Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

   Innehavare av godkännande för försäljning:

   Richter Pharma AG, Feldgasse 19, 4600 Wels, Österrike

   Tillverkare ansvarig för frisläppande av tillverkningssats:

   Richter Pharma AG, Durisolstrasse 14, 4600 Wels, Österrike

   2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

   Mepidor vet. 20 mg/ml injektionsvätska, lösning till hästar

   3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

   1 ml innehåller:

   Aktiv substans: Mepivakainhydroklorid 20 mg

   (motsvarande mepivakain 17,4 mg)

   Klar, färglös till något gul lösning

   4. INDIKATION(ER)

   Mepivakain är indicerad för intraartikulär- och epiduralanestesi hos hästar.

   5. KONTRAINDIKATIONER

   Använd inte vid överkänslighet mot lokalanestetika som tillhör amidgruppen eller mot något av hjälpämnena.

   6. BIVERKNINGAR

   Övergående, lokal svullnad av mjukvävnad kan förekomma i en liten del av fallen efter injektion av läkemedlet. Vid oavsiktlig intra-vaskulärinjektion eller överdriven användning kan lokalanestetika orsaka systemisk toxicitet som kännetecknas av CNS-effekter. Om systemisk toxicitet uppträder bör administrering av syre övervägas för att behandla depression av hjärt-andning- funktioner, och diazepam för att kontrollera konvulsioner. Om du observerar biverkningar, även sådana som inte nämns i denna bipacksedel, eller om du tror att läkemedlet inte har fungerat, meddela din veterinär.

   7. DJURSLAG

   Häst

   8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

   Aseptisk teknik måste användas vid injektion av läkemedlet.

   För intraartikulär anestesi:

   60 mg - 600 mg mepivakainhydroklorid (3 ml - 30 ml läkemedel), beroende på ledens storlek.

   För epidural administrering:

   0,2 - 0,25 mg/kg (1,0 - 1,25 ml/100 kg) upp till 10 ml/häst, beroende på önskat djup och varaktighet av anestesi.

   Administrera den lägsta dosen som krävs för att ge önskad effekt. Verkningstiden är ca 1 timme. Huden ska rakas och grundligt desinficeras före intraartikulär eller epiduraladministrering.

   Detta läkemedel innehåller inget antimikrobiellt konserveringsmedel. Använd endast injektionsflaskan vid ett tillfälle. Kassera oanvänt material.

   9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

   Se avsnitt 12. ”Särskilda varningar”.

   10. KARENSTIDER

   Kött och slaktbiprodukter: 3 dygn

   Mjölk: 72 timmar

   11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn. Förvara injektionsflaskan i ytterkartongen. Ljuskänsligt. Inga särskilda temperaturanvisningar. Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på etiketten och kartongen efter ”EXP”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad. Hållbarhet i öppnad förpackning: Användas omedelbart.

   12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

   Särskilda varningar för respektive djurslag: Inga.

   Särskilda försiktighetsåtgärder för djur:

   Aspirera före och under administrering för att undvika intra- vaskulärinjektion. Den analgetiska effekten av mepivakain, när den används i en utredning av hälta, börjar avta efter 45 - 60 minuter. Analgesi kan emellertid påverka gångarterna i mer än två timmar.

   Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som ger läkemedlet till djur:

   Personer som är överkänsliga för mepivakain eller andra lokalanestetika i amidgruppen ska undvika kontakt med läkemedlet.

   Detta läkemedel kan vara irriterande för hud och ögon. Undvik kontakt med hud och ögon. Stänk på hud och ögon tvättas omedelbart med riklig mängd vatten. Kontakta läkare om irritation kvarstår.

   Biverkningar på foster kan inte uteslutas. Detta läkemedel bör inte hanteras av gravida kvinnor.

   Oavsiktlig självinjektion kan leda till kardiorespiratoriska och/eller CNS-effekter. Försiktighet bör iakttas för att undvika oavsiktlig självinjektion. Vid oavsiktlig självinjektion uppsök genast läkare och visa denna information eller etiketten. Kör inte bil.

   Tvätta händerna efter användning.

   Dräktighet och digivning:

   Säkerheten för detta läkemedel har inte fastställts under dräktighet och laktation. Mepivakain passerar placentan. Det finns inga tecken på att mepivakain är associerad med reproduktionstoxicitet eller teratogena effekter. Det finns emellertid en risk för att anestetika av amidtyp, såsom mepivakain, kan ackumuleras hos hästfoster, vilket kan leda till neonatal depression och störa återupplivningsinsatser. Använd därför endast i obstetriskanestesi enligt nytta-/ riskbedömning av den ansvariga veterinären.

   Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner:

   Mepivakain bör användas med försiktighet hos patienter som behandlas med andra lokalanestetika av amidgruppen eftersom de toxiska effekterna är additiva.

   Överdosering (symptom, akuta åtgärder, motgift):

   Symptom vid överdosering är de samma som vid efter oavsiktlig intravaskulär injektion, som beskrivs i avsnitt ”Biverkningar”.

   Blandbarhetsproblem:

   Då blandbarhetsstudier saknas ska detta läkemedel inte blandas med andra läkemedel.

   13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

   Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

   14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

   2017-11-17

   15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Förpackningsstorlekar: 10 ml, 5 x 10 ml, 6 x 10 ml.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta den lokala företrädaren för innehavaren av godkännandet för försäljning.

   Lokal företrädare

   Salfarm Scandinavia AB

   Florettgatan 29C

   254 67 Helsingborg

   Tel: +46 (0)76 7834810

   E-mail: scan@salfarm.com

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Mepidor vet.

  Injektionsvätska, lösning 20 mg/ml 6 x 10 milliliter Injektionsflaska

  • Varunummer: 128899
  • Tillverkare: Salfarm Scandinavia AB

  489 kr

  Jämförpris: 8,15 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?