Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare ansvarig för frisläppningsats:

   Intervet International B.V.

   Wim de Körverstraat 35

   NL-5831 AN Boxmeer

   Nederländerna

   2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

   Nobivac Pi vet. frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension för hund.

   3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER) OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

   1 dos om 1 ml innehåller:

   Aktiv substans:

   Levande, försvagat hundparainfluensavirus (CPi), stam Cornell: ≥ 5,5 log10 och ≤ 7.3 log10 TCID50.

   * TCID50 = median Tissue Culture Infective Dose.

   Spädningsvätska:

   Nobivac spädningsvätska (fosfatbuffrad spädningsvätska)

   Frystorkat pulver: vitaktig eller krämfärgad pellet.

   Spädningsvätska: klar färglös lösning.

   Färdigberett vaccin: rosaaktig eller rosafärgad suspension.

   ANVÄNDNINGSOMRÅDE(N)

   För aktiv immunisering av hundar från 8 veckors ålder för att reducera kliniska tecken på sjukdom orsakad av infektion med hundens parainfluensavirus och för att reducera virusutskiljning.

   Immunitetens insättande: 4 veckor efter vaccination.

   Immunitetens varaktighet: Har inte visats, men ett anamnestiskt svar erhålls hos hundar som revaccinerats ett år efter grundvaccination.

   5. KONTRAINDIKATIONER

   Inga.

   6. BIVERKNINGAR

   I mycket sällsynta fall kan en del hundar visa obehag när injektionen ges.

   I mycket sällsynta fall kan en diffus svullnad uppemot 5 mm i diameter ses vid injektionsstället; tillfälligtvis kan denna svullnad bli hård och ömmande och kvarstå upp till tre dagar efter injektionen.

   I mycket sällsynta fall kan överkänslighetsreaktioner förekomma. Om en anafylaktisk reaktion uppkommer ska lämplig behandling såsom adrenalin administreras utan dröjsmål.

   Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för veterinären.

   Frekvensen av biverkningar anges enligt följande konvention:

   - Mycket vanliga (fler än 1 av 10 djur som uppvisar biverkningar under en behandlingsperiod)

   - Vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 100 djur)

   - Mindre vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 1 000 djur)

   - Sällsynta (fler än 1 men färre än 10 djur av 10 000 djur)

   - Mycket sällsynta (färre än 1 djur av 10 000 djur, enstaka rapporterade händelser inkluderade)

   7. DJURSLAG

   Hund.

   8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

   1 ml spädningsvätska eller 1 ml (1 dos) av inaktiverat vaccin (enligt vad som anges i avsnitt 12) ska användas för beredning av det frystorkade Nobivac Pi-vaccinet. 1 ml (1 dos) av färdigberett vaccin ska ges som subkutaninjektion.

   Vaccinationsschema:

   - Grundvaccination:

   • Före 12 veckors ålder:
    Två vaccinationer med en dos vardera. Den första vaccinationen ges från 8 veckors ålder och den andra vaccinationen ges 2-4 veckor senare.

   • Från 12 veckors ålder: En vaccination med en dos per djur.


    Revaccination:

   • Årligen med en dos.

   9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

   Låt spädningsvätskan anta rumstemperatur före användning.

   10. KARENSTID(ER)

   Ej relevant.

   11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Vaccin:

   Förvaras i originalförpackningen i kylskåp (2oC-8oC). Får ej frysas. Ljuskänsligt.

   Vaccinet ska inte utsättas för hög omgivningstemperatur vare sig upprepade gånger eller under längre tid eller upprepade gånger efter att det tagits ut ur kylskåpet före användning.

   Spädningsvätska: 

   Förvaras under 25°C om den förvaras skild från vaccinet.

   Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet som anges efter utg. dat. på etiketten. Hållbarhet efter beredning enligt anvisning: 30 minuter.

   Använd det färdigblandade vaccinet inomHållbarhet efter beredning enligt anvisning: 30 minuter

   12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

   Särskilda varningar för respektive djurslag:

   En skyddande antikroppstiter uppnås inte hos alla vaccinerade hundar.

   Eftersom maternala antikroppar kan inverka på vaccinationssvaret hos mycket unga djur, bör grundvaccinationens andra dos ges då valpen är 10 veckor gammal eller äldre.

   Särskilda försiktighetsåtgärder för djur:

   Vaccinera endast friska hundar.

   Steril vaccinationsutrustning ska användas.

   Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som ger läkemedlet till djur:

   Vid oavsiktlig självinjektion, uppsök genast läkare och visa bipacksedeln eller etiketten.

   Dräktighet:

   Nobivac Pi vet. har visats vara oskadligt vid användning till dräktiga tikar som vaccinerats med parainfluensavaccin i Nobivac-serien före dräktigheten.

   Andra läkemedel och Nobivac Pi vet.:

   Endast för veterinärer:

   Data avseende säkerhet och effekt (virusutsöndring) finns tillgängliga som visar att detta vaccin kan blandas och ges tillsammans med inaktiverade vacciner i Nobivac-serien mot hundleptospiros orsakad av alla eller några av följande serovarer: L. interrogans serogrupp Canicola serovar Canicola, L. interrogans serogrupp Icterohaemorrhagiae serovar Copenhageni, L. interrogans serogrupp Australis serovar Bratislava, och L.kirschneri serogrupp Grippotyphosa serovar Bananal/Liangguang.

   Information bör inhämtas från produktresuméerna för berörda Nobivac-vacciner innan blandade vacciner administreras. Vid blandning med vacciner i Nobivac-serien mot hundleptospiros vid årlig revaccination, har det visats att det anamnestiska svaret av den injicerbara parainfluensavirus-komponenten för hund inte störs.

   Efter administrering med leptospirosvaccin kan en mild och övergående förhöjning av kroppstemperaturen (≤ 1°C) uppträda under några dagar efter vaccination, och vissa valpar kan uppvisa en aktivitetsnedsättning och/eller minskad aptit. En liten, övergående svullnad (≤ 4 cm), som ibland är hård och smärtsam vid palpering, kan observeras vid injektionsstället. Sådana svullnader försvinner eller minskar markant inom 14 dagar efter vaccination.

   Vid samtidig överdosering av Nobivac Pi vet. i kombination med leptospirosvaccin i Nobivac-serien kan övergående lokala reaktioner såsom diffusa till fastare svullnader från 1-5 cm i diameter observeras. Vanligtvis kvarstår inte dessa längre än 5 veckor, dock kan det i vissa fall ta lite längre tid innan de försvinner helt.

   Data avseende säkerhet och effekt finns tillgängliga som visar att detta vaccin kan blandas och ges tillsammans med inaktiverat vaccin mot rabies eller inaktiverat vaccin mot rabies och leptospiros i Nobivac-serien i förekommande fall. Efter administrering med rabiesvaccin kan övergående, lokala reaktioner såsom diffusa till fastare svullnader från 1-4 centimeter i diameter observeras upp till 3 veckor efter vaccinationen. Svullnaderna kan vara smärtsamma upp till 3 dagar efter vaccinationen.

   När Nobivac Pi vet. används med något annat Nobivac-vaccin än de vacciner som nämns ovan, så måste minimiåldern för vaccination med varje vaccin tas i beaktande så att hundarna vid tidpunkten för vaccinationen är äldre än den lägsta vaccinationsåldern för respektive vaccin.

   Information saknas avseende samtidig användning med andra läkemedel förutom för de läkemedel som nämns ovan. Beslut om detta vaccin ska användas före eller efter något annat läkemedel bör därför tas i varje enskilt fall.

   Överdosering (symptom, akuta åtgärder, motgift):

   Ingen skillnad jämfört med en enkeldos. Hos en del hundar kan svullnaden bli mer smärtsam eller ses under en längre tid.

   Blandbarhetsproblem:

   Blanda inte med något annat läkemedel, förutom med den spädningsvätska som tillhandahålls tillsammans med detta läkemedel eller med andra Nobivac-vacciner för hund som nämns ovan (där dessa vacciner är godkända).

   13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

   Avfall förstörs genom kokning, förbränning eller nedsänkning i lämpligt av behörig myndighet godkänt desinfektionsmedel.

   14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

   2017-07-04

   15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Förpackningsstorlekar: Kartonger eller plasttråg innehållande 5, 10, 25 eller 50 endosinjektionsflaskor. Spädningsvätska kan förpackas med vaccinet eller separat.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Receptbelagt veterinärmedicinskt läkemedel.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Nobivac® Pi vet.

  Frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension 25 x 1 dos(er) Injektionsflaska

  • Varunummer: 014640
  • Tillverkare: Intervet AB

  1.788,50 kr

  Jämförpris: 71,54 kr / dos(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?