Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Meropenem Fresenius Kabi

   500 mg och 1 g pulver till injektionsvätska eller infusionsvätska, lösning
   Meropenem

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller sjuksköterska

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Meropenem Fresenius Kabi är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Meropenem Fresenius Kabi
   3. Hur du använder Meropenem Fresenius Kabi
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Meropenem Fresenius Kabi ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Meropenem Fresenius Kabi är och vad det används för

   Meropenem Fresenius Kabi hör till en läkemedelsgrupp kallad karbapenem-antibiotika. Den verkar genom att döda bakterier som kan orsaka allvarliga infektioner.


   • Infektion i lungorna (pneumoni)

   • Infektioner i lungor och bronker hos patienter med cystisk fibros

   • Komplicerade urinvägsinfektioner

   • Komplicerade bukinfektioner

   • Infektioner som kan inträffa under eller efter förlossning

   • Komplicerade infektioner i hud eller mjukdelar

   • Akuta bakterieinfektioner i hjärnan (meningit)


   Meropenem Fresenius Kabi kan användas för behandling av neutropena patienter med feber som misstänks vara orsakad av bakterieinfektion.


   Meropenem som finns i Meropenem Fresenius Kabi kan också vara godkänt för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel, Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Meropenem Fresenius Kabi

   Använd inte Meropenem Fresenius Kabi


   • Om du är allergisk (överkänslig) mot meropenem eller mot något av övriga innehållsämnen i Meropenem Fresenius Kabi (se avsnitt 6).

   • Om du är allergisk (överkänslig) mot andra antibiotika, till exempel penicilliner, cefalosporiner eller karbapenemer eftersom du då också kan vara allergisk mot Meropenem.

   Varningar och försiktighet


   Tala med din läkare eller sjuksköterska innan du använder Meropenem Fresenius Kabi:


   • Om du har problem med hälsan, till exempel lever- eller njursjukdom.

   • Om du har fått kraftig diarré efter att ha tagit andra antibiotika.


   Du kan få ett positivt resultat på ett blodprov (Coombs test) som anger förekomst av antikroppar som kan förstöra dina röda blodkroppar. Din läkare kommer att tala med dig om det.


   Om du är osäker på om något av ovanstående gäller för dig, tala med din läkare eller sjuksköterska innan du får Meropenem Fresenius Kabi.

   Andra läkemedel och Meropenem Fresenius Kabi

   Tala om för läkare om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.
   Det beror på att vissa läkemedel kan påverka eller påverkas av behandlingen med Meropenem Fresenius Kabi.


   Tala särskilt om för din läkare eller sjuksköterska om du använder följande läkemedel:

   • Probenecid (läkemedel mot gikt)

   • Natriumvalproat (läkemedel mot epilepsi). Meropenem Fresenius Kabi ska inte användas därför att det kan försämra effekten av natriumvalproat.

   Graviditet och amning

   Det är viktigt att du berättar för din läkare om du är gravid eller planerar att bli gravid innan du får meropenem. Det är önskvärt att undvika meropenem under graviditet. Din läkare beslutar om du bör få meropenem.


   Det är viktigt att du berättar för din läkare om du ammar eller tänker börja att amma innan du får meropenem. Små mängder av detta läkemedel kan gå över i modersmjölken och kan påverka barnet. Därför beslutar din läkare om du bör ges meropenem medan du ammar.


   Rådfråga läkare innan du tar något läkemedel.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Inga studier på påverkan av förmågan att framföra fordon eller använda maskiner har utförts.


   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Meropenem Fresenius Kabi innehåller natrium

   Meropenem Fresenius Kabi 500 mg: Detta läkemedel innehåller 1,96 mmol (eller 45,13 mg) natrium per 500 mg dos vilket ska tas i beaktande av patienter som ordinerats saltfattig kost.


   Meropenem Fresenius Kabi 1 g: Detta läkemedel innehåller 3,92 mmol (eller 90,25 mg) natrium per 1 g dos vilket ska tas i beaktande av patienter som ordinerats saltfattig kost.


   Om du har ett hälsoproblem som gör att du behöver kontrollera ditt intag av natrium, tala om det för din läkare eller sjuksköterska.


   3. Hur du använder Meropenem Fresenius Kabi

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare om du är osäker.


   Vuxna

   • Dosen beror på vilken typ av infektion du har, var i kroppen infektionen sitter och hur allvarlig den är. Din läkare bestämmer dosen som du behöver

   • Dosen för vuxna är vanligen mellan 500 mg (milligram) och 2 g (gram). Vanligen får du en dos var 8:e timme. Men du får dosen mera sällan om dina njurar inte fungerar riktigt bra.


   Användning hos barn och ungdomar

   • Dosen för barn över 3 månader och upp till 12 år beror på barnets ålder och vikt. Vanlig dos är mellan 10 mg och 40 mg av Meropenem Fresenius Kabi för varje kilogram (kg) som barnet väger. En dos ges vanligen var 8:e timme. Barn som väger över 50 kg kommer få vuxendos.

   • Meropenem Fresenius Kabi kommer att ges till dig som en injektion eller infusion i en stor ven

   • Din läkare eller sjuksköterska kommer normalt att ge Meropenem Fresenius Kabi till dig

   • Vissa patienter, föräldrar eller vårdpersonal är ibland utbildade på att ge Meropenem Fresenius Kabi i hemmet. Instruktioner för att göra detta finns i denna bipacksedel (i avsnittet: Instruktioner för att ge Meropenem Fresenius Kabi till dig själv eller någon annan i hemmet). Använd alltid Meropenem Fresenius Kabi enligt läkarens anvisningar. Rådfråga din läkare om du är osäker.

   • Din injektion ska inte blandas med eller sättas till lösningar som innehåller andra läkemedel

   • Injektionen kan ta ungefär 5 minuter eller mellan 15 och 30 minuter. Din läkare talar om hur Meropenem Fresenius Kabi ska ges

   • Du ska normalt få dina injektioner vid samma tid varje dag

   Om du använt för stor mängd av Meropenem Fresenius Kabi

   Om du av misstag använder mer än din ordinerade dos kontakta omdelbart läkare eller närmsta sjukhus.


   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har glömt att använda Meropenem Fresenius Kabi

   Om du glömmer en injektion bör du ta den så snart som möjligt. Men om det nästan är tid för nästa injektion, hoppa över den glömda injektionen.
   Du ska inte ges dubbel dos (två injektioner vid samma tidpunkt) för att kompensera för glömd dos.

   Om du slutar att använda Meropenem Fresenius Kabi

   Sluta inte använda Meropenem Fresenius Kabi förrän din läkare säger att du kan göra det.
   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller sjuksköterska.

   4. Eventuella biverkningar


   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


   Allvarliga allergiska reaktioner
   Om du får en allvarlig allergisk reaktion, sluta använda Meropenem Fresenius Kabi och kontakta omedelbart en läkare. Du kan behöva brådskande medicinsk behandling. Symtomen kan uppträda plötsligt:

   • Allvarliga utslag, klåda eller nässelutslag på huden

   • Svullnad i ansiktet, läppar, tunga eller andra delar av kroppen

   • Andnöd, väsande andning eller svårt att andas


   Skada på röda blodkroppar (ingen känd frekvens)

   Symtom som kan uppträda:

   • Andfåddhet när man inte förväntar sig det

   • Röd eller brun urin

   Om du märker något av ovan nämnda symtom, kontakta omedelbart en läkare.


   Andra möjliga biverkningar:


   Vanliga (drabbar 1 till 10 användare av 100)

   • Magont

   • Illamående

   • Kräkningar

   • Diarré

   • Huvudvärk

   • Hudutslag, klåda

   • Smärta och inflammation

   • Ökat antal blodplättar i blodet (mäts i ett blodprov)

   • Förändringar i blodprover, bland annat test som visar hur bra din lever fungerar


   Mindre vanliga (drabbar 1 till 10 användare av 1000)

   • Förändringar i blodet. Dessa inkluderar minskat antal blodplättar (som gör att du får blåmärken lättare), ökat antal av vissa vita blodkroppar, minskad antal av andra vita blodkroppar och ökade mängder av en substans som kallas ’bilirubin’. Din läkare kan ta blodprover då och då

   • Förändringar av värden från blodprover, inklusive test som visar hur väl dina njurar fungerar

   • Stickningar och pirrningar

   • Svampinfektioner i munnen eller underlivet


   Sällsynta (drabbar 1 till 10 användare av 10 000)

   • Kramper


   Andra möjliga biverkningar utan känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data men är sällsynta eller mycket sällsynta)

   • Inflammation i tarmen med diarré

   • Ömhet i venen där Meropenem Fresenius Kabi injiceras

   • Andra förändringar i blodet. Symtomen kan vara täta infektioner, hög feber och halsont. Din läkare kan ta blodprover då och då

   • Plötsliga allvarliga hudutslag och blåsor eller flagande hud. Detta kan vara förenat med hög feber och ledvärk


   Om du får biverkningar, tala med läkare eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

   5. Hur Meropenem Fresenius Kabi ska förvaras


   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


   Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Förvaras vid högst 30°C.


   Beredd lösning: Den beredda lösningen för intravenös injektion eller infusion bör användas omedelbart. Tiden mellan start av spädning till avslutning av intravenös injektion eller infusion bör inte överstiga en timme.


   Beredd lösning får ej frysas.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration


   Den aktiva substansen är meropenemtrihydrat.
   Meropenem Fresenius Kabi 500 mg: 20 ml injektionsflaska eller 100 ml flaska innehåller 500 mg meropenem.
   Meropenem Fresenius Kabi 1 g: 20 ml injektionsflaska, 50 ml eller 100 ml flaska innehåller 1000 mg meropenem.


   Övrigt innehållsämne är vattenfritt natriumkarbonat.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar


   Meropenem Fresenius Kabi är ett vitt eller ljust gult pulver till injektionsvätska eller infusionsvätska, lösning i injektionsflaska/flaska.
   Meropenem Fresius Kabi 500 mg pulver till injektionsvätska eller infusionsvätska tillhandahålls i 20 ml injektionsflaska eller 100 ml flaska av glas.
   Meropenem Fresius Kabi 1 g pulver till injektionsvätska eller infusionsvätska tillhandahålls i 20 ml injektionsflaska, 50 ml eller 100 ml flaska av glas.


   Det är 1 eller 10 injektionsflaskor/flaskor per förpackning.


   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare


   Innehavare av godkännande för försäljning:
   Fresenius Kabi AB
   751 74 Uppsala


   Tillverkare ansvariga för frisläppande av produkt


   FACTA FARMACEUTICI S.p.A.
   Nucleo Industriale S. Atto S. Nicolò a Tordino
   64100 Teramo
   Italien


   och


   Fresenius Kabi Deutschland GmbH
   61346 Bad Homburg v.d.H. Tyskland

   Adress för frisläppande:
   Pfingstweide 53, 61169 Friedberg


   och


   LABESFAL - Laboratórios Almiro S.A. (Fresenius Kabi Group)
   Lagedo, 3465-157 Santiago de Besteiros
   Portugal

   Råd/medicinsk instruktion


   Antibiotika används för att behandla infektioner orsakade av bakterier. De har ingen effekt mot infektioner orsakade av virus.


   Ibland svarar en bakterieinfektion inte på en antibiotikakur. En av de vanligaste orsakerna till detta är att bakterierna har blivit resistenta (moståndskraftiga) mot det antibiotikum som förskrivits. Det innebär att de kan överleva och även växa till trots antibiotika-behandling.


   Bakterier kan bli resistenta mot antibiotika av flera orsaker. Varsam användning av antibiotika kan hjälpa till att minska risken för att bakterier blir resistenta mot dem.


   När din läkare har förskrivit en behandling med antibiotika är avsikten att behandla endast din nuvarande sjukdom. Genom att följa råden nedan hjälper du till att förhindra utvecklingen av resistenta bakterier som kan få antibiotika att sluta verka.


   1. Det är mycket viktigt att du tar ditt antibiotikum i rätt dos, vid rätt tidpunkt och i rätt antal dagar. Läs instruktionerna på etiketten och om det är något du inte förstår, be läkare eller apotekspersonal förklara.

   2. Ta inte antibiotika om det inte har skrivits ut speciellt för dig och du ska bara ta det för den infektion som det förskrivits mot.

   3. Ta inte antibiotika som skrivits ut till andra även om de har haft en infektion som liknar din.

   4. Ge aldrig antibiotika som förskrivits till dig till någon annan.

   5. Om du har antibiotika kvar efter att ha avslutat en kur enligt din läkares ordination, lämna tillbaka överbliven medicin till apoteket så att den förstörs på rätt sätt.   Denna bipacksedel ändrades senast

   2014-07-04


   Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:


   Instruktioner för att ge Meropenem Fresenius Kabi till dig själv eller någon annan i hemmet


   Vissa patienter, föräldrar och vårdpersonal är utbildade för att ge Meropenem Fresenius Kabi i hemmet.


   Varning – Du får bara ge detta läkemedel till dig själv eller någon annan i hemmet efter att en läkare eller sjuksköterska har utbildat dig.


   • Läkemedlet ska blandas med en vätska (spädningsvätska). Din läkare kommer att berätta för dig hur mycket av spädningsvätskan som ska användas

   • Använd läkemedlet genast efter beredning. Den får inte frysas


   Hur bereder man detta läkemedel


   1. Tvätta händerna och torka dem väl. Förbered en ren arbetsyta.


   2. Ta ut Meropenem Fresenius Kabi-flaskan (injektionsflaskan) från förpackningen. Kontrollera injektionsflaskan och utgångsdatumet. Kontrollera att injektionsflaskan är hel och oskadad.


   3. Ta bort det färgade locket och rengör den grå gummiproppen med en alkoholtork. Låt gummiproppen torka.


   4. Anslut en ny steril nål (kanyl) till en ny steril spruta, utan att vidröra nålen.


   5. Dra upp den rekommenderade mängden av sterilt ”vatten för injektionsvätskor” i sprutan. Den mängd vätska som du behöver visas i tabellen nedan:


   Dos av Meropenem Fresenius Kabi

   Mängd av ”vatten för injektionsvätskor” som behövs för spädning

   500 mg (milligram)

   10 ml (milliliter)

   1 g (gram)

   20 ml

   1,5 g

   30 ml

   2 g

   40 ml


   Observera: Om din ordinerade dos av Meropenem Fresenius Kabi är mer än 1 g, kommer du behöva använda mer än en flaska av Meropenem Fresenius Kabi. Du kan sedan dra upp vätskan från båda injektionsflaskorna in i en spruta.


   6. Tryck nålen på sprutan genom mitten av den gråa gummiproppen och injicera den rekommenderade mängden ”vatten för injektionsvätskor” i injektionsflaskan/flaskan eller flaskorna av Meropenem Fresenius Kabi.


   7. Ta bort nålen från injektionsflaskan/flaskan och skaka flaskan väl i ungefär 5 sekunder eller tills allt pulver har lösts. Rengör den grå gummiproppen på nytt med en ny alkoholtork och låt gummiproppen torka.


   8. Med kolven till sprutan helt i botten, sätt tillbaka nålen genom den grå gummiproppen. Du måste sedan hålla i både sprutan och injektionsflaskan och vända injektionsflaskan med sprutan upp och ned.


   9. Dra tillbaka kolven med nålspetsen kvar i vätskan och dra all vätska i injektionsflaskan in i sprutan.


   10. Ta bort nål och spruta från injektionsflaskan och kasta den tomma injektionsflaskan/flaskan på ett säkert ställe.


   11. Håll sprutan upprätt med nålen pekande uppåt. Knacka lätt på sprutan så att eventuella bubblor i vätskan stiger till toppen av sprutan.


   12. Ta bort eventuell luft i sprutan genom att försiktigt trycka kolven tills all luft är borta.


   13. Om du använder Meropenem Fresenius Kabi hemma, kassera alla använda nålar och infusionsslangar som du har använt på ett lämpligt sätt. Om din läkare beslutar att avsluta behandlingen kassera oanvänd Meropenem Fresenius Kabi på ett lämpligt sätt.


   Hur du ger injektionen
   Du kan antingen ge detta läkemedel genom en kort kanyl eller venkateter, eller genom en venport eller centralkateter


   Hur du ger Meropenem Fresenius Kabi genom en kort kanyl eller venkateter


   1. Ta bort nålen från sprutan och kasta försiktigt bort nålen i din nål-behållare.


   2. Torka i änden av den korta kanylen eller venkatetern med en alkoholtork och låt den torka. Öppna locket på kanylen och koppla sprutan.


   3. Tryck sakta in sprutans kolv och ge antibiotika jämnt under ungefär 5 minuter.


   4. När du injicerat dosen av antibiotika och sprutan är tom, ta bort den och ge lite sköljvätska som rekommenderats av din läkare eller sjuksköterska.


   5. Stäng locket på kanylen och kasta försiktigt sprutan i din behållare.


   Hur du ger Meropenem Fresenius Kabi genom en venport eller en centralkateter


   1. Ta av locket från venporten eller katetern, rengör änden på katetern med en alkoholtork och låt den torka.


   2. Anslut sprutan och tryck långsamt in sprutans kolv för att ge antibiotika jämnt under ungefär 5 minuter.


   3. När du injicerat dosen av antibiotika, ta bort sprutan och ge lite sköljvätska som rekommenderats av din läkare eller sjuksköterska.


   4. Placera ett nytt rent lock på centralkatetern och kasta försiktigt sprutan i din behållare.

  • SNABBT – Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12 (gäller alla varor i lager). 

   FRI FRAKT – på alla beställningar för dig som kundklubbsmedlem! Gäller alla leveranssätt. (Ej medlem: Fri frakt till våra ca 1000 apotek och ombud. Brev och paket 29 kr, gratis frakt över 295 kr).

   FRI RETUR – I butik och alltid 30 dagars öppet köp.

    

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Meropenem Fresenius Kabi

  Pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning 500 mg 10 x 1 styck Injektionsflaska

  • Varunummer: 427476
  • Tillverkare: Fresenius Kabi AB

  1.574 kr

  Jämförspris: 157,40 kr / styck

  Logga in

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?