Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Natriumbikarbonat Fresenius Kabi

   50 mg/ml infusionsvätska, lösning
   natriumvätekarbonat

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller sjuksköterska.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Natriumbikarbonat Fresenius Kabi är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du ges Natriumbikarbonat Fresenius Kabi
   3. Hur du ges Natriumbikarbonat Fresenius Kabi
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Natriumbikarbonat Fresenius Kabi ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Natriumbikarbonat Fresenius Kabi är och vad det används för

   Natriumbikarbonat Fresenius Kabi är en lösning som motverkar försurning av blodet (metabolisk acidos), vilket kan inträffa vid exempelvis hjärtstillestånd.

   Natriumvätekarbonat som finns i Natriumbikarbonat Fresenius Kabi kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du ges Natriumbikarbonat Fresenius Kabi

   Använd inte Natriumbikarbonat Fresenius Kabi

   • om du är allergisk mot natriumvätekarbonat,

   • om du har svårt att få tillräckligt med syre (respiratorisk insufficiens med arteriellt koldioxidtryck över 6,5-7 kPa).

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du får Natriumbikarbonat Fresenius Kabi om du har:

   • nedsatt hjärt- och njurfunktion,

   • insulinbehandlad diabetes.

   Andra läkemedel och Natriumbikarbonat Fresenius Kabi

   Tala om för läkare eller sjuksköterska om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel. 

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. Det finns inga kända risker för detta läkemedel.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Det finns inga kända risker för detta läkemedel.


   3. Hur du ges Natriumbikarbonat Fresenius Kabi

   Din läkare bestämmer dosen utifrån ditt tillstånd och bakomliggande orsak. Natriumbikarbonat Fresenius Kabi kommer att ges till dig av vårdpersonal, som dropp i ett blodkärl (intravenös infusion).

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller sjuksköterska.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. Detta läkemedel har inga kända biverkningar vid rekommenderad dosering


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Natriumbikarbonat Fresenius Kabi ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


   Natriumbikarbonat ska användas direkt efter öppnande. Om den inte används direkt ansvarar sjukvårspersonalen för korrekt förvaring och användning.


   Används före utgångsdatum som anges på etiketten. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Använd inte detta läkemedel om lösningen under lagring fått utfällning.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är natriumvätekarbonat.

   • Övrigt innehållsämne är vatten för injektionsvätskor.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Infusionsvätskan är klar och färglös.

   Injektionsflaska av glas 100 ml, 10x100 ml, försluten med blå gummipropp av etenpropenterpolymer.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Fresenius Kabi AB

   751 74 Uppsala

   Tillverkare

   APL

   Box 3076

   903 03 Umeå


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2018-05-21


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Natriumbikarbonat Fresenius Kabi

  Infusionsvätska, lösning 50 mg/ml 10 x 100 milliliter Flaska

  • Varunummer: 052487
  • Tillverkare: Fresenius Kabi AB

  2.135 kr

  Jämförpris: 2,14 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?