Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

   Midazolam Panpharma

   1 mg/ml resp. 5 mg/ml injektionsvätska, lösning
   Midazolam

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.

   • Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

    

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD MIDAZOLAM PANPHARMA ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
   2. INNAN DU ANVÄNDER MIDAZOLAM PANPHARMA
   3. HUR DU ANVÄNDER MIDAZOLAM PANPHARMA
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. HUR MIDAZOLAM PANPHARMA SKA FÖRVARAS
   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   1. VAD MIDAZOLAM PANPHARMA ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

   Midazolam Panpharma tillhör en grupp av läkemedel som kallas bensodiazepiner. Det är ett kortverkande läkemedel som används för att framkalla sedering (ett tillstånd av lugn, dåsighet eller sömn) och minskar oro, muskelspänning. Det har kramplösande effekter och orsakar minnesförlust (anterograd amnesi). Detta läkemedel används:

   • för ”vaken sedering” (ett tillstånd av lugn eller dåsighet där du förblir vaken) av vuxna och barn.

   • för sedering av vuxna och barn på intensivvårdsavdelning.

   • vid narkos hos vuxna (som lugnande och sömngivande läkemedel före igångsättande av narkos, som narkosmedel eller tillsammans med andra läkemedel som används vid narkos)

   • som lugnande och sömngivande före igångsättande av narkos hos barn.

   Midazolam som finns i Midazolam Panpharma kan också vara godkänt för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. INNAN DU ANVÄNDER MIDAZOLAM PANPHARMA

   Använd inte Midazolam Panpharma

   • om du är allergisk (överkänslig) mot bensodiazepiner eller mot något av övriga innehållsämnen i Midazolam Panpharma

   • om du har stora svårigheter med andningen och ska genomgå ”vaken sedering”.

   Var särskilt försiktig med Midazolam Panpharma

   Detta läkemedel får endast administreras av en erfaren läkare på en avdelning med full utrustning för att övervaka och stödja andnings- och hjärtfunktionen och av personer som är speciellt tränade på att känna igen och behandla förväntade biverkningar.

   Tillförsel av midazolam kan minska hjärtats sammandragningar och orsaka andningsstillestånd. Allvarliga biverkningar på hjärta och luftvägar har förekommit i sällsynta fall. Dessa biverkningar har inbegripit nedsatt andning, andnings- och/eller hjärtstillestånd. För att undvika sådana händelser ska injektionen ges långsamt och dosen ska vara så låg som möjligt.

   Särskild försiktighet bör iakttas när Midazolam Panpharma används till spädbarn eller barn. Informera din läkare om ditt barn har ett hjärtfel. Ditt barn kommer att övervakas noggrant och dosen kommer att justeras.

   Patienter under 6 månaders ålder vilka får sedering på intensivvårdsavdelning har större sannolikhet för att utveckla andningsproblem, så de kommer att doseras gradvis och deras andning och syrenivåer observeras.

   När midazolam ges som lugnande och sömngivande medel före igångsättande av narkos kommer du att kontrolleras noggrant med avseende på hur du reagerar och för att säkerställa att du får rätt dos, eftersom känsligheten varierar beroende på patienten.

   Användning av midazolam rekommenderas inte till nyfödda och barn upp till 6 månaders ålder.

   Oväntade reaktioner och minnesförlust avseende nya händelser (anterograd amnesi) har rapporterats för midazolam (se avsnitt 4, ”Eventuella biverkningar”).

   Informera din läkare om du:

   • är över 60 år

   • har en kronisk sjukdom eller är försvagad (till exempel om du har kroniska andningsproblem eller lider av en njur-, lever- eller hjärtsjukdom)

   • har myasthenia gravis (en neuromuskulär sjukdom som kännetecknas av muskelsvaghet)

   • har missbrukat alkohol eller droger

   • använder andra läkemedel, även receptfria sådana (för ytterligare information se avsnitt ”Användning av andra läkemedel”)

   • är eller tror att du är gravid.

   Abstinenssymtom:

   Benzodiazepiner, såsom midazolam, kan göra dig beroende om de används under en längre tid (till exempel i intensivvård). Detta innebär att om du plötsligt avbryter behandlingen eller minskar dosen för snabbt kan du få abstinenssymtom.
   Dessa symtom kan innefatta:
   - huvudvärk
   - muskelsmärta
   - stark oro (ångest), spänningar, rastlöshet, förvirring eller dåligt humör (irritation)
   - sömnproblem
   - humörsvängningar
   - hallucinationer (se eller möjligen höra sådant som inte finns)
   - krampanfall.

   Långtidsbehandling
   Om du får behandling med midazolam under lång tid kan du bli tolerant (midazolam blir mindre effektivt) eller så kan du bli beroende av läkemedlet.

   Efter behandling under en lång tid (såsom på en intensivvårdsavdelning) kan följande abstinenssymtom uppträda: huvudvärk, muskelsmärta, oro, spänningar, rastlöshet, förvirring, irritabilitet, sömnlöshet, humörförändringar, hallucinationer och kramper. Din läkare kommer att minska din dos gradvis för att undvika att dessa effekter drabbar dig.

   Användning av andra läkemedel

   Tala om för läkare om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

   Detta är ytterst viktigt, eftersom samtidig användning av fler än ett läkemedel kan förstärka eller försvaga effekterna av läkemedlen. Till exempel kan effekterna av midazolam förstärkas av läkemedel såsom lugnande medel, sömnmedel, läkemedel mot depression, narkotiska smärtstillande medel (mycket starka smärtstillande medel), narkosmedel och vissa läkemedel mot allergi (antihistaminer).

   Effekterna av midazolam som givits i ett blodkärl, en ven, kan även öka med läkemedel såsom medel mot svampinfektioner (ketokonazol, vorikonazol, flukonazol, itrakonazol, posakonazol), läkemedel mot bakterieinfektioner (erytromycin, klaritromycin), läkemedel som används för att behandla högt blodtryck (diltiazem), för att behandla HIV (sakvinavir och andra HIV-proteashämmare) och för att sänka kolesterolnivån (atorvastatin).

   Effekterna av midazolam som ges i en ven kan minskas av läkemedel som används för behandling av infektioner orsakade av mykobakterier såsom tuberkulos (rifampicin, karbamazepin, fenytoin), samt av naturläkemedlet johannesört.

   Användning av Midazolam Panpharma med mat och dryck

   Alkohol kan öka midazolams sederande effekter och ska därför undvikas.

   Graviditet och amning

   Du måste informera din läkare om du är gravid, eller om du tror att du är gravid. Läkaren kan sedan bedöma om detta läkemedel är lämpligt för dig.

   Midazolam kan passera över i bröstmjölk och om du ammar ska du därför inte göra det under 24 timmar efter att du fått detta läkemedel.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Detta läkemedel kan göra dig sömnig, glömsk eller påverka din koncentration och koordination. Detta kan påverka din förmåga att utföra svårare uppgifter, t.ex. att köra bil eller använda maskiner. Efter att du har fått midazolam ska du inte köra bil eller använda maskiner förrän du har återhämtat dig helt. Din läkare ska tala om för dig när du kan göra det igen.
   Efter behandlingen ska du alltid följas hem av en ansvarskännande vuxen.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Viktig information om något innehållsämne i Midazolam Panpharma

   Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per ampull eller injektionsflaska, d.v.s. är näst intill ”natriumfritt”.


   3. HUR DU ANVÄNDER MIDAZOLAM PANPHARMA

   Midazolam Panpharma bör enbart ges av erfarna läkare på en avdelning med full utrustning för att övervaka och stödja andnings- och hjärtfunktionen och av personer som är speciellt tränade på att känna igen och behandla förväntade biverkningar.

   Dosering och hur läkemedlet ges
   Din läkare kommer att avgöra vilken dos som är lämplig för dig. Doserna varierar mycket och beror på planerad behandling och den sedering som krävs. Din vikt, ålder, allmänna hälsotillstånd, hur du reagerar på läkemedlet och om andra läkemedel krävs samtidigt påverkar också den dos som du får.

   Om du ska få starka smärtstillande medel kommer du att få dessa först och sedan få Midazolam Panpharma i den dos som är anpassad speciellt för dig.

   Midazolam Panpharma ges långsamt, som en injektion i en ven (intravenöst), som ett dropp (infusion), som en injektion i en muskel (intramuskulärt) eller via ändtarmen.

   Det är inte troligt att du får en överdos. Ditt läkemedel kommer att ges av en läkare.
   Om du av misstag fått en överdos kan detta leda till dåsighet, ataxi (oförmåga att koordinera muskelrörelser), dysartri (talrubbning) och nystagmus (ofrivilliga ögonrörelser), bortfall av reflexer, apné (andningsstillestånd), hypotoni (lågt blodtryck), minskad hjärtfrekvens och andning samt koma. Överdosering kan kräva intensiv övervakning av livsviktiga kroppsfunktioner, symtomatisk behandling av hjärt- och andningseffekter och användning av en bensodiazepinantagonist (ett läkemedel som motverkar benzodiazepiners effekt).

   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Liksom alla läkemedel kan Midazolam Panpharma orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Uppsök omedelbart läkare om du får något av följande symtom. De kan vara livshotande och du kan behöva akut medicinsk vård:

   • Anafylaktisk chock (en livshotande allergisk reaktion). Tecken kan inkludera plötsligt utslag, klåda eller upphöjda utslag (nässelutslag) och svullnad av ansikte, läppar, tunga eller andra delar av kroppen. Andfåddhet, väsande andning eller andningssvårigheter kan också förekomma

   • Hjärtinfarkt (hjärtstillestånd). Tecknen kan innefatta bröstsmärta som kan sprida sig till halsen och skuldrorna och ner i din vänstra arm.

   • Andningsproblem eller andningskomplikationer (som ibland leder till att andningen upphör).

   • Kvävning och plötslig blockering av luftvägarna (laryngospasm)

   Livshotande biverkningar uppträder mera sannolikt hos vuxna som är över 60 år och hos de som redan har andningssvårigheter eller hjärtproblem, speciellt om injektionen ges för snabbt eller i hög dos.

   För en lista över biverkningarna som förknippas med utsättning av midazolam, se avsnitt 2 i denna bipacksedel.

   Andra eventuella biverkningar:

   Immunsystemet:

   • allmänna allergiska reaktioner (hudreaktioner, reaktioner i hjärt- och blodsystem, väsande andning).

   Inverkan på beteendet:

   • upphetsning

   • rastlöshet

   • fientlighet, raseriutbrott eller aggression

   • upprördhet

   Muskelproblem:

   • muskelspasmer och muskeldarrningar (skakningar i musklerna som du inte kan kontrollera)

   Mentala problem och problem i nervsystemet:

   • förvirring

   • eufori (att känna sig väldigt glad eller upprymd)

   • hallucinationer (se eller möjligen höra sådant som inte finns)

   • dåsighet och förlängd sedering

   • minskad vakenhet

   • huvudvärk

   • yrsel

   • svårighet att koordinera musklerna

   • krampanfall hos för tidigt födda barn och nyfödda barn

   • tillfällig minnesförlust. Hur länge detta varar beror på hur mycket midazolam du fått. Du kan uppleva detta efter din behandling. I enstaka fall har minnesförlusten varit förlängd.

   Problem med hjärta och blodcirkulation:

   • lågt blodtryck

   • långsam hjärtfrekvens

   • rodnad i ansikte och hals (blodvallning), svimning eller huvudvärk.

   Andningssvårigheter:

   • andfåddhet

   • hicka.

   Mag-, tarm- och munproblem:

   • illamående eller kräkningar

   • förstoppning

   • muntorrhet.

   Hudproblem:

   • hudutslag

   • nässelfeber (upphöjda hudutslag)

   • klåda.

   Problem vid injektionsstället:

   • rodnad

   • hudsvullnad

   • blodproppar eller smärta vid injektionsstället.

   Allmänt:

   • trötthet (utmattning).

   Äldre patienter:

   • Äldre patienter som tar benzodiazepiner har en ökad risk för att falla och få en fraktur (benbrott).

   • Livshotande biverkningar inträffar mer sannolikt hos vuxna patienter över 60 år och de som redan har andningssvårigheter eller hjärtproblem, särskilt när injektionen ges för snabbt eller i en hög dos.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. HUR MIDAZOLAM PANPHARMA SKA FÖRVARAS

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på etiketten på ampullen/injektionsflaskan efter Utg.dat.

   Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Förvara ampullen eller injektionsflaskan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

   Efter spädning måste lösningen användas omedelbart. Om lösningen inte används omedelbart, är tiden för och förhållanden vid förvaring före och efter spädning användarens eget ansvar.

   Använd inte Midazolam Panpharma om du ser partiklar i lösningen.

   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är midazolam.

   Midazolam Panpharma 1mg/ml injektionsvätska, lösning:

   Varje ml innehåller 1 mg midazolam.

   En 5 ml ampull innehåller 5 mg midazolam.

   Midazolam Panpharma 5mg/ml injektionsvätska, lösning:

   Varje ml innehåller 5 mg midazolam.

   En 1 ml ampull innehåller 5 mg midazolam.

   En 3 ml ampull innehåller 15 mg midazolam.

   En 10 ml injektionsflaska innehåller 50 mg midazolam.

   • Övriga innehållsämnen är natriumklorid, utspädd saltsyra, natriumhydroxid, vatten för injektionsvätskor.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Midazolam Panpharma 1 mg/ml, injektionsvätska, lösning

   Läkemedlet finns som injektionsvätska i en 5 ml ampull.

   Förpackningsstorlekar: 5, 6, 10 eller 25.

   Midazolam Panpharma 5 mg/ml, injektionsvätska, lösning

   Läkemedlet finns som injektionsvätska i:

   1 ml ampull, förpackningsstorlekar: 1, 5, 6, 10 eller 25.

   3 ml ampull, förpackningsstorlekar: 1, 5, 6, 10 eller 25.

   10 ml injektionsflaska, förpackningsstorlekar: 5, 6, 10 eller 25.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning:

   PANPHARMA SA
   ZI du Clairay –Luitré
   F-35133 FOUGERES
   Frankrike

   Tillverkare:

   Rotex Medica GmbH
   Arzneimittelwerk, Bunsenstrasse, 4
   22946 Trittau – Tyskland.

   Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

   Tjeckien

   Midazolam Panpharma 1 mg/ml
   Midazolam Panpharma 5 mg/ml

   Frankrike

   Midazolam Panpharma 1 mg/ml
   Midazolam Panpharma 5 mg/ml

   Tyskland

   Midazolam Rotexmedica 1 mg/ml
   Midazolam Rotexmedica 5 mg/ml

   Norge

   Midazolam Panpharma 1 mg/ml
   Midazolam Panpharma 5 mg/ml

   Portugal

   Midazolam Overpharma
   Midazolam Overpharma

   Spanien

   Midazolam Panpharma 1 mg/ml
   Midazolam Panpharma 5 mg/ml

   Sverige

   Midazolam Panpharma 1 mg/ml
   Midazolam Panpharma 5 mg/ml


   Denna bipacksedel godkändes senast den

   2016-03-17

   Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

   Midazolam Panpharma måste administreras långsamt med hjälp av titreringsmetoden (gradvis ökning av dosen i små steg tills önskad klinisk effekt uppnåtts).

   Oftast behövs endast monitorering av vitala funktioner. I samband med intensivvård måste andnings- och hjärtfunktioner övervakas noga.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Midazolam Panpharma

  Injektionsvätska, lösning 5 mg/ml 10 x 1 milliliter Ampull

  • Varunummer: 058096
  • Tillverkare: Panpharma Nordic AS

  119 kr

  Jämförpris: 11,90 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  För detta läkemedel visas inte lagerstatus eftersom det är ett så kallat särskilt läkemedel. Kontakta ditt apotek för hjälp.