Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du eventuellt får. Information om hur du rapporterar biverkningar finns i slutet av avsnitt Biverkningar.


   BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

   Monofer

   100 mg/ml Injektions-/infusionsvätska, lösning
   Järn

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller sjuksköterska.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare ellersjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.


    Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du eventuellt får. Information om hur du rapporterar biverkningar finns i slutet av avsnitt 4.


    

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD MONOFER ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
   2. INNAN DU ANVÄNDER MONOFER
   3. HUR DU ANVÄNDER MONOFER
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. HUR MONOFER SKA FÖRVARAS
   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   1. VAD MONOFER ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

   Monofer innehåller en kombination av järn och isomaltosid 1000 (en kedja av sockermolekyler). Den typ av järn som finns i Monofer är samma som finns naturligt i kroppen och kallas ”ferritin”. Det innebär att man kan injicera Monofer i höga doser.

   Monofer ges vid låga järnvärden (kallas ibland för ”järnbrist” eller ”järnbristanemi”) om:

   • oralt järn inte fungerar eller du inte tål det

   • din läkare anser att det behövs snabb järntillförsel för att bygga upp järnförråden

   2. INNAN DU ANVÄNDER MONOFER

   Använd inte Monofer

   Du får inte ges Monofer:

   • om du är allergisk (överkänslig) mot produkten eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

   • om du har fått allvarliga allergiska reaktioner mot andra injicerbara järnpreparat

   • om du har anemi som inte orsakas av järnbrist

   • om du har för mycket järn i kroppen eller en rubbning i kroppens användning av järn

   • om du har leverproblem såsom cirros

   Var särskilt försiktig med Monofer

   Tala med läkare eller sjuksköterska innan du ges Monofer:

   • om du tidigare har varit allergisk mot läkemedel

   • om du har systemisk lupus erythematosus (SLE)

   • om du har reumatoid artrit

   • om du har svår astma, eksem eller andra allergier

   • om du har en pågående bakterieinfektion i blodet

   • om du har nedsatt leverfunktion

   Misslyckad tillförsel av Monofer kan orsaka produktläckage vid injektionsstället, vilket kan leda till hudirritation och eventuellt långvarig brun missfärgning. Injektionen måste stoppas omedelbart om detta sker.

   Om du får något av följande symtom på angioödem, kontakta omedelbart läkare eller sjuksköterska så att de kan avbryta behandlingen om nödvändigt:

   • Svullnad i ansiktet, tungan eller svalget

   • Svårt att svälja

   • Nässelutslag och svårt att andas

   Användning av andra läkemedel

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

   Om Monofer ges tillsammans med perorala järnpreparat kan det minska absorptionen av peroralt järn.

   Monofer är endast avsett för vuxna. Det bör inte ges till barn och ungdomar.

   Graviditet och amning

   Monofer har inte testats på gravida kvinnor. Det är viktigt att du talar om för läkaren om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn.

   Om du blir gravid under behandlingen måste du rådfråga din läkare. Din läkare bestämmer om du ska få detta läkemedel eller inte.

   Om du ammar ska du rådfråga din läkare innan du ges Monofer. Det är osannolikt att Monofer utgör en risk för det ammande barnet.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Det är osannolikt att Monofer försämrar förmågan att framföra fordon och använda maskiner.


   3. HUR DU ANVÄNDER MONOFER

   Hur Monofer ges

   Läkaren eller sjuksköterskan ger Monofer via injektion eller infusion i en ven; Monofer ges i en miljö där allergiska reaktioner omedelbart kan behandlas.

   Du kommer att observeras i minst 30 minuter av läkaren eller sjuksköterskan efter varje administrering.

   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Liksom alla läkemedel kan Monofer orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

   • Illamående

   • Hudreaktioner vid eller nära injektionsstället inklusive hudrodnad, svullnad, brännande känsla, smärta, blåmärken, missfärgning, läckage till vävnaden runtom infusionsstället, irritation

   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

   • Överkänslighetsreaktioner med potentiell andnöd och bronchospasm

   • Huvudvärk

   • Domnad

   • Smakförändringar

   • Dimsyn

   • Medvetslöshet

   • Yrsel

   • Trötthet

   • Ökad hjärtfrekvens

   • Lågt alternativt högt blodtryck

   • Bröstsmärta, ryggsmärta, värk i muskler eller leder, muskelspasmer

   • Magsmärta, kräkningar, försämrad matsmältning, förstoppning, diarré

   • Klåda, nässelutslag, hudutslag, hudinflammation

   • Värmerodnad, svettningar, feber, frusenhet, frossa

   • Låga halter av fosfat i blodet

   • Infektion

   • Ökad halt av leverenzymer

   • Lokal inflammation i en ven

   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare)

   • Allvarliga allergiska reaktioner

   • Arytmi

   • Angioödem

   • Heshet

   • Krampanfall

   • Skakningar

   • Förändrad mental status

   • Sjukdomskänsla

   • Influensaliknande symtom

   Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet

   Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala. www.lakemedelsverket.se

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. HUR MONOFER SKA FÖRVARAS

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på ampullen eller injektionsflaskan efter ”Utg.dat.”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Inga särskilda förvaringsanvisningar. Sjukvårdspersonal ser till att produkten förvaras och kasseras på rätt sätt.

   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen i Monofer är järn(III)isomaltosid 1000. En milliliter lösning innehåller 100 mg järn i form av järn(III)isomaltosid 1000.

   • En 1 ml injektionsflaska/ampull innehåller 100 mg järn i form av järn(III)isomaltosid 1000,

   • en 2 ml injektionsflaska/ampull innehåller 200 mg järn i form av järn(III)isomaltosid 1000,

   • en 5 ml injektionsflaska/ampull innehåller 500 mg järn i form av järn(III)isomaltosid 1000 och

   • en 10 ml injektionsflaska/ampull innehåller 1 000 mg järn i form av järn(III)isomaltosid 1000.

   Övriga innehållsämnen är vatten för injektionsvätskor, natriumhydroxid (pH-reglerare) och saltsyra (pH-reglerare).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Monofer är en mörkbrun lösning som levereras i glasampuller eller injektionsflaskor i glas med gummipropp av klorbutyl och aluminiumkapsyl.

   Finns i följande förpackningsstorlekar:

   Förpackningsstorlekar för ampuller:

   5 x 1 ml, 10 x 1 ml, 5 x 2 ml, 10 x 2 ml, 2 x 5 ml, 5 x 5 ml, 2 x 10 ml, 5 x 10 ml

   Förpackningsstorlekar för injektionsflaskor:

   1 x 1 ml, 5 x 1 ml, 10 x 1 ml, 5 x 2 ml, 10 x 2 ml, 1 x 5 ml, 2 x 5 ml, 5 x 5 ml, 1 x 10 ml, 2 x 10 ml, 5 x 10 ml

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Pharmacosmos A/S

   Roervangsvej 30

   DK-4300 Holbaek

   Danmark

   tel: +45 59 48 59 59

   fax: +45 59 48 59 60

   e-post: info@pharmacosmos.com

   Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen

   Bulgarien: Monofer

   Danmark: Monofer

   Estland: Monofer

   Finland: Monofer

   Förenade kungariket: Monofer

   Grekland: Monofer

   Irland: Monover

   Island: Monofer

   Italien: Monoferric

   Kroatien: Monofer

   Lettland: Monofer

   Litauen: Monofer

   Luxemburg: Monover

   Nederländerna: Monofer

   Norge: Monofer

   Polen: Monover

   Portugal: Monofar

   Rumänien: Monofer

   Slovenien: Monofer

   Spanien: Monoferro

   Sverige: Monofer

   Tjeckien: Monover

   Tyskland: Monofer

   Österrike: Monofer


   Denna bipacksedel godkändes senast den

   2018-07-17

   Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

   Beräkning av den kumulativa järndosen:

   Järnsubstitution hos patienter med järnbrist:

   Dosen för Monofer uttrycks i mg av järn. Järnbehovet måste anpassas individuellt för varje patient. Den optimala målnivån för hemoglobin och järndepåerna kan variera hos olika patientgrupper och mellan patienter. Officiella riktlinjer ska tas i beaktande.

   Järnbristanemi uppträder inte förrän i stort sett alla järndepåer är uttömda. Behandlingen måste därför både fylla på järn i form av hemoglobin och i järndepåerna.

   Efter att det rådande järnunderskottet har behandlats behöver patienterna eventuellt fortsätta behandlingen med Monofer för att upprätthålla önskad hemoglobinnivå och hålla andra järnparametrar inom godtagbara gränser.

   Det kumulativa järnbehovet kan beräknas antingen enligt Ganzoni-formeln (1) eller bestämmas med hjälp av tabellen nedan (2). Det rekommenderas att använda Ganzoni-formeln för patienter som sannolikt kommer att behöva individuellt anpassad dosering såsom patienter med anorexia nervosa, kakexi, fetma, graviditet eller anemi orsakat av blödning.

   Hemoglobin förkortas som Hb.

   1. Ganzoni-formeln:

   Järndos [mg järn] = kroppsvikt(A) [kg] x (mål-Hb(D) – aktuellt Hb [g/dl]) x 0,24(B) + järn i järndepåer(C) [mg järn]

   (A) Det rekommenderas för överviktiga patienter att patientens idealiska kroppsvikt används. Hos gravida kvinnor rekommenderas att vikten före graviditeten används. Den idealiska kroppsvikten kan beräknas på flera olika sätt, t.ex. med hjälp av BM (vid BMI 25 blir den idealiska kroppsvikten = 25*(kroppslängd)2)

   (B) Faktor 0,24 = 0,0034 x 0,07 x 1000

   0,0034: järnhalten i hemoglobin är 0,34 %

   0,07: blodvolym 70 ml/kg av kroppsvikten ≈ 7 % av kroppsvikten

   1000: omvandlingsfaktor 1 g/l = 1000 mg/l

   (D) För patienter > 35 kg är järndepåerna 500 mg eller högre. Järndepåer på 500 mg är lågt beräknat, men normalt för kvinnor med låg kroppsvikt. Vissa riktlinjer föreslår att man räknar  med 10–15 mg järn/kg kroppsvikt.

   (E) Standard mål-Hb är 150 g/l i Ganzoni-formeln. Vid speciella tillfällen, så som graviditet, kan  ett lägre mål-Hb övervägas.

   2. Förenklad tabell:

   Kumulativ järndos

   Hb (g/l)

   Patienter med kroppsvikt 50 kg till <70 kg

   Patienter med kroppsvikt ≥70 kg

   ≥100

   1000 mg

   1500 mg

   <100

   1500 mg

   2000 mg

   Behandlingens effekt skall monitoreras med laboratorieprover. För att uppnå mål-Hb kan den kumulativa järndosen behöva justeras.

   Järnsubstitution vid blodförlust:

   Järnbehandling för patienter med blodförlust bör inriktas på att kompensera järnmängden som gått förlorad i samband med blodförlusten.

   • Om hemoglobinvärdet är reducerat: använd Ganzoni-formeln men tänk på att järndepåerna inte behöver fyllas på:

   Järnbehov [mg järn] = kroppsvikt [kg] x (mål-Hb – aktuellt Hb) [g/l] x 0,24

   • Om mängden blodförlust är känd: administrering av 200 mg Monofer ökar hemoglobinvärdet lika mycket som 1 blodenhet:

   Mängd järn [mg järn] som ska ersättas = antal blodenheter som förlorats x 200

   Administreringssätt:

   Övervaka patienter noga med avseende på tecken och symtom på överkänslighetsreaktioner under och efter varje administrering av Monofer.

   Monofer ska endast administreras när personal som är utbildad i att bedöma och hantera anafylaktiska reaktioner finns tillhands, i en miljö där lokaler och utrustning för återupplivning garanterat är tillgängliga. Patienten ska observeras med avseende på biverkningar under minst 30 minuter efter varje administrering av Monofer.

   Varje administrering med intravenöst järn är associerad med en risk för hypersensitivitetsreaktion. För att minska risken för hypersensitivitetsreaktioner, bör antalet intravenösa järnadministreringar hållas till ett minimum.

   Barn och ungdomar:

   Monofer rekommenderas inte till barn och ungdomar < 18 år beroende på otillräckliga data avseende säkerhet och effekt.

   Vuxna och äldre:

   Monofer kan administreras via intravenös bolusinjektion, som en intravenös infusion (dropp) eller direkt i dialysatorns venslang under hemodialys.

   Monofer bör inte ges samtidigt med perorala järnpreparat eftersom detta kan minska absorptionen av peroralt järn.

   Intravenös bolusinjektion:

   Monofer kan ges som en upp till 500 mg intravenös bolusinjektion upp till tre gånger i veckan med en injektionshastighet av upp till 250 mg järn/minut. Det kan ges outspätt eller spädas med maximalt 20 ml steril natriumkloridlösning 9 mg/ml.

   Intravenösinfusion (dropp):

   Monofer kan ges som en engångsinfusion om högst 20 mg järn/kg kroppsvikt eller som veckovisa infusioner till dess att den önskvärda kumulativa järndosen har administrerats.

   Om den kumulativa järndosen överskrider 20 mg järn/kg kroppsvikt måste den delas upp på två administreringar med minst en veckas mellanrum. Det rekommenderas, där det är möjligt, att ge 20 mg/kg kroppsvikt vid den första administrationen. Beroende på klinisk bedömning kan den andra administrationen invänta uppföljande laboratorietester.

   Doser upp till 1000 mg måste administreras under mer än 15 min.

   Doser som överskrider 1000 mg måste administreras under 30 min eller mer.

   Monofer ska spädas med maximalt 500 ml steril natriumkloridlösning 9 mg/ml.

   Injektion via dialys:

   Monofer kan administreras under en hemodialysbehandling direkt i blodslangen på vensidan av dialysatorn på samma sätt som beskrivs för intravenös bolusinjektion.

   Se produktresumén för ytterligare information om Monofer.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  MonoFer®

  Injektions-/infusionsvätska, lösning 100 mg/ml 5 x 5 milliliter Injektionsflaska

  • Varunummer: 089913
  • Tillverkare: Pharmacosmos A/S

  7.747,25 kr

  Jämförpris: 309,89 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?