Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare ansvarig för frisläppande av tillverkningssats:

   Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

   55216 Ingelheim/Rhein

   Tyskland

   2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

   Metacam 0,5 mg/ml oralsuspension för katt och marsvin, Meloxikam

   3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

   En ml innehåller:

   Meloxikam: 0,5 mg (ekvivalent med 0,017 mg per droppe)

   Gulaktig, viskösoralsuspension med en skiftning i grönt.

   4. INDIKATION(ER)

   Katt:

   Lindring av lindrig till måttlig postoperativ smärta och inflammation efter kirurgiska ingrepp på katter, till exempel ortopedisk och mjukdelskirurgi.

   Lindring av smärta och inflammation vid akuta och kroniska sjukdomar i muskler, leder och skelett hos katter.

   Marsvin:

   Lindring av lindrigtill måttlig postoperativ smärta efter mjukdelskirurgi, till exempel kastrering.

   5. KONTRAINDIKATIONER

   Använd inte till dräktiga eller digivande djur.

   Använd inte katter som lider av magbesvär, som irritation och blödning, försämrad lever-, hjärt- eller njurfunktion och blödningsrubbningar.

   Använd inte vid överkänslighet mot den aktiva substanseneller mot något av hjälpämnena.

   Använd inte till katter yngre än 6 veckor.

   Använd inte till marsvin yngre än 4 veckor.

   6. BIVERKNINGAR

   Hos katt har typiska icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAIDs) biverkningar, såsom minskad aptit, kräkningar, diarré, blod i avföringen, apati och njursvikt ibland rapporterats. Magsår och förhöjda leverenzymer har rapporterats i mycket sällsynta fall.

   Dessa biverkningar är i de flesta fall övergående och försvinner när man avslutar behandlingen, men kan i mycket sällsynta fall vara allvarliga eller livshotande.

   Om biverkningar uppträder skall behandlingen avbrytas och veterinär skall uppsökas.

   Frekvensen av biverkningar anges enligt följande konvention:

   - Mycket vanliga (fler än 1 av 10 djur som uppvisar biverkningar under en behandlingsperiod)

   - Vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 100 djur)

   - Mindre vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 1 000 djur)

   - Sällsynta (fler än 1 men färre än 10 djur av 10 000 djur)

   - Mycket sällsynta (färre än 1 djur av 10 000 djur, enstaka rapporterade händelser inkluderade)

   Om du observerar biverkningar, även sådana som inte nämns i denna bipacksedel, eller om du tro att läkemedlet inte har fungerat, meddela din veterinär.

   7. DJURSLAG

   Katt och marsvin

   8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

   Katt:

   Dosering

   Postoperativ smärta och inflammation efter kirurgiska ingrepp:

   Efter en inledande behandling med Metacam 2 mg/ml injektionsvätska, lösning till katter, fortsätts behandlingen efter 24 timmar med Metacam 0,5 mg/ml oralsuspension för katter med doseringen 0,05 mg meloxikam/kg kroppsvikt. Den orala uppföljningsbehandlingen kan administreras en gång dagligen (med 24 timmars intervall) i upp till 4 dagar.

   Akuta sjukdomar i muskler, leder och skelett:

   Inledande behandling är en enstaka oraldos på 0,2 mg meloxikam/kg kroppsvikt första dagen.

   Behandlingen fortsättes sedan en gång dagligen med oraladministrering (med 24 timmars intervall) med en dos på 0,05 mg meloxikam/kg kroppsvikt under den tid som smärta och inflammation kvarstår.

   Kroniska sjukdomar i muskler, leder och skelett

   Inledande behandling är en oral engångsdos av 0,1 mg meloxikam/kg kroppsvikt första dagen. Därefter fortsätter behandlingen med en daglig oraladministrering (med 24 timmars intervall) med en underhållsdosering av 0,05 mg meloxikam/kg kroppsvikt.

   Klinisk effekt ses normalt inom 7 dagar. Om tillståndet inte förbättras skall behandlingen ej pågå mer än 14 dagar.

   Administrationssätt och administeringsväg

   Administreras oralt antingen blandat med foder eller direkt i munnen.

   Suspensionen kan ges genom att använda flaskans droppinsats till alla katter oavsett kroppsvikt. Alternativt och för katter med en kroppsvikt på minst 2 kg kan doseringsspruta bilagd i förpackningen användas.

   Doseringsanvisning för flaskans droppinsats:

   Dos 0,2 mg meloxikam/kg kroppsvikt: 12 droppar/kg kroppsvikt.

   Dos 0,1 mg meloxikam/kg kroppsvikt: 6 droppar/kg kroppsvikt.

   Dos 0,05 mg meloxikam/kg kroppsvikt: 3 droppar/kg kroppsvikt.

   Doseringsanvisning för doseringssprutan:

   Doseringssprutan sätts ovanpå flaskans droppinsats och har kg-kroppsviktmarkeringar motsvarande dosering 0,05 mg meloxikam/kg kroppsvikt. För uppstartsbehandling av sjukdomar i muskler, leder och skelett skall därför, dubbel underhållsdos ges den första dagen.

   För uppstartsbehandling vid akuta sjukdomar i muskler, leder och skelett skall 4 gånger underhållsdosen ges den första dagen.

   Marsvin:

   Dosering

   Postoperativ smärta efter mjukdelskirurgi:

   Inledande behandling är en engångsdos på 0,2 mg meloxikam/kg kroppsvikt som ges via munnen (oraladministrering) dag 1 (preoperativt).

   Behandlingen fortsätter sedan med doseringen 0,1 mg meloxikam/kg kroppsvikt som ges via munnen en gång dagligen (med 24 timmars intervall) dag 2 och 3 (postoperativt).

   Dosen kan i enskilda fall ökas stegvis till upp till 0.5 mg/kg av den behandlande veterinären. Säkerheten vid doseringar på över 0,6 mg/kg har inte studerats hos marsvin.

   Administreringsväg och administreringssätt

   Suspensionen ska ges direkt i munnen med hjälp av en standard 1 ml spruta graderad med ml-skala i steg om 0,01 ml.

   Dosering med 0,2 mg meloxikam/kg kroppsvikt: 0,4 ml/kg kroppsvikt.

   Dosering med 0,1 mg meloxikam/kg kroppsvikt: 0,2 ml/kg kroppsvikt

   Använd en liten behållare (t.ex. en tesked) och droppa Metacam oralsuspension i behållaren (det rekommenderas att droppa några droppar mer än vad som krävs). Använd en standard 1 ml spruta för att dra upp rätt mängd Metacam utifrån marsvinets kroppsvikt. Ge Metacam med sprutan direkt i marsvinets mun. Diska behållaren med vatten och låt torka före nästa användning.

   Använd inte kattsprutan med kg-kroppsviktsmarkeringar och kattpiktogramm på till marsvin.

   9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

   Var noga med att följa veterinärens instruktioner.

   Skakas väl före användning.

   Undvik kontamination under användande.

   10. KARENSTIDER

   Ej relevant.

   11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Inga särskilda förvaringsanvisningar.

   Hållbarhet i öppnad innerförpackning:

   3 ml flaska: 14 dagar.

   10 ml, 15 ml och 30 ml flaska: 6 månader.

   Använd inte efter utgångsdatum på kartongen och flaskan efter EXP.

   12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

   Särskilda försiktighetsåtgärder för djur

   Undvik användande på djur som är uttorkade, lider av blodförlust eller lågt blodtryck eftersom det finns en möjlig risk för njurskada.

   Postoperativ användning hos katt och marsvin

   Om ytterligare smärtlindring är befogad, skall en kompletterande smärtbehandling med andra typer av analgetika övervägas.

   Kroniska sjukdomar i muskler, leder och skelett hos katt

   Responsen på långtidsbehandling bör följas upp av veterinär med regelbundna intervall.

   Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som ger läkemedlet till djur

   Personer som är överkänsliga för NSAIDs ska undvika kontakt med läkemedlet.

   Vid oavsiktligt intag uppsök genast läkare och visa bipacksedeln eller förpackningen.

   Dräktighet och digivning

   Se avsnittet 'Kontraindikationer'.

   Andra läkemedel och Metacam

   Andra NSAIDs (medel mot smärta och inflammation), urindrivande medel, läkemedel som förhindrar blodet att koagulera, antibiotika (aminoglykosider) och substanser med hög proteinbindning kan konkurrera om bindningen och således leda till toxiska effekter. Metacam skall inte administreras samtidigt med andra NSAIDs eller glukokortikosteroider. Samtidig administrering av potentiellt njurtoxiska substanser ska undvikas.

   Hos katt kan tidigare behandling med antiinflammatoriska substanser än Metacam 2 mg/ml injektionsvätska, lösning till katt, med en enstaka dos på 0,2 mg/kg, kan resultera i ytterligare eller ökad biverkningsrisk och därför krävs en behandlingsfri period utan sådana veterinärmedicinska läkemedel på minst 24 timmar innan behandling påbörjas. Den behandlingsfria periodens längd är också beroende av farmakologiska egenskaper för tidigare använda mediciner.

   Överdosering (symptom, akuta åtgärder, motgift)

   Meloxikam har en snävare terapeutisk säkerhetsmarginal på katt och kliniska tecken på överdos kan ses vid relativt små överdoser.

   Vid överdos kan biverkningar, som listas i avsnitt ’Biverkningar’, vara mera allvarliga och förekomma oftare. I fall av överdosering ska symtomen behandlas.

   Hos marsvin orsakade överdosering på 0,6 mg/kg kroppsvikt administrerat under 3 dagar följt av en dosering på 0,3 mg/kg kroppsvikt under 6 efterföljande dagar inte biverkningar typiska för meloxicam. Säkerheten för doser över 0,6 mg/kg har inte studerats hos marsvin.

   13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall.

   Fråga veterinären hur man gör med läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

   03.2018 Ytterligare information om detta läkemedel finns tillgänglig på Europeiska läkemedelsmyndighetens hemsida http://www.ema.europa.eu/.

   15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   3 ml, 10 ml, 15 ml eller 30 ml flaska. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Metacam® för katt och marsvin

  Oral suspension 0,5 mg/ml 3 milliliter Flaska

  • Varunummer: 072699
  • Tillverkare: Boehringer Ingelheim Animal Health Nordi

  109 kr

  Jämförpris: 36,33 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?