Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Nitroglycerin Abcur

   1 mg/ml infusionsvätska, lösning
   glyceryltrinitrat

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Nitroglycerin Abcur är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Nitroglycerin Abcur
   3. Hur du använder Nitroglycerin Abcur
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Nitroglycerin Abcur ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Nitroglycerin Abcur är och vad det används för

   Nitroglycerin Abcur är ett kärlvidgande läkemedel med snabb effekt för intravenös infusion (injektion i en ven). Nitroglycerin Abcur används vid syrebrist i hjärtmuskeln, hjärtsvikt, akut högt blodtryck och vid operationer för att på ett kontrollerat sätt hålla blodtrycket på en låg nivå.

   Glycerylnitrat som finns i Nitroglycerin Abcur kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Nitroglycerin Abcur

   Använd inte Nitroglycerin Abcur

   • om du är allergisk mot glyceryltrinitrat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

   • om du använder läkemedel som innehåller sildenafil (mot impotens)

   • om du har vätska i hjärtsäcken (perikardiell tamponad )

   • om du har hjärtsäcksinflammation (konstriktiv perikardit)

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Nitroglycerin Abcur om du har:

   • lågt blodtryck

   • sjukdom i hjärnans blodkärl

   • ökat tryck i hjärnan

   • förträngningar i hjärtklaffarna

   • blodbrist

   • hjärtmuskelförtjockning

   • bristande syresättning av blodet

   • nedsatt sköldkörtelfunktion

   Andra läkemedel och Nitroglycerin Abcur

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du  använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

   Effekten kan påverkas om du tar Nitroglycerin Abcur samtidigt med:

   • medel som innehåller sildenafil (mot impotens). Du kan drabbas av allvarligt blodtrycksfall, hjärtinfarkt och cirkulationsstörningar som kan orsaka permament skada på hjärtat och hjärnan

   • heparin, ett blodförtunnande medel

   • kärlvidgande eller blodtryckssänkande medel

   • alteplas, ett läkemedel mot blodproppar

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Graviditet

   Begränsad erfarenhet av användning under graviditet.

   Amning

   Det är okänt om Nitroglycerin Abcur går över i modersmjölk.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Eftersom du kan bli yr när du behandlas med Nitroglycerin Abcur kan din reaktionsförmåga påverkas. Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Nitroglycerin Abcur innehåller glukos

   Om du inte tål vissa sockerarter skall du tala med din läkare innan du använder detta läkemedel.


   3. Hur du använder Nitroglycerin Abcur

   Läkare eller sjuksköterska kommer att ge dig Nitroglycerin Abcur i en ven (intravenöst). Din läkare kommer bestämma rätt dos för dig och när och hur injektionen ska ges.

   Om du använt för stor mängd av Nitroglycerin Abcur

   Tecken på att du fått för mycket Nitroglycerin Abcur är huvudvärk, upprymdhet, hudrodnad, kallsvett, kräkning, yrsel, svimning, hjärtrytmrubbning, hjärtklappning och blodtrycksfall.

   Det är inte sannolikt att detta sker eftersom du får läkemedlet på sjukhus.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare): huvudvärk, yrsel, hjärtklappning, lågt blodtryck, hudrodnad

   Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare): illamående

   Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare): methemoglobinemi (blodsjukdom), svimning

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Nitroglycerin Abcur ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Inga särskilda förvaringsanvisningar

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är glyceryltrinitrat.

   • Övriga innehållsämnen är glukosmonohydrat, saltsyra till pH-justering 3,0- 4,0, vatten för injektion.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   50 ml i klara injektionsflaskor (glas, Typ II) : förpackningar om 1, 5, 10, 20, 25 eller 50 injektionsflaskor.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Abcur AB

   Box 1452

   251 14 Helsingborg


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2014-05-26


   Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

   Hantering

   Lösningen kan ges outspädd med sprutpump eller spädas i 5% glukos, 10% glukos eller 0,9% natriumkloridlösning.

   Nitroglycerin adsorberas till plastmaterial av t ex PVC, men ej till polyeten (PE) varför sprutor och slangar av PE bör användas. Slangar av andra plastmaterial skall invändigt vara belagda med PE för att förhindra risk för materialbrott.

   Spädningstabell för administrering med sprutpump:


   Koncentrationer

   1 mg/ml


   0,2 mg/ml
    (efter spädning med glukos eller NaCl)

   Nitroglycerin Abcur 1 mg/ml

   NaCl eller Glukos

   50 ml


   -

   10 ml


   40 ml

   Totalt

   50 ml

   50 ml

   Nitroglycerin innehåller ingen etanol.

   Dosering

   Doseringen och behandlingstiden är individuell och skall styras av det kliniska svaret, artärblodtryck och vid behov invasivt uppmätta fyllnadstryck.

   Nitroglycerin Abcur ges som intravenös infusion.

   Vuxna: Initial infusionshastighet är 0,2-0,5 mikrogram/kg/minut, vid kontrollerad hypotension eventuellt högre, varefter doseringen är individuell och baseras på kontinuerlig kontroll av blodtryck och puls. Avvakta alltid puls- och blodtryckssvar i cirka 5 minuter före nästa dosökning. Om blodtryck och hjärtfrekvens är stabila efter 5 minuter ökas infusionshastigheten var 5:e minut tills klinisk effekt uppnås eller biverkan uppträder, eller tills blodtrycket sjunkit cirka 10-15%. Infusionsdoser överstigande 2,5 mikrogram/kg/minut krävs sällan vid angina pectoris eller hjärtsvikt och för kontrollerad hypotension krävs sällan mer än 10 mikrogram/kg/minut. Efter tillförsel av höga doser och lång infusionstid finns risk för reboundfenomen (d v s ett snabbt återkommande av de initiala symtomen, t ex smärta) framför allt i koronarcirkulationen.

   Doseringstabell:

   1 mg/ml


   Infusionshastighet ml/timme

   Kroppsvikt

   40 kg

   50 kg

   60 kg

   70 kg

   80 kg

   90 kg

   100 kg

   110 kg

   120 kg

   Dos

   mikrogram/kg/minut


   0,2

   0,5

   0,6

   0,7

   0,8

   1,0

   1,1

   1,2

   1,3

   1,4

   0,5

   1,2

   1,5

   1,8

   2,1

   2,4

   2,7

   3,0

   3,3

   3,6

   2,5

   6,0

   7,5

   9,0

   10,5

   12,0

   13,5

   15,0

   16,5

   18,0

   10

   24,0

   30,0

   36,0

   42,0

   48,0

   54,0

   60,0

   66,0

   72,0

   0.2 mg/ml (efter spädning med glukos eller NaCl)


   Infusionshastighet ml/timme

   Kroppsvikt

   40 kg

   50 kg

   60 kg

   70 kg

   80 kg

   90 kg

   100 kg

   110 kg

   120 kg

   Dos

   mikrogram/kg/minut


   0,2

   2,4

   3,0

   3,6

   4,2

   4,8

   5,4

   6,0

   6,6

   7,2

   0,5

   6,0

   7,5

   9,0

   10,5

   12,0

   13,5

   15,0

   16,5

   18,0

   2,5

   30,0

   37,5

   45,0

   52,5

   60,0

   67,5

   75,0

   82,5

   90,0

   10

   120

   150

   180

   210

   240

   270

   300

   330

   360

   Den kemiska och fysikaliska hållbarheten för lösningen efter utspädning är 24 timmar vid 5°C och 25°C.

   Ur mikrobiologisk synpunkt bör produkten användas omedelbart. Om den inte används omedelbart är förvaringstid och förvaringsvillkor före administrering användarens ansvar och skall normalt inte vara mer än 24 timmar vid 25ºC, om inte spädning har ägt rum under kontrollerade och validerade aseptiska förhållanden.

   Utsättande av läkemedlet bör ske successivt.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Nitroglycerin Abcur

  Infusionsvätska, lösning 1 mg/ml 10 x 50 milliliter Injektionsflaska

  • Varunummer: 470347
  • Tillverkare: Abcur AB

  3.076,50 kr

  Jämförpris: 6,15 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?