Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

   NATRIUMKLORID B. BRAUN

   9 mg/ml infusionsvätska, lösning
   natriumklorid

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor, vänd dig till läkare eller annan sjukvårdspersonal.

   • Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller annan sjukvårdspersonal.


    

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD NATRIUMKLORID B. BRAUN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
   2. INNAN DU ANVÄNDER NATRIUMKLORID B. BRAUN
   3. HUR DU ANVÄNDER NATRIUMKLORID B. BRAUN
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. HUR NATRIUMKLORID B. BRAUN SKA FÖRVARAS
   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   1. VAD NATRIUMKLORID B. BRAUN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

   Natriumklorid B. Braun 9 mg/ml är en lösning avsedd för intravenös infusion. Det är en steril fysiologisk lösning av salt (natriumklorid) i vatten och innehåller elektrolyterna natrium och klorid, ämnen som är viktiga för vätskebalansen i kroppen.
   Lösningen ges av sjukvårdspersonal.


   • Natriumklorid B. Braun 9 mg/ml används för att återställa vätske- och elektrolytbalansen i kroppen efter salt- och vätskeförluster (dehydrering) orsakade t ex av kraftiga kräkningar eller diarré, hett klimat, extrem svettning, brännskador eller variga sår, njursjukdom eller genom fistlar eller serösa håligheter.

   • Natriumklorid B. Braun kan användas som kortvarig ersättning vid blodförlust.

   • Din läkare kan också ordinera Natriumklorid B. Braun för lösning eller spädning av andra läkemedel som ingår i din behandling.


   2. INNAN DU ANVÄNDER NATRIUMKLORID B. BRAUN

   Använd inte NATRIUMKLORID B. BRAUN

   Natriumklorid B. Braun 9 mg/ml infusionsvätska kan användas för lösning eller spädning av andra läkemedel (torrsubstanser eller infusionskoncentrat) som skall ges intravenöst.
   Informationen nedan gäller Natriumklorid B. Braun när infusionsvätskan används som sådan, d.v.s. utan att andra läkemedel tillsatts.

   Om du vill ha information om ev. läkemedel som kan ha tillsatts, fråga din läkare.


   Använd inte Natriumklorid B. Braun
   Natriumklorid B. Braun skall inte användas om du

   • är övervätskad.

   • har hög natriumhalt i kroppen

   • har överskott av klorid i kroppen


   Var särskilt försiktig med Natriumklorid B. Braun

   Natriumklorid B. Braun bör användas med försiktighet om du:

   • har låg kaliumhalt i kroppen

   • har hjärtsvikt

   • har högt blodtryck

   • har svullnad av fötter, anklar eller händer (ödem)

   • har lungödem

   • har nedsatt njurfunktion

   • har konstaterad sjuklig surhet i kroppen (metabolisk acidos)

   • har graviditetsförgiftning (preeklampsi), se Graviditet och amning

   • har förhöjd halt av hormonet aldosteron (hyperaldosteronism)

   • behandlas med kortikosteroider (binjurebarkshormoner)

   • har någon sjukdom eller får någon annan behandling som gör att din kropp håller kvar natrium.


   Din läkare kan ordinera laboratorietest som visar bl.a. elektrolytkoncentrationer, vattenbalans och syra-basbalans för att bedöma om några speciella försiktighetsmått bör tas under behandlingen.


   Prematurer och nyfödda kan ha ett överskott på natrium i blodet p.g.a. att njurfunktionen inte ännu är fullt utvecklad. Om upprepade infusioner med natriumklorid är nödvändiga måste barnets natriumhalter i blodet därför kontrolleras före varje infusion.

   Användning av andra läkemedel

   Tala om för läkare eller sjukvårdspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana. Informera behandlande läkare om du behandlas med kortikosteroider behandlas med:

   • kortikosteroider (användas t.ex. vid behandling av lung-, hud- och reumatiska sjukdomar eller vid allergiska reaktioner)

   • kortikotropin (ACTH) (används t.ex. för att undersöka funktionen av dina binjurar).


   Graviditet och amning

   Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.
   Natriumklorid B. Braun kan användas under graviditet och amning.
   Om du under graviditeten har graviditetsförgiftning (preeklampsi) rådgör med läkare, eftersom försiktighet rekommenderas vid dessa fall.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Natriumklorid B. Braun påverkar inte förmågan att köra eller använda maskiner.


   3. HUR DU ANVÄNDER NATRIUMKLORID B. BRAUN


   Din läkare räknar ut och anpassar doseringen efter dina behov.
   Natriumklorid B. Braun administreras av din läkare eller annan sjukvårdspersonal som droppinfusion in i en ven. Behandlingens längd beror på ditt tillstånd och dina behov.


   Om du skulle få i dig för stor mängd av Natriumklorid B. Braun

   Om du misstänker att du fått för stor mängd av Natriumklorid B. Braun ska du omedelbart tala om det för din läkare eller sjukvårdpersonal.


   Symtom på överdos kan vara illamående, kräkningar, diarré, magkramper, törst, torr mun, torra ögon, svettning, feber, hjärtklappning, förhöjt blodtryck, njursvikt, överskott av vatten i lungorna som gör det svårt att andas (lungödem), svullnad speciellt vid fotlederna (perifert ödem), huvudvärk, yrsel, rastlöshet, irritabilitet och svaghet.


   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR


   Liksom alla läkemedel kan Natriumklorid B. Braun orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


   Allvarliga biverkningar
   Kontakta omedelbart läkare eller hälso- och sjukvårdspersonal om du får någon av biverkningarna beskrivna i tabellen.


   •nervpåverkan i hjärnan som kan ge symtom såsom förlamning av ögonmusklerna, tal- och sväljningsproblem, förlamning i armar och ben (så kallad central pontin myelinolys ett ibland allvarligt, livshotande tillstånd).

   Sällsynta (hos färre än 1 av 1 000 patienter)

   •huvudvärk, trötthet, illamående och kräkningar på grund av för hög surhet i blodet. I allvarliga fall även sänkt medvetandegrad med djup och snabb andning.

   Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data) ).

   •smärta och svullnad vid injektionsstället på grund av propp i blodkärlen.

   Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)


   Mindre allvarliga biverkningar
   Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)

   • för hög natriumhalt i kroppen vid hjärtsvikt och njursvikt.

   • överskott av vätska i kroppen

   • feber

   • infektion på injektionsstället

   • lokal smärta, rodnad och irritation vid injektionsstället

   • inflammation i blodkärlen vid injektionsstället

   • läckage av blod vid injektionsstället.


   Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, tala om det för läkare eller annan sjukvårdspersonal.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. HUR NATRIUMKLORID B. BRAUN SKA FÖRVARAS


   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.
   Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.
   Använd inte Natriumklorid B. Braun 9 mg/ml till infusion om lösningen skulle vara oklar eller förpackningen eller dess förslutning visa tecken på skada.
   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Innehållsdeklaration


   • Den aktiva substansen är natriumklorid 9 mg/ml

   • Övriga innehållsämnen är vatten för injektionsvätskor

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar


   Natriumklorid B. Braun 9 mg/ml infusionsvätska är en klar, färglös, steril vattenlösning.


   Natriumklorid B. Braun 9 mg/ml infusionsvätska finns att få i följande förpackningar:
   Plastförpackning (Ecoflac plus): 20x50 ml, 20x100 ml, 10x250 ml, 10x500 ml, 10x1000 ml


   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning:

   B. Braun Melsungen AG
   Carl-Braun-Strasse 1
   34212 Melsungen, Tyskland

   Postadress:

   34209 Melsungen, Tyskland

   Tillverkare:

   B. Braun Melsungen AG
   Carl-Braun-Strasse 1,
   34212 Melsungen, Tyskland


   ELLER


   B. Braun Medical S.A.
   Carreterra de Terrassa 121
   08191 Rubi, Barcelona, Spanien


   ELLER


   B. Braun Avitum AG

   Schwarzenberger Weg 73-79

   34212 Melsungen, Tyskland


   Ombud:

   B. Braun Medical AB

   Box 110

   182 12 Danderyd


   Denna bipacksedel godkändes senast den

   2017-05-02

   Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:


   NATRIUMKLORID B. BRAUN 9 mg/ml infusionsvätska, lösning


   Dosering och administreringssätt


   Maximal dagsdos:
   40 ml/kg kroppsvikt, vilket motsvarar 6 mmol natrium per kg kroppsvikt.


   Infusionstakt:
   Beror på patientens ålder, kroppsvikt och kliniska status, men är vanligtvis upp till 5 ml/kg kroppsvikt per timme, vilket motsvarar 1,7 droppar/kg kroppsvikt/minut. Vid behandling av chock kan högre infusionstakt behövas.


   Infusionsmetod
   Intravenös infusion. Om lösningen ges med tryckinfusion (t ex tryckmanschett) måste behållare och aggregat tömmas på luft innan infusionen startar.


   Administrering ska ske under regelbunden och noggrann tillsyn.


   Inkompatibiliteter
   När produkten ska blandas med andra läkemedel skall blandbarheten kontrolleras. Följ anvisningarna för det läkemedel som ska blandas eller lösas upp.


   Anvisningar för användning och hantering
   Endosbehållare. Överblivet innehåll ska kasseras.
   Vätskan ska användas omedelbart efter det att behållaren har öppnats.
   Får endast användas om lösningen är klar samt om behållaren och dess förslutning inte visar tecken på skada.
   Avlägsna all luft innan tryckinfusion inleds.
   Oanvänd eller överbliven lösning ska omhändertas enligt lokala föreskrifter och sjukhusets avfallsrutin.


   Bruksanvisning för Ecoflac plus

   1. Gravitationsinfusion

   – Anslut infusions­aggre­gatet till behållaren, fyll dropp­kammaren till hälften och prima infusions­slangen fri från luftbubblor.

   – Stäng infusions­aggre­gatets luftnings­ventil.

   – Anslut infusions­slangen till kanyl/kateter.

   – Öppna rullklämman och börja infusionen med luftnings­ventilen stängd.


   Ecoflac 1b

   3. Tillsatser

   Tillsats via kanyl

   – Stick in kanylen vertikalt.


   Ecoflac 4b

   2. Tryckinfusion

   – Anslut infusions­aggre­gatet.

   – Håll behållaren upprätt.

   – Lämna rullklämman öppen, tryck luften ur behållaren och fyll halva dropp­kammaren med vätska.

   – Vänd behållaren upp och ner och prima infusions­slangen fri från luftbubblor.

   – Stäng rullklämman.


   Tryckinfusion

   Tillsats med hjälp av överföringsadaptern Ecoflac Mix.

   1.)Anslut överförings­adaptern till behållaren.

   2.)Anslut tillsats­flaskan i andra änden med ett ”klick”.

   3.) För över lösning till tillsatsflaskan genom att trycka på Ecoflac Plus-behållaren. Se till att tillsatsen löses upp ordentligt. Vänd Ecoflac Plus-behållaren med ansluten flaska upp och ned. Tryck i luft i flaskan tills all lösning har överförts till Ecoflac Plus-behållaren.


   Tillsats med överföringsadapter

   – Sätt Ecoflac Plus i en tryckmanschett.

   – Bygg upp tryck.

   – Öppna rullklämman och börja infusionen.


   Sätt Ecoflac Plus i en tryckmanschett

   Tillsatsdokumentation och återförslutning av injektionsport med Ecopin

   1.) Stick in Ecopin i injektionsporten.

   2.) Bryt av handtaget.


   Injektionsporten

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – på alla beställningar för dig som kundklubbsmedlem. 
   Ej medlem: Fri frakt till våra ca 1000 apotek och ombud. Brev och paket 29 kr, fri frakt över 295 kr.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Natriumklorid B. Braun

  Infusionsvätska, lösning 9 mg/ml 20 x 100 milliliter Flaska

  • Varunummer: 547094
  • Tillverkare: B. Braun Medical AB

  273,89 kr

  Jämförspris: 0,14 kr / milliliter

  Logga in

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?