Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Menveo

   pulver och lösning till injektionsvätska, lösning
   Vaccin mot grupp A-, C-, W135- och Y-meningokockinfektion, konjugerat

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du eller ditt barn får detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information. Du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   • Detta vaccin har ordinerats enbart åt dig eller ditt barn.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Menveo är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du eller ditt barn får Menveo
   3. Hur Menveo används
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Menveo ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Menveo är och vad det används för


   Menveo är ett vaccin för aktiv immunisering av barn (från 2 år), ungdomar och vuxna med risk för exposition för en bakterie som heter Neisseria meningitidis serogrupp A, C, W135 samt Y, för förhindrande av invasiv sjukdom. Vaccinet fungerar genom att göra så att din kropp tillverkar sitt eget skydd (antikroppar) mot dessa bakterier.


   Bakterien Neisseria meningitidis grupp A, C, W135 och Y kan orsaka allvarliga och ibland livshotande infektioner som hjärnhinneinflammation och blodförgiftning.


   Menveo kan inte orsaka bakteriell hjärnhinneinflammation. Detta vaccin innehåller ett protein (som kallas CRM197) från bakterien som orsakar difteri. Menveo skyddar inte mot difteri. Det innebär att du (eller ditt barn) ska ta andra vacciner för att skyddas mot difteri när det är dags att ta dem eller när läkaren rekommenderar det.


   2. Vad du behöver veta innan du eller ditt barn får Menveo

   Använd inte Menveo om du eller ditt barn:

   • någonsin haft en allergisk reaktion mot de aktiva substanserna eller mot något av övriga innehållsämnen i detta vaccin (anges i avsnitt 6)

   • någonsin haft en allergisk reaktion mot difteritoxoid (ett ämne som används i ett flertal andra vacciner)

   • har en sjukdom med hög feber. Emellertid är en mildare feber eller infektion i övre andningsvägarna (till exempel förkylning) inte i sig själv en anledning att fördröja vaccinering.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller sjuksköterska innan du eller ditt barn får Menveo om du eller ditt barn har

   • ett nedsatt immunsystem. Det finns inte mycket information om Menveos effekt när det ges till personer med nedsatt immunitet på grund av immunitetsnedsättande medicinering, HIV-infektion eller andra eventuella orsaker. Det är möjligt att Menveos effekt blir sämre för sådana personer

   • blödarsjuka eller andra problem som kan hindra ditt blod från att koagulera ordentligt, till exempel om du tar blodförtunningsmedel (antikoagulanter).


   Detta vaccin skyddar bara mot meningokockbakterier grupp A, C, W135 samt Y. Det skyddar inte mot andra typer av meningokockbakterier än grupperna A, C, W135 och Y, eller mot andra orsaker till hjärnhinneinflammation eller blodförgiftning (sepsis).


   Precis som med alla vaccin är det inte säkert att Menveo skyddar 100 % av de som vaccineras.


   Om du eller ditt barn fick en dos Menveo för mer än ett år sedan och fortfarande löper särskild risk för att utsättas för meningokockbakterier grupp A, kan man överväga att administrera en påfyllnadsdos (boosterdos) för att bibehålla skyddet. Läkaren kommer att ge råd om och när du bör få en boosterdos.

   Andra läkemedel och Menveo

   Tala om för läkare eller sjuksköterska om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


   Menveo kan ges samtidigt som andra vaccineringar men andra injicerade vacciner ska helst ges i en annan arm än den där Menveo injiceras.


   Dessa innefattar:

   vaccin mot stelkramp, difteri (reducerat) och kikhosta (acellulärt,Tdap), vaccin mot humant papillomvirus (HPV), gula febern, tyfoidfeber (Vi polysackarid), japanskt encefalitvirus, rabies och vaccin mot hepatit A och B.


   Menveos effekt kan minskas om det ges till individer som tar mediciner som undertrycker immunsystemet.


   Separata injektionsställen måste tillämpas om fler än ett vaccin ska administreras samtidigt.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du får detta läkemedel. Läkaren eller sjuksköterskan kan ändå komma att rekommendera Menveo om det finns en förhöjd risk för infektion med meningokockbakterier grupp A, C, W135 samt Y.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Inga studier har gjorts på körförmågan eller användning av maskiner.

   Yrsel har i mycket sällsynta fall rapporterats efter vaccinering. Detta kan tillfälligt påverka körförmågan eller användning av maskiner.

   Menveo innehåller

   Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per dos, d.v.s. är näst intill ”natriumfritt”.

   Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol kalium (39 mg) per dos, d.v.s. är näst intill ”kaliumfritt”.


   3. Hur Menveo används


   Menveo kommer att ges till dig eller ditt barn av läkare eller sjuksköterska.


   Vaccinet ges normalt i överarmsmuskeln (deltoideusmuskeln) för barn (från 2 år), ungdomar och vuxna. Din läkare eller sjuksköterska kommer att se till att vaccinet inte ges i ett blodkärl och att injektionen görs i en muskel och inte i huden.


   För barn (från 2 år), ungdomar och vuxna: en enkel (0,5 ml) injektion ges.


   Säkerhet och effekt för Menveo för barn under 2 år har ännu inte fastställts.

   Det finns begränsade data för personer mellan 56 och 65 år, och det finns inga data för personer äldre än 65 år.


   Tala om för läkaren om du tidigare har fått en injektion med Menveo eller något annat meningokockvaccin. Läkaren talar då om för dig om du behöver ytterligare en injektion med Menveo.


   Om du behöver mer information om förberedningen (rekonstitueringen) av vaccinet kan du läsa avsnittet för hälso och sjukvårdspersonal i slutet på denna bipacksedel.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller sjuksköterska.


   4. Eventuella biverkningar


   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


   De vanligaste biverkningarna som rapporterades vid de kliniska prövningarna varade vanligtvis en eller två dagar och var normalt inte allvarliga.


   De biverkningar som rapporterades hos barn (från 2 till 10 år) under kliniska prövningar redovisas nedan.


   Mycket vanliga (kan påverka fler än 1 av 10 personer): sömnighet, huvudvärk, irritabilitet, allmän olustkänsla, smärta vid injiceringsstället, rodnad vid injiceringsstället (50 mm eller mindre), hårdhet vid injiceringsstället (50 mm eller mindre).


   Vanliga (kan påverka färre än 1 av 10 personer): förändring av matvanor, illamående, kräkningar, diarré, utslag, muskelvärk, ledvärk, frossa, feber (38°C eller högre), rodnad vid injiceringsstället (större än 50 mm), hårdhet vid injiceringsstället (större än 50 mm)


   Mindre vanliga (kan påverka färre än 1 av 100 personer): klåda vid injiceringsstället


   De vanligaste biverkningarna som rapporterades hos ungdomar (från 11 år) och vuxna under kliniska prövningar redovisas nedan.


   Mycket vanliga: huvudvärk, illamående, smärta vid injiceringsstället, rodnad vid injiceringsstället, (50 mm eller mindre), hårdhet vid injiceringsstället (50 mm eller mindre), muskelvärk, allmän olustkänsla


   Vanliga: utslag, rodnad vid injiceringsstället (större än 50 mm), hårdhet vid injiceringsstället (större än 50 mm), ledvärk, feber (38°C eller högre), frossa.


   Mindre vanliga: yrsel, klåda vid injiceringsstället.


   Biverkningar som har rapporterats under användning på marknaden är bland andra:

   Allergiska reaktioner som kan innefatta allvarlig svullnad på läppar, mun och hals (vilket kan orsaka svårigheter att svälja), svårigheter att andas följt av väsande andning eller hosta, utslag och svullnad på händer, fötter och vrister, medvetslöshet, mycket lågt blodtryck, krampanfall (konvulsioner) inklusive feberkramper, balansproblem, svimning, infektion i huden vid injektionsstället, svullnad vid injektionsstället, inklusive omfattande svullnad i den lem där injektionen getts.

   Om en allvarlig allergisk reaktion uppstår ska du omedelbart informera läkaren eller åka till/ta med ditt barn till närmaste akutmottagning eftersom akutvård kan behövas.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Menveo ska förvaras


   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


   Används före utgångsdatum som anges på ytterkartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Förvaras i kylskåp (2°C - 8°C). Får ej frysas. Förvara injektionsflaskorna i ytterkartongen.

   Ljuskänsligt.


   Efter förberedning (rekonstituering) skall produkten användas omedelbart. Emellertid så påvisades kemisk och fysisk stabilitet 8 timmar efter rekonstituering vid en temperatur under 25°C.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Din läkare eller sjuksköterska kommer att ansvara för kasseringen av detta läkemedel. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration


   En dos (0,5 ml av det rekonstituerade vaccinet) innehåller:


   De aktiva substanserna är


   (Ursprungligen i pulvret)

   • Meningokockgrupp A oligosackarid

   Konjugerat till Corynebacterium diphtheriae CRM197 protein


   10 mikrogram

   mellan 16,7 och 33,3 mikrogram

   (Ursprungligen i vätskan)

   • Meningokockgrupp C oligosackarid

   Konjugerat till Corynebacterium diphtheriae CRM197 protein


   5 mikrogram

   mellan 7,1 och 12,5 mikrogram

   • Meningokockgrupp W135 oligosackarid

   Konjugerat till Corynebacterium diphtheriae CRM197 protein


   5 mikrogram

   mellan 3,3 och 8,3 mikrogram

   • Meningokockgrupp Y oligosackarid

   Konjugerat till Corynebacterium diphtheriae CRM197 protein

   5 mikrogram

   mellan 5,6 och 10,0 mikrogram


   Övriga innehållsämnen är


   I pulvret: kaliumdivätefosfat och sackaros.


   I vätskan: natriumklorid, natriumdivätefosfatmonohydrat, natriumvätefosfatdihydrat samt vatten för injektionsvätskor (se även slutet på avsnitt 2).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar


   Menveo är ett pulver och en vätska till injektionsvätska, lösning

   Varje dos Menveo levereras i form av:

   • 1 Injektionsflaska innehållande MenA frystorkad konjugatkomponent som ett vitt eller gulvitt pulver

   • 1 Injektionsflaska innehållande MenCWY flytande konjugatkomponent som klar lösning

   • Varje förpackning innehåller en dos (2 injektionsflaskor) eller fem doser (10 injektionsflaskor).


   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


   Innehållet av de två komponenterna (injektionsflaska och injektionsflaska) blandas innan vaccineringen för att ge en dos på 0,5 ml.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare


   Innehavare av godkännande för försäljning: Novartis Vaccines and Diagnostics S.r.l., Via Fiorentina 1, 53100 Siena, Italien

   Tillverkare: Novartis Vaccines and Diagnostics S.r.l., Bellaria-Rosia, 53018 Sovicille (Siena), Italien


   Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

   België/Belgique/Belgien

   Novartis Vaccines and Diagnostics S.r.l.

   Tél/Tel: +39 0577 243638

   Italië/Italie/Italien

   Lietuva

   Novartis Vaccines and Diagnostics S.r.l.

   Tel: +39 0577 243638

   Italija

   България

   Novartis Vaccines and Diagnostics S.r.l.

   Teл.: +39 0577 243638

   Италия

   Luxembourg/Luxemburg

   Novartis Vaccines and Diagnostics S.r.l.

   Tél/Tel: +39 0577 243638

   Italie/Italien

   Česká republika

   Novartis s.r.o.

   Vaccines & Diagnostics

   Gemini B

   Na Pankráci 1724/129

   140 00 Prague 4

   Czech Republic

   +420 225 775 111

   Magyarország

   Novartis Hungária Kft.

   Vakcina Divízió

   Bartók Béla út 43 47.

   H 1114 Budapest

   Tel.: + 36 1279 1744

   Danmark

   Novartis Vaccines and Diagnostics S.r.l.

   Tlf: +39 0577 243638

   Italien

   Malta

   Novartis Vaccines and Diagnostics S.r.l.

   Tel: +39 0577 243638

   L-Italja

   Deutschland

   Novartis Vaccines Vertriebs GmbH

   Rudolf Diesel Ring 27

   D 83607 Holzkirchen

   Tel: + 49 (8024) 646 5777

   Nederland

   Novartis Vaccines and Diagnostics S.r.l.

   Tel: +39 0577 243638

   Italië

   Eesti

   Novartis Vaccines and Diagnostics S.r.l.

   Tel: +39 0577 243638

   Itaalia

   Norge

   Novartis Vaccines and Diagnostics S.r.l.

   Tlf: +39 0577 243638

   Italia

   Ελλάδα

   Novartis (Hellas) A.E.B.E.

   Τηλ: +30 210 281 17 12

   Österreich

   Novartis Pharma GmbH

   Tel: +43 1 86 6570

   España

   Novartis Vaccines and Diagnostics, S.L.

   Gran Via de les Corts Catalanes 764

   08013 Barcelona

   tel: +34 93.306.42.00

   Polska

   Novartis Poland Sp. z o.o.

   Marynarska 15

   02 674 Warszawa

   Polska

   Tel: +48 22 3754888

   France

   Novartis Vaccines and Diagnostics SAS

   10 rue Chevreul

   92 150 Suresnes France

   tél : 00 33 1 55 49 00 30

   Portugal

   Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.

   Rua do Centro Empresarial, Edifício 8

   Quinta da Beloura

   2710-444 Sintra

   Tel: +351 21 000 8600

   Hrvatska

   Novartis Vaccines and Diagnostics S.r.l.

   Tel: +39 0577 243638

   Italija

   România

   Novartis Vaccines and Diagnostics S.r.l.

   Tel: +39 0577 243638

   Italia

   Ireland

   Novartis Vaccines and Diagnostics S.r.l.

   Tel: +39 0577 243638

   Italy

   Slovenija

   Novartis Vaccines and Diagnostics S.r.l.

   Tel: +39 0577 243638

   Italija

   Ísland

   Novartis Vaccines and Diagnostics S.r.l.

   Sími: +39 0577 243638

   Ítalía

   Slovenská republika

   Novartis Slovakia s.r.o.

   Galvaniho 15/A

   821 08 Bratislava

   Slovenská republika

   Tel: + 421 2 5070 6111

   Italia

   Novartis Vaccines and Diagnostics s.r.l.

   Via Fiorentina 1

   53100 Siena

   Tel: 800867121

   Suomi/Finland

   Novartis Vaccines and Diagnostics S.r.l.

   Puh/Tel: +39 0577 243638

   Italia/Italien

   Κύπρος

   Novartis Vaccines and Diagnostics S.r.l.

   Τηλ: +39 0577 243638

   Ιταλία

   Sverige

   Novartis Vaccines and Diagnostics S.r.l.

   Tel: +39 0577 243638

   Italien


   Latvija

   Novartis Vaccines and Diagnostics S.r.l.

   Tel: +39 0577 243638

   Itālija

   United Kingdom

   Novartis Vaccines and Diagnostics Limited

   Gaskill Road Speke

   Liverpool L24 9GR

   Tel: +44(0) 845 745 1500


   Denna bipacksedel ändrades senast

   05/2015


   Övriga informationskällor

   Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu


   Denna bipacksedel finns på samtliga EU-/EES-språk på Europeiska läkemedelsmyndighetens

   webbplats.

   Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:


   Rekonstituering av vaccinet


   Menveo skall förberedas för administrering genom rekonstituering av pulvret med vätskan.


   Innehållet i de två flaskorna (MenA pulver och MenCWY-lösning) skall blandas före vaccinering, vilket ger en dos på 0,5 ml.


   Rekonstituera MenA konjugatkomponent genom att dra upp hela innehållet i injektionsflaskan med vätska och spruta in det i injektionsflaskan med pulver. Använd en spruta och en lämplig nål (21G, 40 mm lång eller 21G, 1 ½ tum lång).


   Vänd injektionsflaskan upp och ned, skaka den kraftigt och dra sedan upp 0,5 ml av den rekonstituerade produkten. Notera att det är vanligt att en liten mängd vätska blir kvar i injektionsflaskan efter det att dosen har dragits upp. Innan injicering skall nålen bytas mot en som är lämplig för administreringen. Se till att det inte finns några luftbubblor i sprutan innan vaccinet injiceras.


   Efter rekonstituering är vaccinet en klar, färglös till ljusgul lösning, utan synliga främmande partiklar. I de fall att främmande partiklar och/eller annan variation i den fysiska aspekten upptäcks, skall vaccinet inte användas.


   Menveo ges som en intramuskulär injektion, helst i deltoideusmuskeln.


   Ej använt läkemedel och avfall skall kasseras enligt gällande anvisningar.

  • SNABBT – Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12 (gäller alla varor i lager). 

   FRI FRAKT – på alla beställningar för dig som kundklubbsmedlem! Gäller alla leveranssätt. (Ej medlem: Fri frakt till våra ca 1000 apotek och ombud. Brev och paket 29 kr, gratis frakt över 295 kr).

   FRI RETUR – I butik och alltid 30 dagars öppet köp.

    

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Menveo®

  Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 0,5 milliliter Kombinationsförpackning

  • Varunummer: 075518
  • Tillverkare: GlaxoSmithKline AB

  496 kr

  Jämförspris: 496 kr / milliliter

  Logga in

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?