Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Mommox

   50 mikrogram/dos nässpray, suspension
   mometasonfuroat
   bensalkoniumklorid

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor, vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Mommox är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Mommox
   3. Hur du använder Mommox
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Mommox ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Mommox är och vad det används för

   Mometasonfuroat som finns i Mommox nässpray kan också vara godkänt för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


   Mommox nässpray innehåller mometasonfuroat, ett ämne i gruppen läkemedel som kallas kortikosteroider. Det bör inte förväxlas med ”anabola” steroider som missbrukas av vissa idrottsmän och tas som tabletter eller injektioner.


   Detta läkemedel används för att behandla symtom vid allergisk rinit orsakad av allergi mot pollen från gräs eller träd (säsongsallergisk rinit, även kallad hösnuva) eller orsakad av allergi mot t.ex. djur, husdammkvalster eller mögel (perenn allergisk rinit eller så kallad helårsrinit). När små mängder mometasonfuroat sprayas i näsan kan det hjälpa till att lindra inflammation, nysningar, klåda och täppt eller rinnande näsa.


   Mommox ges till vuxna och barn från 6 års ålder för behandling av allergisk rinit.


   Detta läkemedel ges också till vuxna från 18 års ålder för behandling av näspolyper (små utväxter inuti näsan). Genom att minska inflammationen gör läkemedlet att näspolyperna gradvis krymper.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Mommox

   Använd inte Mommox

   • om du är allergisk mot mometasonfuroat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • om du har en infektion i näsan. Vänta tills infektionen har försvunnit innan du börjar använda nässprayen.

   • om du nyligen har genomgått en operation i näsan eller om du har skadat din näsa. Vänta tills den har läkt innan du börjar använda nässprayen.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Mommox

   • om du har eller någonsin har haft tuberkulos

   • om du har en herpes simplex- (virus-) infektion i ögat

   • om du har någon anna slags infektion

   • om du använder något annat läkemedel som innehåller kortikosteroider, antingen via munnen eller genom injektion

   • om du har cystisk fibros.


   Undvik att komma i kontakt med någon som har mässlingen eller vattkoppor medan du använder detta läkemedel. Du bör berätta för din läkare om du kommer i kontakt med någon som lider av dessa infektionssjukdomar.

   Barn och ungdomar

   Långvarig användning av nasala steroider i höga doser kan orsaka långsammare tillväxt hos barn. Din läkare kan kontrollera ditt barns längd regelbundet under behandlingen och minska dosen om någon påverkan observeras.

   Andra läkemedel och Mommox

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.


   Om du använder andra läkemedel som innehåller kortikosteroider mot allergier, antingen oralt eller genom injektion, kan din läkare komma att råda dig att sluta använda dessa när du börjar använda detta läkemedel. Vissa upplever biverkningar när de avbryter behandlingen med kortikosteroider för oral användning eller injektion, t.ex. led- eller muskelsmärta, svaghet och depression. Om du får sådana biverkningar ska du tala med din läkare, som kan ge dig råd om hur du ska fortsätta använda nässprayen. Det kan också hända att du utvecklar andra allergier, t.ex. kliande och rinnande ögon eller hudfläckar som rodnar eller kliar. Om detta inträffar och du oroar dig för det ska du tala med din läkare.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planera att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


   Du bör inte använda detta läkemedel om du är gravid, förutom om din läkare har uppmanat dig att göra så.

   Du bör inte amma när du använder detta läkemedel.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Mommox nässpray påverkar sannolikt inte körförmågan eller förmågan att använda maskiner.


   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Mommox innehåller bensalkoniumklorid

   Detta läkemedel innehåller konserveringsmedlet bensalkoniumklorid, som kan vara retande och eventuellt kan orsaka hudreaktioner. Om det används under en längre tid kan bensalkoniumklorid orsaka svullnad i nässlemhinnorna.


   3. Hur du använder Mommox

   Mommox nässpray är endast avsedd för användning i näsan.


   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Använd inte en större dos och spraya inte oftare eller under längre tid än vad din läkare ordinerat.


   Hösnuva och perennrinit

   Vanlig dos är två sprayningar i vardera näsborren en gång dagligen. När dina symptom är under kontroll kan din läkare råda dig att spraya endast en gång dagligen i vardera näsborren.


   Om du inte alls börjar känna dig bättre bör du uppsöka din läkare som kan ordinera dig att öka dosen till den maximala dagliga dosen som är fyra sprayningar en gång dagligen i vardera näsborren. När dina symptom är under kontroll kan din läkare råda dig att minska dosen till två sprayningar i vardera näsborren en gång dagligen.


   Barn och ungdomar

   Barn över 12 års ålder

   Vanlig dos är två sprayningar i vardera näsborren en gång dagligen. När symptomen är under kontroll kan läkare ge rådet att spraya endast en gång dagligen i vardera näsborren.


   Barn i åldern 6 till 11 år

   Vanlig dos är en sprayning i vardera näsborren en gång dagligen.


   Svår hösnuva

   Om du lider av kraftig hösnuva kan din läkare ordinera dig att börja använda Mommox nässpray två till fyra veckor innan pollensäsongen börjar, eftersom detta hjälper till att hindra hösnuvesymptomen från att bryta ut. Din läkare kan rekommendera att du använder andra behandlingar tillsammans med detta läkemedel, speciellt om dina ögon kliar eller är irriterade. I slutet av pollensäsongen borde dina hösnuvesymptom bli bättre och då behövs kanske inte behandlingen längre.


   Näspolyper

   Vanlig startdos är två sprayningar i vardera näsborren en gång dagligen.


   Om symtomen inte är under kontroll efter fem till sex veckor kan dosen ökas till två sprayningar i vardera näsborren två gånger per dag. När symtomen är under kontroll kommer din läkare att minska din dos.

   Om ingen förbättring av symtomen ses efter fem till sex veckor med två dagliga sprayningar bör du kontakta din läkare för att diskutera andra behandlingar.


   Förbereda din nässpray för användning

   Din Mommox nässpray har en skyddskåpa som skyddar munstycket och håller det rent. Kom ihåg att ta av denna innan du använder sprayen och att sätta tillbaka den efter användningen.

   Om du använder sprayen för första gången bör du förbereda flaskan genom att pumpa sprayen tio gånger tills en fin dimma erhålls:


   1. Skaka flaskan väl.

   2. Placera pekfingret och långfingret på var sin sida om munstycket och tummen under flaskan (figur 1).

   3. Vänd munstycket från dig och tryck sedan nedåt med fingrarna för att pumpa sprayen (figur 1).


   1


   Om du inte har använt sprayen under 14 dagar bör du förbereda flaskan på nytt genom att pumpa sprayen 2 gånger tills en fin dimma erhålls.


   Med en normal dos på 2 sprayningar i vardera näsborren dagligen ska denna produkt ge ett tillräckligt antal doser för 30 dagar (120 sprayningar) eller 35 dagar (140 sprayningar).


   Så här använder du din nässpray

   1. Skaka flaskan väl och ta av skyddskåpan (figur 2)


   2


   2. Snyt dig försiktigt.

   3. Täpp till ena näsborren och för in munstycket i den andra.

   4. Böj huvudet lite framåt medan du håller flaska upprätt.

   5. Börja försiktigt eller långsamt andas in genom näsan samtidigt som du sprayar en sprayning av fin dimma in i näsan genom att trycka nedåt EN GÅNG med fingrarna (figur 3).


   3


   6. Andas ut genom munnen. Upprepa steg 5 för att andas in en andra sprayning i samma näsborre.

   7. Ta ut munstycket ur näsborren och andas ut genom munnen.

   8. Upprepa steg 3 till 7 för den andra näsborren.


   Efter att sprayen använts ska munstycket noga torkas av med en ren näsduk eller mjukt papper och skyddskåpan sättas på igen.


   Rengöra din nässpray

   Det är viktigt att regelbundet rengöra din nässpray för att den skall fungera väl. Ta av skyddskåpan och dra försiktigt av munstycket. Tvätta munstycket och skyddskåpan i varmt vatten och skölj dem sedan under rinnande vatten. Låt dem torka på ett varmt ställe. Tryck tillbaka munstycket på flaskan och sätt tillbaka skyddskåpan. Sprayen behöver förberedas på nytt med två sprayningar när den används för första gången efter att den rengjorts.

   Om du använt för stor mängd av Mommox

   Det är viktigt att du tar den dos som anges i bipacksedeln eller som din läkare har ordinerat. Om du använder mer eller mindre kan dina symtom att förvärras.


   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112 ) för bedömning av risken samt rådgivning.


   Om du använder steroider under en längre tid eller i stora mängder kan de i sällsynta fall påverka några av dina hormoner. Hos barn kan detta påverka tillväxt och utveckling.

   Om du har glömt att använda Mommox

   Om du glömt att använda din nässpray vid rätt tidpunkt ska du använda den så snart du kommer ihåg, och sedan fortsätta som förut.

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Om du slutar att använda Mommox

   Hos en del patienter bör Mommox nässpray börja lindra symtomen 12 timmar efter den första dosen. Det är emellertid möjligt att full verkan av behandlingen ses först efter två dagar. Det är väldigt viktigt att du använder din nässpray regelbundet. Avsluta inte behandlingen fastän du känner dig bättre, om inte din läkare uppmanat dig att göra det.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


   SLUTA ta detta läkemedel och uppsök omedelbart läkare om du upplever något av följande, vilka kan var tecken på en sällsynt, svår allergisk reaktion:

   • svårighet att andas eller svälja

   • svullnad av ansikte, läppar, tunga eller svalg.


   Följande biverkningar kan också uppträda under behandling:


   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

   • huvudvärk

   • näsblod

   • ont i näsan eller halsen.


   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare)

   • omedelbara (allergiska) överkänslighetsreaktioner.


   Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare)

   • ökat tryck i ögat (glaukom) som orsakar synrubbningar samt skada på nässkiljeväggen som separerar näsborrarna.

   • förändringar i smak och lukt.

   Ytterligare biverkningar hos barn och ungdomar

   När de används i höga doser under en längre period kan nässprayer som innehåller kortikosteroider orsaka minskad tillväxt hos barn. Kontrollera regelbundet längden hos ditt barn.


   Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Mommox ska förvaras

   • Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   • Används före utgångsdatum som anges på etiketten efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   • Får ej frysas.

   • Läkemedel i öppnad förpackning ska förbrukas inom 2 månader.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   - Den aktiva substansen är mometasonfuroat. Varje sprayning med pumpen avger en uppmätt dos innehållande 50 mikrogram mometasonfuroat (som mometasonfuroatmonohydrat).

   - Övriga innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa och karmellosnatrium, glycerol, citronsyramonohydrat, natriumcitratdihydrat, polysorbat 80, bensalkoniumklorid och vatten för injektionsvätska.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Mommox nässpray är en vit nässprayssuspension förpackad i en vit plastflaska med en spraypump.

   1 flaska innehåller 10,0 g nässpray, suspension, vilket motsvarar 60 spraydoser.

   1 flaska innehåller 17,0 g nässpray, suspension, vilket motsvarar 120 spraydoser.

   1 flaska innehåller 18,0 g nässpray, suspension, vilket motsvarar 140 spraydoser.

   3 flaskor, varje flaska innehåller 18,0 g nässpray, suspension, vilket motsvarar 140 spraydoser.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 Köpenhamn S, Danmark


   Tillverkare

   Lek Pharmaceuticals d.d., Verovškova 57, 1526 Ljubljana, Slovenien

   eller

   Lek Pharmaceuticals d.d., Trimlini 2D, 9220 Lendava, Slovenien

   eller

   S.C. Sandoz, S.R.L., Str. Livezeni nr. 7A, RO-540472 Targu-Mures, Rumänien


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2015-04-23


  • SNABBT – Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12 (gäller alla varor i lager). 

   FRI FRAKT – på alla beställningar för dig som kundklubbsmedlem! Gäller alla leveranssätt. (Ej medlem: Fri frakt till våra ca 1000 apotek och ombud. Brev och paket 29 kr, gratis frakt över 295 kr).

   FRI RETUR – I butik och alltid 30 dagars öppet köp.

    

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Mommox

  Nässpray, suspension 50 mikrogram/dos 3 x 140 dos(er) Flaska

  • Varunummer: 394832
  • Tillverkare: Sandoz A/S

  98 kr

  Jämförspris: 0,23 kr / dos(er)

  Logga in

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?