Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

   Innehavare av godkännande för försäljning:

   Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

   55216 Ingelheim/Rhein

   Tyskland

   Tillverkare ansvarig för frisläppande av tillverkningssats:

   Labiana Life Sciences S.A.

   Venus, 26

   Can Parellada Industrial

   08228 Terrassa, Barcelona

   Spanien

   KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH

   Projensdorfer Str. 324

   24106 Kiel

   TYSKLAND

   2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

   Metacam5 mg/ml injektionsvätska, lösning för nötkreatur och svin

   3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

   En ml innehåller:

   meloxikam 5 mg

   etanol 150 mg

   Klar, gul lösning.

   4. INDIKATION(ER)

   Nötkreatur:

   För användning vid akut luftvägsinfektion tillsammans med lämplig antibiotikabehandling för att reducera kliniska symtom hos nötkreatur.

   För användning vid diarré i kombination med oral rehydreringsbehandling för att reducera kliniska symtom hos kalvar, över 1 vecka gamla, och yngre icke lakterande nötkreatur.

   För postoperativ smärtlindring efter avhorning av kalvar.

   Svin:

   För användning vid icke-infektiösa störningar i rörelseapparaten för att reducera symptom av hälta och inflammation.

   För lindring av postoperativ smärta i samband med mindre mjukdelskirurgiska ingrepp såsom kastration.

   5. KONTRAINDIKATIONER

   Använd inte till djur med nedsatt lever-, hjärt-, eller njurfunktion och blödningsrubbningar. Detsamma gäller om det förekommer tecken på gastrointestinala sår och blödningar.

   Använd inte vid överkänslighet mot den aktiva substanseneller mot något av hjälpämnena.

   Vid diarré hos nötkreatur skall djur yngre än 1 vecka ej behandlas.

   Använd inte till grisar yngre än 2 dagar.

   6. BIVERKNINGAR

   Subkutan, intramuskulär likväl som intravenösinjektion tolereras väl; endast en lätt övergående svullnad på injektionsstället efter subkutanadministrering observerades hos mindre än 10 % av de nötkreatur som behandlades i de kliniska studierna.

   I mycket sällsynta fall kan anafylaktoida reaktioner, vilka kan vara allvarliga (inklusive dödsfall), uppträda och bör behandlas symptomatiskt.

   Frekvensen av biverkningar anges enligt följande:

   - Mycket vanliga (fler än 1 av 10 behandlade djur som uppvisar biverkningar)

   - Vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 100 behandlade djur)

   - Mindre vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 1 000 behandlade djur)

   - Sällsynta (fler än 1 men färre än 10 djur av 10 000 behandlade djur)

   - Mycket sällsynta (färre än 1 djur av 10 000 behandlade djur, enstaka rapporterade händelser inkluderade

   Om du observerar biverkningar, även sådana som inte nämns i denna bipacksedel, eller om du tror att läkemedlet inte har fungerat, meddela din veterinär.

   7. DJURSLAG

   Nötkreatur (kalvar och yngre nötkreatur) och svin

   8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

   Nötkreatur:

   En subkutan eller intravenösinjektion med en dos på 0,5 mg meloxikam/kg kroppsvikt (dvs. 10,0 ml/100 kg kroppsvikt) vid behov i kombination med antibiotika- eller oral rehydreringsbehandling.

   Svin:

   Störningar i rörelseapparaten:

   En intramuskulärinjektion med en dos på 0,4 mg meloxikam/kg kroppsvikt (dvs. 2,0 ml/25 kg kroppsvikt). Vid behov kan en andra administrering av meloxikam ges efter 24 timmar.

   Reducering av postoperativ smärta:

   En intramuskulärinjektion med en dos på 0,4 mg meloxikam/kg kroppsvikt (d.v.s. 0,4 ml/5 kg kroppsvikt) före operation.

   Särskild noggrannhet ska iakttas för att säkerställa korrekt dos; en lämplig injektionsspruta ska användas och kroppsvikten uppskattas noga.

   9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

   Undvik kontamination under användande.

   10. KARENSTIDER

   Nötkreatur: kött och slaktbiprodukter: 15 dygn

   Svin: kött och slaktbiprodukter: 5 dygn

   11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Inga särskilda förvaringsanvisningar.

   Hållbarhet i öppnad förpackning: 28 dagar.

   Använd inte dette läkemedel efter utgångsdatumet på kartongen och flaskan efter EXP.

   12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

   Behandling av kalvar med Metacam 20 minuter före avhorning minskar postoperativ smärta. Enbart Metacam ger inte tillräcklig smärtlindring under avhorningen. För att uppnå tillräcklig smärtlindring under kirurgi krävs ytterligare medicinering med ett passande analgetikum.

   Behandling av smågrisar med Metacam innan kastration reducerar postoperativ smärta. För att uppnå smärtlindring under operation är samtidig medicinering med ett passande anestetiskt/sedativt preparat nödvändig. För att uppnå bästa möjliga postoperativa smärtlindring, bör Metacam ges 30 minuter före ett kirurgiskt ingrepp.

   Särskilda försiktighetsåtgärder för djur

   Om biverkningar uppträder skall behandlingen avbrytas och veterinär skall uppsökas.

   Svårt dehydrerade, hypovolemiska eller hypotensiva djur som kräver parenteralrehydrering skall ej behandlas, då det kan finnas en potentiell risk för renaltoxicitet.

   Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som ger läkemedlet till djur

   Oavsiktlig självinjektion kan orsaka smärta. Personer med känd överkänslighet för icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAIDs) skall undvika kontakt med läkemedlet.

   I händelse av oavsiktlig självinjektion skall läkare kontaktas omedelbart och bipacksedel eller förpackning uppvisas.

   Dräktighet och digivning

   Nötkreatur: Kan ges under dräktighet.

   Svin: Kan ges under dräktighet och laktation.

   Andra läkemedel och Metacam

   Ska inte ges samtidigt med glukokortikosteroider, andra icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel eller antikoagulantia.

   Överdosering (symptom, akuta åtgärder, motgift)

   Vid överdosering ska symptomatisk behandling sättas in.

   13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga veterinären hur man gör med läkemedel som inte längre användsDessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

   2018-03 Ytterligare information om detta läkemedel finns tillgänglig på Europeiska läkemedelsmyndighetens hemsida http://www.ema.europa.eu.

   15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Pappkartong med 1 eller 12 ofärgade glasflaskor à 20 ml, 50 ml eller 100 ml.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Metacam för nötkreatur och svin

  Injektionsvätska, lösning 5 mg/ml 50 milliliter Injektionsflaska

  • Varunummer: 472899
  • Tillverkare: Boehringer Ingelheim Animal Health Nordi

  98 kr

  Jämförpris: 1,96 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?