: 1,0 liter, 2,5 liter, 5,0 liter och 2x5,0 liter behållare.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Ytterligare upplysningar om detta veterinärmedicinska läkemedel kan erhållas hos ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning.

   Sverige

   N-vet AB

   Uppsala Science Park

   S-751 83 Uppsala

   Tel: + 018-57 24 30

   info@n-vet.se

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Noromectin vet

  Oral lösning 0,8 mg/ml 1 liter Flaska

  • Varunummer: 073005
  • Tillverkare: N-vet AB

  331 kr

  Jämförpris: 331 kr / liter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?