Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Movicol Junior Neutral

   pulver till oral lösning, dospåse

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du ger detta läkemedel till ditt barn. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   • Detta läkemedel har ordinerats åt ditt barn. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar ditt barns.

   • Om ditt barn får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Movicol Junior Neutral är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du ger Movicol Junior Neutral
   3. Hur du ger Movicol Junior Neutral
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Movicol Junior Neutral ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Movicol Junior Neutral är och vad det används för

   Namnet på detta läkemedel är Movicol Junior Neutral. Det är ett laxermedel för behandling av kronisk förstoppning hos barn från 2 till 11 år och för behandling av mycket svår förstoppning (s.k. fekalom) hos barn från 5 till 11 år.


   Movicol Junior Neutral hjälper barn att få en behaglig tarmfunktion även om de har varit förstoppade under en längre tid.


   Makrogol 3350, natriumklorid, natriumvätekarbonat och kaliumklorid som finns i Movicol Junior Neutral kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


   2. Vad du behöver veta innan du ger Movicol Junior Neutral

   Ge inte Movicol Junior Neutral om din läkare har sagt att ditt barn har:

   • förträngningar i tarmen (tarmobstruktion, ileus)

   • sår i tarmväggen

   • svår inflammatorisk tarmsjukdom som t.ex. ulcerös colit, Crohn´s sjukdom eller toxisk megakolon

   • allergi mot aktiva substanser i detta läkemedel (anges i avsnitt 6). 


   Om ditt barn har hjärt- eller njurproblem, nedsatt kräkreflex eller refluxesofagit (halsbränna orsakad av ett återflöde av maginnehåll till matstrupen) bör du prata med din läkare innan du ger Movicol Junior Neutral.

   Varningar och försiktighet

   När ditt barn tar Movicol Junior Neutral ska barnet fortsätta att dricka mycket. Vätskan i Movicol Junior Neutral ska inte ersätta ditt barns normala vätskeintag.

   Andra läkemedel och Movicol Junior Neutral

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om ditt barn tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Vissa mediciner, t.ex. mot epilepsi, kan vara mindre verksamma vid användning av Movicol Junior Neutral.
   När ditt barn tar stora mängder Movicol Junior Neutral (t.ex. vid fekalom) bör ditt barn inte ta några andra läkemedel inom en timme före eller efter intag av Movicol Junior Neutral.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Movicol Junior Neutral kan användas under graviditet och amning. Rådfråga med apotekspersonal eller läkare innan du ger Movicol Junior Neutral.


   3. Hur du ger Movicol Junior Neutral

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Detta läkemedel kan ges när som helst med eller utan mat.


   Lös upp innehållet av en dospåse i 62,5 ml (1/4 glas) vatten och drick det sedan


   Kronisk förstoppning:
   Dosen Movicol Junior Neutral beror på barnets ålder och hur det svarar på behandlingen.

   • Som startdos ska 1 dospåse (=1 dos) dagligen ges till barn från 2 till 6 år.

   • 2 dospåsar dagligen ska ges till barn från 7 till 11 år.

   • Din läkare kan be dig öka antalet dospåsar tills ditt barn har en mjuk avföring. Det behövs normalt sett inte fler än 4 dospåsar per dag.


   Det är inte nödvändigt att ta hela drycken på samma gång, om ditt barn föredrar så kan halva drycken tas på morgonen och halva på kvällen.


   Fekalom:
   Innan ditt barn tar Movicol Junior Neutral för fekalom bör det vara medicinskt bekräftat att ditt barn har detta tillstånd.


   En behandlingskur med Movicol Junior Neutral är enligt följande:

   Antal dospåsar Movicol Junior Neutral

   Ålder

   Dag 1

   Dag 2

   Dag 3

   Dag 4

   Dag 5

   Dag 6

   Dag 7

   5-11

   4

   6

   8

   10

   12

   12

   12


   Det dagliga antalet dospåsar delas upp på flera tillfällen. Alla doserna ska intas inom 12 timmar (t.ex. 08:00-20:00). Varje dospåse löses upp i 62,5 ml (1/4 glas) vatten. Behandlingen kan avbrytas när läkemedlet har verkat. Detta visar sig genom att ditt barn har stora mängder avföring och/eller vattnig diarré.


   Bruksanvisning:

   • Öppna dospåsen och lös upp innehållet i ett kvarts (¼) glas med vatten (ca 62,5 ml). Rör om ordentligt tills allt pulver har löst upp sig och Movicol Junior Neutral-lösningen är klar eller lätt grumlig, låt sedan ditt barn dricka.

   • Om du vill kan du tillsätta någon smaksättning i drycken, t.ex. apelsinsaft. Om ditt barn tar Movicol Junior Neutral för behandling av fekalom kan det vara lättare att lösa upp 12 påsar i 750 ml vatten.


   Längd på behandlingen


   Kronisk förstoppning:
   Behandlingen måste pågå under en längre tid, minst 6-12 månader.


   Fekalom:
   Behandling med Movicol Junior Neutral kan vara upp till 7 dagar.

   Om ditt barn har fått för stor mängd av Movicol Junior Neutral

   Ditt barn kan få diarré. Sluta ge Movicol Junior Neutral tills diarrén avtar och fortsätt sedan med en lägre dos. Kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för rådgivning om du är orolig eller om någon fått i sig läkemedlet av misstag.

   Om du har glömt att ge ditt barn Movicol Junior Neutral

   Ge dosen så snart du kommer ihåg det.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


   Kontakta din läkare omedelbart och sluta ge Movicol Junior Neutral om ditt barn:
   får en allvarlig allergisk reaktion som orsakar andningssvårigheter eller svullnad av ansikte, läppar, tunga eller hals.


   Mycket vanliga biverkningar (förekommer hos fler än 1 person av 10)

   • magsmärtor

   • magbuller


   Vanliga biverkningar (förekommer hos fler än 1 person av 100 men hos färre än 1 person av 10)

   • diarré

   • kräkning

   • illamående

   • analt obehag (obehaglig känsla i stjärten)

   • ömhet i stjärten


   • Om ditt barn behandlas för kronisk förstoppning brukar diarrén förbättras när dosen minskas.


   Mindre vanliga biverkningar (förekommer hos fler än 1 person av 1 000 men hos färre än 1 person av 100)

   • svullen mage

   • gaser


   Sällsynta biverkningar (förekommer hos färre än 1 person av 1 000)

   • allergiska reaktioner som kan innebära andfåddhet eller andningssvårigheter.


   Andra rapporterade biverkningar:


   Hudutslag (nässelutslag), klåda, hudrodnad eller nässelutslag, svullna händer, fötter eller anklar, huvudvärk, magbesvär, höga eller låga kaliumhalter i blodet.   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Movicol Junior Neutral ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på dospåsen och kartongen efter Utg. dat.

   Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Förvaras vid högst 25°C.

   När du har blandat Movicol Junior Neutral med vatten och ditt barn inte kan dricka det omedelbart, kan det täckas över och förvaras i kylen (2°C-8°C). Lösning som inte använts inom 24 timmar skall kastas bort.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Varje 6,9 grams dospåse med Movicol Junior Neutral pulver till oral lösning innehåller följande aktiva substanser:

   Makrogol 3350

   6,563 g

   Natriumklorid

   0,1754 g

   Natriumvätekarbonat

   0,0893 g

   Kaliumklorid

   0,0251 g


   Movicol Junior Neutral innehåller inga färgämnen, smaksättare eller sötningsmedel.


   När en dospåse blandas med ¼ glas vatten (62,5 ml) innehåller lösningen:

   Natrium

   65 mmol/liter

   Klorid

   53 mmol/liter

   Vätekarbonat

   17 mmol/liter

   Kalium

   5,4 mmol/liter


   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Movicol Junior Neutral är ett vitt pulver

   Movicol Junior Neutral finns tillgängligt i förpackningar innehållande 6, 8, 10, 20, 30, 40, 50, 60 eller 100 dospåsar.


   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Norgine BV
   Hogehilweg 7

   1101CA Amsterdam ZO

   Nederländerna


   Tillverkare

   Norgine Limited
   New Road
   Hengoed, Mid Glamorgan CF82 8SJ
   Storbritannien


   Information lämnas av:
   Norgine Sverige AB

   Frösundaviks Allé 15, 4tr.

   169 70 Solna


   Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

   Land

   Varunamn

   Österrike

   MOVICOL Junior aromafrei

   Tyskland

   MOVICOL Junior aromafrei

   Belgien

   MOVICOL Junior Neutral

   Sverige

   MOVICOL Junior Neutral

   Finland

   MOVICOL Junior Plain

   Storbritannien

   MOVICOL Paediatric Plain

   Irland

   MOVICOL Paediatric Plain

   Italien

   MOVICOL Bambini 6,9 g polvere per soluzione orale Senza Aroma

   Spanien

   MOVICOL Paediátrico Sabor Neutro

   Nederländerna

   Movicolon Junior Naturel

   Luxembourg

   MOVICOL Junior Neutral

   Danmark

   MOVICOL Junior Neutral

   Norge

   MOVICOL Junior

   Schweiz

   MOVICOL Paediatric Plain


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2016-08-26


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Movicol Junior Neutral

  Pulver till oral lösning i dospåse 30 styck Dospåse

  • Varunummer: 040823
  • Tillverkare: Norgine BV

  145,27 kr

  Jämförpris: 4,84 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?