Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Metformin Orifarm

   500 mg, 850 mg och 1000 mg filmdragerade tabletter
   Metforminhydroklorid

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Metformin Orifarm är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Metformin Orifarm
   3. Hur du använder Metformin Orifarm
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Metformin Orifarm ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Metformin Orifarm är och vad det används för

   Metformin Orifarm innehåller den aktiva substansen metforminhydroklorid. Metforminhydroklorid tillhör en grupp läkemedel som kallas biguanider och används till patienter med icke-insulinberoende (typ II) diabetes hos vuxna och barn från 10 års ålder.

   Insulin är ett hormon som produceras i bukspottkörteln och som hjälper kroppen att ta upp glukos (socker) från blodet. Kroppen använder glukos för att producera energi eller lagrar det för framtida behov.

   Om du har diabetes, tillverkar bukspottkörteln inte tillräckligt med insulin eller också kan kroppen inte använda det insulin som produceras tillräckligt bra. Det leder till höga glukoshalter i blodet. Metformin bidrar till att sänka blodglukoshalten till en nivå som ligger så nära den normala nivån som möjligt.

   Metformin Orifarm är ett läkemedel som används vid behandling av diabetes mellitus typ 2 hos vuxna, speciellt hos överviktiga, där enbart diet och motion inte ger tillräcklig kontroll över blodsockret.

   Vuxna 

   Din läkare kan ordinera Metformin Orifarm som enda behandling eller tillsammans med andra läkemedel för att behandla diabetes (läkemedel som tas via munnen eller insulin).

   Barn och ungdomar 

   Barn som är 10 år eller äldre och ungdomar kan ta Metformin Orifarm som enda behandling eller tillsammans med insulin.

   Metforminhydroklorid som finns i Metformin Orifarm kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Metformin Orifarm

   Ta inte Metformin Orifarm

   • om du är allergisk mot metforminhydroklorid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6). 

   • om du har okontrollerad diabetes, med exempelvis svår hyperglykemi (högt blodsocker), illamående, kräkningar, diarré, snabb viktnedgång, laktatacidos (se "Risk för laktatacidos" nedan) eller ketoacidos. Ketoacidos är ett tillstånd där ämnen som kallas ketonkroppar ansamlas i blodet, vilket kan leda till diabetisk prekoma. Symtomen är bland annat magont, snabb och djup andning, sömnighet eller att din andedräkt får en annorlunda, fruktig lukt.

   • om du har kraftigt nedsatt njurfunktion.

   • om du får nedsatt njurfunktion på grund av t.ex.

    • om kroppen har förlorat för mycket vatten (uttorkning), t.ex. på grund av långvarig eller kraftig diarré, eller om du har kräkts flera gånger i rad. Uttorkning kan leda till njurproblem vilket kan orsaka laktatacidos (se ”Varning och försiktighet” nedan)

   • om du har en svår infektion, t.ex. en infektion som påverkar lungorna, luftrören eller njurarna. Svåra infektioner kan leda till njurproblem vilket kan orsaka laktatacidos (se ”Var särskilt försiktig med Metformin Orifarm” nedan).

   • om du har akuta eller kroniska sjukdomar som kan ge allvarliga cirkulationsproblem i vävnader (vävnadshypoxi) så som

    • hjärtsvikt eller andningssvårigheter 

    • nyligen genomgången hjärtinfarkt (myokardinfarkt) 

    • kollaps eller trauma (chock) 

   • om du har leverproblem, dricker mycket alkohol eller lider av alkoholism

   Du måste rådfråga läkare om

   • du behöver genomgå en undersökning, exemplevis en röntgenundersökning eller datortomografi, som innebär att du får kontrastmedel som innehåller jod injicerat i blodet

   • du ska genomgå en större operation

   Du måste sluta att ta metformin under en viss tid före och efter undersökningen eller operationen. Läkaren kommer att avgöra om du behöver någon annan behandling under denna tid. Det är viktigt att du följer läkarens anvisningar noga.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Metformin Orifarm.

   Risk för laktatacidos

   Metformin Orifarm kan orsaka den mycket sällsynta, men mycket allvarliga, biverkningen laktatacidos, i synnerhet om dina njurar inte fungerar som de ska. Risken för att utveckla laktatacidos är också förhöjd vid okontrollerad diabetes, svåra infektioner, långvarig fasta eller alkoholintag, uttorkning (se mer information nedan), leverproblem och tillstånd där en del av kroppen har minskad syretillförsel (bland annat akut svår hjärtsjukdom).

   Om något av ovanstående gäller dig ska du tala med läkare för närmare anvisningar.

   Sluta ta Metformin Orifarm under en kortare tid om du har ett tillstånd som kan vara förknippat med uttorkning, så som kraftiga kräkningar, diarré, feber, exponering för värme eller om du dricker mindre vätska än normalt. Tala med läkare för närmare anvisningar.

   Sluta ta Metformin Orifarm och kontakta omedelbart läkare eller närmaste sjukhus om du får något av symtomen på laktatacidos eftersom tillståndet kan leda till koma.

   Symtomen på laktatacidos är bland annat:

   • kräkningar

   • buksmärta (magont)

   • muskelkramper

   • en allmän känsla av att inte må bra och uttalad trötthet

   • svårt att andas

   • sänkt kroppstemperatur och puls.

   Laktatacidos är ett akut medicinskt tillstånd som måste behandlas på sjukhus.

   Om du ska genomgå en större operation måste du sluta ta Metformin Orifarm under operationen och en viss tid efter den. Läkaren avgör när du måste sluta ta Metformin Orifarm och när du ska börja ta det igen.

   Under behandling med Metformin Orifarm kommer läkaren att kontrollera din njurfunktion minst en gång om året eller oftare om du är äldre och/eller om din njurfunktion försämras.

   Andra läkemedel och Metformin Orifarm

   Tala om för läkare om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Om du behöver få en injektion i blodet med kontrastmedel som innehåller jod, till exempel i samband med en röntgen eller datortomografi, måste du sluta ta Metformin Orifarm före eller vid tidpunkten för injektionen. Läkaren avgör när du måste sluta ta Metformin Orifarm och när du ska börja ta det igen.

   Du kan behöva göra fler blodsocker- och njurfunktionstester, eller så kan läkaren behöva justera dosen av Metformin Orifarm. Det är särskilt viktigt att du nämner följande:

   • kortikosteroider (t.ex. prednison) och symptatomimetika

   • läkemedel som ökar urinproduktionen (diuretika)

   • läkemedel som används för att behandla smärta och inflammation (NSAID-läkemedel och COX 2-hämmare, så som ibuprofen och celecoxib)

   • vissa läkemedel för behandling av högt blodtryck (ACE-hämmare och angiotensin II- receptorantagonister)

   • särskilda läkemedel för behandling av bronkialastma (beta-agonister, t.ex. salbutamol).

   Metformin Orifarm med mat, dryck och alkohol

   Undvik högt alkoholintag medan du tar Metformin Orifarm eftersom alkohol kan öka risken för laktatacidos (se avsnittet "Varningar och försiktighet").

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. Kvinnor med diabetes, som är gravida eller planerar att bli gravida, ska inte behandlas med Metformin Orifarm. I stället ska insulin användas för att hålla blodsockervärdena på en så normal nivå som möjligt. Tala om för din läkare om du är gravid eller planerar att bli gravid så att han eller hon kan ändra din behandling till insulinbehandling.

   Ta inte det här läkemedlet om du ammar eller om du planerar att amma ditt barn.

   Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Enbart metformin (monoterapi) orsakar inte för låga blodsockervärden (hypoglykemi). Det innebär att det inte påverkar din förmåga att köra bil eller använda maskiner.

   Att ta Metformin Orifarm tillsammans med andra läkemedel mot diabetes (t.ex. sulfonylureider, insulin eller meglitinider), kan orsaka låga blodsockervärden med symtom som ökad svettning, svimmning, yrsel, och svaghet, vilket i sin tur påverkar din förmåga att köra och använda maskiner säkert. Symtom på hypoglykemi omfattar svaghet, yrsel, ökad svettning, snabb hjärtrytm, synrubbningar eller koncentrationssvårigheter. Kör inte bil och använd inte maskiner om du upplever sådana symtom.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   3. Hur du använder Metformin Orifarm

   Ta alltid detta läkemedelenligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Metformin Orifarm kan inte ersätta de gynnsamma effekterna av en sund livsstil. Fortsätt att följa eventuella kostråd som din läkare har gett dig och motionera regelbundet.

   Doseringen av Metformin Orifarm ska fastställas av din läkare i enlighet med dina blodsockervärden.

   Om din läkare inte har ordinerat annorlunda är rekommenderad dos:

   För vuxna 

   Vuxna startar vanligen med 500 mg eller 850 mg metforminhydroklorid två eller tre gånger om dagen. Maximal dagsdos är 3 000 mg fördelade på tre doser.

   För barn som är 10 år eller äldre och ungdomar

   Den vanliga startardosen är 500 mg eller 850 mg metforminhydroklorid en gång om dagen.

   Dosen kan ökas till maximal dagsdos som är 2 000 mg fördelade på två eller tre doser. Behandling av barn i åldern 10-12 år är endast rekommenderad enligt din läkares anvisningar, eftersom erfarenheten i denna åldersgrupp är begränsad.

   Om du har nedsatt njurfunktion kan din läkare ordinera en lägre dos. Din dos kan justeras om du är äldre.

   Kontroller

   • Din läkare kommer att anpassa din dos metformin till dina blodsockervärden. Du måste prata regelbundet med din läkare. Detta är särskilt viktigt för barn och ungdomar eller om du är äldre.

   • Din läkare kommer också att undersöka din njurfunktion minst en gång om året. Du kan behöva tätare kontroller om du är äldre eller om dina njurar inte fungerar som de ska.

   Hur du tar Metformin Orifarm

   Ta tabletterna i samband med eller efter en måltid. Svälj varje tablett med ett glas vatten. Tabletterna får inte krossas eller tuggas. Om du tar två eller fler tabletter om dagen, ska du ta en dos på morgonen (frukost) och en på kvällen (middag).

   Om du efter en tid tycker att dosen med Metformin Orifarm är för hög eller för låg, ska du prata med din läkare eller apotekspersonal.

   Om du har tagit för stor mängd av Metformin Orifarm

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Överdosering av Metformin Orifarm leder inte till hypoglykemi men ökar risken för hyperaciditet (ökad syrehalt) i blodet, orsakat av laktacidos. Symptomen av tidig hyperaciditet liknar bieffekterna som metformin orsakar på magtarmkanalen: sjukdomskänsla, kräkning, diarré och magont. I allvarliga fall kan man också få muskelsmärtor, muskelkramper, snabb, okontrollerbar andning samt medvetandesänkning och koma. Detta kan utvecklas på några timmar och kräver omedelbar läkarvård.

   Om du har glömt att ta Metformin Orifarm

   Om du har glömt att ta Metformin Orifarm, ta nästa dos vid den tidpunkt då du normalt skulle ha tagit den. Försök hålla ordineringen i framtiden. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Om du slutar att ta Metformin Orifarm

   Om du avbryter behandlingen med Metformin Orifarm ska du vara medveten om risken att få okontrollerade blodsockernivåer och de långvariga verkningarna av diabetes mellitus, som skador på ögon, njurar och blodkärl.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. De flesta bieffekterna är lindriga till måttliga och försvinner vanligtvis efter några dagars till några veckors behandling. Bli inte förskräckt av den här listan med eventuella biverkningar. Du upplever kanske inte någon av dem.

   Metformin Orifam kan orsaka den mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 användare av 10 000), men mycket allvarliga biverkningen laktatacidos (se avsnittet "Varningar och försiktighet"). Om detta händer dig måste du sluta ta Metformin Orifarm och genast kontakta läkare eller närmaste sjukhus eftersom laktatacidos kan leda till koma.

   Frekvensen av följande biverkningar är mycket sällsynta: 

   Avvikelser i leverfunktionstest eller leverinflammation (detta kan orsaka trötthet, aptitförlust, viktminskning, med eller utan gulfärgning av huden eller ögonvitorna). Om detta händer dig, ska du sluta att ta detta läkemedel.

   Övriga biverkningar:

   Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)

   • illamående, kräkning, diarré, magont eller aptitförlust. Dessa biverkningar uppträder oftast i början av behandlingen. Det hjälper om du fördelar doserna över dagen och om du tar tabletterna i samband med eller omedelbart efter en måltid. Om symtomen kvarstår, sluta ta Metformin Orifarm och prata med din läkare.

   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

   • smakförändring

   Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare)

   • Hudreaktioner som hudrodnad, klåda eller nässelutslag.

   • Låg halt av vitamin B12 i blodet. I förlängningen kan detta leda till anemi, ont i munnen eller tungan eller eventuella domningar eller stickningar i händer och fötter.

   Barn och ungdomar

   Begränsad information visar att typ och svårighetsgrad av biverkningar är likartad för barn och ungdomar som för vuxna.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Metformin Orifarm ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn. Om ett barn behandlas med Metformin Orifarm, bör föräldrar och vårdgivare övervaka hur detta läkemedel används.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blisterförpackningenefter Utg. dat/EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Förvaringsanvisningar

   Inga särskilda förvaringsanvisningar.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen är metforminhydroklorid.

   Varje filmdragerad tablett innehåller 500 mg, 850 mg eller 1000 mg metforminhydroklorid, motsvarande 390 mg, 663 mg, respektive 780 mg metformin.

   Övriga innehållsämnen är:

   Natriumstärkelseglykolat (typ A), povidon K-30, majsstärkelse, kolloidal vattenfri kiseldioxid, magnesiumstearat, hypromellos 15cP, talk, titandioxid (E 171), makrogol 6000, propylenglykol.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Metformin Orifarm 500 mg filmdragerade tabletter är vita till nästan vita, bikonvexa, filmdragerade tabletter som är släta på båda sidor.

   Metformin Orifarm 850 mg filmdragerade tabletter är vita till nästan vita, kapselformade, bikonvexa, filmdragerade tabletter med brytskåra på ena sidan och jämn på den andra sidan.

   Metformin Orifarm 1 000 mg filmdragerade tabletter är vita till nästan vita, ovala, bikonvexa, filmdragerade tabletter med en djup brytskåra på ena sidan och brytskåra på den andra. Tabletten kan delas i två lika stora delar.

   Metformin Orifarm 500 mg, 850 mg och 1000 mg filmdragerade tabletter i blisterförpackning om 100x1, 9, 10, 20, 21, 30, 40, 50, 56, 60, 84, 90, 100, 120, 180, 200, 300, 500, 600 eller 1000 filmdragerade tabletter eller i plastflaskor om 10, 20, 21, 30, 40, 50, 56, 60, 90, 100, 120, 180, 200, 300, 400, 500, 600 eller 1000 filmdragerade tabletter.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Orifarm Generics A/S

   Energivej 15

   5260 Odense S

   Danmark

   Lokal företrädare:

   Orifarm Generics AB,

   Box 56048

   102 17 Stockholm 

   info@orifarm.com

   Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen

   Danmark, Norge och Sverige: Metformin Orifarm


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2017-09-15


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Metformin Orifarm

  Filmdragerad tablett 1000 mg 60 tablett(er) Burk

  • Varunummer: 485817
  • Tillverkare: Orifarm Generics AB

  60,86 kr

  Jämförpris: 1,01 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?