Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Mometason ABECE

   50 mikrogram/dos nässpray, suspension
   mometasonfuroat
   bensalkonklorid

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. (Se avsnitt 4).

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Mometason ABECE är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Mometason ABECE
   3. Hur du använder Mometason ABECE
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Mometason ABECE ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Mometason ABECE är och vad det används för

   Vad är Mometason ABECE?

   Mometason Abece nässpray innehåller mometasonfuroat, som tillhör en grupp av läkemedel som kallas kortikosteroider (kortison). När mometasonfuroat sprayas i näsan, kan det hjälpa till att lindra inflammation (svullnad och irritation i näsan), nysningar, klåda, nästäppa eller rinnsnuva.

   Vad används Mometason ABECE för?

   Hösnuva och perennrinit (allergi mot t ex kvalster och pälsdjur)

   Mometason Abece används för behandling av symtom vid hösnuva (även kallad säsongsbunden allergisk rinit) och perenn rinit hos vuxna och barn 3 år och äldre.

   Hösnuva som förekommer vid vissa tider på året, är en allergisk reaktion som orsakas av att man andas in pollen från träd, gräs, ogräs eller mögel och svampsporer. Perenn rinit förekommer under hela året och symtomen kan orsakas av en känslighet för en mängd olika saker som t ex husdammkvalster, djurhår (eller hudavlagringar), fjädrar och vissa livsmedel. Mometason Abece minskar svullnad och irritation i näsan och lindrar på så sätt nysningar, klåda, nästäppa eller rinnande näsa orsakad av hösnuva eller perenn rinit.

   Näspolyper

   Mometason Abece används för behandling av näspolyper hos vuxna 18 år och äldre.

   Näspolyper är små utväxter på slemhinnan inuti näsan och brukar påverka båda näsborrarna. Mometason Abece minskar inflammation i näsan vilket gör att polyperna gradvis krymper och minskar därmed en täppt känsla i näsa, vilket kan påverka andningen genom näsan.

   Mometason som finns i Mometason Abece kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Mometason ABECE

   Använd inte Mometason ABECE

   • om du är allergisk mot mometasonfuroat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • om du har en obehandlad infektion i näsan . Användning av Mometason ABece vid en obehandlad infektion i näsan, såsom herpes, kan förvärra infektionen. Du ska vänta tills infektionen har läkt innan du börjar använda nässprayen.Vänta tills infektionen har försvunnit innan du börjar använda nässprayen.

   • om du nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Du måste då vänta tills näsan har läkt innan du börjar använda nässprayen.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal

   • om du har eller någon gång har haft tuberkulos

   • om du har någon annan infektion

   • om du använder andra läkemedel som innehåller kortikosteroider, antingen via munnen eller som injektion

   • om du har cystisk fibros.

   Tala med din läkare, under tiden du använder Mometason Evolan

   • om ditt immunförsvar blir nedsatt (om du har svårt att bekämpa infektioner) och du kommer i kontakt med någon som har mässling eller vattkoppor. Du ska undvika kontakt med någon som har dessa infektioner.

   • om du får en infektion i näsa eller hals.

   • om du använder läkemedlet i flera månader eller längre.

   • om du har ihållande irritation i näsa eller hals.

   Kontakta läkare om du upplever dimsyn eller andra synrubbningar.

   När nässprayer som innehåller kortikosteroider används i höga doser under lång tid kan biverkningar förekomma som beror på att läkemedlet tas upp i kroppen.

   Om du har kliande eller irriterade ögon, kan din läkare rekommendera att du använder andra läkemedel tillsammans med Mometason Evolan.

   Barn

   Vid långvarig behandling med höga doser av nässprayer som innehåller kortikosteroider kan vissa biverkningar uppträda såsom att barn växer långsammare.

   Det rekommenderas att regelbundet kontrollera längden hos barn som under lång tid behandlas med nässprayer som innehåller kortikosterodier. Tala med läkare om förändringar uppstår.

   Andra läkemedel och Mometason ABECE

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

   Vissa läkemedel kan öka effekterna av Mometason Abece och din läkare kan vilja övervaka dig noga om du tar dessa läkemedel (t.ex. vissa läkemedel mot hiv: ritonavir, kobicistat).

   Om du använder andra läkemedel som innehåller kortikosteroider mot allergier, antingen via munnen eller som injektion, kan din läkare bestämma att du ska sluta använda dem när du använder Mometason Evolan. När du slutar använda kortikosteroider, antingen via munnen eller som injektion, kan du uppleva symtom såsom värk i leder eller muskler, svaghet och depression. Det kan också hända att du får andra typer av allergier, såsom. kliande, rinnande ögon eller fläckvis röd och kliande hud. Om dessa symtom uppträder ska du kontakta din läkare.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Det finns ingen eller begränsad mängd information från användningen av Mometason Abece hos gravida kvinnor. Det är okänt om mometasonfuroat utsöndras i bröstmjölk.

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Det finns ingen känd information om effekten av Mometason Abece påverkar förmågan att framföra fordon eller använda maskiner.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Mometason ABECE innehåller bensalkonklorid

   Mometason Abece innehåller bensalkoniumklorid vilket kan orsaka irritation i näsan.


   3. Hur du använder Mometason ABECE

   Använd alltid Mometason Abece enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Använd inte en större dos eller använd inte sprayen oftare eller under längre tid än din läkare ordinerat.

   Behandling av hösnuva och perennrinit (allergi mot t ex kvalster och pälsdjur)

   Användning hos vuxna och barn 12 år och äldre

   Vanlig dos är två sprayningar i vardera näsborren en gång dagligen.

   • När symtomen är under kontroll (symtomfri) kan din läkare råda dig att minska dosen.

   • Om du inte börjar känna dig bättre ska du uppsöka din läkare som kan rekommendera dig att öka dosen till den maximala dagliga dosen, som är fyra sprayningar i vardera näsborren en gång dagligen.

   Användning hos barn i åldern 3 till 11 år

   Vanlig dos är en sprayning i vardera näsborren en gång dagligen

   Hos vissa patienter kan Mometason Abece börja lindra symtom 12 timmar efter den första dosen. Det kan dock dröja upp till två dagar innan full effekt av behandlingen ses. Därför bör du fortsätta med regelbunden användning för att uppnå full nytta av behandlingen.

   Ifall du eller ditt barn har svåra besvär av hösnuva, kan läkaren rekommendera att du börjar

   använda Mometason Abece några dagar innan pollensäsongen börjar, eftersom detta bidrar till att förebygga dina hösnuvesymtom.

   Näspolyper

   Användning hos vuxna 18 år och äldre

   Vanlig startdos är två sprayningar i vardera näsborren en gång dagligen.

   • Om symtomen inte blir bättre efter 5 till 6 veckor kan dosen ökas till två sprayningar i vardera näsborren två gånger dagligen. När symtomen är under kontroll kan din läkare råda dig att minska din dos.

   • Om symtomen inte blir bättre efter 5 till 6 veckor med två dagliga sprayningar bör du kontakta din läkare.

   Förbereda din nässpray för användning

   Din Mometason Abece nässpray har en skyddskåpa som skyddar munstycket och håller det rent. Kom ihåg att ta av denna innan du använder sprayen och att sätta tillbaka den efter användningen.

   Om du använder sprayen för första gången bör du förbereda flaskan genom att pumpa sprayen tio gånger tills en fin dimma erhålls:

   1. Skaka flaskan väl.

   2. Placera pekfingret och långfingret på var sin sida om munstycket och tummen under flaskan (figur 1).

   3. Vänd munstycket från dig och tryck sedan nedåt med fingrarna för att pumpa sprayen (figur 1).

   Spaya i luften

   Om du inte har använt sprayen under 14 dagar bör du förbereda flaskan på nytt genom att pumpa sprayen 2 gånger tills en fin dimma erhålls.

   Med en normal dos på 2 sprayningar i vardera näsborren dagligen ska denna produkt ge ett tillräckligt antal doser för 15 dagar (60 sprayningar), 30 dagar (120 sprayningar) eller 35 dagar (140 sprayningar).

   Så här använder du din nässpray

   1. Skaka flaskan väl och ta av skyddskåpan (figur 2)

   Ta av skyddskopan

   2. Snyt dig försiktigt.

   3. Täpp till ena näsborren och för in munstycket i den andra.

   4. Böj huvudet lite framåt medan du håller flaska upprätt.

   5. Börja försiktigt eller långsamt andas in genom näsan samtidigt som du sprayar en sprayning av fin dimma in i näsan genom att trycka nedåt EN GÅNG med fingrarna (figur 3).

   Spraya i näsan

   6. Andas ut genom munnen. Upprepa steg 5 för att andas in en andra sprayning i samma näsborre.

   7. Ta ut munstycket ur näsborren och andas ut genom munnen.

   8. Upprepa steg 3 till 7 för den andra näsborren.

   Efter att sprayen använts ska munstycket noga torkas av med en ren näsduk eller mjukt papper och skyddskåpan sättas på igen.

   Rengöra din nässpray

   Det är viktigt att regelbundet rengöra din nässpray för att den skall fungera väl. Ta av skyddskåpan och dra försiktigt av munstycket. Tvätta munstycket och skyddskåpan i varmt vatten och skölj dem sedan under rinnande vatten. Låt dem torka på ett varmt ställe. Tryck tillbaka munstycket på flaskan och sätt tillbaka skyddskåpan. Sprayen behöver förberedas på nytt med två sprayningar när den används för första gången efter att den rengjorts.

   Om du använt för stor mängd av Mometason ABECE

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du använder steroider under en längre tid eller i stora mängder kan de i sällsynta fall påverka några av dina hormoner. Hos barn kan detta påverka tillväxt och utveckling.

   Om du har glömt att använda Mometason ABECE

   Om du glömt att använda din nässpray vid rätt tidpunkt ska du använda den så snart du kommer ihåg, och sedan fortsätta som vanligt.

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Om du slutar att använda Mometason ABECE

   Hos vissa patienter kan Mometason Abece börja lindra symtom 12 timmar efter den första dosen. Det kan dock dröja upp till två dagar innan full effekt av behandlingen ses. Det är mycket viktigt att du använder din nässpray regelbundet. Sluta inte med behandlingen även om du känner dig bättre, om inte din läkaren sagt detta.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Plötsliga överkänslighetsreaktioner (allergiska reaktioner) kan inträffa när man använt detta läkemedel. Dessa reaktioner kan vara mycket allvarliga. Sluta att ta Mometason Abece och kontakta omedelbart läkare om du får symtom såsom:

   • svullnad av ansikte, tunga eller svalg

   • svårigheter att svälja

   • nässelutslag

   • väsande andning eller andningssvårigheter.

   När nässprayer som innehåller kortikosteroider används i höga doser under lång tid kan biverkningar förekomma som beror på att läkemedlet tas upp i kroppen.

   Andra biverkningar

   De flesta personer får inga problem av att använda nässprayen. En del personer som använt Mometason Abece eller andra nässprayer som innehåller kortikosteroider kan uppleva följande biverkningar:

   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

   • huvudvärk

   • nysningar

   • näsblödning [näsblödning var mycket vanlig (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare) hos personer som behandlats för näspolyper och fått Mometason Evolan, två sprayningar i vardera näsborren två gånger dagligen]

   • näs- eller halsirritation

   • sår i näsan

   • luftvägsinfektion

   Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

   • förhöjt tryck i ögat (grön starr) och/eller grå starr som orsakar synförändringar

   • dimsyn

   • skada på skiljeväggen i näsan som separerar näsborrarna

   • förändring av smak- och lukt

   • svårigheter att andas och/eller väsande andning

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Mometason ABECE ska förvaras

   • Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   • Används före utgångsdatum som anges på etiketten efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   - Den aktiva substansen är mometasonfuroat. Varje sprayning med pumpen avger en uppmätt dos innehållande 50 mikrogram mometasonfuroat (som mometasonfuroatmonohydrat).

   - Övriga innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa och karmellosnatrium, glycerol, citronsyramonohydrat, natriumcitrat, polysorbat 80, bensalkoniumklorid och renat vatten.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Mometason Abece nässpray är en vit nässprayssuspension förpackad i en vit plastflaska med en spraypump.

   • 1 flaska innehåller 10,0 g nässpray, suspension, vilket motsvarar 60 spraydoser. Finns även i förpackningar om 2 x 60 och 3 x 60 doser.

   • 1 flaska innehåller 16,0 g nässpray, suspension, vilket motsvarar 120 spraydoser. Finns även i förpackningar om 2 x 120 och 3 x 120 doser.

   • 1 flaska innehåller 18,0 g nässpray, suspension, vilket motsvarar 140 spraydoser. Finns även i förpackningar om 2 x 140 och 3 x 140 doser.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännandet för försäljning

   Evolan Pharma AB

   Box 120

   182 12 Danderyd

   Tillverkare

   FARMEA, 10, rue Bouché Thomas, Z.A.C d’Orgemont, 49000 ANGERS, France


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2018-01-03


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Mometason ABECE

  Nässpray, suspension 50 mikrogram/dos 3 x 140 dos(er) Flaska

  • Varunummer: 515776
  • Tillverkare: Evolan Pharma AB

  258,07 kr

  Jämförpris: 0,61 kr / dos(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?