Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare:

   Intervet International B.V.

   Wim de Körverstraat 35

   5831 AN Boxmeer

   Nederländerna

   2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

   Nobivac L4, injektionsvätska, suspension för hund

   3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

   1 dos (1 ml) innehåller:

   Aktiva substanser:

   Inaktiverade Leptospira-stammar:

   - L. interrogans serogrupp Canicola serovar Portland-vere (stam Ca-12-000)

   ≥3550 U1

   - L. interrogans serogrupp Icterohaemorrhagiae serovar Copenhageni

   (stam Ic-02-001)

   ≥290 U1

   - L. interrogans serogrupp Australis serovar Bratislava (stam As-05-073)

   ≥500 U1

   - L. kirschneri serogrupp Grippotyphosa serovar Dadas (stam Gr-01-005)

   ≥650 U1

   1Massenheter av antigen (ELISA)

   Hjälpämnen:

   Tiomersal 0,1 mg

   Färglös suspension.

   5. KONTRAINDIKATIONER

   Inga.

   6. BIVERKNINGAR

   I kliniska studier har en mild och övergående förhöjning av kroppstemperaturen (≤ 1°C) observerats i mycket vanliga fall. Dessa varar under några dagar efter vaccinationen, där en del valpar kan uppvisa en aktivitetsnedsättning och/eller minskad aptit.

   En liten, övergående svullnad vid injektionsstället (≤ 4 cm), som ibland kan vara hård och smärtsam vid palpering, har observerats i mycket sällsynta fall i kliniska studier. Sådana svullnader försvinner eller minskar markant inom 14 dagar efter vaccination.

   I mycket sällsynta fall, har kliniska tecken på immunmedierad hemolytisk anemi (ökad nedbrytning av röda blodkroppar), immunmedierad trombocytopeni (minskad mängd blodplättar), eller immunmedierad polyartrit (inflammation i leder) rapporterats.

   I mycket sällsynta fall kan en övergående, akutöverkänslighetsreaktion inträffa. Sådana reaktioner kan utvecklas till ett allvarligare tillstånd (anafylaxi), som kan vara livshotande. Om sådana reaktioner uppstår rekommenderas lämplig behandling.

   Frekvensen av biverkningar anges enligt följande:

   - Mycket vanliga (fler än 1 av 10 behandlade djur som uppvisar biverkningar

   - Vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av behandlade100 djur)

   - Mindre vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 1 000 behandlade djur)

   - Sällsynta (fler än 1 men färre än 10 djur av 10 000 behandlade djur)

   - Mycket sällsynta (färre än 1 djur av 10 000 behandlade djur, enstaka rapporterade händelser inkluderade)

   Om du observerar biverkningar, även sådana som inte nämns i denna bipacksedel, eller tror att läkemedlet inte fungerar, meddela din veterinär.

   7. DJURSLAG

   Hund

   8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

   Subkutan användning.

   Låt vaccinet anta rumstemperatur före användning.

   Ge två vaccinationer med 1 dos (1 ml) av vaccinet, med ett intervall av 4 veckor till hundar från 6 veckors ålder.

   Vaccinationsschema:

   Grundvaccination: Den första vaccinationen kan ges från 6 till 9(*) veckors ålder och den andra vaccinationen från 10 till 13 veckors ålder.

   Revaccination: Hundar ska revaccineras årligen med en dos (1 ml) vaccin.

   (*)Vid förekomst av höga nivåer av antikroppar från moderdjuret rekommenderas att den första vaccinationen ges vid 9 veckors ålder.

   Vid samtidig användning: 1 dos Nobivac-vaccin som innehåller komponenterna; hundens valpsjukevirus, hundadenovirus typ 2, hundens parvovirus och/eller hundens parainfluensavirus blandas med 1 dos (1 ml) Nobivac L4. De blandade vaccinerna ska ges subkutant.

   9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

   Säkerställ att vaccinet är rumstempererat (15 °C – 20 °C) före användning.

   10. KARENSTIDER

   Ej relevant.

   11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Förvaras i kylskåp (2 ºC-8 ºC).

   Får ej frysas.

   Ljuskänsligt.

   Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på etiketten.

   Hållbarhet i öppnad innerförpackning: 10 timmar.

   Hållbarhet efter spädning eller beredning enligt anvisning med andra Nobivac-vacciner: 45 minuter.

   12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

   Särskilda varningar för respektive djurslag:

   Vaccinera endast friska djur.

   Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som ger läkemedlet till djur:

   Undvik oavsiktlig självinjektion eller kontakt med ögonen. Vid irritation i ögonen uppsök genast läkare och visa denna information eller etiketten.

   Dräktighet:

   Kan användas under dräktighet.

   Andra läkemedel och Nobivac L4:

   Data avseende säkerhet och effekt visar att detta vaccin kan blandas och ges tillsammans med andra vacciner i Nobivac-serien som innehåller komponenterna; hundens valpsjukevirus, hundadenovirus typ 2, hundens parvovirus och/eller hundens parainfluensavirus för subkutan användning. Information bör inhämtas från produktresuméerna för berörda Nobivac-vacciner före användning av vacciner som har blandats med varandra. Vid blandning med ovan nämnda Nobivac-vacciner skiljer sig inte data avseende säkerhet och effekt hos Nobivac L4 från de data som visats då enbart Nobivac L4 ges.

   Vid blandning med Nobivac-vacciner som innehåller hundens parainfluensavirus vid årlig revaccination, har det visats att antikroppssvaret av den injicerbara parainfluensaviruskomponenten inte störs.

   Data avseende säkerhet och effekt visar att detta vaccin kan ges samma dag men inte blandas med vacciner i Nobivac-serien som innehåller Bordetellabronchiseptica och/eller parainfluensaviruskomponenter för intranasal användning (i nosen).

   Information saknas avseende säkerhet och effekt av detta vaccin när det används tillsammans med något annat läkemedel förutom produkterna som nämns ovan. Beslut ifall detta vaccin ska användas före eller efter något annat läkemedel bör därför tas i varje enskilt fall.

   Överdosering (symptom, akuta åtgärder, motgift):

   Inga biverkningar, förutom de som nämns under avsnitt 6, har setts efter användning av dubbel vaccindos. Dock kan dessa reaktioner bli mer uttalade och/eller pågå längre. Till exempel kan lokal svullnad vid injektionsstället bli upp till 5 cm i diameter och det kan ta över 5 veckor innan den försvinner helt.

   Blandbarhetsproblem:

   Skall inte blandas med något annat läkemedel förutom med de vacciner som nämns ovan.

   13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

   Fråga veterinären hur man gör med läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

   2017-07-13

   15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Förpackningsstorlekar:

   Plasttråg med 5, 10, 25 eller 50 injektionsflaskor om 1 ml (1 dos).

   Kartong med 1 injektionsflaska om 10 ml (10 doser).

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   In vitro och in vivo data hos andra djurslag antyder att vaccinet kan ge ett visst mått av korsskydd mot L.interrogans serogrupp Icterohaemorrhagiae serovar Icterohaemorrhagiae och L. kirschneri serogrupp Grippotyphosa serovar Grippotyphosa.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Nobivac L4

  Injektionsvätska, suspension 10 x 1 dos(er) Injektionsflaska

  • Varunummer: 444481
  • Tillverkare: Intervet AB

  724,50 kr

  Jämförpris: 72,45 kr / dos(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?