Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Nivestim

   12 ME/0,2 ml, 30 ME/0,5 ml, 48 ME/0,5 ml injektions-/infusionsvätska, lösning
   Filgrastim

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Nivestim är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Nivestim
   3. Hur du använder Nivestim
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Nivestim ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Nivestim är och vad det används för

   Vad Nivestim är


   Nivestim är en tillväxtfaktor för vita blodkroppar (granulocytkolonistimulerande faktor) och tillhör en grupp läkemedel som kallas cytokiner. Tillväxtfaktorer är proteiner som produceras naturligt i kroppen, men de kan även tillverkas genom bioteknik för att användas som läkemedel. Nivestim verkar genom att stimulera benmärgen till att producera fler vita blodkroppar.


   Antalet vita blodkroppar kan vara lågt (neutropeni) av olika anledningar och det gör att kroppen får svårare att bekämpa infektioner. Nivestim stimulerar benmärgen till att snabbt producera nya vita blodkroppar.


   Nivestim kan användas till följande:

   • För att öka antalet vita blodkroppar efter behandling med kemoterapi för att bidra till att förhindra infektioner.

   • För att öka antalet vita blodkroppar efter benmärgstransplantation för att bidra till att förhindra infektioner.

   • Före kemoterapi i höga doser för att göra så att benmärgen producerar fler stamceller som kan samlas in och ges tillbaka till dig efter behandlingen. Stamcellerna kan tas från dig eller från en donator. De återförs sedan till benmärgen där de producerar blodkroppar.

   • För att öka antalet vita blodkroppar om du lider av svår kronisk neutropeni, för att bidra till att förhindra infektioner.

   • Till patienter med långt gången HIV-infektion, för att bidra till att minska risken för infektioner.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Nivestim

   Använd inte Nivestim

   • om du är allergisk mot filgrastim eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Nivestim.


   Tala om för läkaren innan behandlingen påbörjas om du har

   • sicklecellanemi, eftersom Nivestim kan orsaka sicklecellkris

   • osteoporos (benskörhet).

   Tala omedelbart om för läkaren under behandlingen med Nivestim, om du

   • får ont i övre vänstra delen av magen, nedanför revbenen på vänster sida eller vid spetsen på vänster skulderblad (detta kan vara symtom på förstorad mjälte (s.k. splenomegali) eller eventuellt brusten mjälte)

   • blöder eller får blåmärken ovanligt lätt (det kan vara symtom på lågt antal blodplättar (trombocytopeni), som gör att blodet inte koagulerar som det ska)

   • får plötsliga tecken på en allergisk reaktion såsom utslag, klåda eller nässelutslag på huden, svullnad i ansikte, läppar, tunga eller andra delar av kroppen, blir andfådd, får väsande/pipande andning eller har svårt att andas, eftersom detta kan vara tecken på en allvarlig allergisk reaktion

   • svullnar upp i ansiktet eller fotlederna, får blod i urinen eller brunfärgad urin, eller inte kissar lika ofta som du brukar.


   Inflammation i aortan (det stora blodkärl som transporterar blod från hjärtat och ut i kroppen) har rapporterats med frekvensen ”sällsynt” hos cancerpatienter och friska donatorer. Symtomen kan innefatta feber, buksmärta, sjukdomskänsla, ryggsmärta och ökade inflammatoriska markörer. Tala om för din läkare om du upplever dessa symtom.

   Otillfredsställande behandlingssvar

   Om du svarar sämre eller slutar att svara på filgrastimbehandlingen kommer läkaren att undersöka vad som orsakar detta. Läkaren kommer bland annat att kontrollera om du har utvecklat antikroppar som neutraliserar filgrastims aktivitet.


   Läkaren kan vilja övervaka dig noggrant, se avsnitt 4 i denna bipacksedel.


   Om du är patient och har svår kronisk neutropeni kan det finnas en risk att du får cancer i blodet (leukemi, myelodysplastiskt syndrom (MDS)). Tala med din läkare om riskerna för att få cancer i blodet och vilka undersökningar som bör göras. Om du får cancer eller det finns en sannolikhet för att du kan få cancer i blodet ska du inte använda Nivestim, om inte läkaren sagt åt dig att göra det.


   Om du är stamcellsdonator måste du vara mellan 16 och 60 år.


   Var särskilt försiktig med andra läkemedel som stimulerar de vita blodkropparna

   Nivestim hör till en grupp läkemedel som stimulerar produktionen av vita blodkroppar. Hälso- och sjukvårdspersonalen ska alltid notera i journalen exakt vilket läkemedel du använder.

   Andra läkemedel och Nivestim

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Nivestim har inte undersökts på gravida eller ammande kvinnor.


   Det är viktigt att du talar om för läkaren om du:

   • är gravid

   • tror att du kan vara gravid, eller

   • planerar att skaffa barn.

   Tala om för läkaren om du blir gravid under tiden du behandlas med Nivestim.


   Om inte läkaren säger något annat ska du sluta amma om du använder Nivestim.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Nivestim bör inte påverka din förmåga att framföra fordon och använda maskiner. Det är ändå bäst att du avvaktar och ser hur du känner dig när du tagit Nivestim, innan du kör något fordon eller använder maskiner.

   Nivestim innehåller natrium och sorbitol

   Nivestim innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per dos, dvs. är näst intill ”natriumfritt”.


   Nivestim innehåller sorbitol (E420). Om du inte tål vissa sockerarter, ska du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel


   3. Hur du använder Nivestim

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare om du är osäker.


   Hur får jag Nivestim och hur stor är dosen?

   Nivestim ges oftast som en daglig injektion i vävnaden under huden (en så kallad subkutan injektion). Det kan också ges som en daglig, långsam injektion i en ven (en så kallad intravenös infusion). Hur stor dos du får beror på din sjukdom och din vikt. Läkaren berättar hur mycket Nivestim du ska ta.


   Patienter som genomgår benmärgstransplantaion efter kemoterapi:

   I normala fall får du den första dosen Nivestim när det har gått minst 24 timmar efter kemoterapi-behandlingen och minst 24 timmar efter att du fått ditt benmärgstransplantat.


   Hur länge behöver jag ta Nivestim?

   Du kommer att behöva ta Nivestim tills antalet vita blodkroppar är normalt. Man kommer att ta blodprover regelbundet för att kontrollera antalet vita blodkroppar i din kropp. Din läkare berättar hur länge du behöver ta Nivestim.

   Användning för barn

   Nivestim används för att behandla barn som får kemoterapi eller som har lågt antal vita blodkroppar (neutropeni). Dosering till barn som får kemoterapi är densamma som till vuxna.

   Om du använt för stor mängd av Nivestim

   Om du tror att du fått mer Nivestim än du skulle, kontakta din läkare så snart som möjligt.

   Om du har glömt att använda Nivestim

   Om du har missat en injektion, kontakta din läkare så snart som möjligt.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Tala omedelbart om för läkaren under behandlingen:

   • Om du får en allergisk reaktion med svaghet, blodtrycksfall, andningssvårigheter, svullnad av ansiktet (anafylaxi), hudutslag, kliande utslag (nässelutslag), svullnad av ansikte, läppar, mun, tunga eller svalg (angioödem) och andfåddhet (dyspné). Överkänslighet är vanligt hos cancerpatienter.

   • Om du får hosta, feber och svårt att andas (dyspné). Detta kan vara ett tecken på akut andningssviktsyndrom (ARDS). ARDS är mindre vanligt hos cancerpatienter.

   • Om du får ont i övre vänstra delen av magen, nedanför revbenen på vänster sida, eller vid spetsen på skulderbladet, då det kan vara ett tecken på problem med mjälten (förstorad mjälte (splenomegali) eller brusten mjälte).

   • Om du behandlas för svår kronisk neutropeni och har blod i urinen (hematuri). Läkaren kanske tar urinprover regelbundet om man upptäcker denna biverkning eller om du har protein (äggvita) i urinen (proteinuri).

   • Om du har någon av följande eller en kombination av följande biverkningar:

    • svullnader eller vätskeansamlingar, vilket kan hänga samman med att du inte kissar så ofta, andningssvårigheter, svullen buk och en känsla av övermättnad, samt en allmän trötthetskänsla.

     Dessa symtom utvecklas ofta i snabb takt.

   Detta kan vara symtom på ett mindre vanligt tillstånd (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare) som kallas ”kapillärläckagesyndrom” och som gör att blod läcker från små kärl och ut i kroppen. Detta tillstånd måste behandlas omedelbart.

   • Om du får en njurskada (glomerulonefrit). Njurskador har observerats hos patienter som får filgrastim. Kontakta läkaren omedelbart om du blir uppsvullen i ansiktet eller kring fotlederna, får blod i urinen eller brunfärgad urin, eller märker att du inte kissar lika ofta som vanligt.

   En mycket vanlig biverkning av filgrastim är värk i muskler och skelett (muskuloskeletal smärta), som kan lindras med vanliga smärtstillande medel (analgetika). Patienter som genomgår en stamcells- eller benmärgstransplantation kan drabbas av så kallad transplantat-mot-värd-sjukdom (GvHD). Detta är en reaktion hos de donerade cellerna riktad mot patienten som får transplantatet. Tecken och symtom på detta tillstånd är utslag i handflatorna eller på fotsulorna, sår i munhålan, tarmen, levern, huden, eller i ögonen, lungor, vagina och leder. Mycket vanligt hos friska stamcellsdonatorer är en ökning av antalet vita blodkroppar (leukocytos) och minskning av antalet blodplättar (trombocytopeni), vilket försämrar blodets förmåga att koagulera. Din läkare kommer att kontrollera dessa värden.


   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Mycket vanliga biverkningar (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

   hos cancerpatienter

   • förändrade blodvärden

   • ökat antal av vissa enzymer i blodet

   • minskad aptit

   • huvudvärk

   • smärtor i mun och svalg (orofaryngeal smärta)

   • hosta

   • diarré

   • kräkningar

   • förstoppning

   • illamående

   • hudutslag

   • onormalt håravfall eller tunnare hår (alopeci)

   • smärtor i muskler och skelett (muskuloskeletal smärta)

   • allmän svaghet (asteni)

   • trötthet

   • sår och svullnader i slemhinnorna i matsmältningskanalen, från munhålan till anus (slemhinneinflammation)

   • andfåddhet (dyspné)

   • värk.

   hos friska stamcellsdonatorer

   • minskat antal blodplättar som försämrar blodkoagulationen (trombocytopeni)

   • ökat antal vita blodkroppar (leukocytos)

   • huvudvärk

   • smärtor i muskler och skelett (muskuloskeletal smärta).

   hos patienter med svår kroniskneutropeni

   • förstorad mjälte (splenomegali)

   • lågt antal röda blodkroppar (anemi)

   • förändrade blodvärden

   • förhöjda nivåer av vissa enzymer i blodet

   • huvudvärk

   • näsblod (epistaxis)

   • diarré

   • förstorad lever (hepatomegali)

   • hudutslag

   • smärtor i muskler och skelett (muskuloskeletal smärta)

   • ledvärk (artralgi).

   hos HIV-patienter

   • smärtor i muskler och skelett (muskuloskeletal smärta).

   Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

   hos cancerpatienter

   • allergisk reaktion (läkemedelsöverkänslighet)

   • lågt blodtryck (hypotoni)

   • smärtor vid urinering (dysuri)

   • bröstsmärtor

   • blodiga upphostningar (hemoptys).

   hos friska stamcellsdonatorer

   • ökat antal av vissa enzymer i blodet

   • andfåddhet (dyspné)

   • förstorad mjälte (splenomegali).

   hos patienter med svår kroniskneutropeni

   • brusten mjälte

   • minskat antal blodplättar som försämrar blodkoagulationen (trombocytopeni)

   • förändrade blodvärden

   • inflammation i blodkärlen i huden (kutan vaskulit)

   • onormalt håravall eller tunnare hår (alopeci)

   • minskad bentäthet i skelettet som gör det svagare och skörare och ökar risken för benbrott (osteoporos)

   • blod i urinen (hematuri)

   • smärta på injektionsstället

   • skador på de små filtrerande kärlen i njurarna (glomerulonefrit).

   hos HIV-patienter

   • förstorad mjälte (splenomegali).

   Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

   hos cancerpatienter

   • brusten mjälte

   • förstorad mjälte (splenomegali)

   • svår smärta i skelettet, bröstet, tarmarna eller lederna (sicklecellkris)

   • avstötning av benmärgstransplantat (transplantat-mot-värd-sjukdom)

   • svullna och värkande leder, liknande gikt (pseudogikt)

   • allvarlig lunginflammation som leder till andningssvårigheter (akut andningssviktssyndrom)

   • försämrad lungfunktion som leder till andfåddhet (andningssvikt)

   • svullnad och/eller vätskeansamling i lungorna (lungödem)

   • inflammation i lungorna (interstitiell lungsjukdom)

   • onormal röntgenbild av lungorna (lunginfiltrat)

   • plommonfärgade, upphöjda, smärtsamma sår på armar och ben och ibland i ansiktet och på halsen, med feber (Sweets syndrom)

   • inflammation i blodkärlen i huden (kutan vaskulit)

   • förvärrad reumatoid artrit

   • ovanliga förändringar av urinen

   • leverskada orsakad av tilltäppning av de små venerna i levern (venocklusiv sjukdom)

   • blödning i lungorna

   • förändring av hur kroppen reglerar vätskebalansen, vilket kan leda till svullnader

   • skador på de små filtrerande kärlen i njurarna (glomerulonefrit).

   hos friska stamcellsdonatorer

   • brusten mjälte

   • svår smärta i skelettet, bröstet, tarmarna eller lederna (sicklecellkris)

   • plötslig och livshotande allergisk reaktion (anafylaktisk reaktion)

   • allvarlig allergisk reaktion

   • förändrade blodvärden

   • blödning i lungorna

   • blodiga upphostningar (hemoptys)

   • onormala röntgenbilder av lungorna (lunginfiltrat)

   • lågt syreupptag i lungorna (hypoxi)

   • ökning av vissa enzymer i blodet

   • förvärrad reumatoid artrit

   • skador på de små filtrerande kärlen i njurarna (glomerulonefrit).

   hos patienter med svår kroniskneutropeni

   • svår smärta i skelettet, bröstet, tarmarna eller lederna (sicklecellkris)

   • för mycket protein i urinen (proteinuri).

   hos HIV-patienter

   • svår smärta i skelettet, bröstet, tarmarna eller lederna (sicklecellkris).


   Sällsyntabiverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

   hos cancerpatienter och hos friska stamcellsdonatorer

   • inflammation i aortan (det stora blodkärl som transporterar blod från hjärtat och ut i kroppen), se avsnitt 2.

   Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)

   • skador på de små filtrerande kärlen i njurarna (glomerulonefrit).


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Nivestim ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


   Använd före utgångsdatum som anges på ytterkartongen och på den förfyllda sprutan efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Förvaras och transporteras kallt (2oC-8oC). Får ej frysas. Förvara den förfyllda sprutan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.


   Sprutan kan tas ut ur kylskåpet och lämnas i rumstemperatur under en enstaka period av maximalt 15 dagar (dock inte över 25ºC).


   Använd inte Nivestim om du märker att den är grumlig eller om det finns partiklar i den.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Vad Nivestim innehåller

   • Den aktiva substansen är filgrastim. Varje ml innehåller 60 miljoner enheter [ME] (600 mikrogram) eller 96 miljoner enheter [ME] (960 mikrogram) filgrastim.

   • Nivestim 12 ME/0,2 ml injektions-/infusionsvätska, lösning; varje förfylld spruta innehåller 12 miljoner enheter (ME), 120 mikrogram filgrastim i 0,2 ml (motsvarande 0,6 mg/ml).

   • Nivestim 30 ME/0,5 ml injektions-/infusionsvätska, lösning; varje förfylld spruta innehåller 30 miljoner enheter (ME), 300 mikrogram filgrastim i 0,5 ml (motsvarande 0,6 mg/ml).

   • Nivestim 48 ME/0,5 ml injektions-/infusionsvätska, lösning; varje förfylld spruta innehåller 48 miljoner enheter (ME), 480 mikrogram filgrastim i 0,5 ml (motsvarande 0,96 mg/ml).

   • Övriga innehållsämnen är ättiksyra (koncentrerad), natriumhydroxid, sorbitol E420, polysorbat 80 och vatten för injektionsvätskor.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Nivestim är en klar färglös lösning för injektion/infusion i förfyllda sprutor av glas med en injektionsnål (rostfritt stål) försedd med nålskydd. Det är 1, 5, 8 eller 10 sprutor i varje förpackning. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Pfizer Europe MA EEIG

   Boulevard de la Plaine 17

   1050 Bruxelles

   Belgien


   Tillverkare

   Hospira Zagreb d.o.o.
   Prudnička cesta 60
   10291 Prigorje Brdovečko
   Kroatien


   Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:


   België/Belgique/Belgien

   Pfizer SA/NV

   Tél/Tel: +32 2 554 62 11

   Lietuva

   Pfizer Luxembourg SARL filialas Lietuvoje

   Tel.+ 370 52 51 4000

   България

   Alvogen Pharma Bulgaria Ltd

   Teл.: + 359 2 441 7136

   Luxembourg/Luxemburg

   Pfizer SA / NV

   Tél/Tel: +32 2 554 62 11

   Česká republika

   Pfizer, spol. s r.o.

   Tel: +420-283-004-111

   Magyarország

   Pfizer Kft

   Tel: + 36 1 488 37 00

   Danmark

   Pfizer ApS

   Tlf: + 45 44 20 11 00

   Malta

   Hospira UK Limited

   Tel: + 44 (0) 1628 515500

   Deutschland

   Pfizer Pharma PFE GmbH

   Tel: +49 (0)800 8535555

   Nederland

   Pfizer bv

   Tel: +31 (0)10 406 43 01

   Eesti

   Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal

   Tel: +372 666 7500

   Norge

   Pfizer AS

   Tlf: +47 67 52 61 00

   Ελλάδα

   Aenorasis S.A.

   Τηλ: + 30 210 6136332

   Österreich

   Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H

   Tel: +43 (0)1521 15-0

   España

   Pfizer GEP, S.L.

   Tel: +34 91 490 99 00

   Polska

   Pfizer Polska Sp. z o.o.

   Tel.: +48 22 335 61 00

   France

   Pfizer PFE France

   Tél: + 33 (0)1 58 07 34 40

   Portugal

   Laboratórios Pfizer, Lda.

   Tel: +351 21 423 55 00

   Hrvatska

   Alvogen d.o.o.

   Tél/Tel: + 385 1 6641 830

   România

   Alvogen Romania SRL

   Tel: +(40) 21 351 0286

   Ireland

   Hospira Ireland Sales Limited

   Tel: 1800 633 363 (toll free)

   +44 (0) 1304 616161

   Slovenija

   Pfizer Luxembourg SARL

   Pfizer, podružnica za svetovanje s področja farmacevtske dejavnosti, Ljubljana

   Tel: + 386 (0)1 52 11 400

   Ísland

   Icepharma hf.

   Sími: +354 540 8000

   Slovenská republika

   Pfizer Luxembourg SARL, organizačná zložka

   Tel: +421–2–3355 5500

   Italia

   Pfizer Italia Srl

   Tel: +39 06 33 18 21

   Suomi/Finland

   Pfizer PFE Finland Oy

   Puh/Tel: +358 (0)9 430 040

   Κύπρος

   Hospira UK Limited

   Τηλ: + 44 (0) 1628 515500

   Sverige

   Pfizer AB

   Tel: +46 (0)8 550 520 00

   Latvija

   Pfizer Luxembourg SARL filiāle Latvijā

   Tel: + 371 670 35 775

   United Kingdom

   Hospira UK Limited

   Tel: + 44 (0) 1628 515500   Denna bipacksedel ändrades senast

   09/2018 Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http:/www.ema.europa.eu/


   Övriga informationskällor

   Information om hur patienten injicerar sig själv

   Detta avsnitt innehåller information om hur du ger dig själv en injektion med Nivestim. Det är viktigt att du inte försöker ge dig själv en injektion utan att först ha fått särskild träning av din läkare eller sjuksköterska. Det är också viktigt att du slänger sprutorna i en punkteringssäker behållare. Om du inte är säker på hur du ger dig själv en injektion eller om du har frågor, kontakta din läkare eller sjuksköterska för att få hjälp.


   Hur ger jag mig själv Nivestim?

   Nivestim ges normalt en gång dagligen som en injektion, vanligen i vävnaden strax under huden. Detta kallas en subkutan injektion.

   Genom att lära dig hur du ger dig själv injektioner så behöver du inte sitta hemma och vänta på att en sjuksköterska ska ringa dig och du behöver inte gå till sjukhuset eller kliniken varje dag för att få dina injektioner.

   Du behöver ta dina injektioner på ungefär samma tid varje dag. De mest lämpliga injektionsställena är följande:

   • på framsidan av låren,

   • buken, förutom området kring naveln.

   Injektionsställen

   Det är bättre att byta injektionsställe varje dag för att undvika risken för smärtor på ett ställe.


   Utrustning som du behöver för injektionen

   För att ge dig själv en subkutan injektion behöver du följande:

   • En ny förfylld spruta med Nivestim

   • En behållare för vassa föremål (punkteringssäker behållare) för att kunna kasta använda sprutorna på ett säkert sätt.

   • Antiseptiska servetter (om det rekommenderas av din läkare eller sjuksköterska)

   Hur ger jag mig själv en subkutaninjektion med Nivestim?

   1. Försök att ta injektionen ungefär samma tid varje dag.

   2. Ta Nivestim sprutan ur kylskåpet och låt den få rumstemperatur (ungefär 25 ºC). Detta tar ungefär 15-30 minuter. Kontrollera datumet på förpackningen för att försäkra dig om att den inte passerat utgångsdatumet. Se till att du har din behållare för vassa föremål i närheten.

   3. Sök upp en bekväm och väl upplyst plats och kontrollera dosen som du har fått förskriven.

   4. Tvätta dina händer noggrant med tvål och vatten.

   5. Ta ut sprutan från blisterförpackningen och kontrollera att lösningen är klar, färglös och fri från synliga partiklar. Använd inte Nivestim sprutan om vätskan har partiklar som flyter omkring eller om vätska har läckt ut från sprutan.

   6. Håll i sprutan med nålen pekandes uppåt. Ta av skyddet från injektionsnålen. Sprutan är nu färdig att användas. Det kan finnas en liten luftbubbla i sprutan. Du behöver inte avlägsna luftbubblan innan injicering. Injicering av lösningen med en luftbubbla är ofarligt.

   7. Bestäm var Nivestim ska injiceras - hitta ett ställe på framsidan av buken eller på framsidan av låren. Välj ett nytt injiceringsställe varje gång. Välj inte ett område som är ömt, rött, har blåmärken eller ärr. Om din sjuksköterska eller läkare rekommenderar det så kan du tvätta av området med en antiseptisk servett.

   8. Ta tag i en stor bit hud men rör inte området som du har tvättat.

   9. Med den andra handen sticker du sen in nålen med en vinkel på ungefär 45º.

    Nålens vinkel mot huden

   10. Dra ut kolven lite för att kontrollera att det inte finns blod i nålen. Om du ser blod i sprutan, ta ut nålen och stick in den på ett nytt ställe. Tryck sakta ner kolven tills allt innehåll i sprutan har tömts.

   11. Ta bort sprutan från huden när du injicerat all vätska.

   12. Säkerställ att nålskyddet täcker nålen enligt instruktionerna för aktivt eller passivt nålskydd nedan.

   13. Placera nålen i behållaren för vassa föremål. Försök inte att ta bort skyddslocket.

   • Förvara de använda sprutorna utom syn- och räckhåll för barn.

   • Kasta ALDRIG använda sprutor bland vanligt hushållsavfall.

   Kom ihåg

   De flesta människor kan lära sig att ge sig själva en subkutan injektion men om du upplever svårigheter ska du inte tveka att be om hjälp och råd från din läkare eller sjuksköterska.


   Använding av Ultrasafe aktivt nålskydd för Nivestim 12 ME / 0,2 ml injektions-/infusionsvätska, lösning


   Den förfyllda sprutan har ett Ultrasafe nålskydd för att skydda från stickskador. Vid hantering av den förfyllda sprutan ska du hålla händerna bakom nålen.

   1. Utför injektionen med den teknik som beskrivs ovan.

   2. När du slutfört injiceringen ska du dra fram nålskyddet tills nålen är helt täckt (nålskyddet ”klickar” på plats).

    Dra fram nålskyddet

   Användning av Ultrasafe passivt nålskydd för Nivestim 30 ME / 0,5 ml injektions-/infusionsvätska, lösning och Nivestim 48 ME / 0,5 ml injektions-/infusionsvätska, lösning


   Den förfyllda sprutan är försedd med ett Ultrasafe nålskydd för att skydda mot stickskador. Håll händerna bakom nålen, när du hanterar den förfyllda sprutan.

   1. Utför injektionen med den teknik, som beskrivs ovan.

   2. Tryck på kolven samtidigt som du håller i fingerflänsen tills hela dosen har givits. Det passiva nålskyddet aktiveras INTE om inte HELA dosen har givits.

    Tryck på kolven

   3. Ta bort nålen från huden, Släpp därefter kolven och låt sprutan röra sig uppåt tills hela nålen är skyddad och har klickat på plats.

    Ta bort nålen

   Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

   Nivestim innehåller inget konserveringsmedel. Beroende på risken för mikrobiell kontaminering är Nivestim i förfyllda sprutor endast avsedda för engångsbruk.


   Oavsiktlig nedfrysning i upp till 24 timmar påverkar inte stabiliteten hos Nivestim. De frysta förfyllda sprutorna kan tinas upp och sedan kylskåpsförvaras för framtida bruk. Om exponeringen varit längre än 24 timmar eller om läkemedlet varit fryst mer än en gång skall Nivestim INTE användas.


   Nivestim får inte spädas med natriumkloridlösning. Detta läkemedel får inte blandas med andra läkemedel förutom de som nämns nedan. Om filgrastim späds ut på annat sätt än enligt nedan kan det absorberas av glas och plast.

   Vid behov kan Nivestim spädas i 50 mg/ml (5 %) glukoslösning för infusion. Spädning till en slutkoncentration mindre än 0,2 ME (2 mikrogram) per ml rekommenderas aldrig. Lösningen skall inspekteras visuellt före användning. Endast klara lösningar utan partiklar får användas. För patienter som behandlas med filgrastim spätt till en koncentration lägre än 1,5 ME (15 mikrogram) per ml bör humant serumalbumin (HSA) tillföras till en slutkoncentration av 2 mg/ml.

   Exempel: Vid en slutlig injektionsvolym av 20 ml då totaldosen av filgrastim är lägre än 30 ME (300 mikrogram) skall man tillsätta 0,2 ml av 200 mg/ml (20 %) human serumalbuminlösning. Utspädd i 50 mg/ml (5 %) glukoslösning för infusion är Nivestim kompatibelt med glas och flera olika plaster, så som PVC, polyolefin (en kopolymer av polypropen och polyeten) och polypropen.

   Efter utspädning: Kemisk och fysikalisk stabilitet för utspädd lösning för infusion har visats i 24 timmar vid 2 °C till 8 °C. Ur mikrobiologisk synpunkt bör produkten användas omedelbart. Om den inte används omedelbart är förvaringstiden och förvaringsbetingelser användarens ansvar. Förvaringstiden skall normalt inte vara längre än 24 timmar vid 2 °C till 8 °C såvida inte spädning har skett under kontrollerade och validerade aseptiska förhållanden.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Nivestim

  Injektions-/infusionsvätska, lösning 48 ME/0,5 ml 5 styck Förfylld spruta

  • Varunummer: 100648
  • Tillverkare: Pfizer AB

  3.310,25 kr

  Jämförpris: 662,05 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?