Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Neupro

   4 mg/24 timmar depotplåster, 6 mg/24 timmar depotplåster,8 mg/24 timmar depotplåster
   rotigotin
   natriummetabisulfit (E223)

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Neupro är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Neupro
   3. Hur du använder Neupro
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Neupro ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Neupro är och vad det används för

   Vad Neupro är

   Neupro innehåller den aktiva substansen rotigotin.

   Det tillhör en grupp av läkemedel som kallas ”dopaminagonister”. Dopamin är en signalsubstans i hjärnan som är viktig för kroppens rörelser.

   Vad Neupro används för

   • Parkinsons sjukdom - Neupro kan användas ensamt eller i kombination med ett annat läkemedel som kallas levodopa.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Neupro

   Använd inte Neupro om:

   • du är allergisk mot rotigotin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • du behöver genomgå en undersökning med magnetisk resonanstomografi (MRT) (bilder på insidan av kroppen för att ställa diagnos. Bilderna skapas med hjälp av magnetisk energi istället för röntgenstrålar)

   • du behöver elkonvertering (specifik behandling av onormala hjärtslag).

   Du måste ta bort Neupro-plåstret precis före du genomgår magnetisk resonanstomografi (MRT) eller elkonvertering för att undvika brännskador på huden eftersom plåstret innehåller aluminium. Du kan sätta på ett nytt plåster efteråt.

   Om något av ovanstående stämmer in på dig, använd inte Neupro. Om du är osäker på detta, tala först med läkare eller apotekspersonal.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Neupro. Anledningen är att:

   • ditt blodtryck behöver kontrolleras regelbundet när du använder Neupro, särskilt i början av behandlingen. Neupro kan påverka ditt blodtryck.

   • dina ögon behöver kontrolleras regelbundet när du använder Neupro. Om du märker några problem med synen mellan undersökningarna ska du omedelbart kontakta din läkare.

   • om du har allvarliga problem med levern kan läkaren behöva ändra dosen. Kontakta omedelbart din läkare om dina leverproblem förvärras under behandlingen.

   • du kan få hudproblem orsakade av plåstret – se ”Hudproblem orsakade av plåstret” i avsnitt 4.

   • du kan känna dig väldigt sömnig eller somna plötsligt – se ”Körförmåga och användning av maskiner” i avsnitt 2.

   Om du upplever dessa symptom efter behandlingen med Neupro påbörjats, kontakta din läkare.

   Medvetslöshet kan inträffa

   Neupro kan orsaka medvetslöshet. Detta kan hända särskilt när du börjar använda Neupro eller när din dos ökas. Tala om för din läkare om du har förlorat medvetandet eller känner dig yr.

   Ändringar av beteende och onormalt tänkande

   Neupro kan orsaka biverkningar som ändrar ditt beteende (hur du agerar). Det kan vara värdefullt att berätta för en familjemedlem eller vårdare att du använder detta läkemedel och be dem läsa denna bipacksedel. Detta för att din familj eller vårdare ska kunna berätta för dig eller din läkare om de är oroliga över förändringar av ditt beteende.

   Dessa inkluderar:

   • ovanliga drifter eller begär som du inte kan motstå och som kan skada dig eller andra

   • onormalt tänkande eller beteende

   Se ”Ändringar av ditt beteende och onormalt tänkande” i avsnitt 4 för mer information.

   Barn och ungdomar

   Ge inte detta läkemedel till barn under 18 år eftersom det inte är känt om det är säkert eller effektivt hos denna åldersgrupp.

   Andra läkemedel och Neupro

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Detta inkluderar receptfria läkemedel och naturläkemedel.

   Om du behandlas med Neupro och levodopa samtidigt kan vissa biverkningar bli allvarligare. Detta inkluderar syn- och hörselupplevelser som inte är verkliga (hallucinationer), rörelser som du inte kan kontrollera som har samband med Parkinsons sjukdom (dyskinesi) samt svullnad i ben och fötter.

   Ta inte följande läkemedel medan du använder Neupro, eftersom de kan minska effekten av Neupro:

   • antipsykotiska läkemedel - används för att behandla vissa psykiska sjukdomar

   • metoklopramid - används för att behandla illamående och kräkningar.

   Tala med din läkare innan du använder Neupro om du använder:

   • lugnande medel såsom bensodiazepiner eller läkemedel för behandling av psykiska sjukdomar eller depression.

   • läkemedel som sänker blodtrycket. Neupro kan sänka blodtrycket när du ställer dig upp - denna effekt kan förvärras av läkemedel som används för att sänka blodtrycket.

   Din läkare kommer att berätta för dig om det är säkert att fortsätta ta dessa läkemedel när du använder Neupro.

   Neupro med mat, dryck och alkohol

   Eftersom rotigotin går in i blodet via huden, påverkar inte mat eller dryck sättet som detta läkemedel tas upp av kroppen. Du bör diskutera med din läkare om det är säkert för dig att dricka alkohol medan du använder Neupro.

   Graviditet och amning

   Använd inte Neupro om du är gravid. Anledningen är att det inte är känt hur rotigotin påverkar graviditeten och det ofödda barnet.

   Amma inte under behandling med Neupro. Anledningen är att rotigotin kan gå över i bröstmjölken och påverka ditt barn. Det är också sannolikt att det minskar mängden mjölk som du producerar.

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Neupro kan få dig att känna dig väldigt sömnig och du kan plötsligt somna. Om detta inträffar ska du inte köra bil. I enstaka fall har människor somnat under bilkörning och orsakat olyckor.

   Använd inte heller verktyg eller maskiner om du känner dig väldigt sömnig – gör inte heller andra saker som innebär att du utsätter dig själv eller andra för risk för allvarlig skada.

   Neupro innehåller natriummetabisulfit (E223)

   Natriummetabisulfit (E223) kan i sällsynta fall orsaka allvarliga överkänslighetsreaktioner (allergiska reaktioner) och bronkospasm (andnöd orsakad av förträngning av luftvägarna).


   3. Hur du använder Neupro

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

    

   Vilken styrka av plåstret som ska användas

   Vilken dos Neupro som du får beror på din sjukdom, se nedan.

   Neupro plåster finns i olika styrkor och frisätter läkemedel under 24 timmar. Styrkorna är:

   1 mg/24 timmar, 2 mg/24 timmar, 3 mg/24 timmar, 4 mg/24 timmar, 6 mg/24 timmar och 8 mg/24 timmar. Plåstren med 1 mg/24 timmar och 3 mg/24 timmar används för att behandla restless legs-syndrom, medan plåstren med 4 mg/24 timmar, 6 mg/24 timmar och 8 mg/24 timmar används för att behandla Parkinsons sjukdom. Plåstren med styrkan 2 mg/24 timmar används för behandling av Parkinsons sjukdom och restless legs-syndrom.

   • Du kan behöva använda mer än ett plåster för att uppnå den dos som din läkare har bestämt.

   • För doser högre än 8 mg/24 timmar (doser högre än de tillgängliga styrkorna, som förskrivits av din läkare), måste flera plåster användas för att uppnå den dos som din läkare har bestämt. Tex om du har fått en daglig dos på 10 mg, så kan dosen uppnås genom att använda ett plåster med styrkan 6 mg/24 timmar och ett plåster med styrkan 4 mg/24 timmar.

   • Plåstren bör inte klippas i bitar

   Behandling av Parkinsons sjukdom

   Patienter som inte tar levodopa - tidigt stadium av Parkinsons sjukdom

   • Din startdos kommer att vara ett plåster med 2 mg/24 timmar per dag.

   • Från den andra veckan kan den dagliga dosen ökas med 2 mg varje vecka - tills du uppnår den underhållsdos som är rätt för dig.

   • För de flesta patienter är rätt dos mellan 6 mg och 8 mg per dag. Detta uppnås normalt inom 3‑4 veckor.

   • Högsta dos är 8 mg per dag.

   Patienter som tar levodopa - framskridet stadium av Parkinsons sjukdom

   • Din startdos kommer att vara ett plåster med 4 mg/24 timmar per dag.

   • Från den andra veckan kommer den dagliga dosen att ökas med 2 mg varje vecka - tills du uppnår den underhållsdos som är rätt för dig.

   • För de flesta patienter är rätt dos mellan 8 mg och 16 mg per dag. Detta uppnås normalt inom 3‑7 veckor.

   • Högsta dos är 16 mg per dag.

   Om du måste sluta att använda detta läkemedel, läs ”Om du slutar att använda Neupro” i avsnitt 3.

   Hur man använder Neupro plåster

   Neupro är ett plåster som sätts på huden

   • Var noga med att ta bort det gamla plåstret innan du sätter på ett nytt.

   • Sätt det nya plåstret på ett nytt område på huden varje dag.

   • Låt plåstret sitta kvar på huden i 24 timmar, ta sedan av det och sätt på ett nytt.

   • Byt plåster vid ungefär samma tid varje dag.

   • Klipp inte plåstret i bitar.

   Följ dessa anvisningar när du använder Neupro:

   Neupro används transdermalt som ett plåster som appliceras på huden.

   Du bör sätta ett Neupro-plåster på huden en gång om dagen. Plåstret bör sitta kvar i 24 timmar och sedan bytas mot ett nytt. Var noga med att ta bort det gamla plåstret innan du sätter på ett nytt; sätt det nya plåstret på ett nytt hudområde. Du bör byta plåster vid ungefär samma tid varje dag.
   Klipp inte plåstret i bitar.


   Här sätter du plåstret

   Placera den klibbiga sidan av plåstret på ren, torr och frisk hud på följande områden, som visas med grått på bilden bredvid:

   • Axlarna eller överarmarna

   • Magen

   • Buksidorna (på sidan av kroppen mellan revbenen och höfterna)

   • Låren eller höfterna.

   Här sätter du plåstret

   För att undvika hudirritation

   • Sätt plåstret på ett nytt område på huden varje dag. Sätt det t ex på höger sida av kroppen den ena dagen och sedan på vänster sida nästa dag, eller på övre delen av kroppen den ena dagen och den nedre delen nästa dag.

   • Sätt inte plåstret på samma hudområde två gånger inom 14 dagar.

   • Placera inte plåstret på sprucken eller skadad hud - eller på hud som är röd eller irriterad.

    För att undvika hudirritation

   För att undvika att plåstret sitter löst eller lossnar

   • Sätt inte plåstret på ett ställe där det kommer att gnidas mot åtsittande kläder.

   • Använd inte kräm, olja, lotion, puder eller andra hudprodukter där du ska sätta plåstret. Använd inte heller sådana produkter på eller i närheten av ett plåster som redan sitter på.

   • Om du måste sätta plåstret på ett hårbevuxet hudområde måste du raka hudområdet minst tre dagar innan du sätter plåstret där.

   • Om kanterna på plåstret lossnar kan plåstret tejpas fast med medicinsk tejp.

   Om plåstret lossnar, sätt på ett nytt plåster som får sitta kvar resten av dagen. Ersätt sedan detta plåster vid den vanliga tidpunkten.

   • Låt inte det område där plåstret sitter utsättas för stark värme – till exempel för mycket solljus, bastu, varma bad, värmedynor eller varmvattenflaskor. Anledningen till detta är att läkemedlet då kan frisättas snabbare. Om du tror att plåstret utsatts förallt för mycket värme, kontakta din läkare eller apotekspersonal.

   • Efter bad, dusch och motion, kontrollera alltid efteråt att plåstret inte har lossnat.

   • Om plåstret har irriterat huden, bör du hålla det hudområdet skyddat mot solljus. Anledningen är att det kan orsaka färgförändringar i huden.

   Så här använder du plåstret

   • Varje plåster är förpackat i en separat dospåse.

   • Innan du öppnar dospåsen ska du bestämma var du ska sätta det nya plåstret och kontrollera att du tagit bort det gamla.

   • Fäst Neupro-plåstret på huden så fort du har öppnat dospåsen och tagit av skyddsfilmen.

   1.

   För att öppna dospåsen, håll den med båda händerna.

   Håll dospåsen med båda händerna

   2.

   Dra isär folien.

   Dra isär folien

   3.

   Öppna dospåsen.

   Öppna dospåsen.

   4.

   Ta ut plåstret från dospåsen.

   Ta ut plåstret

   5.

   Den klibbiga sidan av plåstret är täckt med en genomskinlig skyddsfilm.

   • Håll plåstret med båda händerna med skyddsfilmen mot dig.

   Håll plåstret

   6.

   • Vik plåstret på mitten.

   Detta gör att den S-formade skåran i filmen öppnas.

   Vik plåstret på mitten

   7.

   • Dra av den ena sidan av skyddsfilmen.

   • Vidrör inte den klibbiga sidan av plåstret med fingrarna.

   Dra av den ena sidan av skyddsfilmen

   8.

   • Håll i den andra halvan av den stela skyddsfilmen.

   • Placera sedan den klibbiga halvan av plåstret mot huden.

   • Tryck fast plåstrets klibbiga sida ordentligt mot huden.

   Håll i den andra halvan av den stela skyddsfilmen.

   9.

   Vik den andra halvan av plåstret bakåt och dra av den andra halvan av skyddsfilmen.

   Vik den andra halvan av plåstret

   10.

   • Lägg handflatan på plåstret och pressa stadigt mot huden.

   • Fortsätt pressa i cirka 30 sekunder för att försäkra dig om att plåstret ligger an mot huden och att kanterna har fäst ordentligt.

   Lägg handflatan på plåstret

   11.

   Tvätta händerna med tvål och vatten direkt efter att du har hanterat plåstret.

   Tvätta händerna med tvål och vatten omedelbart efter det att du har hanterat plåstret.

   Så här tar du bort ett använt plåster

   • Dra långsamt och försiktigt bort det använda plåstret.

   • Tvätta försiktigt området med varmt vatten och mild tvål. Detta kommer att avlägsna eventuell häftmassa som sitter kvar på huden. Du kan också använda lite barnolja för att avlägsna häftmassa som inte gick att tvätta bort.

   • Använd inte alkohol eller andra lösningsmedel - som nagellacksborttagare. Dessa kan irritera huden.

   Om du har använt för stor mängd av Neupro

   Att använda större doser av Neupro än vad din läkare har ordinerat kan leda till biverkningar som illamående eller kräkningar, lågt blodtryck, syn- och hörselupplevelser som inte är verkliga (hallucinationer), att känna sig förvirrad eller väldigt sömnig, att göra ofrivilliga rörelser och att få kramper. Kontakta omedelbart din läkare eller sjukhus om detta händer. De kommer att tala om för dig vad du ska göra.

   Om du glömmer att byta plåster på din vanliga tidpunkten

   • Om du har glömt att byta plåstret på din vanliga tidpunkt, byt det så fort du kommer ihåg det. Ta bort det gamla plåstret och sätt på ett nytt.

   • Om du har glömt att sätta på ett nytt plåster sedan du har tagit bort det gamla, sätt på ett nytt plåster så fort du kommer ihåg det.

   I båda fallen ska du sätta på ett nytt plåster vid den vanliga tidpunkten nästa dag. Använd inte dubbel dos för att kompensera en glömd dos.

   Om du slutar att använda Neupro

   Sluta inte använda Neupro utan att kontakta läkare. Ett plötsligt stopp kan leda till att du utvecklar ett medicinskt tillstånd som kallas malignt neuroleptikasyndrom vilket kan vara livshotande. Symtomen innefattar oförmåga att röra musklerna (akinesi), styva muskler, feber, instabilt blodtryck, ökad hjärtfrekvens (takykardi), förvirring, låg medvetandegrad (såsom koma).

   Om din läkare säger att du ska sluta ta Neupro ska den dagliga dosen minskas gradvis:

   • Parkinsons sjukdom – minska med 2 mg varannan dag.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. Tala om för din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du märker några biverkningar.

   Biverkningar som är vanligare i början av behandlingen

   Du kan må illa och kräkas i början av behandlingen. Dessa biverkningar är vanligen lätta eller måttliga och varar bara en kort tid. Tala med din läkare om de varar lång tid eller om du är orolig för dem.

   Hudproblem orsakade av plåstret

   • Du kan få rodnad och klåda på huden där plåstret har suttit - dessa reaktioner är vanligen lätta eller måttliga.

   • Reaktionerna försvinner normalt efter några timmar - när du har tagit bort plåstret.

   • Tala med din läkare om du får en hudreaktion som varar i mer än några dagar eller är allvarlig. Tala också med din läkare om hudreaktionen breder ut sig utanför det område där plåstret suttit.

   • Undvik att exponera huden för solljus och solarium på de områden som visar någon typ av hudreaktion som orsakats av plåstret.

   • För att undvika hudreaktioner ska du placera plåstret på ett nytt hudområde varje dag och använda samma område igen först efter 14 dagar.

   Medvetslöshet kan inträffa

   Neupro kan orsaka medvetslöshet. Detta kan hända särskilt när du börjar använda Neupro eller när din dos ökas. Tala om för din läkare om du har förlorat medvetandet eller känner dig yr.

   Ändringar av beteende och onormalt tänkande

   Tala om för din läkare om du märker några förändringar av beteende och/eller tänkande, som nämns nedan. Man kommer att diskutera sätt att hantera eller minska symtomen.

   Det kan vara värdefullt att berätta för en familjemedlem eller vårdare att du använder detta läkemedel och be dem läsa denna bipacksedel. Detta för att din familj eller vårdare ska kunna berätta för dig eller din läkare om de är oroliga över förändringar av ditt beteende. Neupro kan orsaka ovanliga drifter eller begär som du inte kan motstå, såsom en impuls, drift eller frestelse att göra saker som kan skada dig eller andra – symtomen ses huvudsakligen hos patienter med Parkinsons sjukdom.

   Dessa kan inkludera:

   • en stark impuls att spela för mycket – även om detta får allvarliga konsekvenser för dig eller din familj

   • förändrat eller ökat sexuellt intresse eller beteende som gör dig eller andra märkbart bekymrade - t ex en ökad sexualdrift

   • okontrollerbart behov av att köpa saker eller spendera för mycket pengar

   • hetsätning (att äta stora mängder mat på kort tid) eller tvångsmässigt ätande (att äta mer mat än normalt och mer än vad som behövs för att mätta din hunger).

   Neupro kan orsaka andra beteenden och onormalt tänkande. Dessa kan inkludera:

   • onormala tankar om verkligheten

   • vanföreställningar och hallucinationer (se eller höra saker som inte är verkliga)

   • förvirring

   • desorientering

   • aggressivt beteende

   • agitation (rastlöshet)

   • delirium (svår förvirring)

   Tala om för din läkare om du märker några förändringar av beteende och/eller tänkande, som nämns ovan. Man kommer att diskutera sätt att hantera eller minska symtomen.

   Allergiska reaktioner

   Kontakta din läkare om du märker några tecken på en allergisk reaktion – dessa kan inkludera att ansiktet, tungan eller läpparna svullnar upp.

   Biverkningar när du använder Neupro mot Parkinsons sjukdom

   Mycket vanliga: kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer

   • huvudvärk

   • känna sig sömnig eller yr

   • illamående, kräkningar

   • hudreaktioner under plåstret, som rodnad och klåda

   Vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer

   • falla omkull

   • hicka

   • viktminskning

   • svullnad i ben och fötter

   • känna sig svag eller trött

   • hjärtklappning

   • förstoppning, muntorrhet, halsbränna

   • rodnad, ökad svettning, klåda

   • svindel (känsla av roterande rörelse)

   • syn- och hörselupplevelser som inte är verkliga (hallucinationer)

   • lågt blodtryck när man reser sig, högt blodtryck

   • svårighet att somna, sömnstörningar, svårighet att sova, mardrömmar, ovanliga drömmar

   • rörelser som du inte kan kontrollera, relaterade till Parkinsons sjukdom (dyskinesi)

   • svimning, känna sig yr när man ställer sig upp på grund av blodtrycksfall

   • oförmåga att stå emot impulsen att utföra en aktivitet som är skadlig inklusive överdrivet spelande, upprepade meningslösa handlingar, okontrollerbart behov av att köpa saker eller spendera för mycket pengar

   • hetsätning (äta stora mängder mat på kort tid) eller tvångsmässigt ätande (äta mer mat än normalt och mer än vad som behövs för att mätta din hunger)

   Mindre vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer

   • dimsyn

   • viktökning

   • allergiska reaktioner

   • lågt blodtryck

   • ökad hjärtfrekvens

   • ökad sexualdrift

   • onormal hjärtrytm

   • magbesvär och magsmärta

   • generell klåda, hudirritation

   • plöstligt somna utan fövarning

   • oförmåga att få eller behålla en erektion

   • känna sig rastlös, desorienterad, förvirrad eller vara paranoid (känsla av att vara förföljd)

   • förhöjda eller onormala värden i leverfunktionstest

   • synrubbningar såsom att se färg- eller ljusfenomen

   • förhöjda nivåer av kreatinfosfokinas (CPK) i blod hos japanska patienter (CPK är ett enzym som främst finns i skelettmuskler). Det finns ingen tillgänglig information om andra patientgrupper.

   Sällsynta: kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 personer

   • vanföreställning

   • delirium (svår förvirring)

   • känna sig irriterad

   • vara aggressiv

   • psykotiska störningar

   • hudutslag på större delen av kroppen

   • ofrivilliga muskelspasmer (krampanfall)

   Ingen känd frekvens: det är inte känt hur ofta dessa inträffar

   • begär efter höga doser av läkemedel som Neupro – mer än den mängd som behövs för sjukdomen. Detta kallas ”dopaminergt dysregleringssyndrom” och kan leda till användande av för mycket Neupro.

   • diarré

   • framåtböjning av huvudet (dropped head syndrome)

   Tala om för din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du märker några av biverkningarna ovan.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Neupro ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på etiketten och ytterförpackningen.

   Förvaras vid högst 30 °C.

   Så här gör du med använda och oanvända plåster

   • Använda plåster innehåller fortfarande aktiv substans, ”rotigotin”, som kan vara skadlig för andra. Vik ihop det använda plåstret med den klibbiga sidan inåt. Lägg plåstret i dospåsen och kasta det på ett säkert sätt, utom räckhåll för barn.

   • Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen är rotigotin.

   • 4 mg/24 timmar

    Varje plåster frisätter 4 mg rotigotin per 24 timmar. Varje plåster på 20 cm2 innehåller 9,0 mg rotigotin.

   • 6 mg/24 timmar

    Varje plåster frisätter 6 mg rotigotin per 24 timmar. Varje plåster på 30 cm2 innehåller 13,5 mg rotigotin.

   • 8 mg/24 timmar

    Varje plåster frisätter 8 mg rotigotin per 24 timmar. Varje plåster på 40 cm2 innehåller 18,0 mg rotigotin.

   Övriga innehållsämnen är

   • Poly(dimetylsiloxan, trimetylsilylsilikat)-sampolymer, povidonK90, natriummetabisulfit (E223), askorbylpalmitat (E304) och DL‑α‑tokoferol (E307).

   • Ytterskikt:Silikoniserat, aluminiserat, färgpigmentbestruket (titandioxid E171, pigment gul 95, pigment röd 166) polyesterfilmskikt med tryck (pigment röd 144, pigment gul 95, pigment svart 7).

   • Skyddsfilm: Transparent fluoropolymerbelagd polyesterfilm

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Neupro är ett depotplåster. Det är tunt och består av tre skikt. Det är kvadratiskt med rundade hörn. Utsidan är beigefärgad och försedd med texten Neupro 4 mg/24 h, Neupro 6 mg/24 h eller Neupro 8 mg/24 h.

   Neupro finns i följande förpackningsstorlekar:

   Förpackningar med 7, 14, 28, 30 eller 84 (multipack innehållande 3 förpackningar med 28) plåster, separat förpackade i dospåsar.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning

   UCB Pharma S.A.
   Allée de la Recherche 60

   B-1070 Bryssel

   Belgien

   Tillverkare

   UCB Pharma S.A.
   Chemin du Foriest

   B-1420 Braine l’Alleud

   Belgien

   Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

   België/Belgique/Belgien
   UCB Pharma SA/NV
   Tél/Tel: +32-(0)2 559 92 00

   Lietuva
   UCB Pharma Oy Finland
   Tel: +358-92 514 4221  (Suomija)

   България
   Ю СИ БИ България ЕООД
   Teл.: +359-(0) 2 962 30 49

   Luxembourg/Luxemburg
   UCB Pharma SA/NV
   Tél/Tel: +32-(0)2 559 92 00

   Česká republika
   UCB s.r.o.
   Tel: +420-221 773 411

   Magyarország
   UCB Magyarország Kft.
   Tel.: +36-(1) 391 0060

   Danmark
   UCB Nordic A/S
   Tlf: +45-32 46 24 00

   Malta
   Pharmasud Ltd.
   Tel: +356-21 37 64 36

   Deutschland
   UCB Pharma GmbH
   Tel: +49-(0) 2173 48 48 48

   Nederland
   UCB Pharma B.V.
   Tel.: +31-(0)76-573 11 40

   Eesti
   UCB Pharma Oy Finland
   Tel: +358-92 514 4221  (Soome)

   Norge
   UCB Nordic A/S
   Tlf: +45-32 46 24 00

   Ελλάδα
   UCB Α.Ε.
   Τηλ: +30-2109974000

   Österreich
   UCB Pharma GmbH
   Tel: +43-(1) 291 80 00

   España
   UCB Pharma S.A.
   Tel: +34-91 570 34 44

   Polska
   UCB Pharma Sp. z o.o.
   Tel.: +48-22 696 99 20

   France
   UCB Pharma S.A.
   Tél: +33-(0)1 47 29 44 35

   Portugal
   BIAL-Portela & Cª, S.A.

   Tel: +351-22 986 61 00

   Hrvatska

   Medis Adria d.o.o.

   Tel: +385-(0)1 230 34 46

   România
   UCB Pharma România S.R.L.

   Tel: +40-21 300 29 04

   Ireland
   UCB (Pharma) Ireland Ltd.
   Tel: + 53-(0)1-46 37 395

   Slovenija
   Medis, d.o.o.
   Tel: +386-1 589 69 00

   Ísland
   Vistor hf.
   Sími: +354-535 7000

   Slovenská republika
   UCB s.r.o., organizačná zložka

   Tel: + 421-(0) 2 5920 2020

   Italia
   UCB Pharma S.p.A.
   Tel: +39-02 300 791

   Suomi/Finland
   UCB Pharma Oy Finland
   Puh/Tel: +358-92 514 4221

   Κύπρος
   Lifepharma (Z.A.M.) Ltd
   Τηλ: +357-22 34 74 40

   Sverige
   UCB Nordic A/S
   Tel: +46-(0) 40 29 49 00

   Latvija
   UCB Pharma Oy Finland
   Tel: +358-92 514 4221 (Somija)

   United Kingdom
   UCB Pharma Ltd.
   Tel : +44-(0)1753 534 655


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2018-07-23.


   Övriga informationskällor

   Ytterligare information om detta läkemedel finns på europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Neupro®

  Depotplåster 4 mg/24 timmar 28 styck Dospåse

  • Varunummer: 055351
  • Tillverkare: UCB Nordic A/S

  867,25 kr

  Jämförpris: 30,97 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?