Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren


    


   Miacalcic 100 IE/ml injektions-/infusionsvätska, lösning

   Laxkalcitonin

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad läkemedlet är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du tar Miacalcic
   3. Hur du tar Miacalcic
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur läkemedlet ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad läkemedlet är och vad det används för

   Miacalcic innehåller den aktiva substansen laxkalcitionin. Kalcitonin är ett hormon som förekommer normalt i kroppen hos både människor och djur. Det reglerar kalciumhalten i blodet. Laxkalcitionin används för att motverka förlust av benmassa och deformation av ben.

   Miacalcic kan användas för följande tillstånd:

   • Förebygga förlust av benmassa på grund av plötslig nedsatt rörlighet. Till exempel patienter som är sängliggande efter en fraktur.

   • Vid Pagets bensjukdom hos patienter som inte kan ta andra behandlingar för detta tillstånd, till exempel patienter med allvarliga njurproblem. Pagets sjukdom är en långsamt fortskridande sjukdom, som kan orsaka en förändring av storleken och formen på vissa ben.

   • Vid behandling av för hög kalciumnivå i blodet (hyperkalcemi) på grund av cancer.

   2. Vad du behöver veta innan du tar Miacalcic

   Ta inte Miacalcic

   • om du är allergisk mot kalcitonin (från lax eller syntetiskt) eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • om du har mycket låga kalciumnivåer i blodet (hypokalcemi).

   Varningar och försiktighet

   Innan du påbörjar behandling med Miacalcic tala om för din läkare om du misstänker att du är allergisk mot kalcitonin (från lax eller syntetiskt). Ett hudtest kan göras innan behandlingen påbörjas.


   Tala om för din läkare om du har fått diagnosen cancer. I kliniska prövningar har patienter som behandlas med kalcitonin för osteoporos (benskörhet) och artros visat en ökad risk för cancer efter långtidsbehandling. Din läkare avgör om kalcitonin är en lämplig behandling för dig och hur länge du kan behandlas.


   Barn och ungdomar (under 18 år)

   Miacalcic rekommenderas inte till patienter under 18 år.


   Äldre

   Miacalcic kan användas av äldre utan några särskilda rekommendationer.

   Användning av andra läkemedel

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


   Det är speciellt viktigt att du informerar din läkare, om du använder läkemedel

   • för att behandla hjärtbesvär (t.ex. digoxin) eller högt blodtryck(t.ex. amlodipin, diltiazem),

   • som innehåller litium, eftersom litiumdosen kan behöva justeras,

   • som innehåller bisfosfonater (används vid behandling av benskörhet).

   Graviditet, amning och fertilitet

   Miacalcic ska inte användas av gravida kvinnor. Miacalcic rekommenderas inte under amning.


   Om du är är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Miacalcic kan orsaka trötthet, yrsel och synstörningar som kan påverka din reaktionsförmåga. Om du drabbas av detta så ska du inte köra bil eller använda maskiner.


   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Miacalcic innehåller natrium

   Lösningen i Miacalcic ampullen innehåller mindre än 23 mg natrium per ml, dvs är näst intill natriumfritt.


   3. Hur du tar Miacalcic

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal om du är osäker. Det är lämpligt att läkemedlet ges vid sänggåendet för att minska risken för illamående och kräkning som kan förekomma, särskilt i början av behandlingen.


   Ta inte mer än den rekommenderada dosen. Ta inte Miacalcic ifall du märker att lösningen inte är klar och färglös. Ändra inte dosen och avbryt inte behandlingen utan att först ha talat med din läkare.


   Miacalcic ges vanligen som en injektion antingen under huden (subkutant) eller i en muskel (intramuskulärt). Ibland händer det att injektionen ges som en långsam infusion i ett blodkärl (långsam intravenös infusion).


   Om du själv ska ge dig subkutan injektion ska du försäkra dig om att du exakt förstår hur du ska iordningställa och injicera. Din läkare eller sjuksköterska kommer att ge dig exakta instruktioner. Injicera inte dig själv om du är osäker på hur du ska göra.


   Använd inte ampullen direkt efter att du tagit ut den ur kylskåpet. Låt den få rumstemperatur innan injektion eller infusion. Injektionsvätskan ska användas omedelbart efter att ampullen öppnats. Överbliven lösning ska kasseras.


   Din läkare kommer att bestämma den rätta dosen och hur länge du ska få kalcitoninbehandling beroende på ditt tillstånd.


   Vanlig dosering är:

   - För att förebygga förlust av benmassa: 100 IE om dagen eller 50 IE två gånger dagligen i 2 till 4 veckor, ges i muskeln eller vävnaden strax under huden.

   - För Pagets sjukdom: 100 IE injiceras dagligen i en muskel eller i vävnaden strax under huden, normalt upp till 3 månader. I vissa fall kan din läkare besluta att förlänga din behandling upp till 6 månader.

   - Vid behandling av höga kalciumnivåer: 100 IE var 6:e till 8:e timme, ges i en muskel eller i vävnaden strax under huden. I vissa fall kan det ges genom injektion i ett blodkärl.

   Om du har injicerat för stor mängd av Miacalcic

   Om du fått i dig för stor mängd av Miacalcic eller om t. ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta genast, läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har glömt att injicera Miacalcic

   Om du har glömt att injicera en dos, ta den så snart du kommer ihåg det om det är mer än 4 timmar tills det är dags att ta nästa dos. Om det är kortare tid vänta med att injicera och ta nästa dos på den vanliga tiden. Ta inte dubbel dos för att kompensera för en glömd injektion.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. De vanligast förekommande biverkningarna är illamående, kräkning och rodnad i ansikte och på hals.


   Vissa biverkningar kan vara allvarliga:

   - Ökad puls, nässelutslag (nässelfeber), andningssvårigheter, svullnad av tunga och svalg, trånghetskänsla i bröstet, plötsligt blodtrycksfall eller chock. Dessa symtom kan vara tecken på svår allergisk reaktion (anafylaxi) och är mycket sällsynta.

   - Svullnad i ansikte, armar och ben eller hela kroppen (mindre vanlig).


   Får du något av dessa symtom ska du omedelbart kontakta läkare.


   Andra biverkningar:

   Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer):

   - Illamående med eller utan kräkning. Risken för dessa biverkningar är mindre vid injektion på kvällen och efter måltid.

   Plötslig uppkommen rodnad i ansikte och/eller hals, vanligtvis 10-20 minuter efter injektion.


   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer):

   - diarré, magsmärta

   - trötthet

   - ben- eller ledvärk

   - muskelvärk

   - yrsel

   - huvudvärk

   - förändring av hur saker smakar (smakförändring)

   - cancer (efter långvarig behandling).


   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer):

   - högt blodtryck (hypertension)

   - influensaliknande symtom,

   - rodnad och svullnad runt nålsticket

   - synstörningar

   - ökad urinutsöndring

   - allergiska reaktioner inklusive hudutslag och klåda, utslag på hela kroppen


   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 personer):

   Kalciumnivån i blodet kan sjunka 4-6 timmar efter att dosen getts, men det är inte troligt att du får några symtom av det.


   Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data):

   - skakningar

   - minskad nivå av kalcium i blodet, vilket ibland kan leda till kramper

   - nässelutslag


   I sällsynta fall kan effekten av Miacalcic sjunka.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur läkemedlet ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


   Används före utgångsdatum som anges på etiketten efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Förvaras i kylskåp (2 ºC – 8 ºC). Får ej frysas.

   Injektionsvätskan ska användas omedelbart efter att ampullen öppnats.

   Vid infusion: Använd Miacalcic omedelbart efter spädning med 0,9% natriumklorid i mjuk plastpåse av PVC.

   Använd inte detta läkemedel om vätskan inte är klar och färglös.


   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   - Den aktiva substansen är laxkalcitonin. 1 ml Miacalcic lösning för injektion och infusion innehåller 100 IE. En IE (Internationell Enhet) motsvarar 0,167 mikrogram laxkalcitonin.

   - Övriga innehållsämnen är ättiksyra, natriumacetat, natriumklorid, vatten för injektionsvätskor.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Miacalcic 100 IE/ml injektions-/infusionsvätska, lösning


   Miacalcic ampuller är gjorda av färglöst glas och innehåller 1 ml klar, färglös vätska för injektion och infusion.

   Miacalcic 100 IE/ml injektions-/infusionsvätska, lösning finns i förpackningsstorlekarna 5, 10, 50 och 100 ampuller.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Novartis Sverige AB, Box 1150, 183 11 Täby


   Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

   Österrike

   Calcitonin “Novartis”

   Danmark

   Miacalcic

   Finland

   Miacalcic

   Tyskland

   Karil

   Grekland

   Miacalcic

   Island

   Miacalcic

   Irland

   Miacalcic

   Italien

   Calcitonina Sandoz

   Holland

   Calcitonine-Sandoz

   Norge

   Miacalcic

   Spanien

   Miacalcic

   Sverige

   Miacalcic

   England

   Miacalcic


   Denna bipacksedel ändrades senast:

   2015-03-30  • SNABBT – Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12 (gäller alla varor i lager). 

   FRI FRAKT – på alla beställningar för dig som kundklubbsmedlem! Gäller alla leveranssätt. (Ej medlem: Fri frakt till våra ca 1000 apotek och ombud. Brev och paket 29 kr, gratis frakt över 295 kr).

   FRI RETUR – I butik och alltid 30 dagars öppet köp.

    

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Miacalcic®

  Injektions-/infusionsvätska, lösning 100 IE/ml 5 x 1 milliliter Ampull

  • Varunummer: 595066
  • Tillverkare: Essential Pharmaceuticals Ltd

  342 kr

  Jämförspris: 68,40 kr / milliliter

  Logga in

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?