Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare ansvarig för frisläppande av tillverkningssats:

   Eurovet Animal Health BV

   Handelsweg 25

   5531 AE Bladel, Nederländerna

   2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

   Nimatek Vet. 100 mg/ml Injektionsvätska, lösning för hund, katt och häst. Ketamin (som ketaminhydroklorid)

   2. DEKLARATION AV AKTIV SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

   1 ml genomskinlig och färglös lösning innehåller:

   Aktiv substans: Ketamin 100 mg (motsvarande ketaminhydroklorid 115,4 mg);

   Hjälpämne: Klorokresol (konserveringsmedel) 1 mg

   4. ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

   Läkemedlet kan användas för induktion av anestesi:

   a) i kombination med butorfanol och medetomidin till hund och katt,

   b) i kombination med xylazin till hund, katt och häst,

   c) i kombination med detomidin till häst,

   d) i kombination med romifidin till häst.

   Läkemedlet kan även användas som enda läkemedel vid immobilisering och mindre kirurgiska ingrepp till katt, då muskelavslappning inte är nödvändig, baserat på ansvarig veterinärs nytta/riskbedömning.

   5. KONTRAINDIKATIONER

   Använd inte till djur med lever- eller njursvikt.

   Använd inte ketamin som enda läkemedel till häst eller hund.

   Använd inte till djur med allvarlig hjärtdekompensation, uppenbart högt blodtryck eller glaukom.

   Använd inte vid överkänslighet mot aktiv substans eller mot något hjälpämne. Se även under avsnitt Särskilda varningar: “Användning under dräktighet och laktation” och “Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner'”.

   6. BIVERKNINGAR

   Ketamin kan orsaka salivutsöndring hos katt.

   Ketamin orsakar ökad skelettmuskeltonus. Muskelryckningar och lindriga toniska kramper har rapporterats hos katt vid rekommenderade doser.

   Ketamin orsakar en dosrelaterad andningsdepression som kan leda till andningsstillestånd, särskilt hos katt. Kombination med andningsdeprimerande medel kan öka denna effekt på andningen.

   Ketamin ökar hjärtfrekvensen och artärblodtrycket med samtidig ökad blödningstendens.

   Hos katt och hund förblir ögonen öppna med mydriasis (utvidgning av pupillen) och nystagmus (rytmiska ögonrörelser). Akuta reaktioner(ataxi, överkänslighet för stimuli och excitation) kan inträffa under uppvakningen.

   Det kan förekomma viss smärta vid intramuskulärinjektion.

   Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för veterinären.

   7. DJURSLAG

   Hund, katt och häst.

   8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄGAR

   För intramuskulär, subkutan eller intravenösinjektion.

   Dosering och administreringssätt varierar avsevärt mellan olika arter.

   Dessutom kan effekten av ketamin uppvisa stora skillnader mellan olika individer och därför rekommenderas individuell dosjustering.

   HUND:

   Xylazin/ketamin:

   Administrera xylazin i en dos om 1 mg/kg genom intramuskulärinjektion (motsvarande 0,5 ml/10 kg kroppsvikt av xylazin 2 % lösning). Administrera ketamin omedelbart i en dos om 15 mg/kg genom intramuskulärinjektion (motsvarande 1,5 ml/10 kg kroppsvikt).

   Hundar blir liggande efter cirka 3 minuter och förlorar sina trampreflexer efter cirka 7 minuter. Varaktigheten av anestesin är cirka 24 minuter, trampreflexerna återvänder cirka 30 minuter efter administrering av ketamininjektionen.

   Tabell 1: Xylazin- och ketaminanestesi till hund (i.m.)

   Hundens vikt (kg)

   1

   3

   5

   10

   15

   20

   25

   30

   40

   Xylazin 2 % dos

   (ml)*

   0,05

   0,15

   0,25

   0,50

   0,75

   1,00

   1,25

   1,50

   2,00

   Ketamindos (100 mg/ml)

   (ml)**

   0,15

   0,45

   0,75

   1,50

   2,25

   3,00

   3,75

   4,50

   6,00

   * baserat på en dos om 1 mg xylazin/kg kroppsvikt

   ** baserat på en dos om 15 mg ketamin/kg kroppsvikt

   Medetomidin/ketamin:

   Administrera medetomidin i en dos om 40 µg/kg (motsvarande 0,40 ml/10 kg kroppsvikt av medetomidin 1 mg/ml lösning) och ketamin i en dos om 5,0–7,5 mg/kg (motsvarande 0,5–0,75 ml/10 kg kroppsvikt), beroende på vilken varaktighet av anestesi som krävs, genom intramuskulärinjektion.

   Förlust av trampreflexer inträffar cirka 11 minuter efter injektion av 5 mg ketamin/kg och 7 minuter efter injektion av 7,5 mg ketamin/kg. Varaktigheten av anestesin är cirka 30 respektive 50 minuter.

   Det rekommenderas INTE att reversera denna kombination med atipamezol till hund.

   Tabell 2: Medetomidin- och ketaminanestesi till hund (i.m.): Dostabell för 5 mg ketamin/kg (varaktighet av anestesi cirka 30 min)

   Hundens vikt (kg)

   1

   3

   5

   10

   15

   20

   25

   30

   40

   Medetomidindos (1 mg/ml) (ml)*

   0,04

   0,12

   0,20

   0,40

   0,60

   0,80

   1,00

   1,20

   1,60

   Ketamindos (100 mg/ml)

   (ml)**

   0,05

   0,15

   0,25

   0,50

   0,75

   1,00

   1,25

   1,50

   2,00

   * baserat på en dos om 40 µg medetomidin/kg kroppsvikt

   ** baserat på en dos om 5 mg ketamin/kg kroppsvikt

   Tabell 3: Medetomidin- och ketaminanestesi till hund (i.m.): Dostabell för 7,5 mg ketamin/kg (varaktighet av anestesi cirka 50 min)

   Hundens vikt (kg)

   1

   3

   5

   10

   15

   20

   25

   30

   40

   Medetomidindos (1 mg/ml) (ml)*

   0,04

   0,12

   0,20

   0,40

   0,60

   0,80

   1,00

   1,20

   1,60

   Ketamindos (100 mg/ml)

   (ml)**

   0,08

   0,23

   0,38

   0,75

   1,13

   1,50

   1,88

   2,25

   3,00

   * baserat på en dos om 40 µg medetomidin/kg kroppsvikt

   ** baserat på en dos om 7,5 mg ketamin/kg kroppsvikt

   Butorfanol/medetomidin/ketamin:

   Administrera butorfanol i en dos om 0,1 mg/kg och medetomidin i en dos om 25 µg/kg genom intramuskulärinjektion.

   Hundar blir liggande efter cirka 6 minuter och förlorar sina trampreflexer efter cirka 14 minuter.

   Ketamininjektionen ska administreras 15 minuter efter den första injektionen i en dos om 5 mg/kg genom intramuskulärinjektion (motsvarande 0,5 ml/10 kg kroppsvikt).

   Trampreflexerna återvänder cirka 53 minuter efter administrering av ketamininjektionen. Uppvakning till bröstläge uppnås cirka 35 minuter senare, följt av stående position ytterligare 36 minuter senare.

   Det rekommenderas INTE att reversera denna kombination med atipamezol till hund.

   Tabell 4: Butorfanol-, medetomidin- och ketaminanestesi till hund (i.m.)

   Hundens vikt (kg)

   1

   3

   5

   10

   15

   20

   25

   30

   40

   Butorfanoldos (10 mg/ml) (ml)*

   0,01

   0,03

   0,05

   0,10

   0,15

   0,20

   0,25

   0,30

   0,40

   Medetomidindos (1 mg/ml) (ml)**

   0,03

   0,08

   0,13

   0,25

   0,38

   0,50

   0,63

   0,75

   1,00

   Administrera butorfanol och medetomidin geonom intramuskulärinjektion av ovanstående doser

   Vänta i 15 minuter före administrering av ketamin genom intramuskulärinjektion av nedanstående doser

   Ketamindos (100 mg/ml)

   (ml)***

   0,05

   0,15

   0,25

   0,50

   0,75

   1,00

   1,25

   1,50

   2,00

   * baserat på en dos om 0,1 mg butorfanol/kg kroppsvikt

   ** baserat på en dos om 25 µg medetomidin/kg kroppsvikt

   *** baserat på en dos om 5 mg ketamin/kg kroppsvikt

   KATT:

   Ketamin enbart:

   Användning av enbart ketamin som anestesimedel är möjlig, men för att undvika oönskade psykomotoriska effekter rekommenderas kombinerad anestesi. Enbart ketamin kan användas via intravenös eller subkutaninjektion, men intramuskulärinjektion är den rekommenderade administreringsvägen. Dosen är 11–33 mg ketamin/kg, beroende på vilken grad av immobilisering eller kirurgiskt ingrepp som avses. Följande doser anges som vägledning, men kan justeras beroende på djurets fysiska tillstånd och användningen av sedativa och premedicinering.

   Dos (mg/kg)

   Kliniska ingrepp

   11 (0,11 ml/kg)

   Mindre immobilisering

   22–33 (0,22–0,33 ml/kg)

   Mindre ingrepp och immobilisering av aggressiva katter

   Varaktigheten av ketaminanestesi är 20–40 minuter och uppvakning sker under en period om 1–4 timmar.

   För större ingrepp ska ketamin användas i kombination med ytterligare sedativa eller anestetika. Dosen varierar från 1,25–22 mg/kg (0,06–1,1  ml/5 kg) beroende på kombinationen och administreringsvägen som används.

   Kräkningar inträffar troligtvis inte när enbart ketamin används, men katter bör ändå om möjligt hållas fastande under flera timmar före anestesin.

   Ketamin-kompletterande kombination till katt:

   Acepromazin kan administreras genom intramuskulärinjektion som premedicinering. Endotrakeal intubering kan uppnås under ketaminanestesi. Inhalationsanestesi kan bibehållas genom lämpliga kombinationer av metoxyfluran, halotan, dikväveoxid och syrgas.

   Xylazin/ketamin:

   Administrera xylazin i en dos om 1,1 mg/kg (motsvarande 0,28 ml/5 kg kroppsvikt av xylazin 2 % lösning) genom intramuskulärinjektion.

   Vänta i 20 minuter och administrera ketamin i en dos om 22 mg/kg (motsvarande 1,1 ml/5 kg kroppsvikt) genom intramuskulärinjektion.

   Xylazin kan inducera kräkningar upp till 20 minuter efter administrering. Anslag av anestesi efter intramuskulärinjektion av ketamin tar 3–6 minuter.

   En kombination med xylazin/ketamin ger en djupare anestesi, med mer uttalade respiratoriska och kardiella effekter och en längre uppvakningstid, än kombinationer med acepromazin/ketamin.

   Tabell 5: Xylazin- och ketaminanestesi till katt (i.m.)

   Kattens vikt (kg)

   1,5

   2

   2,5

   3

   3,5

   4

   4,5

   5

   Xylazin 2 % dos (ml)*

   0,08

   0,11

   0,14

   0,17

   0,19

   0,22

   0,25

   0,28

   Vänta i 20 minuter

   Ketamindos (100 mg/ml)

   (ml)**

   0,33

   0,44

   0,55

   0,66

   0,77

   0,88

   0,99

   1,10

   * baserat på en dos om 1,1 mg xylazin/kg kroppsvikt

   ** baserat på en dos om 22 mg ketamin/kg kroppsvikt

   Medetomidin/ketamin:

   Intramuskulärt:

   Administrera medetomidin i en dos om 80 µg/kg genom intramuskulärinjektion. Detta ska omedelbart följas av intramuskulärinjektion av ketamin i en dos om 2,5–7,5 mg/kg (motsvarande 0,12–0,38 ml/5 kg kroppsvikt).

   Anslagstiden för anestesin är 3–4 minuter. Varaktigheten av kirurgisk anestesi varierar mellan 30–60 minuter och är relaterad till den ketamindos som används. Vid behov kan anestesin förlängas med halotan och syrgas, med eller utan dikväveoxid.

   Tabell 6: Medetomidin- och ketaminanestesi till katt (i.m.)

   Kattens vikt (kg)

   1,5

   2

   2,5

   3

   3,5

   4

   4,5

   5

   Medetomidindos (1 mg/ml) (ml)*

   0,12

   0,16

   0,20

   0,24

   0,28

   0,32

   0,36

   0,40

   Ketamindos (100 mg/ml)

   (ml)**

   0,08

   0,10

   0,13

   0,15

   0,18

   0,20

   0,23

   0,25

   * baserat på en dos om 80 µg medetomidin/kg kroppsvikt

   ** baserat på en dos om 5 mg ketamin/kg kroppsvikt

   Intravenöst:

   Medetomidin och ketamin kan administreras tillsammans genom intravenösinjektion i följande doser: 40 µg medetomidin/kg och 1,25 mg ketamin/kg.

   Klinisk erfarenhet har visat att när ketamin och medetomidin har använts intravenöst till katter, och behovet av anestesi har passerat, resulterar administrering av 100 µg atipamezol/kg via intramuskulärinjektion i uppvakning till bröstläge efter cirka 10 minuter och till stående position efter cirka 14 minuter.

   Tabell 7: Medetomidin- och ketaminanestesi till katt (i.v.)

   Kattens vikt (kg)

   1,5

   2

   2,5

   3

   3,5

   4

   4,5

   5

   Medetomidindos (1 mg/ml) (ml)*

   0,06

   0,08

   0,10

   0,12

   0,14

   0,16

   0,18

   0,20

   Ketamindos (100 mg/ml)

   (ml)**

   0,02

   0,03

   0,03

   0,04

   0,05

   0,05

   0,06

   0,06

   * baserat på en dos om 40 µg medetomidin/kg kroppsvikt

   ** baserat på en dos om 1,25 mg ketamin/kg kroppsvikt

   Butorfanol/medetomidin/ketamin:

   Intramuskulärt:

   Administrera butorfanol i en dos om 0,4 mg/kg, medetomidin vid en dos om 80 µg/kg och ketamin i en dos om 5 mg/kg (motsvarande 0,25 ml/5 kg kroppsvikt) genom intramuskulärinjektion.

   Katter blir liggande efter 2–3 minuter och förlorar sina trampreflexer 3 minuter efter injektion. 45 minuter efter induktion resulterar reversering med 200 µg atipamezol/kg i återställda trampreflexer 2 minuter senare, bröstläge 6 minuter senare och stående position 31 minuter senare.

   Tabell 8: Butorfanol-, medetomidin- och ketaminanestesi till katt (i.m.)

   Kattens vikt (kg)

   1,5

   2

   2,5

   3

   3,5

   4

   4,5

   5

   Butorfanoldos (10 mg/ml) (ml)*

   0,06

   0,08

   0,10

   0,12

   0,14

   0,16

   0,18

   0,20

   Medetomidindos (1 mg/ml) (ml)**

   0,12

   0,16

   0,20

   0,24

   0,28

   0,32

   0,36

   0,40

   Ketamindos (100 mg/ml)

   (ml)***

   0,08

   0,10

   0,13

   0,15

   0,18

   0,20

   0,23

   0,25

   * baserat på en dos om 0,4 mg butorfanol/kg kroppsvikt

   ** baserat på en dos om 80 µg medetomidin/kg kroppsvikt

   *** baserat på en dos om 5 mg ketamin/kg kroppsvikt

   Intravenöst:

   Administrera butorfanol i en dos om 0,1 mg/kg, medetomidin i en dos om 40 µg/kg och ketamin, beroende på önskat anestesidjup, i en dos om 1,25–2,5 mg/kg (motsvarande 0,06–0,13 ml/5 kg kroppsvikt) genom intravenösinjektion.

   Ungefärliga tidsskalor vid användning av trippelkombinationen intravenöst:

   Ketamindos (mg/kg)*

   Tid till liggande

   Tid till förlust av trampreflex

   Tid till återställd trampreflex

   Tid till bröstläge

   Tid till stående position

   1,25

   32 sek.

   62 sek.

   26 min.

   54 min.

   74 min.

   2,50

   22 sek.

   39 sek.

   28 min.

   62 min.

   83 min.

   * tillsammans med butorfanol i en dos om 0,1 mg/kg och medetomidin i en dos om 40 µg/kg

   Klinisk erfarenhet har visat att reversering när som helst med 100 µg atipamezol/kg resulterar i återställda trampreflexer 4 minuter senare, uppvakning till bröstläge 7 minuter senare och till stående position 18 minuter senare.

   Tabell 9: Butorfanol-, medetomidin- och ketaminanestesi till katt (i.v.): Dostabell för 2,5 mg/kg ketamin (varaktighet av anestesi cirka 28 minuter)

   Kattens vikt (kg)

   1,5

   2

   2,5

   3

   3,5

   4

   4,5

   5

   Butorfanoldos (10 mg/ml) (ml)*

   0,02

   0,02

   0,03

   0,03

   0,04

   0,04

   0,05

   0,05

   Medetomidindos (1 mg/ml) (ml)**

   0,06

   0,08

   0,10

   0,12

   0,14

   0,16

   0,18

   0,20

   Ketamindos (100 mg/ml)

   (ml)***

   0,04

   0,05

   0,06

   0,08

   0,09

   0,10

   0,11

   0,13

   * baserat på en dos om 0,1 mg butorfanol/kg kroppsvikt

   ** baserat på en dos om 40 µg medetomidin/kg kroppsvikt

   *** baserat på en dos om 2,5 mg ketamin/kg kroppsvikt

   HÄST:

   Används för kortvarig anestesi, lämplig för mindre kirurgiska ingrepp eller för induktion före inhalationsanestesi. När romifidin eller detomidin används som premedicinering kan anestesi även bibehållas med en påfyllningskombination av antingen romifidin och ketamin eller detomidin och ketamin i regelbundna 8–10-minutersintervall. Ketamin ska aldrig användas som enda anestesimedel.

   Det är i allmänhet accepterat som bra anestesipraxis att om möjligt hålla djuret fastande under en period före anestesin.

   För att uppnå bästa resultat är det viktigt att hästar inte stressas före anestesin. Det är även viktigt att hela proceduren från induktion till uppvakning sker i tysta och lugna miljöer.

   För hästar som är stressade före ingreppet underlättar användning av acepromazin, 45 minuter före administrering av antingen detomidin eller romifidin, hantering och placering av en intravenöskateter.

   Om hästen inte blir sederad efter injektionen med antingen xylazin, detomidin eller romifidin, ska ketamin inte injiceras och anestesiproceduren ska avbrytas. Situationen ska bedömas, för att bestämma varför hästen inte svarar på anestesin och sedan ska miljön och/eller läkemedlen justeras vid behov, innan man försöker på nytt följande dag.

   Vid användning av en total intravenös teknik, samt för säker och effektiv användning av en påfyllningsdosering, rekommenderas användning av en intravenöskateter.

   Under kastrering har det påvisats att användning av 10 ml lidokain fördelat mellan testiklarna eliminerar den möjliga responsen på ligering av sädessträngen, samt minimerar det antal påfyllningar som krävs av ketaminkombinationen.

   Xylazin/ketamin:

   Xylazin ska administreras genom långsam, intravenösinjektion i en dos om 1,1 mg/kg (motsvarande 1,1 ml/100 kg kroppsvikt av xylazin 10 % lösning). Hästen ska uppvisa sedering 2 minuter efter injektion. Injektion av ketamin ska administreras vid detta skede. Det rekommenderas att inte fördröja ketamininjektionen längre än 5 minuter efter administrering av xylazin. Ketamin ska administreras som en intravenösbolusdos om 2,2 mg/kg (motsvarande 2,2 ml/100 kg kroppsvikt).

   Induktion och övergång till liggande ställning tar cirka 1–2 minuter. Muskelryckningar kan inträffa under de första minuterna, men de avtar vanligtvis.

   Anestesins varaktighet varierar mellan 10 och 30 minuter, men vanligtvis mindre än 20 minuter. Hästar är alltid uppe i stående position igen 25–45 minuter efter induktion. Uppvakningen är vanligtvis lugn, men kan inträffa plötsligt. Det är därför viktigt att endast korta ingrepp utförs eller att man ser till att förlänga anestesin. För längre anestesiperioder kan intubering och underhållsanestesi genom inhalation användas.

   Tabell 10: Xylazin- och ketaminanestesi till häst (i.v.)

   Hästens vikt (kg)

   50

   100

   150

   200

   250

   300

   400

   500

   600

   Xylazin 10 % dos (ml)*

   0,60

   1,10

   1,70

   2,20

   2,80

   3,30

   4,40

   5,50

   6,60

   Vänta i 2 minuter

   Ketamindos (100 mg/ml)

   (ml)**

   1,10

   2,20

   3,30

   4,40

   5,50

   6,60

   8,80

   11,00

   13,20

   * baserat på en dos om 1,1 mg xylazin/kg kroppsvikt

   ** baserat på en dos om 2,2 mg ketamin/kg kroppsvikt

   Detomidin/ketamin:

   Detomidin ska administreras genom intravenösinjektion i en dos om 20 µg/kg. Hästen ska uppvisa tecken på sedering 5 minuter efter injektionen. Vid detta skede ska ketamin administreras i en dos om 2,2 mg/kg (motsvarande 2,2 ml/100 kg kroppsvikt) som en intravenösbolusdos.

   Anslaget av anestesin sker gradvis. Det tar cirka 1 minut för de flesta hästar att bli liggande. För stora hästar i bra kondition kan det ta upp till 3 minuter innan de blir liggande. Anestesin fortsätter att fördjupas under ytterligare 1–2 minuter och under denna tid ska hästen lämnas ifred. Hästar återgår till bröstläge cirka 20 minuter efter ketamininjektionen , vilket ger en varaktighet av kirurgisk anestesi om 10–15 minuter.

   Underhåll av kirurgisk anestesi:

   Om det blir nödvändigt att förlänga anestesin kan endera av följande doseringar användas:

   a) Tiopentalnatrium:

   Tiopentalnatrium kan administreras intravenöst, för att förlänga anestesin.

   b) Detomidin/ketamin:

   Administrera 10 µg detomidin/kg, dvs. ½ den initiala dosen för premedicinering, genom intravenösinjektion omedelbart följt av 1,1 mg ketamin/kg, dvs. ½ den initiala induktionsdosen, genom intravenösinjektion. Detta ger cirka 10 minuter ytterligare kirurgisk anestesi, vilket kan upprepas i regelbundna 10-minutersintervall (upp till 5 gånger) utan att äventyra uppvakningen.

   Tabell 11: Detomidin- och ketaminanestesi till häst (i.v.): Premedicinering och induktion av anestesi

   Hästens vikt (kg)

   50

   100

   150

   200

   250

   300

   400

   500

   600

   Detomidindos (10 mg/ml) (ml)*

   0,10

   0,20

   0,30

   0,40

   0,50

   0,60

   0,80

   1,00

   1,20

   Vänta i 5 minuter

   Ketamindos (100 mg/ml)

   (ml)**

   1,10

   2,20

   3,30

   4,40

   5,50

   6,60

   8,80

   11,00

   13,20

   * baserat på en dos om 20 µg detomidin/kg kroppsvikt

   ** baserat på en dos om 2,2 mg ketamin/kg kroppsvikt

   Tabell 12: Detomidin- och ketaminanestesi till häst (i.v.): Underhållsdos (påfyllning) vid 10-minutersintervall

   Hästens vikt (kg)

   50

   100

   150

   200

   250

   300

   400

   500

   600

   Detomidindos (10 mg/ml) (ml)*

   0,05

   0,10

   0,15

   0,20

   0,25

   0,30

   0,40

   0,50

   0,60

   Ketamindos (100 mg/ml)

   (ml)**

   0,55

   1,10

   1,65

   2,20

   2,75

   3,30

   4,40

   5,50

   6,60

   * baserat på en dos om 10 µg detomidin/kg kroppsvikt

   ** baserat på en dos om 1,1 mg ketamin/kg kroppsvikt

   Romifidin/ketamin:

   Romifidin ska administreras genom intravenösinjektion i en dos om 100 µg/kg. Hästen ska uppvisa sedering 5–10 minuter efter injektion. Vid detta skede ska ketamin administreras i en dos om 2,2 mg/kg (motsvarande 2,2 ml/100 kg) som en intravenösbolusdos. Sederingen ska vara uppenbar före induktion av anestesi.

   Underhåll av kirurgisk anestesi:

   Om det blir nödvändigt att förlänga anestesin kan endera av följande doseringar användas:

   a) Tiopentalnatrium:

   Tiopentalnatrium kan administreras intravenöst, för att förlänga anestesi.

   b) Romifidin/ketamin:

   Beroende på önskat djup och varaktighet av anestesin ska romifidin administreras intravenöst inom ett dosintervall om 25–50 µg/kg kroppsvikt, dvs. ¼–½ den initiala dosen för premedicinering,

   omedelbart följt av 1,1 mg ketamin/kg kroppsvikt, dvs. ½ den initiala induktionsdosen, genom intravenösinjektion. Effekten av Varje påfyllning varar i cirka 8–10 minuter och kan upprepas i regelbundna 8–10-minutersintervall (upp till 5 gånger) utan att äventyra uppvakningen.

   Tabell 13: Romifidin- och ketaminanestesi till häst (i.v.): Premedicinering och induktion av anestesi

   Hästens vikt (kg)

   50

   100

   150

   200

   250

   300

   400

   500

   600

   Romifidindos (10 mg/ml) (ml)*

   0,50

   1,00

   1,50

   2,00

   2,50

   3,00

   4,00

   5,00

   6,00

   Vänta i 5-10 minuter

   Ketamindos (100 mg/ml)

   (ml)**

   1,10

   2,20

   3,30

   4,40

   5,50

   6,60

   8,80

   11,00

   13,20

   * baserat på en dos om 100 µg romifidin/kg kroppsvikt

   ** baserat på en dos om 2,2 mg ketamin/kg kroppsvikt

   Tabell 14: Romifidin- och ketaminanestesi till häst (i.v.): Underhållsdos (påfyllning) vid 8–10-minutersintervall

   Hästens vikt (kg)

   50

   100

   150

   200

   250

   300

   400

   500

   600

   Romifidindos (10 mg/ml) (ml)*

   0,25

   0,50

   0,75

   1,00

   1,25

   1,50

   2,00

   2,50

   3,00

   Ketamindos (100 mg/ml)

   (ml)**

   0,55

   1,10

   1,65

   2,20

   2,75

   3,30

   4,40

   5,50

   6,60

   * baserat på en dos om 50 µg romifidin/kg kroppsvikt

   ** baserat på en dos om 1,1 mg ketamin/kg kroppsvikt

   9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

   Användning av antingen insulinsprutor eller graderade 1 ml-sprutor rekommenderas för exakt dosering.

   10. KARENSTID

   Häst

   Kött och slaktbiprodukter:

   1 dygn

   Mjölk:

   1 dygn

   11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Förvara flaskan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

   Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på kartongen och etiketten, efter EXP.

   Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Hållbarhet i öppnad förpackning: 28 dagar.

   När flaskan öppnas för första gången, ska kasseringsdatumet för eventuellt återstående läkemedel i flaskan fastställas, med hjälp av hållbarheten för öppnad förpackning som anges i denna bipacksedel.

   Detta kasseringsdatum ska skrivas på avsedd plats på etiketten.

   12. SÄRSKILDA VARNINGAR

   Vid mycket smärtsamma och stora kirurgiska ingrepp, samt för underhåll av anestesi, är en kombination av injektions- och inhalationsanestetika nödvändig. Eftersom den muskelavslappning som krävs för kirurgiska ingrepp inte kan uppnås med enbart ketamin, bör ytterligare muskelavslappnande medel ges samtidigt. För förstärkt anestesi eller förlängning av effekten, kan ketamin kombineras med alfa 2-receptoragonister, anestetika, neuroleptanalgetika, lugnande läkemedel och inhalationsanestetika. Det ska beaktas att inträdandet av full effekt kan vara fördröjd vid subkutanadministrering till katt.

   Särskilda försiktighetsåtgärder för djur:

   Det har rapporterats att en liten andel djur inte svarar på ketamin som anestesimedel vid normala doser. Premedicinering bör följas av en lämplig dosminskning.

   Induktion och uppvakning ska ske i tysta och lugna miljöer.

   Som för alla anestetika bör djuret fasta i minst 12 timmar före ketaminanestesi.

   Premedicinering med atropin kan minska salivutsöndringen hos katt. Eftersom användning av atropin tillsammans med alfa 2-agonister, som ofta administreras tillsammans med ketamin, kan öka artärblodtrycket, hjärtfrekvensen och förekomsten av arytmier, ska premedicinering med atropin endast användas i enlighet med ansvarig veterinärs nytta/riskbedömning.

   Muskelryckningar och lindriga toniska kramper har rapporterats hos katt vid rekommenderade doser. Dessa minskar spontant, men kan förhindras genom premedicinering med acepromazin eller xylazin, eller kontrolleras genom användning av acepromazin eller mycket korttidsverkande barbiturater vid låga doser.

   Ögonen förblir öppna och pupillerna dilaterade hos katt och hund. Ögonen måste skyddas genom att täckas med fuktig gasväv eller lämpliga salvor.

   Ketamin kan uppvisa krampinducerande och -lösande egenskaper och ska därför användas med försiktighet till djur med krampsjukdomar.

   Ketamin kan öka det intrakraniella trycket och kan vara olämpligt för djur med cerebrovaskulära skador.

   Vid användning av läkemedlet i kombination med andra läkemedel ska kontraindikationer och varningar i relevanta produktresuméer beaktas.

   Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som ger läkemedlet till djur:

   Detta är ett potent läkemedel , så särskild försiktighet bör iakttas, för att undvika oavsiktlig självadministrering.

   Personer med känd överkänslighet mot ketamin, eller något av hjälpämnena, ska undvika kontakt med läkemedlet.

   Undvik kontakt med hud och ögon. Tvätta av stänk från huden och ögonen omedelbart med stora mängder vatten.

   Biverkningar hos foster kan inte uteslutas. Gravida kvinnor ska undvika hantering av läkemedlet.

   Vid oavsiktlig självinjektion eller om symtom inträffar efter kontakt med ögon/mun, uppsök genast läkare och visa bipacksedeln eller etiketten. KÖR INTE BIL.

   Till läkare:

   Lämna inte patienten utan uppsyn. Bibehåll fria luftvägar och ge symtomatisk och understödjande behandling.

   Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner:

   Försiktighet bör iakttas vid användning av kombinationer med ketamin och halotan, eftersom halveringstiden för ketamin förlängs. Neuroleptanalgetika, lugnande läkemedel och kloramfenikol ger förstärkt ketaminanestesi. Barbiturater och opiater kan förlänga uppvakningstiden. Det har rapporterats att ketamin ökar förekomsten av takykardi och hypertoni, vid användning till människor som får sköldkörtelhormoner.

   Inkompatibiliteter:

   Blanda inte med något annat läkemedel, förutom med följande spädningsvätskor: 9 mg/ml natriumkloridlösning, Ringerlösning och Ringerlösning med laktat.

   Användning under dräktighet och laktation:

   Ketamin passerar blod-placentabarriären mycket väl och kommer in i fostrets cirkulation, där 75 till 100 % av moderns blodnivåer kan uppnås. Detta leder till delvis nedsövning av de nyfödda vid kejsarsnitt.

   Användning av detta läkemedel under dräktighet och laktation har inte testats. Använd endast i enlighet med ansvarig veterinärs nytta/riskbedömning.

   Överdosering (symtom, akuta åtgärder, motgift):

   Vid överdosering kan betydande andningsdepression inträffa. Vid behov ges lämpligt artificiellt stöd, för att upprätthålla ventilation och hjärtminutvolym, tills tillräcklig avgiftning har genomförts för att ge en tillräcklig spontan ventilation och hjärtaktivitet. Farmakologiska, hjärtstimulerande medel rekommenderas endast om inga andra understödjande åtgärder finns tillgängliga.

   13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL

   Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

   14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

   SE: 2015-03-05

   15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   5 ml/10 ml/20 ml/25 ml/30 ml/50 ml

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Administreras endast av veterinär.

   För djur.

   Receptbelagt.

   För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning.

   För Sverige: Dechra Veterinary Products AB, Stora Wäsby Orangeriet 3, 194 37 Upplands Väsby, Sverige

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Nimatek Vet.

  Injektionsvätska, lösning 100 mg/ml 10 milliliter Flaska

  • Varunummer: 053618
  • Tillverkare: Dechra Veterinary Products AB

  113,50 kr

  Jämförpris: 11,35 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?