Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Metoject

   50 mg/ml injektionsvätska, lösning, förfylld spruta
   metotrexat

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Metoject är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Metoject
   3. Hur du använder Metoject
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Metoject ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Metoject är och vad det används för


   Metoject innehåller metotrexat som aktiv substans.


   Metotrexat är en substans med följande egenskaper:

   • det stör tillväxten hos vissa celler i kroppen som reproduceras snabbt.

   • det minskar aktiviteten i immunsystemet (kroppens eget försvarssystem).

   • det har antiinflammatoriska effekter.


   Metoject används för att behandla:

   • aktiv reumatoid artrit hos vuxna patienter.

   • polyartritiska former av svår, aktiv juvenil idiopatisk artrit, när behandling med NSAID-preparat (icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel) gett inadekvat svar.

   • svår terapiresistent handikappande psoriasis som inte förbättras tillräckligt av andra terapiformer såsom fototerapi, PUVA och retinoider, och svår psoriasisartrit hos vuxna patienter.

   • lindrig till måttlig Crohns sjukdom hos vuxna patienter när det saknas lämplig behandling med andra läkemedel.


   Reumatoid artrit (RA) är en kronisk kollagensjukdom som kännetecknas av inflammation i synovialhinnor (ledhinnor). Dessa hinnor framställer en vätska som fungerar som ett smörjmedel för många leder. Inflammationen gör att hinnan förtjockas och leden svullnar.


   Juvenil artrit berör barn och ungdomar under 16 år. Polyartritiska former är de som drabbar fem eller fler leder under sjukdomens första 6 månader.


   Psoriasis är en vanlig, kronisk hudsjukdom som kännetecknas av röda fläckar täckta av tjocka, torra, silvriga, fastsittande fjäll. Psoriasisartrit är ett slags artrit (inflammatorisk ledsjukdom) med psoriasissår i huden och naglarna, särskilt vid lederna i fingrar och tår.


   Metoject lindrar och saktar ner sjukdomens förlopp.


   Crohns sjukdom är en typ av inflammatorisk tarmsjukdom som kan påverka alla delar av mag-tarmkanalen och leda till symtom som buksmärta, diarré, kräkningar eller viktminskning.


   Metotrexat som finns i Metoject kan också vara godkänt för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Metoject

   Använd inte Metoject

   • om du är allergisk mot metotrexat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • om du lider av allvarliga leversjukdomar eller njursjukdomar eller blodsjukdomar.

   • om du regelbundet dricker stora mängder alkohol.

   • om du lider av en allvarlig infektion, t.ex. tuberkulos, HIV eller andra immunbristsyndrom.

   • om du lider av sår i munnen, magsår eller sår i tarmarna.

   • om du är gravid eller ammar.

   • om du samtidigt vaccineras med levande vacciner.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Metoject om:

   • du är äldre eller om du känner dig allmänt sjuk och svag.

   • du har nedsatt leverfunktion.

   • du lider av uttorkning (vätskeförlust).


   Rekommenderade uppföljande undersökningar och säkerhetsåtgärder:

   Även när Metoject ges i låga doser kan allvarliga biverkningar uppkomma. För att de ska kunna upptäckas i tid måste läkaren göra kontroller och laboratorietester.


   Före behandling:

   Innan behandlingen inleds får du lämna blodprover så att läkaren kan kontrollera att du har tillräckligt med blodceller och tester kommer att utföras för att kontrollera din leverfunktion, nivån av serumalbumin (ett protein i blodet) och njurfunktionen. Läkaren kommer dessutom att kontrollera om du har tuberkulos (en smittsam sjukdom i kombination med små knölar i den påverkade vävnaden) samt låta dig genomgå en lungröntgen.


   Under behandling:

   Du kommer att få genomgå följande tester minst en gång i månaden under de första sex månaderna och sedan minst var tredje månad:


   • Undersökning av mun och svalg för att se om det uppstått några förändringar i slemhinnan

   • Blodtester

   • Kontroll av leverfunktionen

   • Kontroll av njurfunktionen

   • Kontroll av andningssystemet och vid behov lungfunktionstest


   Metotrexat kan påverka ditt immunsystem och dina vaccinationsresultat. Det kan även påverka resultatet av immunologiska tester. Inaktiva, kroniska infektioner (t.ex. herpes zoster [bältros], tuberkulos, hepatit B eller C) kan blossa upp. Du får inte vaccineras med levande vacciner medan du behandlas med Metoject.


   Strålningsinducerad dermatit och ökad solkänslighet med risk för brännskador i huden kan uppkomma igen under metotrexatterapi (”recall”-reaktion). Psoriasislesioner kan förvärras under UV-strålning och samtidig administrering av metotrexat.


   Förstorade lymfkörtlar (lymfom) kan uppstå och då måste behandlingen stoppas.


   Diarré kan vara en toxisk effekt av Metoject och kräver avbrott i behandlingen. Om du har diarré bör du tala med din läkare.


   Vissa hjärnsjukdomar (encefalopati/leukoencefalopati) har rapporterats hos cancerpatienter som fått metotrexatbehandling. Sådana biverkningar kan inte uteslutas när metotrexat används för att behandla andra sjukdomar.

   Andra läkemedel och Metoject

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Observera att detta även gäller läkemedel som du kommer att ta i framtiden.

   Effekten av behandlingen kan påverkas om Metoject ges samtidigt som vissa andra läkemedel:

   • antibiotika såsom: tetracykliner, kloramfenikol och icke-absorberbara bredspektrumantibiotika, penicilliner, glykopeptider, sulfonamider, ciprofloxacin och cefalotin (läkemedel som förhindrar/bekämpar vissa infektioner)

   • icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel eller salicylater (läkemedel mot smärta och/eller inflammation såsom acetylsalicylsyra, diklofenak och ibuprofen eller pyrazol)

   • probenecid (läkemedel mot gikt)

   • svaga organiska syror såsom loopdiuretika (”vattendrivande tabletter”)

   • läkemedel som kan ha oönskade effekter på benmärgen, såsom trimetoprim-sulfametoxazol (ett antibiotikum) och pyrimetamin

   • andra läkemedel som används för att behandla reumatoid artritsåsom leflunomid, sulfasalazin och azatioprin

   • merkaptopurin (ett cellgift)

   • retinoider (läkemedel mot psoriasis och andra hudsjukdomar)

   • teofyllin (läkemedel mot bronkialastma och andra lungsjukdomar)

   • vissa läkemedel mot magbesvär såsom omeprazol och pantoprazol

   • hypoglykemiska medel (läkemedel som används för att sänka blodsockret).


   Vitaminer som innehåller folsyra kan försvaga effekten av din behandling och bör endast tas när läkaren ordinerar det.


   Vaccination med levande vaccin måste undvikas.


   Metoject med mat, dryck och alkohol

   Undvik alkohol och stora mängder kaffe, läskedrycker som innehåller koffein och svart te under behandling med Metoject.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


   Du får inte använda Metoject under graviditet. Det finns risk för fosterskada och missfall. Män och kvinnor bör använda en effektiv preventivmetod under behandling och under ytterligare sex månader efter det att behandlingen med Metoject har upphört.


   Hos fertila kvinnor måste befintlig graviditet uteslutas med säkerhet genom vidtagande av lämpliga åtgärder, t.ex. graviditetstest, innan behandlingen inleds.


   Eftersom metotrexat kan vara genotoxiskt (orsaka skador på arvsmassan) bör alla kvinnor som vill bli gravida konsultera ett rådgivningscenter för genetik, om möjligt redan före terapin, och män bör söka rådgivning om möjligheten att bevara sperma innan terapin inleds.


   Avbryt amning före och under behandling med Metoject.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Behandling med Metoject kan orsaka biverkningar som påverkar det centrala nervsystemet, t.ex. trötthet och yrsel. Därför kan förmågan att framföra fordon och/eller använda maskiner i vissa fall vara nedsatt. Om du känner dig trött eller dåsig bör du inte köra bil eller använda maskiner.


   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Metoject innehåller natrium

   Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per dos, d.v.s. är nästintill ”natriumfritt”.


   3. Hur du använder Metoject

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Läkaren bestämmer dosen, vilken anpassas individuellt för dig. Vanligtvis tar det 4 – 8 veckor innan behandlingen verkar.


   Metoject ges av eller under övervakning av läkare eller sjukvårdspersonal som en injektion endast en gång per vecka. Tillsammans med läkaren bestämmer du en passande dag varje vecka då du får din injektion. Metoject kan injiceras intramuskulärt (i en muskel), intravenöst (i en ven) eller subkutant (under huden).


   Användning för barn och ungdomar

   Då det finns mycket begränsade uppgifter om intravenös (i en ven) injektion av läkemedlet till barn och ungdomar får det endast injiceras under huden eller in i en muskel.


   Läkaren bestämmer lämplig dos för barn och ungdomar med polyartritiska former av juvenil idiopatisk artrit.

   Metoject rekommenderas inte till barn under 3 år på grund av otillräcklig erfarenhet av behandling av denna åldersgrupp.


   Administreringssätt och -varaktighet

   Metoject ges som injektion en gång i veckan!

   Behandlingens varaktighet bestäms av den behandlande läkaren. Behandling av reumatoid artrit, juvenil idiopatisk artrit, psoriasis vulgaris, psoriasisartrit och Crohns sjukdom med Metoject är en långvarig behandling.


   I början av din behandling kommer Metoject att injiceras av medicinsk personal. I vissa fall kan din läkare besluta att du själv ska injicera Metoject under huden. Du kommer då att få lämplig träning.

   Du ska under inga omständigheter försöka att själv injicera Metoject innan du har fått sådan träning.

   Se bruksanvisningen i slutet av bipacksedeln.


   Hanterings- och destruktionssättet måste överensstämma med det för andra cytostatiska preparat i enlighet med gällande anvisningar. Gravid hälso- och sjukvårdspersonal bör inte hantera och/eller administrera Metoject.


   Metotrexat bör inte komma i kontakt med hudytan eller slemhinnor. I händelse av kontamination måste det berörda området sköljas omedelbart med rikligt med vatten.

   Om du har använt för stor mängd av Metoject

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har glömt att använda Metoject

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Om du slutar att använda Metoject

   Om du slutar att använda Metoject ska du omedelbart tala med din läkare.


   Om du tycker att det verkar som om effekten av Metoject är för stark eller för svag bör du tala med läkaren eller apotekspersonalen.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Biverkningarnas frekvens liksom deras allvarlighetsgrad beror på dosnivån och hur ofta läkemedlet ges. Eftersom allvarliga biverkningar kan uppkomma även vid låga doser är det viktigt att du övervakas regelbundet av läkaren. Läkaren kommer att ta prover för att kontrollera om avvikelser utvecklas i blodet (t.ex. lågt antal vita blodkroppar, lågt antal blodplättar och lymfom) och förändringar i njurarna och levern.


   Tala omedelbart om för läkaren om du drabbas av något av följande symtom, eftersom dessa kan tyda på en allvarlig, eventuellt livshotande biverkning som kräver akut specifik behandling:

   • Ihållande torr, improduktiv hosta, andfåddhet och feber: dessa kan vara tecken på en lunginflammation [vanliga]

   • symtom på leverskada, såsom gulfärgning av hud och ögonvitor: metotrexat kan orsaka kronisk leverskada (levercirros), bildning av ärrvävnad i levern (leverfibros), fettlever [alla mindre vanliga], leverinflammation (akut hepatit) [sällsynta] och leversvikt [mycket sällsynta]

   • allergiska symtom såsom hudutslag inklusive röd, kliande hud, svullna händer, fötter, vrister, ansikte, läppar, mun eller hals (vilket kan göra det svårt att svälja eller andas) och svimningskänsla; detta kan vara tecken på allvarliga allergiska reaktioner eller en anafylaktisk chock [sällsynta]

   • symtom på njurskador såsom svullna händer, vrister eller fötter, förändrad urineringsfrekvens eller minskad urinmängd (oliguri) eller avsaknad av urin (anuri); detta kan vara tecken på njursvikt [sällsynta]

   • symtom på infektioner, t.ex. feber, frossbrytningar, diffus värk, halsont; metotrexat kan göra dig mer mottaglig för infektioner. Svåra infektioner såsom en viss typ av lunginflammation (Pneumocystis carinii-pneumoni) eller blodförgiftning (sepsis) kan förekomma [sällsynta]

   • symtom såsom svaghet i ena sidan av kroppen (stroke) eller smärta, svullnad, rodnad och ovanlig värme i det ena benet (djup ventrombos), detta kan hända när en lösgjord blodpropp täpper till ett blodkärl (tromboembolisk händelse) [sällsynta]

   • feber och allvarlig försämring av ditt allmäntillstånd eller plötslig feber tillsammans med ont i halsen eller munnen, eller urineringsproblem; metotrexat kan orsaka en kraftig minskning av antalet vissa vita blodkroppar (agranulocytos) och svår benmärgshämning [mycket sällsynta]

   • oväntad blödning, t.ex. blödande tandkött, blod i urinen, blodiga kräkningar eller blåmärken; detta kan vara tecken på kraftigt minskat antal blodplättar orsakad av svår benmärgshämning [mycket sällsynta]

   • symtom såsom mycket svår huvudvärk ofta i kombination med feber, nackstelhet, illamående, kräkningar, förvirring och känslighet för ljus kan tyda på en inflammation i hjärnhinnorna (akut aseptisk meningit) [mycket sällsynta]

   • vissa hjärnsjukdomar (encefalopati/leukoencefalopati) har rapporterats hos cancerpatienter som fått metotrexat. Sådana biverkningar kan inte uteslutas när metotrexat används för att behandla andra sjukdomar. Tecken på denna typ av hjärnsjukdomar kan vara förändrat psykiskt tillstånd, rörelsestörningar (ataxi), synstörningar eller minnesstörningar [ingen känd frekvens]

   • svåra hudutslag eller blåsor på huden (detta kan också drabba mun, ögon och könsorgan): detta kan vara tecken på tillstånd som kallas Stevens-Johnsons syndrom och ett brännskadeliknande tillstånd (toxisk epidermal nekrolys/Lyells syndrom) [mycket sällsynta]

   Nedan anges övriga biverkningar som kan förekomma:


   Mycket vanliga: kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer

   • Inflammation i munslemhinnan, matsmältningsbesvär, illamående, aptitförlust, buksmärta

   • Avvikande leverfunktionsvärden (ASAT, ALAT, bilirubin, alkaliskt fosfatas)

   Vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer

   • Sår i munnen, diarré

   • Utslag, hudrodnad, klåda

   • Huvudvärk, trötthet, dåsighet

   • Minskad blodkroppsbildning med minskat antal vita och/eller röda blodkroppar och/eller blodplättar


   Mindre vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer

   • Halsinflammation

   • Tarminflammation, kräkningar, bukspottkörtelinflammation, svart eller tjärliknande avföring, sår och blödning i mag-tarmkanalen

   • Ökad ljuskänslighet, håravfall, ökat antal reumatiska knutor, hudsår, bältros, inflammation i blodkärl, herpesliknande hudutslag, nässelfeber

   • Debut av diabetes mellitus

   • Yrsel, förvirring, depression

   • Sänkt nivå av serumalbumin

   • Minskat antal av alla blodkroppar och blodplättar

   • Inflammation och sår i urinblåsa eller slida, nedsatt njurfunktion, störd urinering

   • Ledsmärta, muskelsmärta, minskad benmassa


   Sällsynta: kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 personer

   • Inflammation i tandköttet

   • Ökad hudpigmentering, akne, blåmärken på huden på grund av kärlblödningar (ekkymos, petekier), allergisk inflammation i blodkärl

   • Minskat antal antikroppar i blodet

   • Infektion (inkl. reaktivering av inaktiv kronisk infektion), röda ögon (konjunktivit)

   • Humörsvängningar (stämningssvängningar)

   • Synstörningar

   • Inflammation i hjärtsäcken, ansamling av vätska runt hjärtat, hinder för hjärtats blodfyllnad på grund av vätska runt hjärtat

   • Lågt blodtryck

   • Bildning av ärrvävnad i lungan (lungfibros), andfåddhet och bronkialastma, ansamling av vätska i lungsäcken

   • Stressfraktur

   • Elektrolytstörningar

   • Feber, försämrad sårläkning


   Mycket sällsynta: kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 personer

   • Akut toxisk utvidgning av tarmen (toxisk megakolon)

   • Ökad pigmentering av naglarna, inflammation i nagelbanden (akut paronyki), djup infektion i hårsäckarna (furunkulos), synlig förstoring av små blodkärl

   • Lokal skada (bildande av steril böld, förändringar i fettvävnaden) vid injektionsstället efter injektion i en muskel eller under huden

   • Smärta, förlust av styrka eller domningskänsla eller stickningar i armar och ben, smakförändringar (metallsmak), krampanfall, förlamning, meningism

   • Nedsatt syn, icke-inflammatorisk ögonsjukdom (retinopati)

   • Förlust av sexualdrift, impotens, bröstförstoring hos män, bristfällig spermiebildning (oligospermi), menstruationsrubbningar, flytning från slidan

   • Förstorade lymfkörtlar (lymfom)


   Ingen känd frekvens: kan inte beräknas från tillgängliga data

   • Ökat antal av vissa vita blodkroppar

   • Näsblod

   • Protein i urinen

   • Svaghetskänsla


   När metotrexat ges intramuskulärt är det vanligt med lokala biverkningar (brännande känsla) eller skador (bildande av steril böld, destruktion av fettvävnad) på injektionsstället. Subkutan applicering av metotrexat tolereras väl lokalt. Endast lindriga hudreaktioner har observerats, vilka avtar under behandlingen.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Metoject ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


   Förvaras vid högst 25 °C.

   Förvara de förfyllda sprutorna i ytterkartongen. Ljuskänsligt.


   Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är metotrexat. 1 ml lösning innehåller metotrexatdinatrium motsvarande 50 mg metotrexat.

   • Övriga innehållsämnen är natriumklorid, natriumhydroxid, vatten för injektioner.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Metoject 50 mg/ml förfyllda sprutor innehåller en klar, gulbrun lösning.


   Följande förpackningsstorlekar är tillgängliga:


   Förfyllda sprutor med fasta nålar för subkutan injektion, gradering och spritsuddar innehållande 0,15 ml, 0,20 ml, 0,25 ml, 0,30 ml, 0,35 ml, 0,40 ml, 0,45 ml, 0,50 ml, 0,55 ml och 0,60 ml injektionsvätska, lösning i förpackningar med 1, 4, 5, 6, 10, 11, 12 och 24 förfyllda sprutor.


   Förfyllda sprutor med bifogade nålar för subkutan injektion, gradering och spritsuddar innehållande 0,15 ml, 0,20 ml, 0,25 ml, 0,30 ml, 0,35 ml, 0,40 ml, 0,45 ml, 0,50 ml, 0,55 ml och 0,60 ml injektionsvätska, lösning i förpackningar med 1, 4, 5, 6, 10, 11, 12 och 24 förfyllda sprutor.


   Vid i.m. och i.v. användning måste en nål som lämpar sig för dessa administreringsvägar användas. Nålen som bifogas i förpackningen är endast lämplig för s.c. användning.


   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare


   medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH

   Theaterstr. 6

   22880 Wedel

   Tyskland

   Tel: +49 4103 8006-0

   Fax: +49 4103 8006-100


   Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

   Belgien, Bulgarien, Finland, Grekland, Island, Nederländerna, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Ungern, Österrike: Metoject

   Danmark, Estland, Lettland, Litauen, Norge, Polen och Portugal: Metex

   Tyskland: metex

   Italien: Reumaflex


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2017-05-03


   Sprutor utan skyddssystem

   Bruksanvisning


   Läs nedanstående bruksanvisning noga innan du börjar med injektionen och använd alltid den injektionsteknik som läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska har rekommenderat.


   Om du har några problem eller frågor, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.


   Förberedelse

   Välj en ren, väl upplyst och plan arbetsyta.

   Ta fram de saker du behöver innan du börjar:

   • 1 Metoject förfylld spruta

   • 1 spritsudd (finns i förpackningen)

   Tvätta händerna noggrant. Kontrollera att Metoject-sprutan inte har några synliga defekter (eller sprickor) före användning.


   Injektionsställe

   Injektionsställen

   De bästa ställena för injektion är:

   • övre delen av låren

   • magen, utom runt naveln.


   • Om någon hjälper dig med injektionen kan han/hon också ge injektionen på baksidan av armarna, precis nedanför axeln.

   • Byt injektionsställe för varje injektion. Detta kan minska risken för utveckling av irritation på injektionsstället.

   • Injicera aldrig i hud som är öm, har blåmärken, är röd, hård, ärrad eller där du har bristningar. Om du har psoriasis ska du försöka att inte injicera direkt i upphöjda, tjocka, röda eller fjälliga hudfläckar eller hudskador.


   Injicering av lösningen

   1. Packa upp den förfyllda sprutan med metotrexat och läs bipacksedeln noga. Ta ut den förfyllda sprutan ur förpackningen i rumstemperatur.

   2. Desinficering


   Desinficering

   Välj ett injektionsställe och desinficera det med en kompress indränkt i desinfektionsmedel.

   Låt desinfektionsmedlet torka i minst 60 sekunder.

   3. Ta av den skyddande plasthättan


   Skyddande plasthätta

   Ta försiktigt av den grå skyddande plasthättan genom att dra den rakt ut från sprutan. Om skyddshättan är mycket hård kan du vrida den en aning samtidigt som du drar.

   Viktigt: Vidrör inte nålen på den förfyllda sprutan!

   4. Hur kanylen förs in


   Hur kanylen förs in

   Använd två fingrar och nyp ett veck i huden. För snabbt in nålen i huden i 90 graders vinkel.

   5. Injektion


   Injektion

   För in nålen helt i hudvecket. Tryck långsamt in kolven och injicera vätskan under huden. Håll fast huden tills injektionen är avslutad.

   Dra försiktigt nålen rakt ut.

   Metotrexat bör inte komma i kontakt med hudytan eller slemhinnorna. Om detta händer måste det berörda området omedelbart sköljas med rikliga mängder vatten.

   Om du eller någon i din omgivning skadas av nålen, rådfråga omedelbart din läkare och använd inte denna förfyllda spruta.


   Destruktion och övrig hantering

   Hantering och kassering av läkemedlet och den förfyllda sprutan måste ske i enlighet med gällande anvisningar. Gravid hälso- och sjukvårdspersonal bör inte hantera och/eller ge Metoject.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Metoject

  Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta 50 mg/ml 0,3 milliliter Förfylld spruta

  • Varunummer: 168640
  • Tillverkare: medac Gesellschaft für klinische Spezial

  186,16 kr

  Jämförpris: 186,16 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?