Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Metadon Pharmadon

   10 mg, 15 mg, 20 mg, 25 mg, 30 mg, 35 mg, 40 mg, 45 mg, 50 mg, 55 mg, 60 mg, 70 mg, 80 mg, 90 mg, 100 mg, 110 mg, 120 mg, 130 mg, 140 mg, 150 mg oral lösning
   Metadonhydroklorid

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

   - Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta din läkare eller apotekspersonal.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Metadon Pharmadon är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Metadon Pharmadon
   3. Hur du använder Metadon Pharmadon
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Metadon Pharmadon ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Metadon Pharmadon är och vad det används för

   Metadon Pharmadone används för behandling av patienter som blivit beroende av en grupp ämnen som kallas opioider. Metadon blockerar kroppens opiatreceptorer och minskar abstinenssymptom vid opiatberoende. Behandlingen med Metadon Pharmadone skall ges tillsammans med medicinsk, psykologisk och social uppföljning.

   All behandling med metadon bygger på Socialstyrelsens föreskrifter. 


   2. Vad du behöver veta innan du använder Metadon Pharmadon

   Använd inte Metadon Pharmadon

   • om du är allergisk mot metadon eller något av annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6.)

   • om du har svåra andningsproblem

   • om du behandlas med opioidagonister/-antagonister

   • om du använder eller nyligen har använt MAO-hämmare (läkemedel mot depression, Parkinsons sjukdom)

   Metadon Pharmadone skall ej ges till barn.


   Varningar och försiktighet


   • om du har en akut astmaattack eller försämrad lungkapacitet p.g.a. någon lungsjukdom

   • om du har nedsatt njurfunktion eller njur-/gallsten

   • om du har nedsatt leverfunktion

   • om du har allvarliga problem med ditt hjärta eller din hjärtrytm

   • om du behandlas med vissa hjärtmediciner

   • om du har inflammatorisk tarmsjukdom eller stopp i tarmen

   • om du har förstorad prostata eller förträngning av urinröret

   • om du har problem med sköldkörteln

   • om du har en skallskada

   • om du är äldre


   Barn är känsligare för metadon än vuxna, så förgiftning uppkomma även vid mycket låga doser. För att undvika att barn av misstag får i sig metadon när du använder det i hemmet ska du förvara det på en säker plats, utom räckhåll för barn.

   Samtidigt intag av andra opioider ,barbiturater, benzodiazepiner eller andra läkemedel med starkt lugnande effekt bör undvikas då det kan öka effekten och biverkningarna av metadon.


   Före behandling med Metadon Pharmadone rådgör alltid med din läkare först.

   Andra läkemedel och Metadon Pharmadon

   Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.


   Det är speciellt viktigt att informera läkaren om du använder:

   • läkemedel mot epilepsi (t ex karbamazepin, fenobarbital och fenytoin).

   • vissa antibiotika (av typen rifampicin, telitromycin och erytromycin).

   • naturläkemedel som innehåller johannesört.

   • läkemedel mot svampinfektion (som flukonazol, itrakonazol, ketokonazol)

   • läkemedel mot hjärtsjukdomar (verapamil, kinidin).

   • vissa läkemedel mot depression (imipramin, desipramin, klomipramin, nortriptylin, nefazodon, fluoxetin, fluvoxamin, paroxetin och sertralin).

   • antiinflammatoriska och immunosuppressiva läkemedel (dexametason och ciklosporin)

   • urindrivande läkemedel (spironolakton)

   • läkemedel mot diarré (loperamid, difenoxylat)

   • läkemedel mot hosta (som innehåller ammoniumklorid)

   • vitamintabletter (som innehåller askorbinsyra)

   • läkemedel för behandling av HIV (amprenavir, nelfinavir, efavirenz, delavirdin, nevirapin, lopinavir, ritonavir, saquinavir, didanosin, zidovudin och stavudin)

   • Läkemedel för behandling av cancer (tamoxifen)

   Ovanstående läkemedel påverkar effekten och/eller påverkas av metadon.


   Andra läkemedel som du kanske tar kan också påverka hjärtat:

   • läkemedel som påverkar hjärtrytmen (såsom sotalol, metoprolol, propafenon, amiodaron och flekainid).

   • läkemedel som påverkar ditt psykiska tillstånd (t.ex. tioridazin, fenotiazin (fenotiaziner), haloperidol, risperidon, atomoxetin och sertindol)

   • vissa läkemedel mot depression (såsom paroxetin och sertralin)

   • vissa antibiotika (klaritromycin och erytromycin).

   Du ska vara försiktig om du samtidigt använder:

   • starka smärtstillande läkemedel.

   • läkemedel mot psykiska sjukdomar

   • lugnande läkemedel.

   • sömnmedel.

   • andra läkemedel som påverkar hjärnan.

   Metadon Pharmadon med mat, dryck och alkohol

   Metadon Pharmadone kan orsaka försämrad andningsförmåga och sömnighet som kan tillta vid konsumtion av alkoholhaltiga drycker.

   Drick inte grapefruktjuice samtidigt som du tar Metadon Pharmadone, det kan påverka effekten av läkemedlet.


   Graviditet, amning och fertilitet

   Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

   Fostret kan påverkas om Metadon används under graviditet Använd inte Metadon Pharmadone under graviditet annat än på bestämd ordination från din läkare.

   Metadon går över i modersmjölk. Använd inte Metadon Pharmadone under amning annat än på bestämd ordination från din läkare


   Körförmåga och användning av maskiner

   Metadon påverkar den psykomotoriska förmågan till dess att du är stabil på behandlingen och dosen. Kör inte bil och använd inte redskap eller maskiner under en dosökning. Bedömning om när du är stabil för att framföra fordon och använda maskiner ska bedömas tillsammans med läkaren och varierar från person till person.


   Viktig information om några innehållsämnen i Metadon Pharmadone

   Sackaros: 

   Innehåller 11 g sackaros per dos. Detta bör beaktas hos patienter med diabetes mellitus.

   Om du inte tål vissa sockerarter skall du tala med din läkare innan du tar denna medicin.

   Glukos:

   Om du inte tål vissa sockerarter skall du tala med din läkare innan du tar denna medicin.

   Metylparahydroxibensoat:

   Kan ge allergisk reaktion (eventuellt fördröjd).   3. Hur du använder Metadon Pharmadon

   Använd alltid Metadon Pharmadone enligt läkarens anvisningar. Dosen bestäms av läkaren, som anpassar den individuellt för dig. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Metadon Pharmadone är en oral lösning som ska sväljas. Om du upplever att effekten av Metadon Pharmadone är för stark eller för svag, prata med behandlande läkare.


   Om du använt för stor mängd av Metadon Pharmadon

   Om du har tagit för stor mängd läkemedel kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har fått i dig för mycket Metadon Pharmadone kan du uppleva svårigheter att andas, du kan känna dig väldigt trött och du kan hamna i koma.


   Om du har glömt att använda Metadon Pharmadon

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Kontakta din läkare eller apotekspersonal för upplysningar.


   Om du slutar att använda Metadon Pharmadon

   Behandlingen ska inte avbrytas plötsligt. Detta kan leda till abstinenssymptom som rastlöshet, sömnlöshet, ängslighet, darrighet, illamående, kräkningar eller diarré.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta din läkare eller apotekspersonal.


   4. Eventuella biverkningar

   Liksom med alla läkemedel kan Metadon Pharmadone orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dessa.


   Mycket vanliga biverkningar (fler än 1 användare av 10 drabbas):

   Illamående och kräkningar (gäller främst patienter i öppenvård)


   Vanliga biverkningar (fler än 1 användare av 100 drabbas): 

   Förstoppning och svettningar. Hallucinationer.

   Viktökning. Onormal upprymdhet. Yrsel, trötthet och lugnande effekt (sedation), pupillkontraktion och dimsyn. Övergående hudutslag. Vätskeretention.


   Vid långvarigt bruk av metadon avtar biverkningarna efter hand. Dock kvarstår ofta förstoppning och svettningar.


   Mindre vanliga biverkningar (fler än 1 användare av 1000, färre än 1 av 100 användare drabbas):

   Nedsatt andningsfunktion på grund av svullnad i lungorna (lungödem). Aptitlöshet, inflammation i tungan (glossit) och muntorrhet, onormal nedstämdhet och upprördhet, andningsdepression. Klåda, nässelutslag samt i sällsynta fall, blödande nässelutslag., andra hudutslag, vätskeansamling i hud och vävnad. Svullnad i ben och fötter (benödem). Kramp i gallvägarna (gallvägsdyskinesi). Ansiktsrodnad, svimning och lågt blodtryck. Oförmåga att tömma urinblåsan. Minskad urinproduktion. Minskad sexlust och/eller potensbesvär samt utebliven menstruation. Svaghet, huvudvärk, insomningssvårigheter, desorientering.

   Sällsynta biverkningar (fler än 1 användare av 10000, färre än 1 av 1000 användare drabbas):

   Vissa fall av hjärtrytmrubbningar har rapporterats, speciellt med höga doser av metadon. 


   Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data):

   Låga kalium- och magnesiumnivåer. Övergående brist på blodplättar har rapporterats för opioidpatienter med kronisk leverinflammation.


   Långvarigt bruk av metadon kan leda till beroende av morfintyp. Abstinenssymtomen liknar de som ses med morfin och heroin, men är mindre intensiva, dock mer långvariga.

   Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Metadon Pharmadon ska förvaras

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på etiketten. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Använd inte Metadon Pharmadone om säkerhetsförseglingen på korken är bruten.

   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är metadonhydroklorid.

   • Övriga innehållsämnen är sackaros, glukos, hallonarom, renat vatten, metylparahydroxybensoat (konserveringsmedel E218).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Klar, genomskinlig vätska förpackad i vit plastflaska försluten med barnskyddande, brytförseglad skruvkork. Flaskan innehåller 50 ml oral lösning.


   Förpackningsstorlekar: 1 flaska (alla styrkor) och 7 flaskor (1x7) (50 mg, 60 mg, 70 mg, 80 mg,

   90 mg, 100 mg, 110 mg, 120 mg, 130 mg, 140 mg och 150 mg).


   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Pharmadone AB, Box 91, 864 21 Matfors

   tel: +46 60 515000

   fax: +46 60 515011   Denna bipacksedel ändrades senast

   2013-11-13


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – på alla beställningar för dig som kundklubbsmedlem. 
   Ej medlem: Fri frakt till våra ca 1000 apotek och ombud. Brev och paket 29 kr, fri frakt över 295 kr.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Metadon Pharmadone

  Oral lösning 140 mg 7 x 50 milliliter Flaska

  • Varunummer: 415392
  • Tillverkare: Unimedic Pharma AB

  542,20 kr

  Jämförspris: 1,55 kr / milliliter

  Logga in

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?