Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

   Methergin

   0,2 mg/ml injektionsvätska, lösning
   metylergometrinmaleat

    

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

    

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD METHERGIN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
   2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU TAR METHERGIN
   3. HUR DU TAR METHERGIN
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. HUR METHERGIN SKA FÖRVARAS
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. VAD METHERGIN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

   Methergin har en starkt sammandragande effekt på livmoderns muskulatur.

   Methergin minskar blodförlusten vid efterbörd, kejsarsnitt eller abort. Då livmodern har svårt att återgå till sin vanliga storlek efter förlossningen. Behandling av efterblödningar under barnsängstiden.

   2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU TAR METHERGIN

   Ta inte Methergin:

   • om du är överkänslig mot metylergometrinmaleat, något av övriga innehållsämnen i Methergin eller för den läkemedelsgrupp (ergotalkaloider) som Methergin tillhör.

   • om du är gravid.

   • vid första eller andra stadiet av förlossning (innan förlösning av den främre axeln).

   • vid mycket högt blodtryck.

   • vid havandeskapsförgiftning (karakteriseras av högt blodtryck, ödem, protein i urinet och kramper).

   • tilltäppta blodkärl (t ex blodpropp).

   • vid blodförgiftning.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Methergin:

   • om du har milt till måttligt förhöjt blodtryck

   • om du har någon hjärtsjukdom eller om du är i riskzonen för hjärtsjukdom (t ex. rökning, fetma, diabetes, högt kolesterol)

   • om du har nedsatt lever– eller njurfunktion

   Andra läkemedel och Methergin:

   Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Det är särskilt viktigt att du talar om för läkaren om du använder följande läkemedel:

   • läkemedel mot svampinfektioner (sk azolantimykotika t ex. keokonazol, itrakonazol eller vorikonazol)

   • vissa läkemedel mot infektioner (sk makrolidantibiotika, t ex erytromycin, klaritromycin eller troleandomycin)

   • läkemedel mot HIV (sk proteashämmare, t ex ritonavir, nelfinavir, indinavir eller delavirdin)

   • kärlsammandragande läkemedel mot migrän som t ex sumatriptan eller ergotalkaloider såsom ergotamin eller sk beta-blockerare

   • bromokriptin (läkemedel för att hämma amning). Samtidig användning med Methergin rekommenderas ej.

   • prostaglandiner (som underlättar sammandragning av myometriet, t ex sulproston, dinoproston, misoprostol) vars effekt förstärks av Methergin

   • glyceryltrinitrat och andra läkemedel mot angina pectoris, vars effekt reduceras av Methergin

   • CYP3A-inducerare (t ex nevirapin eller rifampicin) minskar effekten av Methergin

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Risk för fosterskadande effekter. Använd därför inte Methergin under graviditet annat än på bestämd ordination från läkare.

   Methergin passerar över i modersmjölken och det finns risk att barn som ammas påverkas. Du bör därför inte amma under behandling med Methergin och minst 12 timmar efter intag av sista dosen. Mjölk som utsöndras under denna period bör slängas.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Då läkemedlet kan orsaka yrsel och krampanfall rekommenderas försiktighet vid framförande av fordon och användande av maskiner.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Methergin innehåller natrium

   Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per dos, d.v.s. är näst intill “natriumfritt”.


   3. HUR DU TAR METHERGIN

   Methergin injektionsvätska ges som injektion i en muskel eller i blodbanan av vårdpersonal. Dosen bestäms av läkaren som anpassar den för dig.

   Om du har tagit för stor mängd av Methergin:

   Om du fått i dig för stor dos läkemedel kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112).

   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Vanliga (hos fler än 1 av 100 personer): Högt blodtryck, huvudvärk, hudutslag, buksmärtor (orsakade av livmodersammandragningar).

   Mindre vanliga (hos färre än 1 av 100 och fler än 1 av 1000 personer): Lågt blodtryck, bröstsmärtor, yrsel, svettningar, krampanfall, illamående, kräkningar.

   Sällsynta (hos färre än 1 av 1000 personer): Långsam eller snabb puls, hjärtklappning, blodkärlssammandragningar i små blodkärl.

   Mycket sällsynta (hos färre än 1 av 10 000 personer): Kraftig överkänslighetsreaktion (ex. klåda, hudreaktion, svullnad och andnöd), hallucinationer, tinnitus, hjärtinfarkt, sammandragningar i hjärtats kärl, inflammation i blodåder, nästäppa, diarré, muskelkramper.

   Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data): svaghet eller förlamning i ben och ansikte, talsvårigheter (tecken på cerebrovaskulär sjukdom), kärlkramp (angina pectoris) med symtom som bröstsmärta, kraftigt oregelbunden hjärtrytm (symtom på AV-blockering)

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. HUR METHERGIN SKA FÖRVARAS

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Förvaras i kylskåp (2°C-8°C). Får ej frysas. Ljuskänsligt. Kan förvaras vid högst 25°C i högst 2 veckor

   Används före utgångsdatumet som anges på kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen är metylergometrinmaleat.

   Övriga innehållsämnen är: maleinsyra, natriumklorid och vatten för injektionsvätskor.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Klar, färglös lösning

   En förpackning innehåller 10 ampuller à 1 ml

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Novartis Sverige AB, Box 1150, 183 11 Täby.

   Tel. 08-732 32 00.


   Denna bipacksedel godkändes senast den

   2016-04-01

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Methergin®

  Injektionsvätska, lösning 0,2 mg/ml 10 x 1 milliliter Ampull

  • Varunummer: 001874
  • Tillverkare: Novartis Sverige AB

  310,50 kr

  Jämförpris: 31,05 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?