Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Morfin Abcur

   10 mg/ml, injektionsvätska, lösning
   morfinhydroklorid

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Om Du får biverkningar tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.


   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Morfin Abcur är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Morfin Abcur
   3. Hur du använder Morfin Abcur
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Morfin Abcur ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Morfin Abcur är och vad det används för

   MORFIN ABCUR är ett läkemedel som används för att lindra svår smärta, och det ingår i en grupp av läkemedel som kallas naturliga opiumalkaloider.


   Morfinhydroklorid som finns i MORFIN ABCUR kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Morfin Abcur

   Använd inte Morfin Abcur

   • Om du är allergisk (överkänslig ) mot morfinhydroklorid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • Vid tillstånd med mycket slem i luftvägarna

   • Vid nedsatt andningsfuktion

   • Vid akut leversjukdom

   • Vid orostillstånd hos patienter som är påverkade av alkohol eller sömnmedel

   Varningar och försiktighet

   Risk för vanebildning finns med MORFIN ABCUR

   Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder MORFIN ABCUR.

   • Om du är beroende av andra smärtstillande läkemedel (opioider)

   • Vid astma

   • Vid skallskada

   • Vid lågt blodtryck med minskad blodvolym

   • Vid nedsatt sköldkörtelfunktion

   • Vid nedsatt lever- eller njurfunktion

   • Vid inflammatorisk magsjukdom

   • Vid inflammation i bukspottkörteln

   • Vid kramp i gallvägarna eller urinledarna

   • Vid samtidig behandling med MAO-hämmare (medel mot depression)


   Vid behandling av äldre patienter rekommenderas en lägre dos MORFIN ABCUR.

   Andra läkemedel och Morfin Abcur

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


   Effekten av behandlingen kan påverkas om MORFIN ABCUR tas samtidigt som vissa andra läkemedel.


   MORFIN ABCUR kan ge försämrad andningsfunktion vid samtidig behandling med:

   • Lugnande medel och sömnmedel (metohexital, pentotal, fenemal, meprobamat)

   • Medel mot depression (MAO hämmare) (moklobemid, selegilin)


   MORFIN ABCUR kan ge försämrad andningsfunktion vid samtidigt intag av alkohol.


   Effekten av MORFIN ABCUR förstärks av:

   • Lugnande medel och sömnmedel (metohexital, pentotal, fenemal, meprobamat)

   • Medel mot depression (klomipramin, amitriptylin)

   • MAO-hämmare (moklobemid, selegilin)


   Effekten av MORFIN ABCUR minskar vid samtidig behandling med vissa andra smärtstillande medel (buprenorfin, nalbufin, pentazocin).


   Vid samtidig behandling med rifampicin kan dosen av MORFIN ABCUR behöva ökas.

   Morfin Abcur med mat, dryck och alkohol

   Kombination med alkohol ska undvikas eftersom andningsfunktionen kan försämras.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


   Om MORFIN ABCUR används under lång tid under graviditeten kan det hända att det nyfödda barnet får abstinenssymtom. Användning av morfin under förlossningen kan göra att det nyfödda barnet får nedsatt andningsfunktion.


   Morfin passerar över i modersmjölk. MORFIN ABCUR ska därför inte användas under amning.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Vid behandling med MORFIN ABCUR kan reaktionsförmågan nedsättas. Detta bör beaktas då skärpt uppmärksamhet krävs, t ex vid bilkörning och handhavande av maskiner.


   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   3. Hur du använder Morfin Abcur

   Använd alltid detta läkemedel exakt enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Dosen är individuell och bestäms av läkare.


   Vuxna

   Vanlig dos är 1-1,5 ml injektionsvätska som ges subkutant eller intramuskulärt 1-3 gånger dagligen. Vid brådskande fall kan morfin ges långsamt intravenöst.


   Äldre

   En lägre dos rekommenderas till äldre patienter.

   Om du använt för stor mängd av Morfin Abcur

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t  ex ett barn fått i sig läkemedel av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Symtom på överdosering är: knappnålsstora pupiller, nedsatt andningsfunktion, lågt blodtryck. Cirkulationsrubbningar och koma kan inträffa i allvarliga fall.

   Om du har glömt att använda Morfin Abcur

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Om du slutar att använda Morfin Abcur

   Abstinenssymtom kan framkallas om man plötsligt slutar ta MORFIN ABCUR eller om man använder vissa andra starka smärtstillande medel.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


   Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare): Dåsighet, pupillförminskning, illamående, kräkning, förstoppning, problem med att kasta vatten.


   Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare): Nedstämdhet, nedsatt andningsfunktion, kramp i luftvägarna, kramp i urinledare eller gallgångar, klåda, omtöckning.


   Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1 000 användare): Yrsel då man hastigt reser sig upp.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


   Läkemedelsverket

   Box 26

   751 03 Uppsala

   www.lakemedelsverket.se


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Morfin Abcur ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


   Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Förvara ampullen i ytterkartongen. Ljuskänsligt.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration


   - Den aktiva substansen är morfinhydroklorid.

   - Övriga innehållsämnen är saltsyra, vatten för injektionsvätskor.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   1 ml i glasampuller (typ I) i förpackningar om 5 eller 10 ampuller.

   5 ml i glasampuller (typ I) i förpackningar om 10 ampuller.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Abcur AB

   Box 1452

   251 14 Helsingborg

   Tillverkare


   L Molteni & Dei F.LLI Alitti Societa di Esercizio SpA


   Strada Statale 67

   Fraz Granatieri

   50018 Scandicci Firenze

   Italien


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2014-03-03


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Morfin Abcur

  Injektionsvätska, lösning 10 mg/ml 10 x 1 milliliter Ampull

  • Varunummer: 452908
  • Tillverkare: Abcur AB

  105,87 kr

  Jämförspris: 10,59 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?