Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Noradrenalin Abcur

   1 mg/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning
   Noradrenalin

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller sjuksköterska.

   • Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Noradrenalin Abcur är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Noradrenalin Abcur
   3. Hur du använder Noradrenalin Abcur
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Noradrenalin Abcur ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Noradrenalin Abcur är och vad det används för

   Noradrenalin Abcur används i akutvården vid tillstånd som kräver en omedelbar höjning av blodtrycket till normal nivå, eftersom noradrenalin verkar kärlsammandragande.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Noradrenalin Abcur

   Använd inte Noradrenalin Abcur

   • om du är allergisk mot noradrenalin eller något av övriga innehållsämnen i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller sjuksköterska innan du använder Noradrenalin Abcur:

   • om du behandlas eller nyligen avslutat behandling med läkemedel mot depression (MAO-hämmare och tricykliska antidepressiva)

   • om du behandlas med läkemedel mot Parkinsons sjukdom

   • om du har hjärtproblem

   • om du har diabetes

   • om du har hypertyreos

   • när du är äldre, eftersom äldre personer kan vara extra känsliga mot noradrenalin.

   Andra läkemedel och Noradrenalin Abcur

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel.

   • MAO-hämmare, som används för att behandla depression eller Parkinsons sjukdom

   • Vissa typer av narkosmedel kan tillsammans med noradrenalin orsaka allvarliga hjärtrytmrubbningar

   • Vissa läkemedel kan förstärka effekten av noradrenalin (metyldopa, tricykliska antidepressiva)

   • Samtidig behandling med maprotilin (mot depression) och digoxin (medel vid hjärtsjukdom) kan kräva dosanpassning.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du tar detta läkemedel..

   Noradrenalin kan påverka hjärtrytmen hos fostret samt verkar sammandragande på livmodern.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Detta läkemedel används vid akutsituationer och då skall inte patienten använda maskiner eller framföra fordon.


   3. Hur du använder Noradrenalin Abcur

   Noradrenalin Abcur används enbart i samband med akutsjukvård och ges till dig av sjukvårdspersonal.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller sjuksköterska.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Följande biverkningar har rapporterats: Högt blodtryck, nedsatt puls, hjärtproblem, huvudvärk, ångest, andnöd, vävnadsdöd, lokala besvär vid injektionsstället.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Noradrenalin Abcur ska förvaras

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Förvaras vid högst 25 ºC. Får ej frysas.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Läkemedlet ska inte kastas i avloppet. Fråga apotekspersonalen hur man kastar mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är noradrenalin som noradrenalintartrat. 1 ml koncentrat innehåller noradrenalintartrat motsvarande 1 mg noradrenalin.

   • Övriga innehållsämnen är natriumklorid och vatten för injektionsvätskor.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Klar, ofärgad lösning.

   1 ml i klara glasampuller (typ I): förpackningar om 10, 20, 50 eller 100 ampuller.

   2 ml i klara glasampuller (typ I): förpackningar om 10, 20, 50 eller 100 ampuller.

   4 ml i klara glasampuller (typ I): förpackningar om 10, 20, 50 eller 100 ampuller.

   5 ml i klara glasampuller (typ I): förpackningar om 10, 20, 50 eller 100 ampuller.

   8 ml i klara glasampuller (typ I): förpackningar om 10, 20, 50 eller 100 ampuller.

   10 ml i klara glasampuller (typ I): förpackningar om 10, 20, 50 eller 100 ampuller.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning:

   Abcur AB

   Box 1452

   251 14 Helsingborg

   Tillverkare

   Laboratoires Renaudin

   ZA Errobi

   F-64 250 Itxassou

   Frankrike


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2014-12-19


   Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

   SKALL SPÄDAS

   Noradrenalin Abcur 1 mg/ml skall spädas före användning och ges som intravenös infusion via en central venkateter. Infusionshastigheten skall vara kontrollerad via sprutpump eller infusionspump.

   Patienten skall noga övervakas under hela behandlingen. Blodtrycket bör monitoreras under hela behandlingen och infusionshastigheten bör anpassas till önskat blodtryck.

   Spädning med 50 mg/ml (5%) glukoslösning, 9 mg/ml (0,9%) natriumklorid, 9 mg/ml (0,9%) natriumklorid med 50 mg/ml (5%) glukoslösning, 50 mg/ml (5%) glukoslösning och 9 mg/ml (0,9%) natriumklorid (50:50): 4 ml infusionskoncentrat 1 mg/ml spädes med 96 ml spädningslösning till en koncentration på 40 mikrogram/ml. Infusionsvätskan bör användas omedelbart efter spädning.

   Den kemiska och fysikaliska hållbarheten för lösningen efter utspädning är 24 timmar vid 25 °C.

   Ur mikrobiologisk synpunkt bör produkten användas omedelbart. Om den inte används omedelbart är förvaringstid och förvaringsvillkor före administrering användarens ansvar och skall normalt inte vara mer än 24 timmar vid 2 °C-8 °C, om inte spädning har ägt rum under kontrollerade och validerade aseptiska förhållanden.

   Dosering: Initialt vanligen mellan 0,05-0,15 mikrogram/kg/min.

   Titrering av dosen: Dosen titreras i steg om 0,05-0,1 mikrogram/kg/min tills målblodtrycket uppnås (vanligen MAP> 75-80 mmHg). Dosen skall anpassas utifrån hur blodtrycket förändras. Det är en stor individuell variation i vilken dos som behövs för att uppnå och bibehålla önskat blodtryck.

   Maximal rekommenderad dos är 2,5 mikrogram/kg/min.

   Doseringsanvisning: Färdigberedd lösning Noradrenalin Abcur 40 mikrogram/ml

   Infusionshastighet ml/timme

   Kroppsvikt

   40 kg

   50 kg

   60 kg

   70 kg

   80 kg

   90 kg

   100 kg

   110 kg

   120 kg

   Dos

   0,05 μg/kg/min

   3,0

   3,8

   4,5

   5,3

   6,0

   6,8

   7,5

   8,3

   9,0

   0,10 μg/kg/min

   6,0

   7,5

   9,0

   10,5

   12,0

   13,5

   15,0

   16,5

   18,0

   0,15 μg/kg/min

   9,0

   11,3

   13,5

   15,8

   18,0

   20,3

   22,5

   24,8

   27,0

   0,20 μg/kg/min

   12,0

   15,0

   18,0

   21,0

   24,0

   27,0

   30,0

   33,0

   36,0

   0,25 μg/kg/min

   15,0

   18,8

   22,5

   26,3

   30,0

   33,8

   37,5

   41,3

   45,0

   0,30 μg/kg/min

   18,0

   22,5

   27,0

   31,5

   36,0

   40,5

   45,0

   49,5

   54,0

   0,35 μg/kg/min

   21,0

   26,3

   31,5

   36,8

   42,0

   47,3

   52,5

   57,8

   63,0

   0,40 μg/kg/min

   24,0

   30,0

   36,0

   42,0

   48,0

   54,0

   60,0

   66,0

   72,0

   0,45 μg/kg/min

   27,0

   33,8

   40,5

   47,3

   54,0

   60,8

   67,5

   74,3

   81,0

   0,50 μg/kg/min

   30,0

   37,5

   45,0

   52,5

   60,0

   67,5

   75,0

   82,5

   90,0

   Utsättning: Infusionen med noradreanalin bör minskas stegvis eftersom abrupt utsättning kan leda till akut hypotension.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Noradrenalin Abcur

  Koncentrat till infusionsvätska, lösning 1 mg/ml 10 x 10 milliliter Ampull

  • Varunummer: 517824
  • Tillverkare: Abcur AB

  3.607 kr

  Jämförpris: 36,07 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?