Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare ansvarig för frisläppande av tillverkningssats:

   Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

   55216 Ingelheim/Rhein

   Tyskland

   2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

   Metacam 15 mg/ml oralsuspension för gris

   3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

   En ml innehåller:

   Meloxikam 15 mg


   Gulaktig, viskösoralsuspension med en skiftning i grönt.

   4. INDIKATION(ER)

   För användning vid icke-infektiösa störningar i rörelseapparaten för att reducera symptom av hälta och inflammation.

   Som understödjande terapi vid behandling av puerperalseptikemi och toxemi (Mastit-Metrit-Agalakti syndromet; MMA) med lämplig antibiotikabehandling.

   5. KONTRAINDIKATIONER

   Använd inte till grisar som lider av försämrad lever-, hjärt- eller njurfunktion och blödningsrubbningar, eller visar tecken på gastrointestinala sår och blödningar.

   Använd inte vid överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något av hjälpämnena.

   6. BIVERKNINGAR

   Inga.

   Om du observerar biverkningar, även sådana som inte nämns i denna bipacksedel, eller om du tror att läkemedlet inte har fungerat, meddela din veterinär.

   7. DJURSLAG

   Gris.

   8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

   Oralsuspension som administreras med doseringen 0,4 mg/kg kroppsvikt (d.v.s. 2,7 ml/100 kg) i kombination med lämplig antibiotikabehandling. Vid behov kan en andra administrering av meloxikam ges efter 24 timmar.

   I fall av MMA med allvarligt nedsatt allmäntillstånd (t.ex. anorexi) rekommenderas användning av Metacam 20 mg/ml injektionsvätska.

   Skakas väl före användning.

   Efter administrering av läkemedlet, återslut flaskan med korken, tvätta doseringssprutan i varmt vatten och låt den självtorka.

   9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

   Administreras företrädesvis blandat med en liten mängd foder och ges före fodring. Kan även ges direkt i munnen.

   Suspensionen ges med den doseringsspruta som finns bilagd i förpackningen. Doseringssprutan sätts ovanpå flaskan och har kg-kroppsviktmarkeringar.

   10. KARENSTIDER

   Kött och slaktbiprodukter: 5 dygn.

   11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Inga särskilda förvaringsanvisningar.

   Hållbarhet efter det att förpackningen öppnats första gången: 6 månader.

   Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på kartongen och flaskan, efter EXP.

   12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

   Särskilda försiktighetsåtgärder för djur

   Om biverkningar uppträder skall behandlingen avbrytas och veterinär kontaktas.

   Undvik användning till grisar som är uttorkade, lider av blodförlust eller lågt blodtryck som kräver parenteralrehydrering eftersom det kan finnas en potentiell risk för njurskada.


   Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som ger läkemedlet till djur

   Personer med känd överkänslighet för icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) ska undvika kontakt med läkemedlet.

   I händelse av oavsiktlig intag skall läkare kontaktas omedelbart och bipacksedel eller förpackning uppvisas.


   Dräktighet och digivning

   Kan användas under dräktighet och laktation.


   Andra läkemedel och Metacam

   Skall inte ges samtidigt med glukokortikosteroider, andra icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel eller antikoagulantia.


   Överdosering (symptom, akuta åtgärder, motgift)

   Vid överdosering skall symptomatisk behandling sättas in.

   13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga veterinären hur man gör med läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

   2018-03 Ytterligare information om detta läkemedel finns tillgänglig på Europeiska läkemedelsmyndighetens hemsida http://www.ema.europa.eu/.

   15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   100 ml eller 250 ml flaska.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Metacam® för svin

  Oral suspension 15 mg/ml 250 milliliter Flaska

  • Varunummer: 482780
  • Tillverkare: Boehringer Ingelheim Animal Health Nordi

  806,50 kr

  Jämförpris: 3,23 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?