Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Mommox

   50 mikrogram/dos nässpray, suspension
   mometasonfuroat
   bensalkoniumklorid

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor, vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Mommox är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Mommox
   3. Hur du använder Mommox
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Mommox ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Mommox är och vad det används för

   Vad är Mommox?

   Mommox nässpray innehåller mometasonfuroat, en grupp av läkemedel som kallas kortikosteroider (kortison). När mometasonfuroat sprayas i näsan, kan det hjälpa till att lindra inflammation (svullnad och irritation i näsan), nysningar, klåda, nästäppa eller rinnsnuva.

   Vad används Mommox för?

   Hösnuva och perennrinit (allergi mot t ex kvalster och pälsdjur)

   Mommox används för behandling av symtom vid hösnuva (även kallad säsongsbunden allergisk rinit)

   och perenn rinit hos vuxna och barn 3 åroch äldre.

   Hösnuva som förekommer vid vissa tider på året, är en allergisk reaktion som orsakas av att man andas in pollen från träd, gräs, ogräs eller mögel och svampsporer. Perenn rinit förekommer under hela året och symtomen kan orsakas av en känslighet för en mängd olika saker som t ex husdammkvalster, djurhår (eller hudavlagringar), fjädrar och vissa livsmedel. Mommoxminskar svullnad och irritation i näsan och lindrar på så sätt nysningar, klåda, nästäppa eller rinnandenäsa orsakad av hösnuva eller perenn rinit.

   Näspolyper

   Mommox används för behandling av näspolyper hos vuxna 18 år och äldre.

   Näspolyper är små utväxter på slemhinnan inuti näsan och brukar påverka båda näsborrarna. Mommox minskar inflammation i näsan vilket gör att polyperna gradvis krymper och minskar därmed en täppt känsla i näsa, vilket kan påverka andningen genom näsan.

   Mometasonfuroat som finns i Mommox kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek- eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Mommox

   Använd inte Mommox

   • om du är allergisk mot mometasonfuroat eller mot något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • om du har en obehandlad infektion i näsan. Användning av Mommox vid en obehandlad infektion i näsan, såsom herpes, kan förvärra infektionen. Du ska vänta tills infektionen har läkt innan du börjar använda nässprayen.

   • om du nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Du måste då vänta tills näsan har läkt innan du börjar använda nässprayen.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Mommox

   • om du har eller någon gång har haft tuberkulos

   • om du har någon annan infektion.

   • om du använder

   • om du har cystisk fibros.

   Tala med din läkare, under tiden du använder Mommox

   • om ditt immunförsvar blir nedsatt (

   • om du får en infektion i näsa eller hals.

   • om du använder läkemedlet i flera månader eller längre.

   • om du har ihållande irritation i näsa eller hals.

   Kontakta läkare om du upplever dimsyn eller andra synrubbningar.

   När nässprayer som innehåller kortikosteroider används i höga doser under lång tid kan biverkningar förekomma som beror på att läkemedlet tas upp i kroppen.

   Om du har kliande eller irriterade ögon, kan din läkare rekommendera att du använder andra läkemedel tillsammans med Mommox.

   Barn och ungdomar

   Vid långvarig behandling med högadoser av nässprayer som innehåller kortikosteroider kan vissa biverkningar uppträda såsom att barn växer långsammare.

   Det rekommenderas att regelbundet kontrollera längden hosbarn som under lång tid behandlas med nässprayer som innehåller kortikosteroider. Tala med läkare om förändringar uppstår.

   Andra läkemedel och Mommox

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana.

   Vissa läkemedel kan öka effekterna av Mommox och din läkare kan vilja övervaka dig noga om du tar dessa läkemedel (t.ex. vissa läkemedel mot hiv: ritonavir, kobicistat).

   Om du tar andra läkemedel som innehåller kortikosteroider för din allergi, antingen via munnen eller som injektion, kan din läkare bestämma att du ska sluta ta dem när du använder Mommox. När du slutar ta kortikosteroider, antingen via munnen eller som injektion, kan du uppleva symtom såsom värk i leder eller muskler, svaghet och depression. Det kan också hända att du får andra typer av allergier, såsom kliande, rinnande ögon eller fläckvis röd och kliande hud. Om dessa symtom uppträder ska du kontakta din läkare.

   Graviditet och amning

   Det finns ingen eller begränsad mängd information från användningen av Mommox hos gravida kvinnor. Det är okänt om mometasonfuroat utsöndras i bröstmjölk.


   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Det finns ingen känd information om effekten av Mommox påverkar förmågan att framföra fordon eller använda maskiner.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Mommox innehåller bensalkoniumklorid

   Mommox innehåller bensalkoniumklorid vilket kan orsaka irritation i näsan.


   3. Hur du använder Mommox

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Använd inte en större dos eller använd inte sprayen oftare eller under längre tid än din läkare ordinerat.

   Behandling av hösnuva och perennrinit (allergi mot t ex kvalster och pälsdjur)

   Användning hos vuxna och barn 12 år och äldre

   Rekommenderaddos är två sprayningar i vardera näsborre en gång dagligen.

   • När symtomen är under kontroll(symtomfri)kan din läkare rådadigattminskadosen.

   • Om du intebörjar kännadigbättreskadu uppsökadin läkare som kan rekommenderadigatt ökadosen tillden maximaladagligadosen, som är fyrasprayningari varderanäsborreen gång dagligen.

   Användning hos barn i åldern 3 till 11 år

   Rekommenderaddos är en sprayning i vardera näsborre en gång dagligen

   Hos en del patienter kan Mommox börja lindra symtomen 12 timmar efter den första dosen. Det kan dock dröja två dagar innan full effekt av behandlingen ses. Om du eller ditt barn har svåra besvär av hösnuva, bör behandlingen eventuellt inledas några dagar innan pollensäsongen startar. I slutet av pollensäsongen borde dina hösnuvesymptom bli bättre och då behövs kanske inte behandlingen längre.

   Näspolyper

   Användning hos vuxna 18 år och äldre

   Rekommenderad startdos är två sprayningar i vardera näsborre en gång dagligen.

   • Om symtomen inte blir bättre efter 5 till 6 veckor kan dosen ökas till två sprayningar i vardera näsborre två gånger dagligen. När symtomen är under kontroll kan din läkare råda dig att minska din dos.

   • Om symtomen inte blir bättre efter 5 till 6 veckor med två dagliga sprayningar bör du kontakta din läkare.

   Hur du förbereder din nässpray för användning

   Din Mommox nässpray har ett plastskydd som skyddar pipen och håller den ren. Kom ihåg att ta av plastskyddet innan du använder sprayen och att sätt tillbaks det efter användningen.

   Skaka flaskan före varje gång du ska använda den.

   Stick inte in en nål eller något annat vasst föremål i munstycket.

   Om du använder sprayen för första gången måste du förbereda flaskan genom att pumpa sprayen 10 gånger tills en fin spraydusch erhålls:

   1. Skaka flaskan väl.

   2. Ta av plastskyddet.

   3. Placera pekfingret och långfingret på var sin sida om pipen och tummen under flaskan (Figur 1).Gör inte hål i pipen.

   4. Vänd pipen från digoch tryck sedan nedåt med fingrarna förattpumpa sprayen 10 gånger tills en fin spraydusch erhålls.

   1

   Om du inte har använt sprayen under14 dagar eller längre bör du förbereda flaskan på nytt genom att pumpa sprayen två gånger tills en fin spraydusch erhålls.

   Så här använder du din nässpray

   1. Skaka flaskan väl och ta av plastskyddet (Figur 2).

   2

   2. Snyt dig försiktigt för att rensa näsborrarna.

   3. Håll för ena näsborren och för in pipen i den andranäsborren. Böj huvudet lite framåt medan du hållerflaskan upprätt.

   4. Börja långsamt och försiktigt att andas in genomnäsan samtidigt som du sprayar en fin dusch in i näsan genom att trycka nedåt EN GÅNG med fingrarna (Figur 3).

   3

   5. Andas ut genom munnen. Upprepa steg 4 för att andas in en andra sprayning i samma näsborre, beroende på vilken dos du har.

   6. Ta ut pipen ur näsborren och andas ut genom munnen.

   7. Upprepa steg 3 till 6 för den andra näsborren.

   Efter att sprayen använts ska pipen noga torkas av med en ren näsduk eller mjukt papperoch plastskyddet sättas på igen.

   Hur du rengör din nässpray

   • Det är viktigtatt rengöradin nässprayregelbundet, annars kanske den inte fungerarpå rättsätt.

   • Avlägsna plastskyddetoch draloss pipen försiktigt.

   • Rengör pipen och plastskyddeti varmt vatten och skölj sedan under rinnande vatten.

   • Försök inte att rengöra pipen genom att sticka in en nål eller annat vasst föremål eftersom pipen då skadas, vilket gör att du inte får rätt dos av läkemedlet.

   • Låt plastskyddet och pipen torkapåen varmplats.

   • Sätt tillbakapipen på flaskan och sättpå plastskyddet.

   • Sprayen kommer behöva tryckas igång igen med 2 sprayningar första gången den användsefter rengöringen.

   Om du använt för stor mängd av Mommox

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du använder steroider under en längre tid eller i stora mängder kan de i sällsynta fall påverka några av dina hormoner. Hos barn kan detta påverka tillväxt och utveckling.

   Om du har glömt att använda Mommox

   Om du glömt att använda din nässpray vid rätt tidpunkt, ska du använda den så snart som du kommer ihåg det, fortsätt sedan som vanligt.

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Om du slutar att använda Mommox

   Hos vissa patienter kan Mommox börja lindra symtom 12 timmar efter den första dosen. Det kan dock dröja upp till två dagar innan full effekt av behandlingen ses. Det är mycket viktigt att du använder din nässpray regelbundet. Sluta inte med behandlingen även om du känner dig bättre, om inte din läkaren sagt detta.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. 

   Plötsliga överkänslighetsreaktioner (allergiska reaktioner) kan inträffa när man använt detta läkemedel. Dessa reaktioner kan vara mycket allvarliga. Sluta att ta Mommox och kontakta omedelbart läkare om du får symtom såsom:

   • svullnad avansikte, tunga eller svalg

   • svårigheter att svälja

   • nässelutslag

   • väsande andning eller andningssvårigheter.

   När nässprayer som innehåller kortikosteroider används i höga doser under lång tid kan biverkningar förekomma som beror på att läkemedlet tas upp i kroppen.

   Andra biverkningar

   De flesta personer får inga problem av att använda nässprayen. En del personer som använt Mommox eller andra nässprayer som innehåller kortikosteroider kan uppleva följande biverkningar:

   Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

   • huvudvärk

   • nysningar

   • näsblödning [näsblödning var mycket vanlig (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare) hos personer som behandlats för näspolyper och fått Mommox, två sprayningar i vardera näsborre två gånger dagligen]

   • näs- eller halsirritation

   • sår i näsan

   • luftvägsinfektion.

   Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

   • förhöjt tryck i ögat (grön starr) och/eller grå starr som orsakar synförändringar

   • dimsyn

   • skada på skiljeväggen i näsan som separerar näsborrarna

   • förändring av smak och lukt

   • svårighet att andas och/eller väsande andning.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Mommox ska förvaras

   • Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   • Används före utgångsdatum som anges på etiketten efter Utg.dat. eller EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   • Läkemedel i öppnad förpackning ska användas inom 2 månader. Öppna endast en flaska åt gången.

   • Får ej frysas.

   • Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   - Den aktiva substansen är mometasonfuroat. Varje sprayning med pumpen avger en uppmätt dos innehållande 50 mikrogram mometasonfuroat (som mometasonfuroatmonohydrat).

   - Övriga innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa och karmellosnatrium, glycerol, citronsyramonohydrat, natriumcitratdihydrat, polysorbat 80, bensalkoniumklorid och vatten för injektionsvätskor.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Mommox nässpray är en vit nässprayssuspension förpackad i en vit plastflaska med en spraypump.

   1 flaska innehåller 10 g nässpray, suspension, vilket motsvarar 60 spraydoser.

   1 flaska innehåller 17 g nässpray, suspension, vilket motsvarar 120 spraydoser.

   1 flaska innehåller 18 g nässpray, suspension, vilket motsvarar 140 spraydoser.

   3 flaskor, varje flaska innehåller 18 g nässpray, suspension, vilket motsvarar 140 spraydoser.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 Köpenhamn S, Danmark

   Tillverkare

   Lek Pharmaceuticals d.d., Verovškova 57, 1526 Ljubljana, Slovenien


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2018-01-22


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Mommox

  Nässpray, suspension 50 mikrogram/dos 3 x 140 dos(er) Flaska

  • Varunummer: 394832
  • Tillverkare: Sandoz A/S

  262,40 kr

  Jämförpris: 0,62 kr / dos(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?