Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare ansvarig för frisläppande av tillverkningssats

   Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

   55216 Ingelheim/Rhein

   Tyskland

   2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

   Metacam 15 mg/mlMeloxikam oralsuspension för häst,

   3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER) OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

   En ml innehåller:

   Meloxikam 15 mg

   Gulaktig, viskösoralsuspension med en skiftning i grönt.

   4. ANVÄNDNINGSOMRÅDE(N)

   Lindring av inflammation och smärta vid både akuta och kroniska sjukdomar i muskler och skelett hos hästar.

   5. KONTRAINDIKATIONER

   Använd inte till dräktiga eller lakterande ston.

   Använd inte till hästar som lider av gastrointestinala störningar, som irritation och blödning, försämrad lever-, hjärt- eller njurfunktion och blödningsrubbningar.

   Använd inte vid överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något av hjälpämnena.

   Använd inte till hästar yngre än 6 veckor.

   6. BIVERKNINGAR

   Typiska biverkningar orsakade av icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAIDs) har vid enstaka tillfällen observerats i kliniska försök (mild nässelfeber, diarré). Symptomen har varit övergående.

   I mycket sällsynta fall har aptitlöshet, apati, buksmärtor och kolit rapporterats.

   I mycket sällsynta fall kan anafylaktoida reaktioner, vilka kan vara allvarliga (inklusive dödsfall), uppträda och bör behandlas symptomatiskt.

   Om biverkningar uppträder skall behandlingen avbrytas och veterinär skall uppsökas.

   Frekvensen av biverkningar anges enligt följande:

   - Mycket vanliga (fler än 1 av 10 behandlade djur som uppvisar biverkningar)

   - Vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 100 behandlade djur)

   - Mindre vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 1 000 behandlade djur)

   - Sällsynta (fler än 1 men färre än 10 djur av 10 000 behandlade djur)

   - Mycket sällsynta (färre än 1 djur av 10 000 behandlade djur, enstaka rapporterade händelser inkluderade).

   Om du observerar biverkningar, även sådana som inte nämns i denna bipacksedel, eller om du tror att läkemedlet inte har fungerat, meddela din veterinär.

   7. DJURSLAG

   Häst

   8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

   Dosering

   Oralsuspension med doseringen 0,6 mg/kg kroppsvikt, en gång dagligen i upp till 14 dagar.

   Administreringssätt och administreringsväg(ar)

   Skakas väl före användning. Administreras antingen blandat med en liten fodergiva, före utfodring, eller direkt i munnen.

   Suspensionen ges med den doseringsspruta som finns bilagd i förpackningen. Doseringssprutan sätts ovanpå flaskan och har kg-kroppsviktmarkeringar.

   Efter administrering av läkemedlet, återslut flaskan med korken, tvätta doseringssprutan i varmt vatten och låt den självtorka.

   9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

   Undvik kontamination under användandet.

   10. KARENSTID(ER)

   Kött och slaktbiprodukter: 3 dygn.

   11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Inga särskilda förvaringsanvisningar.

   Hållbarhet efter det att förpackningen öppnats första gången: 6 månader.

   Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på kartongen och flaskan efter EXP.

   12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

   Särskildaförsiktighetsåtgärder för djur

   Undvik användning till djur som är uttorkade, lider av blodförlust eller lågt blodtryck eftersom det finns en möjlig risk för njurskada.

   Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som ger läkemedlet till djur

   Personer med känd överkänslighet för icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAIDs) ska undvika kontakt med läkemedlet.

   I händelse av oavsiktlig självinjektion skall läkare kontaktas omedelbart och bipacksedel eller förpackning uppvisas.

   Dräktighet och digivning

   Se avsnittet ’Kontraindikationer’.

   Andra läkemedel och Metacam

   Skall inte administreras samtidigt med glukokortikoider, andra icke-steroida antiinflammatoriska medel (NSAIDs) eller antikoagulantia.

   Överdosering (symptom, akuta åtgärder, motgift)

   Vid överdosering skall symtomatisk behandling sättas in.

   13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga veterinären hur man gör med läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

   03.2018 Ytterligare information om detta läkemedel finns tillgänglig på Europeiska läkemedelsmyndighetens hemsida http://www.ema.europa.eu/.

   15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   100 eller 250 ml flaska. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Metacam® för häst

  Oral suspension 15 mg/ml 250 milliliter Flaska

  • Varunummer: 069086
  • Tillverkare: Orifarm AB

  789,50 kr

  Jämförpris: 3,16 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?