Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Nitrofurantoin Alternova

   50 mg tabletter
   nitrofurantoin

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkere eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Nitrofurantoin Alternova är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Nitrofurantoin Alternova
   3. Hur du använder Nitrofurantoin Alternova
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Nitrofurantoin Alternova ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Nitrofurantoin Alternova är och vad det används för

   Nitrofurantoin Alternova innehåller nitrofurantoin, som har bakteriedödande effekt. Det är verksamt mot flertalet bakteriearter som orsakar urinvägsinfektioner.

   Nitrofurantoin Alternova används vid behandling av urinvägsinfektioner.

   Nitrofurantoin som finns i Nitrofurantoin Alternova kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Nitrofurantoin Alternova

   Använd inte Nitrofurantoin Alternova

   • om du är allergisk mot nitrofurantoin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

   • vid amning av barn under 1 månads ålder

   • om du vet att du saknar enzymet glukos-6-fosfatdehydrogenas

   • om du har starkt nedsatt njurfunktion

   • ska inte ges till nyfödda eller barn under 1 månads ålder.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Nitrofurantoin Alternova.

   Om du har följande sjukdomar bör du rådgöra med läkare innan behandling med Nitrofurantoin Alternova påbörjas:

   • nedsatt njurfunktion

   • blodbrist (för liten mängd röda blodkroppar)

   • sockersjuka (diabetes mellitus)

   • elektrolytstörningar (rubbningar i saltbalansen)

   • B-vitaminbrist

   Ibland kan urinen brunfärgas, men det är helt ofarligt.

   Du ska sluta att ta Nitrofurantoin Alternova och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom (angioödem):

   • svullnad av ansikte, tunga eller svalg

   • svårigheter att svälja

   • nässelutslag och andningssvårigheter

   Andra läkemedel och Nitrofurantoin Alternova

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

   Nitrofurantoin Alternova kan påverka resultatet av vissa tester för glukos (socker) i urinen.

   Nitrofurantoin Alternova med mat och dryck

   Nitrofurantoin Alternova ska intas tillsammans med mat för att minska illamående, och för att förbättra effekten. Tabletterna kan krossas och blandas i lite vätska eller blandas i maten.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   I omedelbar anslutning till förlossningen ska Nitrofurantoin Alternova ges endast efter särskilt övervägande av läkaren.

   Amning

   Nitrofurantoin Alternova passerar över i modersmjölken. Använd inte Nitrofurantoin Alternova vid amning av barn under 1 månads ålder.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Nitrofurantoin Alternova har inga kända effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Nitrofurantoin Alternova innehåller laktos

   Nitrofurantoin Alternova innehåller laktos. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


   3. Hur du använder Nitrofurantoin Alternova

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Rekommenderad dos är:

   Vuxna

   Dosen bestäms av läkaren, som anpassar den individuellt för dig. Ett vanligt dosintervall är 50 mg 3 gånger dagligen under 5 dagar.

   Användning för barn

   Nitrofurantoin Alternova 50 mg tablett är inte lämplig för barn. Andra lämpliga styrkor och beredningsformer innehållande nitrofurantoin bör istället användas.

   Nitrofurantoin Alternova ska intas tillsammans med mat för att minska illamående, och för att förbättra effekten. Tabletterna kan krossas och blandas i lite vätska eller blandas i maten.

   Vid återkommande urinvägsinfektioner är ofta långtidsbehandling under flera månader och även år nödvändig. Det är viktigt att man fullföljer medicineringen enligt läkarens ordination för att förhindra att infektionen återkommer.

   Tabletten kan delas i två lika stora doser.

   Om du använt för stor mängd av Nitrofurantoin Alternova

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har glömt att använda Nitrofurantoin Alternova

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Om du slutar att använda Nitrofurantoin Alternova

   Sluta inte ta Nitrofurantion Alternova om inte din läkare har ordinerat det. Det är viktigt att du fullföljer medicineringen enligt läkarens ordination för att förhindra att infektionen återkommer.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Kontakta omdelbart läkare om följande allvarliga biverkningar inträffar:

   Allvarlig allergisk reaktion som kan vara sällsynt (förekommer hos färre än 1 av 1000 patienter) och allvarliga. Symtom på allergisk reaktion (angioödem) kan vara svullnad av ansikte, läppar, tunga eller svalg, ibland med andnöd eller sväljsvårigheter.

   Mycket svår överkänslighetsreaktion har rapporterats (förekommer hos okänt antal patienter) och kan vara allvarlig. Symtom på svår överkänslighetsreaktion (anafylaktisk chock) kan vara feber, hudutslag, svullnad och ibland blodtrycksfall.

   Sjukdommen ”SLE” (kronisk reumatisk sjukdom) som är sällsynt (förekommer hos färre än 1 av 1000 patienter). Symtomen är andnöd, feber, trötthet, hudutslag, klåda, huvudvärk.

   Övriga biverkningar kan förekomma:

   Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 patienter): 

   • illamående och kräkningar, särskilt vid högre doser och ifall preparatet intas på fastande mage

   • huvudvärk

   • yrsel

   • diarré

   • besvär med lungor och luftvägar med astmaliknande symtom som andningssvårigheter och andnöd

   • muntorrhet

   • muskelsmärta

   • yttre nervskador med symtom som krypningar och domningar i fötter och händer

   • leverpåverkan (gulsot) och blodbildsförändringar med förhöjda leverenzymer (inga symtom)  kan förekomma

   • hudutslag

   • klåda

   • feber

   Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 patienter):

   • svårighet att fästa blicken

   • håravfall

   • godartad tryckökning inne i skallen

   • påssjuka

   • sjuklig ökning av vävnad i lungorna vid långtidsbehandling

   Ingen känd frekvens (förekommer hos okänt antal patienter):

   • magsmärta

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Nitrofurantoin Alternova ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blisterkartan. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Inga särskilda förvaringsanvisningar.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel son inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är nitrofurantoin

   • Övriga innehållsämnen är:

    Laktosmonohydrat

    Majsstärkelse

    Povidon

    Magnesiumstearat

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Nitrofurantoin Alternova tabletter: Gula, runda, bikonvexa tabletter, diameter 8 mm. med brytskåra på ena sidan.

   Blisterförpackning av PVC/ALU:15, 50, 100 och 105 tabletter.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäjlning:

   Alternova A/S

   Lodshusvej 11

   4230 Skælskør

   Danmark

   Tillverkare:

   IASIS Pharmaceuticals HELLAS S.A.

   137, Filis Ave

   GR 134 51 Kamatero, Aten

   Grekland

   Eller:

   Viminco A/S

   Lodshusvej 11

   4230 Skælskør

   Danmark


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2015-07-16


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Nitrofurantoin Alternova

  Tablett 50 mg 100 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 477985
  • Tillverkare: Orifarm Generics AB

  127 kr

  Jämförpris: 1,27 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?