Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Midazolam Hameln

   1 mg/ml och 5 mg/ml injektions-/infusionsvätskavätska, lösning
   Midazolam

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

   - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa om den.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller sjuksköterska.

   - Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Midazolam Hameln är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Midazolam Hameln
   3. Hur du använder Midazolam Hameln
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Midazolam Hameln ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Midazolam Hameln är och vad det används för

   Midazolam Hameln tillhör läkemedelsgruppen bensodiazepiner. Midazolam Hameln är ett snabbt verkande medel med rogivande och sömngivande effekt. Det verkar även lugnande och muskelavslappnande.


   Midazolam Hameln används hos vuxna:

   • som ett narkosmedel för att framkalla eller bibehålla sömn.


   Midazolam Hameln används hos vuxna och barn:

   • som ett lugnande och sömngivande medel vid intensivvård. Detta kallas för ”sedering”.

   • före och under medicinska tester eller undersökningar som görs i ett vaket tillstånd. Läkemedlet verkar lugnande och sömgivande. Detta kallas för ”vaken sedering”.

   • som lugnande eller sömngivande medel före narkos.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Midazolam Hameln

   Använd inte Midazolam Hameln

   • om du är allergisk (överkänslig) mot midazolam eller mot något av övriga innehållsämnen i detta läkemedel (anges i avsnitt 6: Övriga upplysningar).

   • om du är allergisk mot andra bensodiazepiner som t.ex. diazepam eller nitrazepam.

   • om du har allvarliga andningssvårigheter och ska få Midazolam Hameln för ”vaken sedering”.

   Du får inte behandlas med Midazolam Hameln om något av ovanstående gäller dig. Om du är osäker, tala med läkaren eller sjuksköterskan innan du får detta läkemedel.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller sjuksköterskan innan du använder Midazolam Hameln:

   • om du är över 60 år

   • om du har någon kronisk sjukdom som t.ex. andningssvårigheter eller någon lever-, njur- eller hjärtsjukdom

   • om du har någon sjukdom som gör att du känner dig mycket svag, nedgången eller orkeslös

   • om du har sjukdomen myastenia gravis vilken kännetecknas av muskelsvaghet

   • om du någonsin har haft alkoholproblem

   • om du någonsin har haft problem med droger

   Om något av ovanstående gäller dig (eller om är osäker) ska du tala med läkaren eller sjuksköterskan innan du får Midazolam Hameln.

   Barn och ungdomar

   • Tala med läkaren eller sjuksköterskan om något av ovanstående gäller ditt barn.

   • Det är särskilt viktigt att du talar om för läkaren eller sjuksköterskan om ditt barn har någon hjärtsjukdom eller andningssvårigheter.

   Andra läkemedel och Midazolam Hameln

   Tala om för läkaren eller sjuksköterskan om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel. Detta gäller även receptfria läkemedel samt naturläkemedel. Detta är viktigt eftersom midazolam kan påverka hur vissa andra läkemedel verkar. Omvänt kan vissa läkemedel påverka hur midazolam verkar.

   Det är särskilt viktigt att du talar om för läkaren eller sjuksköterskan om du tar något av följande läkemedel:

   • Antidepressiva medel

   • Sömnmedel

   • Lugnande medel (som gör att du känner dig lugn och sömnig)

   • Rogivande medel (mot ångest eller för att hjälpa dig att sova)

   • Karbamazepin eller fenytoin (kan användas mot epileptiska anfall eller krampanfall)

   • Rifampicin (mot tuberkulos)

   • Proteashämmare mot HIV-infektion (t.ex. sakvinavir)

   • Makrolidantibiotika (t.ex. erytromycin eller klaritromycin)

   • Läkemedel mot svampinfektioner (t.ex. ketokonazol, vorikonazol, flukonazol, itrakonazol, posakonazol)

   • Starka smärtstillande medel

   • Atorvastatin (mot högt kolesterol)

   • Antihistaminer (mot allergiska reaktioner)

   • Johannesört (ett naturläkemedel mot depression)

   • Kalciumkanalblockerare som används för att behandla högt blodtryck (t.ex. diltiazem)

   Om något av ovanstående gäller dig (eller om du inte vet) ska du tala med din läkare eller sjuksköterska innan du får Midazolam Hameln.


   Samtidig användning av Midazolam Hameln och opioidläkemedel (starka smärtstillande läkemedel, läkemedel för behandling av opioidberoende och vissa hostmediciner) ökar risken för dåsighet, andningssvårigheter (andningsdepression), koma och kan vara livshotande. På grund av detta ska samtidig användning endast övervägas när andra behandlingsalternativ inte är möjliga.


   Om läkaren förskriver Midazolam Hameln samtidigt med opioidläkemedel, ska dosen och behandlingstiden begränsas av läkaren.


   Tala om för läkaren om du tar något opioidläkemedel och följ noga läkarens dosrekommendationer. Det kan vara bra att informera vänner eller anhöriga om att vara uppmärksamma på de tecken och symtom som är beskrivna ovan. Kontakta läkare om du upplever något av dessa symtom.


   Midazolam Hameln med mat, dryck och alkohol

   Du ska inte dricka alhohol när du har fått Midazolam Hameln, eftersom detta kan göra dig mycket sömnig och orsaka andningssvårigheter.

   Graviditet och amning

   Prata med läkaren innan du får Midazolam Hameln om du är gravid eller tror att du är gravid. Läkaren kan sedan avgöra om detta läkemedel är lämpligt för dig.


   Du ska inte amma inom 24 timmar efter att du har fått Midazolam Hameln, eftersom läkemedlet kan passera över i bröstmjölk.

   Körförmåga och användning av maskiner

   När du har fått Midazolam Hameln ska du inte köra bil eller använda maskiner eller verktyg tills läkaren har sagt att det går bra. Detta beror på att Midazolam Hameln kan göra dig trött eller glömsk. Läkemedlet kan även påverka din koncentrations- och koordinationsförmåga, vilket i sin tur kan påverka körförmågan och förmågan att använda verktyg och maskiner. Efter behandlingen måste du ha sällskap hem av en vuxen person som kan se efter dig.

   Midazolam Hameln innehåller natrium

   Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per ml, d.v.s. är näst intill "natriumfritt".


   3. Hur du använder Midazolam Hameln

   Midazolam Hameln ges av en läkare eller sjuksköterska. Det ges på en plats som har den utrustning som krävs för kunna övervaka dig och för att behandla eventuella biverkningar. Detta kan vara på ett sjukhus, en klinik eller på en läkarmottagning. Andning, hjärtverksamhet och blodcirkulation kommer att övervakas särskilt noga.

   Användning av Midazolam Hameln rekommenderas inte till spädbarn under 6 månaders ålder. Om läkaren anser det nödvändigt, kan dock läkemedlet ges till spädbarnunder 6 månader som får intensivvård.

   Hur du får Midazolam Hameln

   Du får Midazolam Hameln på ett av följande sätt:

   • Som en långsam injektion i en ven (intravenös injektion).

   • Som ett dropp i en ven (intravenös infusion).

   • Som en injektion i en muskel (intramuskulär injektion).

   • Via ändtarmen (rektum)


   Hur mycket Midazolam Hameln du kommer att få

   Dosen av Midazolam Hameln varierar mellan patienter. Läkaren räknar ut vilken dos som är lämplig för dig. Dosen avgörs av ålder, vikt och allmäntillstånd. Dosens storlek beror även på i vilket syfte du får läkemedlet, hur du svarar på behandlingen, och om andra läkemedel ska ges samtidigt.


   När du har fått Midazolam Hameln

   Efter behandlingen måste du ha sällskap hem av en vuxen person som kan se efter dig. Detta är viktigt eftersom Midazolam Hameln kan göra dig trött eller glömsk. Läkemedlet kan även påverka din koncentrations- och koordinationsförmåga.

   Om du får Midazolam Hameln under lång tid, som vid intensivvård, kan du utveckla tolerans mot läkemedlet. Detta innebär att läkemedlet inte fungerar lika bra..

   Om du använt för stor mängd av Midazolam Hameln

   Midazolam Hameln ges av en läkare eller sjuksköterska. Detta innebär att det är osannolikt att du får för mycket läkemedel. Om du dock fått för stor mängd av misstag, kan du märka följande symtom:

   • Sömnighet, koordinationssvårigheter och reflexbortfall.

   • Talsvårigheter och ovanliga ögonrörelser.

   • Lågt blodtryck. Detta kan göra dig yr eller svimfärdig.

   • Förlångsammad eller avstannad andning eller puls samt medvetslöshet (koma).


   Långtidsanvändning av Midazolam Hameln i samband med sedering vid intensivvård

   Om du får Midazolam Hameln under lång tid kan följande inträffa:

   • Läkemedlet kan bli mindre effektivt.

   • Du kan utveckla läkemedelsberoende och få abstinenssymtom när behandlingen avbryts (se ”När medicineringen upphör” nedan).

   Om du slutar att använda Midazolam Hameln

   Om du får Midazolam Hameln under lång tid, som vid intensivvård, kan du få abstinenssymtom när behandlingen avbryts. Symtomen omfattar:

   • Humörsvängningar

   • Krampanfall (muskelryckningar)

   • Huvudvärk

   • Muskelsmärta

   • Sömsvårigheter

   • Stark oro (ångest), spänningar, rastlöshet, förvirring eller dåligt humör (lättretlighet)

   • Att se och eventuellt höra saker som inte finns (hallucinationer)

   Läkaren sänker dosen gradvis. Detta förhindrar att du får abstinenssymtom.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan Midazolam Hameln orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. Följande biverkningar har rapporterats, men deras frekvens är inte känd och kan inte beräknas från tillgängliga data.


   Kontakta omedelbart läkare om du märker någon av följande biverkningar, eftersom behandlingen med Midazolam Hameln i så fall måste avbrytas. Nedanstående biverkningar kan vara livshotande och du kan behöva akut medicinsk vård.


   • En allvarlig allergisk reaktion (anafylaktisk chock). Symtomen kan omfatta plötsligt hudutslag, klåda eller upphöjda utslag (nässelutslag) och svullnad i ansikte, läppar, tunga och andra delar av kroppen. Du kan också bli andfådd, få väsande andning eller andningssvårigheter.

   • Hjärtattack (hjärtstillestånd). Symtomen kan innefatta bröstsmärta.

   • Andningssvårigheter, vilket ibland kan medföra att andningen upphör.

   • Muskelspasm runt struphuvudet, vilket kan orsaka kvävning.


   Livshotande biverkningar inträffar mer sannolikt hos personer över 60 år och hos personer som redan har problem med andningen eller hjärtat. Risken för dessa biverkningar är också högre om injektionen ges för snabbt eller i en hög dos.


   Andra möjliga biverkningar


   Nervsystemet och psykiska störningar

   • Nedsatt uppmärksamhet

   • Förvirring

   • Stark lyckokänsla eller upphetsning (eufori)

   • Ihållande trötthet, sömnighet eller dåsighet

   • Att se eller eventuellt höra saker som inte finns (hallucinationer)

   • Medvetandestörning (delirium)

   • Huvudvärk

   • Yrsel

   • Svårighet att koordinera muskelrörelser

   • Krampanfall (muskelryckningar) hos för tidigt födda och nyfödda barn

   • Tillfällig minnesförlust. Hur länge detta varar beror på hur mycket midazolam du har fått. I vissa fall kvarstår minnesförlusten under en lång tid.

   • Upprördhet, rastlöshet, ilska eller aggressivitet. Du kan även få muskelspasmer eller muskelskakningar som du inte kan kontrollera (tremor). Dessa effekter inträffar mer sannolikt om du har fått en hög dos eller om läkemedlet har givits för snabbt. Det är också mer vanligt hos barn och äldre personer.


   Hjärta och blodomlopp

   • Svimning

   • Långsam hjärtrytm

   • Rodnad i ansikte och hals (blodvallningar)

   • Lågt blodtryck. Detta kan göra dig yr eller svimfärdig.


   Andning

   • Hicka

   • Andfåddhet


   Mun, mage och tarmar

   • Muntorrhet

   • Förstoppning

   • Illamående eller kräkningar


   Hud

   • Klåda

   • Utslag, inkluderande upphöjda utslag (nässelutslag)

   • Rodnad, smärta, blodpropp eller svullnad i huden där injektionen gavs


   Allmänt

   • Allergiska reaktioner inklusive hudutslag och väsande andning

   • Abstinenssymtom (se ”När medicineringen upphör” i avsnitt 3 ovan)


   Äldre personer

   • Äldre personer som tar bensodiazepiner, som t.ex. midazolam, löper högre risk att ramla och få benbrott

   • Det är också mer sannolikt att livshotande biverkningar inträffar hos personer över 60 år


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Midazolam Hameln ska förvaras

   • Läkaren eller apotekspersonalen ansvarar för hur Midazolam Hameln förvaras. De är också ansvariga för att överblivet Midazolam Hameln kasseras enligt gällande anvisningar.

   • Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   • Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter ”EXP:”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   • Läkemedel ska inte användas om ampullen/injektionsflaskan eller förpackningen är skadad.

   • Förvara ampullerna/injektionsflaskorna i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

   • Förvaras vid högst 25°C. Får ej frysas.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   - Den aktiva substansen är midazolam (som midazolamhydroklorid).

   Midazolam Hameln 1 mg/ml lösning: 1 ml innehåller 1 mg midazolam (som midazolamhydroklorid).

   Midazolam Hameln 5 mg/ml lösning: 1 ml innehåller 5 mg midazolam (som midazolamhydroklorid).

   - Övriga innehållsämnen är natriumklorid, saltsyra och vatten för injektion

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Midazolam Hameln är en klar, färglös lösning (injektions-/infusionsvätska, lösning). Läkemedlet tillhandahålls i ofärgade glasampuller och glasinjektionsflaskor.


   Midazolam Hameln 1 mg/ml injektions-/infusionsvätska, lösning finns tillgänglig i följande förpackningsstorlekar:

   • 2 ml, 5 ml, 10 ml glasampuller: förpackning med 5, 10, 25, 50 eller 100 ampuller

   • 50 ml glasinjektionsflaskor, förslutna med en bromobutylgummipropp: förpackning med 1, 5, 10 injektionsflaskor


   Midazolam Hameln 5 mg/ml injektions-/infusionsvätska, lösning finns tillgänglig i följande förpackningsstorlekar:

   • 1 ml, 2 ml, 3 ml, 5 ml, 10 ml, 18 ml glasampuller: förpackning med 5, 10, 25, 50 eller 100 ampuller


   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   hameln pharma plus gmbh

   Langes Feld 13

   31789 Hameln

   Tyskland


   Siegfried Hameln GmbH

   Langes Feld 13

   31789 Hameln

   Tyskland


   HBM Pharma s.r.o

   Sklabinská 30

   03680 Martin

   Slovakien


   hameln rds a.s.

   Horná 36

   900 01 Modra

   Slovakien

   Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:


   UK

   Midazolam 1 mg/ml, 2 mg/ml, 5 mg/ml solution for injection / infusion

   DE

   Midazolam-hameln 1 mg/ml, 2 mg/ml, 5 mg/ml Injektions- /Infusionslösung

   DK

   Midazolam ”Hameln”

   FI

   Midazolam Hameln 1 mg/ml, 5 mg/ml injektio-/infuusioneste, liuos

   NL

   Midazolam 1 mg/ml, 2 mg/ml, 5 mg/ml Hameln, oplossing voor injectie / infusie

   SE

   Midazolam Hameln 1 mg/ml, 5 mg/ml injektions-/infusionsvätska, lösning   Denna bipacksedel ändrades senast

   2018-09-10


   Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:


   BEREDNINGSANVISNINGAR:

   Midazolam Hameln 1 mg/ml, 5 mg/ml injektions-/infusionsvätska, lösning


   Detta är en sammanfattning av information avseende beredning av Midazolam Hameln 1 mg/ml, 5 mg/ml injektions-/infusionsvätska, lösning.


   Det är viktigt att du läser hela denna information innan läkemedlet bereds.


   Se produktresumén för fullständig förskrivarinformation och övrig information.


   1. LÄKEMEDLETS UTSEENDE OCH FÖRPACKNINGSSTORLEKAR


   Midazolam Hameln 1 mg/ml är en klar, färglös lösning. Den tillhandahålls i ofärgade glasampuller innehållande 2 ml, 5 ml eller 10 ml lösning och glasinjektionsflaskor innehållande 50 ml lösning.


   Midazolam Hameln 5 mg/ml är en klar, färglös lösning. Den tillhandahålls i ofärgade glasampuller innehållande 1 ml, 2 ml, 3 ml, 5 ml, 10 ml eller 18 ml lösning.


   2. BEREDNING


   Anvisningar för spädning

   Detta läkemedel får inte spädas med några andra lösningar för parenteral användning än de som anges nedan.


   Vid kontinuerlig intravenös infusion kan Midazolam Hameln injektionsvätska spädas i förhållandet 15 mg midazolam per 100-1000 ml av en av följande infusionsvätskor: Natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %), glukos 50 eller 100 mg/ml (5 % eller 10 %) eller Ringers lösning.


   Kemisk och fysikalisk stabilitet av den spädda lösningen har visats för 3 dagar vid rumstemperatur.

   Ur ett mikrobiologiskt perspektiv, skall produkten användas direkt efter spädning. Om den inte används omedelbart, ligger ansvaret för hållbarhetstider och förvaring, före och under användning, på användaren. Denna förvaring ska normalt inte vara längre än 24 timmar vid +2 - +8 oC, såvida inte spädningen har utförts under kontrollerade och validerade aseptiska förhållanden.


   3. INKOMPATIBILITETER


   Om detta läkemedel skall blandas med andra läkemedel, måste kompatibiliteten kontrolleras före administrering.


   Midazolam faller ut i lösningar som innehåller bikarbonat. Teoretiskt är midazolam injektionslösning förmodligen instabil i lösningar med neutralt eller basiskt pH-värde. Om midazolam blandas med albumin, amoxicillinnatrium, ampicillinnatrium, bumetanid, dexametason-natriumfosfat, dimenhydrinat, floxacillinnatrium, furosemid, hydrokortison-natriumsuccinat, pentobarbitalnatrium, perfenazin, proklorperazin-etandisulfonat, ranitidin, tiopentalnatrium eller trimetoprim-sulfametoxazol, bildas omedelbart en vit fällning.


   Med nafcillin-natrium bildas en slöja, som omedelbart följs av en vit fällning.


   Med ceftazidim bildas en slöja.


   Med metotrexatnatrium bildas en gul fällning. Med klonidinhydroklorid uppstår en orange missfärgning. Med omeprazolnatrium uppstår en brun missfärgning, som följs av en brun fällning. Med forskarnetnatrium bildas en gas. Dessutom bör midazolam inte blandas med albumin, aciklovir, alteplase, acetazolamdinatrium, diazepam, enoximon, flekainidacetat, fluorouracil, imipenem, mezlocillinnatrium, fenobarbitalnatrium, fenytoinnatrium, kaliumkanrenoat, sulbaktamnatrium, teofyllin, trometamol och urokinas.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Midazolam Hameln

  Injektions-/infusionsvätska, lösning 1 mg/ml 10 x 5 milliliter Ampull

  • Varunummer: 002245
  • Tillverkare: Biocodex AB

  92,50 kr

  Jämförpris: 1,85 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?