Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Nasacort

   55 mikrogram/dos nässpray, suspension
   Triamcinolonacetonid

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Nasacort är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Nasacort
   3. Hur du använder Nasacort
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Nasacort ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Nasacort är och vad det används för

   Nasacort innehåller ett ämne som heter triamcinolonacetonid. Det tillhör en grupp läkemedel som kallas kortikosteroider, vilket innebär att det är en slags steroid. Läkemedlet ges som nässpray för att behandla symtom från näsan vid allergisk rinit.

   Symtom på allergi från näsan inkluderar nysningar, klåda, nästäppa eller rinnsnuva. Dessa kan ha uppkommit av orsaker såsom:

   • Pälsdjur eller husdammskvalster. Denna slags allergi kan inträffa när som helst under året och kallas ”perenn allergisk rinit”.

   • Pollen. Denna slags allergi, såsom hösnuva, kan orsakas av olika slags pollen under olika delar av året. Den kallas ”säsongsbunden allergisk rinit”.

   Detta läkemedel är endast effektivt om det tas regelbundet och det är inte säkert att symtomen försvinner omedelbart. Vissa personer är hjälpta den första behandlingsdagen, medan det kan dröja 3 till 4 dagar för andra innan besvären minskar.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Nasacort

   Använd inte Nasacort

   • om du är allergisk mot triamcinolonacetonid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).
    Tecken på en allergisk reaktion på Nasacort inkluderar: hudutslag (nässelutslag), klåda, svårigheter att svälja eller andas, svullnad av läppar, ansikte, svalg eller tunga.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Nasacort:

   • om du har någon infektion i näsan eller svalget som inte behandlas. Om du får en svampinfektion medan du använder Nasacort, sluta använda sprayen tills infektionen har behandlats.

   • om du nyligen har genomgått en näsoperation eller har haft en skada eller ett sår i näsan.

   • om du har överförts från behandling med steroider som injektion eller tabletter till Nasacort spray.

   • om du har haft glaukom (grön starr) eller katarakt (grå starr).

   Om du är osäker på om något av ovanstående stämmer in på dig, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel.

   Kontakta läkare om du upplever dimsyn eller andra synrubbningar.

   Barn (under 6 år)

   Detta läkemedel rekommenderas inte för användning till barn under 6 års ålder.

   Operationer eller perioder av stress

   Av medicinska skäl kan läkaren ordinera en högre dos än normalt av detta läkemedel. Om din dos är förhöjd, informera läkaren om du ska genomgå en operation eller känner dig dålig. Doser som är högre än normalt kan nämligen försämra kroppens förmåga att läka eller hantera stress. Om detta inträffar kan läkaren bestämma att du behöver ytterligare behandling med ett annat läkemedel.

   Andra läkemedel och Nasacort

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana. Nasacort kan nämligen påverka effekten av andra läkemedel. Likaså kan andra läkemedel påverka effekten av Nasacort.

   Vissa läkemedel kan öka effekterna av Nasacort och din läkare kan vilja övervaka dig noga om du tar dessa läkemedel (t.ex. vissa läkemedel mot hiv: ritonavir, kobicistat).

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Nasacort har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon eller använda maskiner.

   Nasacort innehåller bensalkoniumklorid

   Detta läkemedel innehåller 15 mikrogram bensalkoniumklorid i varje spraydos. Bensalkoniumklorid kan orsaka irritation eller svullnad i näsan, speciellt om det används under lång tid.


   3. Hur du använder Nasacort

   Nasacort är endast avsedd för användning i näsan.

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Läkemedlet har endast effekt om det tas regelbundet. Det kan dröja 3 till 4 dagar innan du märker att symtomen lindras.

   Hur mycket Nasacort du ska ta
   Vuxna och barn (över 12 år)

   • Den vanliga startdosen är 2 sprayningar i vardera näsborre 1 gång dagligen.

   • När allergibesvären är under kontroll kan dosen minskas till 1 sprayning i vardera näsborre 1 gång dagligen.

   Barn (6 till 12 år)

   • Den vanliga dosen är 1 sprayning i vardera näsborre 1 gång dagligen.

   • Om besvären inte försvinner kan dosen ökas till 2 sprayningar i vardera näsborre 1 gång dagligen.

   • Dosen kan sedan sänkas igen till 1 sprayning i vardera näsborre 1 gång dagligen.

   • Använd inte Nasacort under längre tid än 3 månader till barn under 12 år.

   Hur sprayen ska användas

   Innan du använder din nässpray, snyt dig försiktigt för att rensa näsborrarna.

   1. Färdigställ flaskan

   • Avlägsna skyddslocket genom att dra det uppåt.

   • Skaka flaskan lätt före användning.

   dra upp skyddslock

   2. Om du använder sprayflaskan för första gången

   • Håll flaskan upprätt.

   • Rikta sprayen bort från dig medan du gör detta.

   • Fyll dospumpen med spray genom att trycka ner munstycket. Detta kallas aktivering.

   • Tryck ner och släpp upp munstycket 5 gånger.

   • Gör detta tills du får en fin spraydusch.

   • Sprayflaskan är nu färdig att användas.

   Spraya

   3. Användning av sprayen

   • Håll för ena näsborren med fingret.

   • Håll flaskan upprätt och för in munstycket så långt upp i den andra näsborren som möjligt, utan att det känns obehagligt.

   • Andas in lätt genom näsan med munnen stängd.

   • När du gör detta, tryck ner munstycket för att få ut en spraydos.

   Sprayposition

   4. Andas därefter ut genom munnen.

   5.Upprepa steg 3 och 4 om du måste spraya igen i samma näsborre och i den andra näsborren.

   6. Efter användning av sprayen

   För att hålla munstycket rent, torka av det noggrant med en ren servett eller näsduk efter varje användning.

   • Sätt tillbaka skyddslocket på munstycket.

   Om nässprayen inte har använts på minst två veckor:

   • För att fylla munstycket med spray behöver dospumpen aktiveras igen.

   • Rikta munstycket bort från dig medan du gör detta.

   • För att aktivera, spraya i luften en gång före användning.

   • Skaka alltid flaskan lätt före användning.

   Beskrivning av delar

   Rengöring av sprayflaskan

   Om sprayen inte fungerar, kan munstycket vara tilltäppt. Försök aldrig rensa det eller förstora det lilla sprayhålet med en nål eller något annat vasst föremål. Det kan förstöra spraymekanismen.

   rensa inte sprayhål

   Nässprayen bör rengöras minst en gång i veckan. Om den sätter igen kan den rengöras oftare.

   Bruksanvisning för rengöring av sprayflaskan:

   1. Ta bort skyddslocket.

   2. Dra försiktigt av enbart munstycket.

    dra av munstycket

   3. Blötlägg skyddslocket och munstycket i varmt vatten under några minuter.

   4. Skölj under rinnande kallt kranvatten.

    skölj under kranvatten

   5. Skaka av överflödigt vatten.

   6. Lufttorka.

   7. Sätt tillbaka munstycket.

   8. Aktivera sprayen så att en fin spraydusch bildas.

   9. Använd som vanligt.


   Om du har använt för stor mängd av Nasacort

   Det är viktigt att du tar dosen som det anges på etiketten på förpackningen eller som din läkare har sagt. Använd endast den mängd som din läkare har ordinerat. Att använda för lite eller för mycket kan förvärra dina symtom.

   En överdos orsakar troligen inga problem. Om du däremot har intagit hela flaskans innehåll genom munnen, kan du få mag- eller tarmbesvär. Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har glömt att använda Nasacort

   Om du har glömt att ta Nasacort, ta det så snart du kommer ihåg det. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Om du slutar ta Nasacort

   Om du slutar ta detta läkemedel, kan symtomen återkomma inom några dagar.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Avbryt behandlingen och uppsök omedelbart läkare eller sjukhus om:

   • Du har en allergisk reaktion på Nasacort. Symtomen (har rapporterats) inkluderar: hudutslag (nässelutslag), klåda, svårigheter att svälja eller andas, svullnad av läppar, ansikte, svalg eller tunga.

   Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer)

   • Rinnande näsa, huvudvärk, halsont och/eller hosta

   • Näsblödningar

   • Inflammation/irritation i andningsvägarna (bronkit)

   • Halsbränna eller dålig matsmältning

   • Influensaliknande symtom (feber, muskelvärk, kraftlöshet och/eller trötthet)

   • Problem med tänderna

   Andra biverkningar (har rapporterats: förekommer hos ett okänt antal användare)

   • Irriterade och torra nässlemhinnor

   • Bihålor kan vara svullna eller tilltäppta

   • Nysningar

   • Förändring av smak och lukt

   • Illamående

   • Sömnproblem, yrsel eller trötthet

   • Andnöd (dyspné)

   • Sänkning av kortisolnivån i blodet (laboratorievärde)

   • Grumling av linsen i ögat (katarakt), förhöjt tryck inuti ögat (glaukom)

   • Dimsyn

   Hos vissa personer kan Nasacort skada den mittersta delen av insidan i näsan (nässkiljeväggen). Diskutera detta med läkare eller apotekspersonal om du är orolig.

   Ytterligare biverkningar hos barn

   Om ditt barn har använt detta läkemedel kan det påverka hur snabbt ditt barn växer. Det innebär att läkaren regelbundet måste kontrollera ditt barns längd och därför kan läkaren behöva sänka dosen. Dessutom kanske läkaren överväger att remittera barnet till en barnläkare.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Nasacort ska förvaras

   • Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   • Används före utgångsdatum som anges på kartongen och flaskan efter ”Utg.dat/Exp”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   • Förvaras vid högst 25°C.

   • Efter att Nasacort öppnats första gången ska förpackningen med 30 doser användas inom 1 månad och förpackningen med 120 doser inom 2 månader.

   • Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen är triamcinolonacetonid. En spraydos innehåller 55 mikrogram triamcinolonacetonid.
   Övriga innehållsämnen är:

   • mikrokristallin cellulosa

   • och karmellosnatrium (dispersibel cellulosa)

   • polysorbat 80

   • renat vatten

   • vattenfri glukos

   • bensalkoniumklorid 50% (vikt/volym) lösning

   • dinatriumedetat

   • saltsyra eller natriumhydroxid (för pH-justering)

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Läkemedlets utseende

   Nasacort är en suspension för nässpray. Den levereras i en vit plastflaska med en dospump, för att Nasacort ska kunna sprayas i dina näsborrar genom munstycket. Flaskan har ett skyddslock för att hålla munstycket rent och för att inte sprayen ska utlösas av misstag.

   Sprayflaskan innehåller minst 120 spraydoser (16,5 g suspension med 9,075 mg triamscinolonacetonid) eller minst 30 spraydoser (6,5 g suspension med 3,575 mg triamcinolonacetonid).

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Sanofi AB

   Box 30052

   104 25 Stockholm

   Tillverkare:
   Aventis Pharma, Holmes Chapel,
   72 London Road, Holmes Chapel, Crewe, Cheshire, CW4 8BE, Storbritannien

   Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnet:

   Nasacort: Österrike, Belgien, Bulgarien, Danmark, Estland, Finland, Tyskland, Grekland, Ungern, Irland, Italien, Lettland, Luxemburg, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Storbritannien

   Triamcinolone sanofi: Tjeckien

   Triamcinolone acetonide Sanofi: Litauen


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2018-08-20


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Nasacort®

  Nässpray, suspension 55 mikrogram/dos 120 dos(er) Flaska

  • Varunummer: 090662
  • Tillverkare: Sanofi AB

  138,53 kr

  Jämförpris: 1,15 kr / dos(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?