Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Nexodal

   0,4 mg/ml injektions-/infusionsvätska, lösning
   naloxonhydroklorid

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Nexodal är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Nexodal
   3. Hur du använder Nexodal
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Nexodal ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Nexodal är och vad det används för

   Nexodal 0,4 mg/ml är ett läkemedel som används för att motverka effekterna av opioidöverdosering, t.ex. överdosering med morfin.

   Nexodal 0,4 mg/ml används mot oönskade effekter av opioider, för att motverka livshotande förlamning av det centrala nervsystemet och andningen (andningssvårigheter).

   Nexodal 0,4 mg/ml används också för att fastställa akut opioidöverdosering eller förgiftning.

   Naloxonhydroklorid som finns i Nexodal kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Nexodal

   Använd inte Nexodal

   • om du är allergiskmot naloxonhydroklorid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Var särskilt försiktig med Nexodal

   • om du är fysiskt beroende av morfin eller liknande medel, eller om du har använt höga doser av dessa medel. Du kan få abstinenssymtom som högt blodtryck, hjärtklappning, allvarliga andningssvårigheter eller hjärtstillestånd.

   • om Nexodal ska ges till ditt nyfödda barn, eftersom akuta abstinenssymtom kan uppkomma.

   • om du har hjärt- eller cirkulationsbesvär (biverkningar som högt eller lågt blodtryck, hjärtklappning eller allvarliga andningssvårigheter kan då uppkomma snabbare)

   • om du använder det smärtstillande läkemedlet buprenorfin, eftersom naloxon endast har begränsad effekt (se också avsnitt ”Användning av andra läkemedel”).

   Rådgör med läkare om något av ovanstående gäller eller tidigare har gällt dig.

   Andra läkemedel och Nexodal

   Tala om för läkare om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana.

   Detta gäller även för läkemedel som tidigare har använts eller som kommer att användas.

   • Om du använder smärtstillande läkemedel, såsom buprenorfin. Den smärtstillande effekten kan bli kraftigare om du behandlas med Nexodal.

   • Allvarligt förhöjt blodtryck har rapporterats när Nexodal har använts vid koma p.g.a. överdos med klonidin. Klonidin är ett läkemedel som används mot abstinensbesvär då behandling med opioid avslutas. Det kan också användas mot högt blodtryck, migrän och värmevallningar i klimakteriet.

   Nexodal med mat och dryck

   Tala om för din läkare om du har druckit alkohol. Hos patienter med blandförgiftning (opioider och lugnande medel eller alkohol) kan effekten av Nexodal inträda långsammare.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel.

   Det finns inte tillräckligt med data gällande användning av Nexodal hos gravida kvinnor. Under graviditet överväger läkaren fördelarna med Nexodal mot de möjliga riskerna för fostret.

   Nexodal kan ge abstinenssymtom hos spädbarnet (se avsnitt ”Var särskilt försiktig med Nexodal”).

   Det är inte känt om Nexodal 0,4 mg/ml passerar över i modersmjölk och det har inte fastställts om barn som ammas kan påverkas av Nexodal 0,4 mg/ml. Amning bör därför undvikas upp till 24 timmar efter behandling.

   Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Efter att du fått Nexodal 0,4 mg/ml för att motverka effekterna av opioider ska du inte ge dig ut i trafiken, använda maskiner eller utföra andra fysiskt eller mentalt krävande aktiviteter under minst 24 timmar, eftersom effekterna av opioiderna kan återkomma.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Nexodal innehåller natrium

   Detta läkemedel innehåller 17,7 mg natrium per 2 mg dos (5 ml) naloxonhydroklorid. Detta bör beaktas av patienter som ordinerats saltfattig kost.


   3. Hur du använder Nexodal

   Dos

   Din läkare kommer att anpassa dosen individuellt för dig.

   Vuxna

   • Opioidöverdos: 0,4 mg. Vid behov kan ytterligare doser ges med 2-3 minuters mellanrum.

   • För att minska effekten av opioider som använts som narkosmedel vid operation: 0,1-0,2 mg med 2-3 minuters mellanrum.


   Användning för barn och ungdomar

   • Opioidöverdos: 0,01-0,02 mg per kg kroppsvikt. Vid behov kan ytterligare doser ges med 2-3 minuters mellanrum.

   Användning för nyfödda barn

   • Andningssvårigheter orsakade av opioider: 0,01 mg per kg kroppsvikt. Vid behov kan ytterligare doser ges med 2-3 minuters mellanrum.

   Användning för äldre

   Hos äldre patienter med hjärtsjukdom ska Nexodal användas med försiktighet.

   Administreringssätt

   Nexodal ges som en injektion och injiceras av läkare eller sjuksköterska i en ven (= intravenös) eller i en muskel (= intramuskulärt).

   Nexodal kan också ges som en intravenös infusion (dropp) efter spädning med

   0,9 % natriumkloridlösning eller 5 % glukoslösning.

   Behandlingslängd

   Din läkare kommer att avgöra hur länge behandlingen ska pågå.

   Om du upplever att effekten av Nexodal är för stark eller för svag, vänd dig till din läkare eller annan sjukvårdspersonal.

   Om du använt för stor mängd av Nexodal

   Om du fått mer Nexodal än du borde, kontakta läkare eller sjuksköterska omedelbart och han/hon kommer att vidta åtgärder vid behov.

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112 i Sverige) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Följande biverkningar kan uppkomma:

   Mycket vanliga (påverkar fler än 1 användare av 10): illamående, sjukdomskänsla

   Vanliga (påverkar 1 till 10 användare av 100): yrsel, huvudvärk, hjärtklappning, lågt blodtryck, högt blodtryck, kräkningar, smärta efter operation

   Mindre vanliga (påverkar 1 till 10 användare av 1 000): skakningar, svettningar, förändringar i hjärtrytmen, långsamma hjärtslag, diarré, muntorrhet, snabb och djup andning (hyperventilering), irritation i kärlväggen (efter intravenös administrering)

   Sällsynta (påverkar 1 till 10 användare av 10 000): kramper, nervspänning

   Mycket sällsynta (påverkar färre än 1 användare av 10 000): snabba och oregelbundna hjärtslag, hjärtstillestånd, vätskeansamling i lungorna, allergiska reaktioner (nässelutslag, snuva, andningssvårigheter, allergisk chock)

   När Nexodal ges till personer som är beroende av morfin eller liknande medel, kan akuta abstinenssymtom uppkomma (t.ex. högt blodtryck och hjärtpåverkan). Detta kan också uppkomma hos spädbarn vars mödrar är beroende av opioider.

   Om en för stor dos av Nexodal ges efter en operation kan du uppleva ett uppjagat tillstånd och känna smärta (eftersom effekterna av det smärtstillande läkemedlet du fått har motverkats, liksom effekterna på din andning).

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Nexodal ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen och ampullen efter ”Utg.dat.” respektive ”EXP”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Förvaras vid högst 25 °C. Förvara ampullerna i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

   Läkemedlet ska användas omedelbart efter öppnandet.

   Efter spädning ska produkten användas omedelbart. Om den inte används omedelbart, är förvaringstiden och förhållandena före användning användarens ansvar och ska normalt inte vara längre än 24 timmar vid 2 till 8 °C, såvida inte spädning har skett under kontrollerade och validerade aseptiska förhållanden.

   Detta läkemedel är endast för engångsbruk. Kassera oanvänd lösning.

   Använd inte Nexodal om lösningen är missfärgad, grumlig eller innehåller partiklar.

   För i.v.-infusion, Nexodal 0,4 mg/ml späds med natriumklorid 0,9 % vikt/volym eller glukos 5 % vikt/volym.

   5 ampuller med Nexodal 0,4 mg/ml (2 mg) spädda till 500 ml ger en slutlig koncentration på 4 mikrogram/ml.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen är naloxonhydroklorid.

   En ampull med 1 ml injektions-/infusionsvätska, lösning, innehåller naloxonhydrokloriddihydrat motsvarande 0,4 mg naloxonhydroklorid.

   Övriga innehållsämnen är natriumklorid, saltsyra (utspädd) och vatten för injektionsvätskor.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Nexodal är en klar och färglös injektions-/infusionsvätska, lösning.

   Nexodal finns tillgänglig i förpackningar med 10 ampuller à 1 ml injektions-/infusionsvätska, lösning.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Orpha-Devel Handels und Vertriebs GmbH

   Wintergasse 85/1B

   A-3002 Purkersdorf, Österreich

   Tillverkare

   Hikma Italia S.P.A.

   Viale Certosa

   10 Pavia (PV) 27100, Italien

   G.L. Pharma GmbH

   A-1160 Wien, Österrike

   Amomed Pharma GmbH

   A-1150 Wien, Österrike

   Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

   Bulgarien: Nexodal 0,4 mg/ml инжекционен разтвор или инфузия

   Danmark: Nexodal 0,4 mg/ml injektions-/infusionsvæske, opløsning

   Estland: Nexodal 0,4 mg/ml süste-/infusioonilahus

   Finland: Nexodal 0,4 mg/ml injektio-/infuusioneste, liuos

   Grekland: Naloxon Orpha 0,4 mg/ml διάλυμα για ένεση/έγχυση

   Irland: Naloxone 400 microgram/ml solution for injection or infusion

   Italien: Nexodal 0,4 mg/ml soluzione iniettabile

   Lettland: Nexodal 0,4 mg/ml šķīdums injekcijām vai infūzijām

   Litauen: Nexodal 0,4 mg/ml injekcinis/infuzinis tirpalas

   Nederländerna: Naloxon Orpha 0,4 mg/ml oplossing voor injectie of infusie

   Norge: NexodalL 0,4 mg/ml injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning

   Polen: Nexodal 0,4 mg/ml roztwór do wstrzykiwań lub infuzji

   Rumänien: Nexodal 0,4 mg/ml soluţie injectabilă sau perfuzabilă

   Slovenien: Nexodal 0,4 mg/ml raztopina za injiciranje ali infundiranje

   Storbritannien: Naloxone 400 microgram/ml solution for injection or infusion

   Sverige: Nexodal 0,4 mg/ml injektions-/infusionsvätska, lösning

   Tyskland: Nexodal 0,4 mg/ml Injektionslösung oder Infusionslösung

   Ungern: Nexodal 0,4 mg/ml oldatos injekció vagy infúzió


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2017-05-30


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Nexodal

  Injektions-/infusionsvätska, lösning 0,4 mg/ml 10 x 1 milliliter Ampull

  • Varunummer: 032476
  • Tillverkare: AOP Orphan Pharmaceuticals AG

  695 kr

  Jämförpris: 69,50 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?