Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Memantine ratiopharm

   10 mg filmdragerade tabletter
   memantinhydroklorid

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Memantine ratiopharm är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du tar Memantine ratiopharm
   3. Hur du tar Memantine ratiopharm
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Memantine ratiopharm ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Memantine ratiopharm är och vad det används för

   Hur Memantine ratiopharm verkar
   Memantine ratiopharm innehåller den aktiva substansen memantinhydroklorid. Det hör till en läkemedelsgrupp känd som anti‑demensläkemedel.

   Minnesförlust vid Alzheimers sjukdom beror på en störning av meddelandesignaler i hjärnan. Hjärnan innehåller så kallade NMDA-receptorer (N-metyl-D-aspartat) som har att göra med överföringen av nervsignaler som är viktiga för inlärning och minnet. Memantine ratiopharm hör till en läkemedelsgrupp som kallas NMDA-receptorantagonister. Memantine ratiopharm verkar på dessa NMDA-receptorer genom att förbättra överföringen av nervsignaler och minnet.


   Vad Memantine ratiopharm används för
   Memantine ratiopharm används för behandling av patienter med måttlig till svår Alzheimers sjukdom.

   2. Vad du behöver veta innan du tar Memantine ratiopharm

   Använd inte Memantine ratiopharm

   • om du är allergisk mot memantinhydroklorid, jordnötter eller soja eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Memantine ratiopharm:

   • om du tidigare har haft epileptiska anfall.

   • om du nyligen har haft en myokardinfarkt (hjärtattack) eller om du lider av obehandlad hjärtsvikt eller av okontrollerad hypertoni (högt blodtryck).

   I dessa situationer ska behandlingen övervakas noga och den kliniska nyttan med Memantine ratiopharm ska regelbundet bedömas av din läkare.


   Om du lider av nedsatt njurfunktion (njurproblem) ska din läkare noga övervaka din njurfunktion och om nödvändigt anpassa memantindoserna därefter.


   Samtidig användning av läkemedel som innehåller

   • amantadin (för behandling av Parkinsons sjukdom)

   • ketamin (en substans som i allmänhet används som ett bedövningsmedel)

   • dextrometorfan (används i allmänhet för att behandla hosta)

   • andra NMDA-antagonister

   bör undvikas.

   Barn och ungdomar

   Memantine ratiopharm rekommenderas inte för barn och ungdomar under 18 års ålder.

   Andra läkemedel och Memantine ratiopharm

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar/använder, nyligen har tagit/använt eller kan tänkas ta/använda andra läkemedel.


   Memantine ratiopharm kan särskilt påverka effekterna av följande läkemedel och dessa doser kan behöva ändras av din läkare:

   • amantadin, ketamin, dextrometorfan

   • dantrolen, baklofen

   • cimetidin, ranitidin, prokainamid, kinidin, kinin, nikotin

   • hydroklorotiazid (eller någon kombination med hydroklorotiazid)

   • antikolinergika (ämnen som allmänt används för att behandla rörelserubbningar eller kramper i tarmarna)

   • antiepileptika (ämnen som används för att förhindra och lindra krampanfall)

   • barbiturater (ämnen som allmänt används för insomning)

   • dopaminerga agonister (ämnen såsom L-dopa, bromokriptin)

   • neuroleptika (ämnen som används vid behandling av psykiska sjukdomar)

   • orala antikoagulantia


   Om du läggs in på sjukhus ska du tala om för din läkare att du tar Memantine ratiopharm.

   Memantine ratiopharm med mat och dryck

   Du ska tala om för din läkare om du nyligen har ändrat eller avser att ändra din kost på ett betydande sätt (t.ex. från vanlig kost till enbart vegetarisk kost) eller om du lider av tillstånd av renal tubulär acidos (RTA, ett överskott på syrabildande ämnen i blodet till följd av njurfunktionsstörning (nedsatt njurfunktion)) eller allvarliga urinvägsinfektioner, eftersom din läkare då kan behöva justera dosen på din medicin.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


   Användning av memantin hos gravida kvinnor rekommenderas inte.


   Kvinnor som tar Memantine ratiopharm ska inte amma.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Din läkare kommer att tala om för dig om din sjukdom tillåter att du kör fordon och använder maskiner på ett säkert sätt.
   Memantine ratiopharm kan dessutom ändra din reaktionsförmåga, vilket gör det olämpligt att köra fordon eller använda maskiner.

   Memantine ratiopharm innehåller laktos och sojalecitin

   Detta läkemedel innehåller laktos. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.
   Detta läkemedel innehåller sojalecitin. Om du är allergisk mot jordnötter eller soja ska du inte använda detta läkemedel.


   3. Hur du tar Memantine ratiopharm

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Dosering


   Den rekommenderade dosen Memantine ratiopharm för vuxna och äldre patienter är 20 mg en gång om dagen. För att minska risken för biverkningar uppnås den här dosen gradvis genom följande dagliga behandlingsschema:


   vecka 1

   en halv 10 mg tablett

   vecka 2

   en 10 mg tablett

   vecka 3

   en och en halv 10 mg tablett

   vecka 4 och därefter

   två 10 mg tabletter en gång om dagen


   Den vanliga startdosen är en halv tablett en gång om dagen (1x 5 mg) under den första veckan. Detta ökas till en tablett en gång om dagen (1x 10 mg) under den andra veckan och till en och en halv tablett en gång om dagen under den tredje veckan. Från och med den fjärde veckan är den vanliga dosen två tabletter en gång om dagen (1x 20 mg).


   Tabletten kan delas i två lika stora doser.


   Dosering hos patienter med nedsatt njurfunktion
   Om du har nedsatt njurfunktion bestämmer din läkare en dos som passar ditt tillstånd. I detta fall bör din läkare undersöka din njurfunktion med vissa bestämda mellanrum.


   Administration
   Memantine ratiopharm ska tas peroralt en gång om dagen. För att du ska ha nytta av din medicin måste du ta den regelbundet varje dag vid samma tid på dagen.
   Tabletterna ska sväljas med lite vatten. Tabletterna kan tas med eller utan föda.


   Behandlingstid
   Fortsätt att ta Memantine ratiopharm så länge du har nytta av det. Din läkare bör regelbundet bedöma din behandling.

   Om du har tagit för stor mängd av Memantine ratiopharm

   • I allmänhet bör det inte skada dig om du tar för mycket Memantine ratiopharm. Du kan få ökade symtom som beskrivs i avsnitt 4. ”Eventuella biverkningar”.

   • Om du tar en stor överdos Memantine ratiopharm ska du kontakta din läkare eller kontakta medicinsk rådgivning, eftersom du kan behöva vård.

   Om du har glömt att ta Memantine ratiopharm

   • Om du upptäcker att du har glömt att ta din dos Memantine ratiopharm ska du vänta och ta din nästa dos vid den vanliga tiden.

   • Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


   I allmänhet är de observerade biverkningarna lindriga till måttliga.


   Vanliga (drabbar 1 till 10 användare av 100):

   • Huvudvärk, sömnighet, förstoppning, förhöjda leverfunktionstester, yrsel, balansstörningar, andnöd, högt blodtryck och läkemedelsöverkänslighet


   Mindre vanliga (drabbar 1 till 10 användare av 1 000):

   • Trötthet, svampinfektioner, förvirring, hallucinationer, kräkningar, gångrubbning, hjärtsvikt och blodpropp i vener


   Mycket sällsynta (drabbar färre än 1 användare av 10 000):

   • Kramper


   Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data):

   • Bukspottskörtelinflammation, leverinflammation (hepatit) och psykotiska reaktioner


   Alzheimers sjukdom har förknippats med depression, självmordstankar och suicid. Dessa händelser har rapporterats hos patienter som behandlats med memantin.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Memantine ratiopharm ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


   Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blistern efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Blisterförpackningar

   Förvaras vid högst 25 ºC.


   HDPE-flaskor

   Inga särskilda förvaringsanvisningar.

   Hållbarhet efter första öppnandet: 6 månader.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är memantinhydroklorid.
    Varje filmdragerad tablett innehåller 10 mg memantinhydroklorid motsvarande 8,31 mg memantin.

   • Övriga innehållsämnen är:

    Tablettkärna
    Mikrokristallin cellulosa (E 460), pregelatiniserad stärkelse (E 1404), vattenfri laktos, kolloidal vattenfri kiseldioxid (E 551) och magnesiumstearat (E 470b).
    Dragering
    Polysorbat 80 (E 433), polyvinylalkohol (E 1203), titandioxid (E 171), talk (E 553b), sojalecitin (E 322), xantangummi (E 415).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Vita till benvita, kapselformade, bikonvexa tabletter med brytskåra på ena sidan och präglade med ”10” på andra sidan.


   Memantine ratiopharm finns i förpackningar med 10, 14, 21, 28, 30, 42, 50, 56, 98, 100 och 112 filmdragerade tabletter.


   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   ratiopharm GmbH
   Graf-Arco-Straße 3
   89079 Ulm
   Tyskland


   Tillverkare
   Merckle GmbH
   Ludwig-Merckle-Straße 3
   89143 Blaubeuren
   Tyskland


   TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company
   Pallagi út 13, 4042 Debrecen
   Ungern


   HBM Pharma s.r.o.
   Slabinská 30, 03680 Martin
   Slovakien


   Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:


   België/Belgique/Belgien

   Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG

   Tél/Tel: +32 3 820 73 73

   Lietuva

   UAB “Sicor Biotech”

   Tel: +370 5 266 0203

   България

   Тева Фармасютикълс България ЕООД

   Teл: +359 2 489 95 82

   Luxembourg/Luxemburg

   ratiopharm GmbH

   Allemagne/Deutschland

   Tél/Tel: +49 731 402 02


   Česká republika

   Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

   Tel: +420 251 007 111

   Magyarország

   Teva Gyógyszergyár Zrt.

   Tel.: +36 1 288 64 00

   Danmark

   Teva Denmark A/S

   Tlf: +45 44 98 55 11

   Malta

   Teva Pharmaceuticals Ireland

   L-Irlanda

   Tel: +353 51 321 740

   Deutschland

   ratiopharm GmbH

   Tel: +49 731 402 02

   Nederland

   Teva Nederland B.V.

   Tel: +31 800 0228 400

   Eesti

   UAB “Sicor Biotech” Eesti filiaal

   Tel: +372 661 0801

   Norge

   Teva Norway AS

   Tlf: +47 66 77 55 90

   Ελλάδα

   Teva Ελλάς Α.Ε.

   Τηλ: +30 210 72 79 099

   Österreich

   ratiopharm Arzneimittel Vertriebs‑GmbH

   Tel: +43 1 97 007 0

   España

   ratiopharm España, S.A.

   Tel: +34 91 567 29 70

   Polska

   Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

   Tel.: +48 22 345 93 00

   France

   Teva Santé

   Tél: +33 1 55 91 78 00

   Portugal

   ratiopharm, Comércio e Indústria de Produtos Farmacêuticos, Lda

   Tel: +351 21 476 75 50

   Hrvatska

   Pliva Hrvatska d.o.o

   Tel: + 385 1 37 20 000

   România

   Teva Pharmaceuticals S.R.L

   Tel: +40 21 230 65 24

   Ireland

   Teva Pharmaceuticals Ireland

   Tel: +353 51 321740

   Slovenija

   Pliva Ljubljana d.o.o.

   Tel: +386 1 58 90 390

   Ísland

   Alvogen ehf.

   Sími: +354 522 2900

   Slovenská republika

   TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

   Tel: +421 2 57 26 79 11

   Italia

   Teva Italia S.r.l.

   Tel: +39 02 89 17 98 1

   Suomi/Finland

   ratiopharm Oy

   Puh/Tel: +358 20 180 5900

   Κύπρος

   Teva Ελλάς Α.Ε., Ελλάδα

   Τηλ: +30 210 72 79 099

   Sverige

   Teva Sweden AB

   Tel: +46 42 12 11 00

   Latvia

   UAB ”Sicor Biotech” filiāle Latvijā

   Tel: +371 673 23 666

   United Kingdom

   Teva UK Limited

   Tel: +44 1977 628500


   Denna bipacksedel ändrades senast

   Juli 2018


    

   Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Memantine ratiopharm

  Filmdragerad tablett 10 mg 100 tablett(er) Burk

  • Varunummer: 127527
  • Tillverkare: Teva Sweden AB

  71,50 kr

  Jämförpris: 0,72 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?